Tag Archive: Chinese autoriteiten


Toeristisch advies en politieke vorming aan de Larung Gar Boeddhistische Academie

Een openbare verklaring heeft de hype rond de bekende ‘Larung Gar Boeddhistische Academie’ en de ‘Nubzig hemelbegraafplaats’ als toeristische attracties definitief ontkracht. In de mededeling wordt uitdrukkelijk gesteld dat de academie en de begraafplaats geen toeristische attracties zijn.

In de verklaring wordt echter geen duidelijk verbod ingesteld op het bezoeken van deze twee plaatsen die van religieus en cultureel belang zijn voor Tibet. In de mededeling wordt ook bevestigd dat Larung Gar een religieus instituut is voor de opleiding van aanhangers van de Nyingma-school van het Tibetaans boeddhisme, dat “normaal” religieus onderricht geeft en activiteiten ontplooit, zoals de Chinese wet voorschrijft.
Het bericht werd uitgegeven op 27 april 2021 door het Serthar Boeddhist College, het Comité van de Larung Gar Tempel, het Bureau voor Etnische en Religieuze Aangelegenheden van het district Serthar en het Bureau voor Burgerzaken van het district Serthar. International Campaign for Tibet meent dat de aankondiging gericht is op de exotisering door de Chinese toeristenindustrie van de Larung Gar Boeddhistische Academie en de hemelbegraafplaats in Nubzig als mystieke reisbestemmingen voor Chinese toeristen. Het lijkt te gaan om een zeldzame vorm van verzet van de beoefenaars en de plaatselijke gemeenschap tegen de commercialisering van de Tibetaanse boeddhistische cultuur.
De Chinese autoriteiten hebben de belangstelling voor het Tibetaans boeddhisme steeds meer aangegrepen om binnenlandse toeristen aan te trekken, waardoor zij vrezen voor een verder verval van de echte kloostergemeenschappen, in de volksmond bekend als ‘kampementen’ of in het Tibetaans ‘chogars’
Hoewel de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap in Serthar zich heeft kunnen verzetten tegen de commercialisering van de Tibetaanse boeddhistische cultuur, zijn er nog andere uitdagingen die de academische activiteiten van de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap beperken. Op 8 mei 2021 kondigde het Serthar Boeddhistisch College bijvoorbeeld de start aan van een politieke educatiecampagne voor partijleden, kaderleden en monniken van de Academie. Het partijcomité van de Academie eist van de monastieke bevolking dat zij zich identificeert met “het grote moederland, de Chinese natie, de Chinese cultuur, de Communistische Partij van China en het Socialisme met Chinese kenmerken”; ook wel de “vijf identificaties”.

Larung Gar Boeddhistische Academie
De Larung Gar Boeddhistische Academie werd in 1980 opgericht door wijlen Khenpo Jigme Phuntsok en groeide in omvang en reputatie uit tot het belangrijkste en invloedrijkste opleidingscentrum voor Tibetaans boeddhisme ter wereld. In 2001 hebben de Chinese autoriteiten de academie met geweld tot bijna de helft teruggebracht door de woningen van naar schatting 8.000 monniken en nonnen, waaronder ook Chinese beoefenaars, af te breken. Larung Gar Academy herstelde zich van de sloop in 2001, ondanks de dood van Khenpo Jigme Phuntsok in januari 2004. Echter werden in 2016 en 2017 opnieuw bijna 5000 woningen gesloopt, waarbij de 10.000 inwoners werden gehalveerd in overeenstemming met een bevel van de centrale regering (een kopie van het bevel werd verkregen en vertaald door Human Rights Watch). Ongeveer 5.000 monniken en nonnen werden uit de Academie gezet. Deze monniken, die naar hun geboorteplaatsen in de Tibetaanse Autonome Regio werden gestuurd, werden onderworpen aan politieke heropvoeding en publieke vernedering, zoals blijkt uit beelden en videoclips van nonnen in militaire gewaden die Chinese propagandaliederen zingen en verklaren dat “De Tibetanen en de Chinezen dochters zijn van dezelfde moeder, de naam van de moeder is China,”.
In een zeldzame stap meldden zes VN-deskundigen in februari 2017 dat zij een gezamenlijke indiening bij de Volksrepubliek China hadden gedaan waarin zij stelden dat de ontwikkelingen bij het boeddhistische instituut in strijd zijn met de internationale mensenrechtenwetten en “lijken op gecoördineerde aanvallen op materieel en immaterieel cultureel erfgoed, die ernstige schendingen vormen van de culturele rechten van de huidige en toekomstige generaties.

Politieke lessen in Larung Gar

Larung Gar

Het op 8 mei aangekondigde politieke onderwijs dat in de academie wordt gegeven, maakt deel uit van de campagne voor partijgeschiedenis-onderwijs die in heel Tibet en China van start gaat in juli. In de Larung Gar Boeddhistische Academie richt de politieke voorlichtingscampagne zich op vijf thema’s:

 • De activiteiten van de Communistische Partij tijdens de eerste jaren van de bezetting in het Kardze (Ganzi) gebied.
 • Een vergelijkende studie tussen China en het buitenland over de reactie op en het beheer van de uitbraak van Covid-19 ter bevordering van het “Socialisme met Chinese Kenmerken”,
 • De marxistische oorsprong van China’s etnische en religieuze beleid voor “gezond Tibetaans boeddhisme”
 • De door de partij bepaalde patriottische gedachte van het boeddhisme en de aanpassing van het Tibetaans boeddhisme aan de socialistische samenleving
 • Lessen ter voorkoming van gevaren die de “zorg en liefde van het partijcomité” en de regering voor de kloosterbevolking weerspiegelen.

Toerisme en de musealisering van Larung Gar

Tourist picture

Hoewel de Larung Gar Boeddhistische Academie ook echte boeddhistische beoefenaars aantrekt van het Chinese vasteland en uit het buitenland, is het Chinese toerisme naar de Academie en de hemelbegraafplaats als exotische bestemming een verontrustende zaak waar beoefenaars al tientallen jaren consequent over klagen.
Een oud-leerling van Larung Gar die nu in de Verenigde Staten woont, vertelde aan International Campaign for Tibet:
“De Khenpos (abten) van Larung Gar hebben al vele jaren de overlast van de toeristen die naar de Larung Gar Academie zwermen aan de orde gesteld. Zij hebben zich in het verleden hardnekkig verzet tegen diverse pogingen om het toerisme naar Larung Gar en de luchtbegraafplaats te stimuleren en te gelde te maken. In die context is het een positieve ontwikkeling dat de autoriteiten het massatoerisme ontmoedigen, aangezien het een groot probleem is.”

Hemelbegrafenis

sky burial

Jhator of “luchtbegrafenis” is de traditionele Tibetaanse uitvaartpraktijk in de cyclus van het leven door een overleden lichaam aan de vogels aan te bieden als een daad van mededogen, om levende wezens in stand te houden. Door de essentie van de Tibetaanse cultuur te negeren, zijn begrafenisplaatsen een spektakel geworden voor het massatoeristen uit China, wat een chronisch probleem is in Tibet. De begraafplaatsen worden routinematig opgenomen als attractieplaatsen in tourpakketten. Het zesdaagse reisprogramma van Guilin Outdoor Travel Club tijdens het Chinese lentefestival bevatte bijvoorbeeld het volgende in hun WeChat-marketingmateriaal dat op 7 januari 2020 werd gepost:
Ochtend: Vertrek om 9:00 uur, langs de National Highway 317, via Bhomda (Ch. Wengda), een korte stop in Nubzig (Ch. Luoruo) Town, bezoek het sky burial platform (3900 meter boven de zeespiegel) om het mysterie van de sky burial in Tibet te verkennen. Honderden gieren zweven in de lucht en leiden de overledenen naar het Zuivere Land; het is zeer spectaculair en je kunt niet anders dan het leven verzuchten.
Hetzelfde marketingmateriaal bevat de waarschuwing dat “filmen niet is toegestaan op de plaats van de hemelbegrafenis, en dat u niet binnen de algemene zone mag blijven”, maar dat wordt op de grond stelselmatig genegeerd.
Door geen toeristenverbod uit te vaardigen voor de begraafplaats in de lucht, houden de plaatselijke autoriteiten vast aan een neutraal standpunt over de kwestie van het binnendringen van toeristen op de Tibetaanse begraafplaats. Het laatste bericht van vorige maand is een advies om toeristen eraan te herinneren dat de begraafplaats in de lucht van Nubzig geen toeristische trekpleister is. In een eerder bericht van 4 februari 2020 heeft het bureau voor burgerzaken van het district Pema (Ch:Banma), op basis van informatie van hun tegenhanger in het district Serthar, het publiek geïnformeerd dat de begraafplaats in Nubzig tijdelijk gesloten is vanwege de uitbraak van het coronavirus en dat de heropening van de begraafplaats in een afzonderlijk bericht zal worden bekendgemaakt. Hieruit blijkt duidelijk dat de regering van het district Serthar de exploitatie van de luchtbegraafplaats controleert. Ondanks haar macht blijft het bestuur van het district Serthar ervan af om een totaal verbod uit te vaardigen voor toeristen naar de plaatsen die van religieus en cultureel belang zijn voor Tibet.

Stereotypering van Tibet en Tibetanen in China
Tibet en de Tibetanen zijn lange tijd politiek en sociaal gestereotypeerd als exotisch, mystiek, altijd zingend en dansend, niet-modern, barbaars, en afgezonderd van het buitenland. Dergelijke stereotypering in de ogen van Chinezen is het gevolg van het decennia oude propaganda- en integratiebeleid van de regering ten aanzien van Tibet als “het verre westen van China”. Het Neoliberale economische beleid na China’s hervorming en openstelling heeft in belangrijke mate geleid tot de vermarkting en disneyficatie van Tibetaans land en volk. De Larung Gar Academie is een voorbeeld van hoe stereotypen van het Tibetaans boeddhisme als mystiek en exotisch leiden tot oppervlakkige betrokkenheid bij de Tibetaanse cultuur. Shangrilisering, zowel in de literatuur als op het terrein in de stad Shangri-la, is een ander voorbeeld van stereotypering en vercommercialisering van Tibetaans land en volk in de provincie Yunnan. In november 2020 ging de “zuivere glimlach” van een jonge Tibetaanse herder in Lithang viraal op de Chinese sociale media Weibo. Een lokaal staatsbedrijf, Culture and Tour Investment Development Company, nam de 20-jarige herder al snel aan als toeristisch ambassadeur van Lithang. De staatsmedia Xinhua verklaarden dat “Tamdrin heeft beloofd een ijverige toerismepromotor voor zijn geboortestad te worden”. Promotie van toerisme en stereotypering van Tibet en Tibetanen is een routinezaak in het door de Communistische Partij van China gecontroleerde Tibet.

ICT vertaling van de aankondiging

Serthar Boeddhistisch College
Beheerscomité van het Larungklooster
Bureau voor etnische en religieuze zaken van het district Serthar
Bureau burgerzaken van het district Serthar

Mededeling: Serthar (Ch: Seda) Boeddhistisch College en Nubzig (Ch: Luoruo) Stad Hemelbegraafplaats zijn geen toeristische attracties
Het Serthar (Ch: Seda) Boeddhist College is een religieuze academie voor studie en opleiding van boeddhistische monniken van de Nyingma School van het Tibetaans Boeddhisme. Larung (Ch: Larong) Monastery is een religieuze plaats voor gelovigen. De begraafplaats Nubzig (Ch: Luoruo) Town Sky Burial Site is een begrafenis- en bijzettingsplaats voor de plaatselijke bevolking. Beide zijn geen toeristische attracties.
Wij voeren een gestandaardiseerd beheer en diensten uit overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving inzake religie en begrafenisbeheer, handhaven het normale religieuze onderwijs, de normale activiteiten en begrafenisdiensten, waarborgen de normale onderwijsorde van monniken en nonnen, de normale praktijk en veiligheid van monniken en nonnen, en eerbiedigen ten volle de normale begrafenisgebruiken van de massa’s, verlenen normale diensten en waarborgen de veiligheid. Resoluut afzien van het zogenaamde “bouwen van een religieus podium en daarop een toeristische opera spelen”.
Het district Serthar (Ch: Seda) is nooit opengesteld als toeristische attractie, en er zijn geen kaartjes, veerbootgelden en sightseeing-tarieven geïnd. De reisinformatie die op het internet wordt gehypet, is valse informatie.

Serthar (Ch: Seda) Boeddhistisch College (seal)
Larung (Ch: Larong) Kloosterbeheerscomité (seal)
Bureau voor etnische en religieuze zaken van het district Serta (Ch: Seda) (zegel)
Bureau burgerzaken van het district Serthar (Ch: Seda) (zegel)

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/toeristisch-advies-en-politieke-vorming-aan-de-larung-gar-boeddhistische-academie/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Tibetaanse pelgrims gedwongen terug te keren van Dalai Lama onderricht in Bodh Gaya, India; China bestempelt het onderricht ‘illegaal’

Dalai Lama bij voorbereidingen van Kalachakra 2017

Zijne Heiligheid de Dalai Lama kijkt toe, als Thamthog Rinpoche rituele artefacten rond de voor de Kalachakra voltooide zand mandala legt, tijdens de voorbereidingen voor de Kalachakra initiatie in Bodhgaya, Bihar, India op 8 januari, 2017. (Foto: Tenzin Choejor, OHHDL)

Duizenden Tibetaanse pelgrims zijn deze week door de Chinese autoriteiten gedwongen om terug te keren naar Tibet. De pelgrims waren afgereisd naar India om een belangrijke initiatie door de Dalai Lama bij te wonen, die op dit moment plaatsvindt in Bodh Gaya, een heilige boeddhistische plaats in India. Dit sluit aan bij de strenge maatregelen, die de Chinese autoriteiten de afgelopen periode in Tibet hebben genomen om te verhinderen, dat Tibetanen het land uit te reizen. Veel Tibetanen zijn al vele jaren bezig geweest met het verkrijgen van een paspoort om legaal te kunnen reizen. Toch houdt China hen tegen.

De Chinese staatsmedia ontkende berichten dat Tibetanen gedwongen waren om terug te keren, maar zei dat de regering hen zeker “niet aanmoedigt” om de initiaties bij te wonen en dat “deze in India gebaseerde ceremonie vaak ontaardt in een politiek instrument”, aldus de Global Times in januari 5.[1] Andere berichten in de Chinese media melden dat de Chinese regering de Kalachakra in Bodh Gaya, een grote religieuze door meer dan 100.000 mensen uit de hele wereld bijgewoonde initiatie, als ‘illegaal’ wordt bestempelt.[2]

Het is tot nu toe de meest systematische en vergaande repressie in verband met een religieuze bijeenkomst van de Dalai Lama in ballingschap. De repressie is in lijn met de trend van steeds hardere maatregelen om de toewijding voor hem binnen Tibet de kop in te drukken, nu de Chinese autoriteiten tot nu toe niet in staat zijn gebleken om zijn wereldwijde respect en sympathie te ondermijnen. Na de vorige Kalachakra in Bodh Gaya in 2012 zijn de Chinese autoriteiten gestart met een grote operatie om Tibetanen, die de kalachakra bijwoonden op te sluiten. Vele pelgrims ‘verdwenen’ na hun terugkeer weken of zelfs maanden lang en werden vaak langere tijd in militaire kampen en andere faciliteiten vastgehouden voor ‘heropvoeding’.

In juli 2014, toen de Dalai Lama Kalachakra initiatie gaf in Ladakh in India, werd het religieuze onderricht door de Chinese overheid voor het eerst omschreven als een aansporing tot ‘haat’ en ‘extremistische actie’.

Volgens Kalon Karma Gelek Yuthok, voorzitter van de ‘Kalachakra Organising Committee’, werden bijna 7.000 Tibetanen gedwongen om vroegtijdig terug te keren. Een Tibetaan in Bodh Gaya vertelde ICT: “De Chinese autoriteiten gebruiken methoden, waaruit blijkt dat ze precies weten waar ze mensen zo gevoelig mogelijk kunnen raken en om hen zo te dwingen naar huis te gaan. Monniken kregen te horen dat als ze niet naar huis terug zouden keren, ze hun kloosters zouden moeten verlaten. Anderen kregen waarschuwingen dat ze hun pensioen of werk zouden verliezen. Bij weer anderen werden hun families bedreigd. Zelfs als het de betrokkenen niet kan schelen wat er met hen zelf gebeurt, omdat het bijwonen van de Kalachakra in aanwezigheid van de Dalai Lama zo belangrijk voor hen is, kunnen ze dit natuurlijk niet negeren.”

Een Tibetaanse vrouw kreeg te horen dat ze moest terugkeren anders zou haar overheidspensioen worden ingetrokken. Toen ze geen aandacht schonk aan de waarschuwing, omdat met het bijwonen van de Kalachakra een levenslange droom van haar in vervulling ging, kreeg ze te horen dat haar kinderen hun baan zouden verliezen. Een monnik uit Machu werd verteld dat als hij niet terug naar huis zou komen, hij niet naar zijn klooster zou mogen terugkeren. Een van zijn familieleden moest een papier ondertekenen om te verklaren dat hij terug zou komen. Dit is bij heel veel pelgrims het geval geweest – familieleden worden verplicht om verklaringen te tekenen, waarin staat dat de betrokken pelgrim zal terugkeren, en de implicatie is dat die familieleden met ernstige gevolgen tegemoet kunnen zien, als ze dat niet doen.

Chinese troepen treden op tegen vreedzame demonstranten

Toegewijden verzamelen zich bij het onderricht van de Dalai Lama in Bodhgaya, Bihar, India op 8 januari, 2017. (Foto: Lobsang Tsering,OHHDL)

Een groep Tibetanen, die vanuit Ngaba (Chinees: Aba) naar de Kalachakra reisde, werd door lokale politie tot aan Chengdu gevolgd. Om te voorkomen dat ze opgepakt zouden worden en hen verboden zou worden verder te reizen, moesten ze meerdere malen van hotel wisselen. Toch werd een familielid van hen, een monnik, gearresteerd. Toen een aantal van hen in Nepal uiteindelijk Kathmandu bereikte om verder te reizen naar India, had een van de Tibetanen een instorting door spanning en uitputting.

Enkele honderden Tibetanen, die voorafgaand aan de Kalachakra Dharamsala al hadden bereikt, mochten een audiëntie met de Dalai Lama bijwonen, voordat ze terug naar Tibet moesten. Een andere Tibetaan bij de Kalachakra in Bodh Gaya vertelde ICT: “In de dagen vóór de Kalachakra ceremonie begon, was het afschuwelijk om de pijn van Tibetanen te moeten zien, die oproepen van hun families in Tibet hadden gekregen, waarin hen verteld was over de bedreigingen. Tibetaanse pelgrims barsten in huilen uit en hielden elkaar vast, met gebroken hart moesten ze weer weg zelfs nog voordat Zijne Heiligheid was aangekomen.”

Zelfs Chinezen, die de Kalachakra bijwoonden, zijn onder druk gezet. Twee Chinese toegewijden, die momenteel in Bodh Gaya zijn, zeiden dat ze oproepen hadden gekregen met de waarschuwing om naar huis terug te keren, omdat anders hun paspoorten in beslag zouden worden genomen.Toegewijden verzamelen zich bij het onderricht van de Dalai Lama in Bodhgaya, Bihar, India op 8 januari, 2017. (Foto: Lobsang Tsering,OHHDL)

“De Chinese overheid probeert systematisch verhinderen, dat Tibetanen het religieuze onderwijs van de Dalai Lama bijwonen en bedreigt hen met straffen als ze dat toch doen. Dit toont eens te meer het gebrek aan respect van Peking voor de vrijheid van godsdienst aan. Dit beleid leidt alleen maar tot nog grotere spanningen in Tibet. Wij roepen alle regeringen, die de vrijheid van godsdienst serieus nemen, er bij China op aan te dringen deze onzinnige decennialange onderdrukking te stoppen en de boodschap van tolerantie en compassie van de Dalai Lama te omarmen. Daarnaast verzoeken we hen de situatie in Tibet nauwlettend te blijven volgen – in het verleden zijn veel Tibetanen juist bij terugkeer na de Kalachakra gestraft”, zegt Tsering Jampa, directeur van International Campaign for Tibet in Europe.

Dit is de eerste Kalachakra in ballingschap waar de Tibetaanse regering in Dharamsala een van de hoofdsponsors is. Tijdens een persconferentie in Bodh Gaya op 8 januari 2017 vertelde Kalön Tripa Lobsang Sangay tegen journalisten: “Het verkrijgen van paspoorten is legaal, het verkrijgen van een visum is ook legaal, naar boeddhistische plaatsen reizen [zoals Bodhgaya] is legaal, dus dreigementen van de Chinese autoriteiten om terug te keren onder dergelijke zware druk is gewoon onaanvaardbaar.” De Kalön Tripa stelde dat de Kalachakra bij Bodh Gaya dit jaar bijzonder was, niet alleen vanwege spirituele redenen, maar ook “vanwege de druk op mensen die naar Bodh Gaya reisden. Tibetanen, die gedwongen werden vroegtijdig naar huis te gaan, kunnen [desondanks] thuis stil en rustig deelnemen aan de religieuze rituelen. Zoals Zijne Heiligheid heeft gezegd ontvangen zij in Tibet evengoed de Kalachakra ontvangen als vanuit Bodh Gaya. [En] het is niet alleen een spirituele overbrenging van Bodh Gaya naar Tibet, maar een die zich uitspreidt over de hele wereld.”

De Chinese autoriteiten hadden al in oktober en november vorig jaar de controles op Tibetanen aangescherpt, waarbij ze in sommige gebieden van huis tot huis gingen om de paspoorten van mensen in beslag te nemen.

Het is al zeer moeilijk voor Tibetanen om een paspoort te krijgen. Aan zeer weinig Tibetanen in de Tibetaanse Autonome Regio en andere gebieden zijn afgegeven paspoorten en die van anderen is ingetrokken – in contrast hiermee reizen meer en meer Chinezen reizen zowel in het buitenland en als ook vrij door Tibet. De eind vorig jaar opgelegde beperkingen waren echter opgelegd om te verhinderen dat Tibetanen de Kalachakra in Bodh Gaya bijwonen. In Qinghai, volgens dezelfde bronnen, eist de overheid van aanvragers van een Chinees paspoort een garantie, dat zij niet zouden naar India reizen, waar de Dalai Lama woont.[3]

Voetnoten:

[1]http://www.globaltimes.cn/content/1027367.shtml

[2] Volgens Radio Free Asia, dreigen officiële aankondigen in de Tibetaanse prefectuur Dechen (Chinees: Deqin) in Yunnan met gevangenisstraffen van 10 dagen tot vijf jaar bij betrokkenheid bij het evenement, ofwel het bijwonen, of het circuleren van foto’s op social media. (5 januari RFA, http://www.rfa.org/english/news/tibet/illegal-01052017151431.html).

[3] ICT-rapport, 17 november 2016, https://www.savetibet.org/ict-inside-tibet-news-and-analysis-of-emerging-developments-in-tibet-2/

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/januari-2017/tibetaanse-pelgrims-gedwongen-terug-te-keren-van-dalai-lama-onderricht-in-bodh-gaya-india-china-bestempelt-het-onderricht-illegaal/

Toch weer erg om te lezen dat ze op hun tocht verplicht gedwongen worden terug te keren. Ik begrijp hier China echt niet in.
Afbeeldingsresultaat voor tibetaanse pelgrims naar india

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Getuigenis van Nyima Lhamo voor de Subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement

getuigenis van Nima Lhamo bij Sub-commissie van het Europees Parlement over de mensenrechten op 28 november 2016.

Mijn naam is Nyima Lhamo en ik ben de nicht van de overleden Trulku Tenzin Delek. Ik ben geboren in Kham Lithang in het oosten van Tibet. Ik ben 26 jaar oud en ik ben de tweede van vijf broers en zussen. Ik heb een zes jaar oude dochter en haar naam is Dawa Dolma. Mijn vader Thupten Kalsang leeft niet meer. Bij mijn moeder Dolkar Lhamo woont mijn oudere zus Tenzin Palmo, die een negenjarige zoon en twee jongere broers heeft. Mijn jongste zus is ook overleden.

Mijn oom Trulku Tenzin Delek was een zeer gerespecteerde lama in ons dorp. Hij werd valselijk beschuldigd en wederrechtelijk vastgezet door de Chinese autoriteiten, hetgeen de oorzaak is geweest van zijn dood op 12 juli 2015 tijdens het uitzitten van zijn levenslange gevangenisstraf in de gevangenis in Chengdu. Hij stond bekend om zijn filantropische werk in het oosten van Tibet, waar hij schools, klinieken, weeshuizen en bejaardentehuizen heeft opgezet. Ik beschouw mijn oom als mijn leraar, die mij de ware betekenis heeft geleerd van het betekent om Tibetaans boeddhist te zijn. Hij was iemand, die altijd anderen in nood hielp en nooit slechte bedoelingen koesterde jegens anderen. Dus toen ik in 2002 het nieuws van zijn arrestatie hoorde, ik was 12 jaar oud, was het eerste wat bij me opkwam, dat hij snel zou worden vrijgelaten, aangezien hij niets misdaan had. Maar ik had het mis. In het geval van mijn oom is geen recht geschiedt.

Toen ik in Tibet opgroeide, hoorde ik vaak over dergelijke bedroevende gevallen van Tibetanen, die in Chinese gevangenschap overleden, zonder dat hen recht werd gedaan. Ik weet dat er veel andere Tibetanen zijn, die nog steeds hetzelfde lot ondergaan als mijn oom. Dus met veel moeilijkheden en ontberingen, ben ik uit Tibet ontsnapt, maar voor een zeer belangrijke reden: om het lijden van mijn overleden oom Tenzin Delek en dat van andere politieke gevangenen in Tibet, die nog steeds te lijden hebben onder de repressieve Chinese overheersing, met anderen te delen. Het is een wonderbaarlijk gevoel om hier te zijn en de vrijheid te ervaren, waar ik altijd naar heb verlangd. Ik voel me erg gelukkig om hier voor jullie allen te staan en ik ben zeer dankbaar dat jullie mij deze kans bieden om te spreken.

Vandaag wil ik de nadruk leggen op twee punten en een wens uitspreken met betrekking tot de zaak van mijn oom Trulku Tenzin Delek Rinpoche. Mijn twee punten hebben betrekking op de omstandigheden voor en na de dood van mijn oom. Eerst zou ik graag over de situatie vóór de dood van mijn oom spreken.

Mijn oom Trulku Tenzin Delek heeft nooit een overtreding begaan tegen de wetten van het land. Desondanks werd hij door de Chinese autoriteiten valselijk beschuldigd en kreeg hij 13 jaar gevangenisstraf. De autoriteiten negeerden iedere oproep van Rinpoche en zijn medestanders voor zijn vrijlating.

Op 2 juli 2015, tien dagen voor de dood Rinpoche, werden ons meegedeeld dat we Rinpoche konden ontmoeten. Dus vertrokken mijn moeder en mijn tante onmiddellijk naar Chengdu. Echter, nadat ze daar waren aangekomen, bleven de gevangenis autoriteiten het bezoek 10 dagen lang uitstellen. Op 12 juli rond 10 uur ‘s avonds werden ze op geinformeerd over de dood van Rinpoche. Ik kreeg een telefoontje van mijn moeder, waarin ze zei dat Rinpoche was overleden. Met veel moeite vertrok ik onmiddellijk daarna naar Chengdu.

Zodra ik in Chengdu aankwam, protesteerden mijn moeder, mijn tante, ik en een aantal andere mensen tegen de autoriteiten, omdat ze ons niet toestonden om Rinpoche’s lichaam te zien en mee te nemen. We riepen: “Jullie hebben Rinpoche gedood. Als je hem niet hebben gedood, geef ons dan de medische verklaringen.” Mijn moeder sloeg haar hoofd tegen de muur en schreeuwde om bewijsmateriaal, dat de doodsoorzaak van Rinpoche aantoonde. We protesteerden tegenover de ambtenaren en vroegen hen, “als we allen behoren tot ‘één natie’, zoals jullie stellen, waarom worden we dan verschillend behandeld? Waarom zijn er twee soorten beleid gevoerd in deze zogenaamde ‘één natie?’”. Vervolgens probeerde ik zelfmoord te plegen door een sjaal om mijn nek te knopen.

Gealarmeerd door ons protest lieten de gevangenis autoriteiten ons binnen in het gevangenis kantoor. Vervolgens vroegen ze ons om aan hen onze zorgen te uiten. Dus schreven we onze zorgen op; Allereerst vroegen we hen om Rinpoche’s lichaam 15 dagen lang te bewaren in overeenstemming met de Chinese wet. Ten tweede, als Rinpoche aan een natuurlijke oorzaak was overleden, zoals de autoriteiten beweerden, wilden we de medische verklaringen. Ten derde willen we duidelijke informatie over wie bevel heeft gegeven had om Rinpoche’s lichaam te verbranden in plaats van dit terug te geven aan onze familie. Ten slotte zullen we geen verder beroep instellen of petities houden tegen de autoriteiten over Rinpoche’s geval, als zijn lichaam wordt overgedragen aan onze familie. Echter, geen van onze zorgen werden in acht genomen, bovendien werd ons meegedeeld dat ze Rinpoche’s lichaam tegen onze wensen de volgende dag om 7.00 uur zouden verbranden.

Later stonden ze ons kort toe Rinpoche’s lichaam te zien. Na het zien van zijn lichaam, heb ik zes redenen om te aan te nemen dat mijn oom in de gevangenis is vergiftigd met de dood als gevolg. Ten eerste stonden de gevangenis autoriteiten mijn moeder niet toe om Rinpoche te ontmoeten en bleven ze 10 dagen lang het bezoek uitstellen. Ten tweede hebben ze geen medische documenten of een overlijdensakte verstrekt, die de bewering dat Rinpoche aan een natuurlijke oorzaak is overleden bevestigt. Ten derde weigerden de overheidsfunctionarissen ons verzoek in te willigen om Rinpoche’s lichaam 15 dagen lang te bewaren in overeenstemming met de Chinese wet. Ten vierde bleven de autoriteiten het opgegeven tijdstip van de dood veranderen, waarbij één versie aangaf dat deze plaatsvond om 2 uur ‘s nachts en een andere om 4 uur. Ten vijfde is in strijd met de Chinese wet noch Rinpoche’s lichaam, noch zijn as teruggegeven aan mijn familie. Tot slot, toen ze ons kort Rinpoche’s lichaam lieten zien, merkte ik op dat zijn lippen zwart waren en zelfs de monniken, die Rinpoche’s lichaam hadden gewassen zeiden dat zijn vingers en teennagels zwart waren.

Mijn tweede punt is ten aanzien van de omstandigheden na de dood van Rinpoche en de situatie in Lithang nu.

Na de dood van Rinpoche bleven de Chinese autoriteiten hem op de volgende manieren zwart maken. Ten eerste deelden de Chinese autoriteiten pamfletten uit en brachten ze op televisie valse en vervormde informatie naar buiten, onder meer dat Tulku Tenzin Delek een ‘nep lama’ was, een crimineel, en dat hij een bedreiging vormde voor de zogenaamde “sociale stabiliteit”. Ten tweede werd het mijn familie en de lokale Tibetanen niet toegestaan om de traditionele boter lamp te offeren of een openbaar gebed te organiseren ter nagedachtenis aan Rinpoche. Ten derde stonden de lokale autoriteiten niet toe om een herdenkingsstupa te bouwen voor Rinpoche. Ten vierde heb ik ook gehoord dat de autoriteiten in Nyagchuka (Chinees: Yajiang) proberen om de reïncarnatie van Tenzin Delek Rinpoche naar hun hand te zetten, zoals de Chinese autoriteiten dat ook in het geval van de 11de Panchen Lama hebben gedaan. Ten vijfde zijn afbeeldingen van Rinpoche verboden in Lithang. Tot slot zijn Rinpoche’s bezittingen, waaronder zijn geld, in beslag genomen en is ons verteld dat deze zullen worden verbrand.

Dit zijn de twee punten, die ik vandaag met jullie wilde delen.

Ik voel me erg gelukkig en blij om voor u allen vandaag te kunnen spreken. Een kans als deze, om vrijuit te spreken, is een lang gekoesterde wens van alle Tibetanen in Tibet. Ik denk dat het belangrijk is voor de vrije wereld om kennis te nemen van het onrecht dat Tibetanen in Tibet ondergaan. Ik hoop van harte dat hun stem wordt gehoord en hen recht worden gedaan.

Ik ontvluchtte Tibet met achterlating van mijn familie, waaronder mijn zes jaar oude dochter. Ik weet dat het hier spreken, de veiligheid van mijn familie in Tibet in gevaar kan brengen. Ondanks dit, neem ik deze risico’s en spreek ik vandaag voor u met oprechte hoop en doe ik een beroep op de internationale gemeenschap om bij de Chinese regering aan te dringen om een grondig onderzoek in te stellen naar de omstandigheden, die geleid hebben tot de dood van mijn oom Tenzin Delek. Nog belangrijker, ik doe dit, omdat Rinpoche zijn zuster tijdens hun laatste ontmoeting in de gevangenis had geadviseerd om waar mogelijk zijn zaak aan te kaarten en niet beschaamd te zijn, in geval ze om financiële bijstand zouden moeten vragen.

Tenslotte wil ik, namens Rinpoche, mijn familie en zijn medestanders, deze gelegenheid aangrijpen om het Europees Parlement te bedanken voor het aanvaarden van resoluties over Tenzin Delek Rinpoche in 2004 en 2005 en andere in 2002 en 2003 aangenomen resoluties, waarin jullie je bezorgdheid uiten over de gevangenneming van Tenzin Delek en bij China aandringen op zijn vrijlating. Ik hoop oprecht dat u ieder mogelijk politiek en diplomatiek middel zal gebruiken om de kwestie van Tibet aan te kaarten bij uw Chinese collega’s.

BEDANKT.

Hier  vindt u de volledige videoverslag van de zitting in het Europese parlement. De verklaring van Nyima Lhamo in het Europees begint 2:08:15. http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161123IPR52757/subcommittee-on-human-rights-meeting-28112016

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/december-2016/getuigenis-van-nyima-lhamo-voor-de-subcommissie-mensenrechten-van-het-europees-parlement/

Spijtig dat al wat gezegd wordt door Tibetaanse mensen gewoon afgenomen wordt door China. Respect is en zal er nooit zijn. China wilt de macht en heerser zijn over dit land.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

China’s eerste anti-terrorisme wet en de drastische gevolgen voor Tibet

The Chinese authorities have staged numerous ‘counter-terrorism’ training sessions for armed forces in Tibet. In this image from official media, a protest scenario in Kardze (Chinese: Ganzi), in May (2014) was staged, in which the troops posed as demonstrators. This is despite the absence of violent actions against the Chinese authorities by Tibetans, who have gone to great lengths to demonstrate their commitment to non-violence.

De Chinese autoriteiten hebben voor de strijdkrachten in Tibet een groot aantal ‘terrorismebestrijding’ trainingssessies opgezet. Op deze foto van de officiële media is een protest in Kardze (Chinees: Ganzi) in mei (2014) in scene gezet, waarin de troepen zich voordeden als demonstranten. Dit ondanks het ontbreken van gewelddadige acties tegen de Chinese autoriteiten door Tibetanen, die ondanks alle moeilijkheden, toegewijd blijven aan hun geweldloze pad.

China heeft haar eerste anti-terreur wet aangenomen en de internationale kritiek daarop naast zich neergelegd. De internationale gemeenschap maakt zich zorgen, dat de draconische maatregelen in naam van nationale veiligheid gebruikt gaan worden om hard op te treden tegen Tibetanen, Oeigoeren en het Chinese maatschappelijk middenveld en om de vrijheid van godsdienst verder te ondermijnen.

De nieuwe wet, die een blauwdruk is voor China’s strategie voor terrorismebestrijding de komende jaren, werd op 27 december (2015) aangenomen [1] en ligt in het verlengde van het al bestaande onderdrukkende en contraproductieve beleid in Tibet en Xinjiang, waar buitengerechtelijke executies, marteling en opsluiting, en hard optreden tegen zelfs milde uitingen van religieuze identiteit en cultuur orde van de dag zijn. Een agressieve ‘terrorismebestrijding’ campagne in Tibet met een sterke politieke dimensie heeft een uitbreiding van militarisering over het plateau met zich meegebracht, ondanks het ontbreken van een gewelddadige opstand in Tibet. [2]

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, zei: “De ingrijpende maatregelen, die door de nieuwe wet worden mogelijk gemaakt, hebben niet alleen betrekking op de bestrijding van terrorisme, maar ook op tot zwijgen brengen van kritiek op de CCP en met name het etnische beleid. Niemand kan iets inbrengen tegen de noodzaak voor China om haar burgers te beschermen, maar deze wet is een legitimatie van vervolging van vreedzaam protest, en is, zoals blijkt uit het beleid in Tibet en Xinjiang, uiterst contra-productief. De intensivering van de militarisering gaat gepaard met inspanningen om de iedere uiting van Tibetaanse nationale identiteit te verpletteren, en hebben een toename in spanningen tot gevolg gehad, geen afname. Vrede en stabiliteit kunnen niet worden bereikt door middel van hyper-beveiliging en onderdrukking van de mensenrechten – noch door een politieke campagne tegen een wereldwijd gerespecteerde winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, de Dalai Lama, wiens invloed van cruciaal belang is geweest en er voor gezorgd heeft, dat de Tibetanen zich niet hebben gewend tot het gebruik van geweld als antwoord op de onderdrukking.”

 • In het op een hoop gooien van ‘terrorisme’ en een ongedefinieerd aan religie gekoppeld ‘extremisme’, biedt de Anti-Terrorisme wet van de Volksrepubliek China ruimte voor het strafbaar stellen van bijna elke vreedzame uiting van Tibetaanse identiteit, niet- gewelddadige meningsuiting, of kritiek op het etnische of religieuze beleid, in een politiek klimaat, waarin de verbannen Dalai Lama enkel op grond zijn religieus onderricht wordt beschuldigd van het aanzetten tot terrorisme door middel van zelfverbrandingen en zelfs terreur.
 • Terminologie in de contra-terrorisme wet is tegelijk zowel breed als vaag, en introduceert verdere buitengerechtelijke maatregelen, uitbreiding in straffeloosheid van de Chinese partij en versterking van de bevoegdheden van lokale politie en ambtenaren om restrictieve maatregelen op te leggen en geweld te gebruiken tegen individuen.
 • Hoewel verwijzingen naar het verband tussen terrorisme en ‘separatisme’, zoals in het wetsontwerp, zijn weggehaald, blijft dit een sterk element in het officiële discours over terrorismebestrijding in Tibet. De ‘hyper-beveiliging’ [3] in Tibet en een anti-terreur campagne sinds mei 2013 hebben een duidelijke politieke dimensie, en omvatten training van politie in boeddhistische kloosters, karakterisering van de religieuze leer van de Dalai Lama als aansporing tot ‘extremistische actie’ en hebben tot gevolg dat Tibetaanse zelfverbrandingen kunnen worden gekarakteriseerd als ‘terrorisme’. Dit ondanks het feit dat zelfverbrandingen anderen geen schade berokkenen, terreurdreigingen in Tibet ontbreken en de Dalai Lama zelf consequent geweldloosheid nadrukt.
 • De nieuwe wet verruimt de reikwijdte van de staat in de samenleving, bijvoorbeeld zoals het versterken van “terrorismebestrijding onderwijs” in scholen. In Tibet ligt de focus op politieke indoctrinatie in het onderwijs, waardoor de negatieve invloed van de anti-Dalai Lama en “anti-separatisme” propaganda nog verder verankerd wordt.
 • Er zijn een aantal opmerkelijke verschillen in taal ten opzichte van eerdere versies, hetgeen een aanwijzing is voor pogingen om mogelijkheden voor kritiek op gevoelige punten zoals ‘etniciteit’ te beperken. [4] De algemene verwijzingen naar mensenrechten en de bescherming van etnische cultuur in de wet, zijn volledig zinloos, gezien de ruime in de wet aan de autoriteiten toegekende bevoegdheden, de ondoorzichtige terminologie, en de afwezigheid van onafhankelijk rechterlijke toezicht. Dit is in het kader van ‘de nadruk op overheidsstabiliteit’, politieke taal voor de eliminatie van afwijkende meningen en handhaving van de naleving van het Chinese Communistische Partij beleid.
 • Europese.parlementsleden waarschuwden in december (2015) dat de gevolgen voor mensenrechten van de in de wet omschreven ruime discretionaire anti-terrorisme bevoegdheden “kunnen leiden tot verdere schendingen van de vrijheid van meningsuiting, vergadering, vereniging en godsdienst, met name in Tibet en Xinjiang als regio’s met de minderheidsgroepen”. [5]
 • De Chinese autoriteiten toonden hun voornemen om als onderdeel van hun ‘anti-terreur-strategie’ kritiek uit te bannen door de Franse journalist Ursula Gauthier op 31 december (2015) uit te wijzen – vier dagen na het aannemen van de nieuwe wet – vanwege een artikel over hardhandig optreden van de overheid op Oeigoeren in Xinjiang en de link met de anti-terreur wet.
De contra-terreur geeft een escalatie van het beleid in Tibet te zien, en leidt tot de verontrusting van internationale regeringen

self-immolation

Als onderdeel van een militaire anti-terreur oefening in Kardze op 26 mei (2014), werd een zelfverbranding geënsceneerd met naar aangenomen een dummy-model. Afbeelding van de Chinese staatsmedia.

counter-terrorist military drill

Politie technieken voor het omgaan met demonstranten werden tijdens de militaire Kardze terrorismebestrijdingsdril gedemonstreerd. Afbeelding van Chinese staatsmedia.

staged protests

Deze foto, ook van de officiële media, laat zien hoe de politie reageert op geënsceneerde protesten.

De invoering van de nieuwe wet in Tibet is een escalatie in de sinds mei 2013 ingevoerde ‘anti-terreur’ maatregelen, die hebben geleid tot een intensivering van de militarisering van het plateau. Dit is gekoppeld aan een sterkere nadruk van de centrale autoriteiten op de politieke controle over Tibet, die op haar beurt is gekoppeld aan de ‘stabiliteit’ van de gehele Volksrepubliek China. Een belangrijke door Xi Jinping in Peking geleide beleidsvergadering in augustus 2015, het zesde Tibet Work Forum, benadrukte het belang van ‘stabiliteit’, legde de schuld voor ‘anti-separatistische activiteiten’ specifiek bij de Dalai Lama, en onderstreepte op het hoogste niveau het belang van de kwestie Tibet voor de leiding in Peking. [6]

Onder de nieuwe noemer van anti-terreur hebben de autoriteiten met grootschalige militaire oefeningen in Tibet hun snelle reactie capaciteiten gedemonstreerd, de grensbeveiliging geïntensiveerd en de troepen geoefend in het reageren op zelfverbrandingen en kloosters. Voor de eerste keer werd het religieuze onderricht van de Dalai Lama in ballingschap in India in juli 2014 door de Chinese staat omschreven als een aansporing tot ‘haat’ en ‘extremistische activiteiten’. Een belangrijke partij ambtenaar, Zhu Weiqun, werd in december [2015] zelfs door de Chinese krant de Global Times aangehaald met te zeggen dat: “De Dalai Lama, diep van binnen sympathiseert met ISIS of deze goedkeurt”. [7] Eerder in 2015 kondigden de Chinese autoriteiten nog ‘beloningen’ van duizenden dollars aan voor informatie over ‘terrorisme’, die in de berichtgeving door de staatsmedia consequent wordt gekoppeld aan ‘separatisme’.

Gelijktijdig met de nieuwe anti-terrorisme wet, en in een verontrustend voorbeeld van een aanscherping van het politiek klimaat, werd op 31 december (2015) de Franse journalist Ursula Gauthier gedwongen te vertrekken uit China. Ursula Gauthier heeft uitgebreid verslag gedaan over de situatie in Tibet en Xinjiang en was al meer dan een decennium als journalist werkzaam in China. Aanleiding voor de uitwijzing was een artikel over de Chinese onderdrukking in Xinjiang. De China-correspondent voor het Franse L’Obs nieuwsmagazine had de motieven van Beijing voor de uitingen van medeleven voor de slachtoffers van de aanslagen op 13 november Parijs ter discussie gesteld, met het argument dat zij onderdeel vormen van een bredere strategie om de strenge aanpak van Oeigoeren door de overheid te rechtvaardigen.

Als gevolg hiervan weigerde Peking haar visum te vernieuwen en bracht in een officiële verklaring haar uitzetting in verband met hun ‘anti-terreur’ campagne. [8] Gauthier zei bij haar vertrek: “Frankrijk en Europa moeten verontrust zijn over wat hier gaande is, niet vanwege een journalist, niet alleen vanwege de vrijheid van de pers, maar ook omdat het gaat over China en wat China haar minderheden aandoet, en zelfs haar meerderheid, het probleem is hetzelfde”. “[9]

De bezorgdheid over de gevolgen van de anti-terreur wetgeving werd tijdens de 34 ste EU-China mensenrechtendialoog van 30 december tot 1 november (2015) in Peking ter sprake gebracht, en door de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, Stavros Lambrinidis, tijdens zijn tweede officiële bezoek aan China in november (2015). [10] De Duitse regering sprak haar bezorgdheid uit tijdens de 30 ste zitting VN-Mensenrechtenraad in september 2015, op grond van de mogelijke restricties voor het maatschappelijk middenveld en de vrijheid van meningsuiting. [11]

In een groot debat in het Europees Parlement in december [2015] [12] uitten parlementariërs hun bezorgdheid over de nieuwe anti-terreur wet (op dat moment in de ontwerpfase), en stelden: “In de afgelopen jaren is het anti-terrorisme beleid van China snel geëvolueerd van een reactieve ‘verdediging tegen terreur’ benadering tot een pro-actieve ‘oorlog tegen het terrorisme’ in combinatie met permanent ‘crisismanagement’, welke actie op een ongekende schaal met zich meebrengt in de getroffen regio’s en in de samenleving.”

‘Verwrongen religieuze leerstellingen’ en de ideologische basis van terrorisme: opmerkingen van ICT over de nieuwe wetgeving

Anti-terrorist training exercise

Antiterroristische oefeningen zijn niet onbekend in de Tibetaanse gebieden en kwamen ook enkele jaren geleden voor zonder de huidige politieke nadruk. Deze afbeelding toont een anti-terroristische training ook in Kardze (Ganzi), Sichuan (het Tibetaanse gebied Kham) in 2007.

In a similar symbolic expression of non-violent intent, Tibetans have handed in knives to be destroyed along with wild animal pelts, in an area of eastern Tibet. This is also symbolic of a vow to quit internal strife and to stay united. The destruction and burning of wild animal furs as an expression of Tibetan loyalties was originally inspired by a statement made by the Dalai Lama during a major religious festival in India in 2006 in which he said he felt “ashamed” when he saw Tibetans wearing the pelts of endangered animals such as tigers or leopards.

In een vergelijkbare symbolische uiting van hun niet-gewelddadige bedoeling hebben Tibetanen in een gebied in het oosten van Tibet messen ingeleverd om te worden vernietigd, samen met huiden van wilde dieren. Dit is ook het symbool van een gelofte om de interne strijd te stoppen en verenigd te blijven. De vernietiging en de verbranding van bont van wilde dieren als een uiting van de Tibetaanse loyaliteit werd oorspronkelijk geïnspireerd door een oproep van de Dalai Lama tijdens een groot religieus festival in India in 2006, waarin hij zei, dat hij zich ‘beschaamd’ voelde, toen hij zag dat Tibetanen de huiden van bedreigde dieren, zoals tijgers en luipaarden, droegen.

Tibetans have been at pains to demonstrate clearly their adherence to the Dalai Lama’s emphasis on non-violence. This image, from Dzamthang (Chinese: Rangtang), Ngaba in eastern Tibet, shows knives that have been handed in to a central public area to be destroyed as a symbolic demonstration of this intent.

Tibetanen hebben zich grote moeite getroost om duidelijk hun toewijding aan de door de Dalai Lama benadrukte geweldloosheid te tonen. Het beeld van Dzamthang (Chinees: Rangtang) in Ngaba in het oosten van Tibet, toont messen, die zijn ingeleverd bij een centrale openbare plaats om te worden vernietigd als een symbolische demonstratie van geweldloosheid.

 • De wet ziet “verwrongen religieuze leerstellingen” impliciet als “ideologische grondslag” van terrorisme (hoewel ‘verwrongen’ niet wordt gedefinieerd), of als overige middelen tot het aanzetten van haat of discriminatie. [13] Het plaatst op deze wijze religieuze activiteiten in directe correlatie met terrorisme en ‘extremisme’. Religieus beleid in de Volksrepubliek China wordt gemodelleerd naar de ideologie van de heersende Communistische Partij en de voor haar politieke noodzaak van het behoud van de macht. Belangrijker nog is dat door het gebruik van een brede definitie van terrorisme, de wet zich onthoudt van het definiëren van “extremisme”, een term die dient als een grondslag voor vervolging.
 • Het ondoorzichtige begrip ‘extremisme’ in de nieuwe wet staat open voor interpretatie overeenkomstig het politieke klimaat, en de campagnes van autoriteiten om veroordelingen tegen specifieke personen te verzekeren. Bijvoorbeeld, in de context van het openlijk beschuldigingen van de Dalai Lama in ballingschap voor de golf van zelfverbrandingen over Tibet, kan ook het in bezit hebben van een kleine foto van de Dalai Lama in beginsel door Chinese autoriteiten beschouwd worden als ‘extremistisch’. Consistent met de strijdvaardige officiële taal, die wordt gebruikt om de nieuwe anti-terreur-campagne te benadrukken, werd een grote religieuze onderricht van de Dalai Lama in ballingschap, de Kalachakra in Ladakh in 2014, in de Chinese staatsmedia in veel hardere taal dan voorheen omschreven en werd gesteld dat het onderwijs aanzette tot terreur. [14] De autoriteiten leggen verband tussen hun pogingen om te voorkomen dat Tibetanen de Dalai Lama’s onderwijs in ballingschap bijwonen en de ‘terrorismebestrijding’ in de ‘frontlinie’ grensgebieden van Tibet, waaronder in de aan India grenzende Tibetaanse Autonome Regio Ngari (Chinees: Ali). [15]
 • Het anti-terreur wetsontwerp verwees naar ‘separatisme’ en ‘splitisme’ – het concept van het ‘splitsen’ van Tibet en China, dat wordt gebruikt om bepaalde uitingen van de Tibetaanse identiteit strafbaar te stellen al naar gelang het politieke klimaat. Hoewel deze zijn geschrapt in de aangenomen wetgeving, is het duidelijk dat deze begrippen zijn gebruikt als basis voor de wetgeving.
 • Het onlangs opgerichte “nationale leidinggevende instituut voor terrorismebestrijding” is de enige instantie, die bepaalt welke organisaties worden verdacht van, of gedefinieerd worden als terrorist. Er is geen beroep op een rechter mogelijk, haar beslissingen zijn definitief en er is geen gerechtelijk toezicht. Deze instelling is ook niet een rechterlijke macht, aangezien zij in het leven is geroepen door de Chinese partij en haar organisatorische principe van boven af wordt opgelegd. (Artikel 7:. De staat stelt een leidinggevend instituut voor terrorismebestrijding inspanningen vast en verenigt daarmee de leiding en controle van terrorismebestrijding inspanningen voor de hele natie). [16]
 • De definitie van ‘terrorisme’ in de wet is vaag. Hoewel er geen bindende internationale juridische definitie van terrorisme is, lijkt de Chinese definitie zeer breed te zijn wat betreft het toepassingsgebied en het gaat veel verder dan suggesties in de internationale rechtsorde debat. Zoals breed uitgemeten in de internationale media, zijn er bepalingen in de wet die telecommunicatie en internet providers dwingen om autoriteiten de mogelijkheid te geven van en te voorzien in technische interfaces, decryptie en andere technische ondersteuning in het geval van een terroristisch of ‘extremistisch’ onderzoek, of zelfs voor ‘preventie’. Het is niet in de wet gespecificeerd wat onder wettige maatregelen van ‘preventie’ verstaan wordt. De wet bevat ook bepalingen voor het verbieden ​​en het stoppen zetten van internet en telecommunicatie diensten met betrekking tot ‘terroristische content’. Zoals reeds het geval is in Tibet, roept de wet op tot het installeren van de openbare videobewaking op “belangrijke posities op de belangrijkste wegen, bij vervoer knooppunten en openbare ruimtes”, “als dat nodig is”. Er is al een uitgebreid en geheim ‘grid’ systeem van toezicht in Tibet, bekend als ‘Skynet’, zoals een uitgebreide systeem van camera’s, politie posten, high-tech apparatuur om particulieren te monitoren en beveiligingspatrouilles. Volgens artikel 19 van de wet zullen “departementen voor netwerk-communicatie, telecommunicatie, openbare veiligheid, staatsveiligheid en andere dergelijke afdelingen, die informatie met terroristische of extremistische inhoud ontdekken, onverwijld de relevante eenheden gelasten om hun verzending te staken, de betrokken informatie te verwijderen of de relevante websites af te sluiten, en betrokken services te beëindigen.”
 • De wet voorziet ook in maatregelen om de persvrijheid te beperken, en is ook gericht op individuen en ook duidelijk gericht tegen bloggers of sociale media, waarbij artikel 20 zich richt op sancties voor “[…] media en andere onderdelen [die] valse informatie over terroristische incidenten creëren of verspreiden.”
 • Ondanks de door de Chinese autoriteiten verklaarde afschaffing van het systeem van ‘heropvoeding door arbeid’ (RTL), herintroduceert zij een ander middel van dergelijke detentie, met onbeperkte ‘educatieve stages’ voor degenen, die een ‘gevaar voor de samenleving vormen’. [17] Met andere woorden, degenen, die standpunten uiten die afwijken van de Partij lijn, maar geen misdaad hebben begaan volgens het strafrecht.
 • Artikel 17 van de wet bepaalt dat: “administratieve beheer afdelingen voor onderwijs en human resources, scholen en relevante beroepsopleidingsinstellingen, kennis over preventie en reactie op terroristische activiteiten binnen hun onderwijs, onderzoek en opleiding integreren”. In Tibet zou dit de versterking van de politieke indoctrinatie op scholen met zich meebrengen.

Voetnoten

[1] Een vertaling uit het Chinees werd door China Law Translate dezelfde dag hier beschikbaar .

[2] ICT rapport ‘ Nieuwe agressieve “terrorismebestrijdingscampagne” breidt zich uit van Xinjiang naar Tibet ’, 15 oktober 2014, Zie ook ICT-analyse ‘ Verontrusting over onderdrukkende nieuwe wetgeving in China op gebied van anti-terreur, beveiliging en NGOs ’ op 3 juni 2015

[3] Voor een nadere analyse van deze term en de militaire opbouw in Tibet, zie Tsering Topgyal, Universiteit van Birmingham, UK, “China en Tibet: De Gevaren van Onveiligheid ‘(Hurst uitgevers), welke op 26 februari 2016 zal worden gepubliceerd.

[4] ICT en andere NGO’s benadrukken hun zorg dat in het wetsontwerp, “gewelddadige terroristische ideologie” wordt gelijkgesteld met acties die volledig niet-gewelddadig kunnen zijn, zoals “separatisme”, die kunnen bestaan ​​uit bijna elke vreedzame uiting van de Tibetaanse nationale identiteit of cultuur, en de ondermijning van “etnische eenheid”. Het wetsontwerp gebruikt zelfs ondoorzichtige omschrijvingen als “Gebruik van etniciteit of religie als voorwendsel om de rechtmatige uitoefening van ambtenaren bij hun wettelijke taken te belemmeren” of maakte zelfs het privé-bezit van items “die extremisme publiceren of anderszins pleiten voor extremisme” strafbaar, hetgeen geschrapt is in de aangenomen wet.

ICT-rapport ‘ Verontrusting over onderdrukkende nieuwe wetgeving in China op gebied van anti-terreur, beveiliging en NGOs ’ op 3 juni 2015

[5] Resolutie van het Europese Parlement van 16 december 2015 op de EU-Chinese betrekkingen (2015/2003 (INI))

[6] ICT rapport, ‘ Verontrusting over onderdrukkende nieuwe wetgeving in China op gebied van anti-terreur, beveiliging en NGOsScherpe waarschuwingen tegen ‘anti-separatisme’ door partijleiders tijdens politieke viering ​​in Tibet ’, 8 september 2015.

[7] Commentaar gemeld door de Chinese media op 9 december (2015): http://world.huanqiu.com/exclusive/2015-12/8131376.html , die ook op grote schaal zijn verspreid in de wereldwijde pers, bijvoorbeeld deze Washington Post artikel door Emily Rauhala gepost op december 9: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/12/09/a-chinese-official-said-the-dalai-lama-supports-the-islamic-state-ridiculous-and-telling/

[8] Opmerkingen van woordvoerder Lu Kang van Buitenlandse Zaken op het vertrek van de Franse correspondent Ursula Gauthier, 1 januari 2016, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1329178.shtml .

[9] AFP, 2 januari 2016, https://www.hongkongfp.com/2016/01/02/expelled-french-journalist-warns-of-dark-days-for-media-in-china-receives-death-threats/

[10] The Amerikaanse regering geuit sterke bezorgdheid wanneer de wet was in de ontwerpfase als het bevat artikelen die telecom- en internetbedrijven nodig te overhandigen encryptiesleutels en backdoors installeren om hun software te contra-terreur onderzoeken te helpen. Hoewel sommige van de meer omstreden cyber elementen zijn gedaald, is er nog wijdverbreide bezorgdheid, geuit door de Europese Kamer van Koophandel en andere prominente handel entiteiten. Het vereist nog steeds technologie bedrijven te helpen decoderen van informatie, maar geen beveiliging “backdoors” te installeren, zoals oorspronkelijk gepland. Een bepaling in een eerste ontwerp dat bedrijven zou vereisen servers en gebruikersgegevens in China te houden werd ook verwijderd uit de definitieve wet. Zie Caixin online, 2 april 2016,http://english.caixin.com/2015-04-02/100797049.html en Reuters, 28 december 2016 ‘Europese Kamer zegt nog steeds bezorgdheid over China antiterreurwet’,

http://www.reuters.com/article/us-china-security-eu-idUSKBN0UC08U20151229

[11] Verklaring van de Raad van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties 30 Sessie, 21 september 2015, onder punt 4 -. Algemeen Debat

[12] Resolutie van het Europees Parlement van 16 december 2015 op de EU-Chinese betrekkingen (2015/2003 (INI)), ibid4:.

[13] Artikel (…) De staat is tegen alle vormen van gebruik van vervormde religieuze leer of andere middelen tot haat of discriminatie aanzetten en pleiten voor geweld en andere extremisme; ideologische basis elimineren van terrorisme is.

[14] Een Xinhua artikel gepubliceerd op 7 juli 2014, zei dat de leer, die duizenden boeddhisten aan te trekken van over de hele wereld, waaronder China, werden “gebruikt door separatisten voor politieke doeleinden”.(Http://english.cntv.cn/2014/07/07/ARTI1404741564258795.shtml) Li Decheng, hoofd van de religieuze studies aan de China Tibetologie Research Center, werd aangehaald in hetzelfde artikel van Xinhua als te zeggen dat de “[ Kalachakra] ceremonie aangezet haat, terreur en extremistische actie ernstig aantasting van de Kalachakra natuur van plechtigheid en zuiverheid, en die de gezonde ontwikkeling van het Tibetaanse boeddhisme.

“[15] Op een conferentie in Ngari op 2 september (2014), ambtenaren beweerde de” belang “van terrorismebestrijding werkzaamheden in Tibet, maar in het bijzonder in het grensgebied, ‘frontlinie’, gebieden. Het artikel in de staatsmedia(http://www.xzali.gov.cn/tv/10314.jhtml) meldde reacties op de vergadering door Dorjee Tseten, vice-voorzitter van het teer en Hij Wenhao, de adjunct-secretaris van de regionale partij . Politieke

Comité Dit [16]artikel gaat verder: “De volksregeringen van direct bestuurd plaatsen en boven toonaangevende instellingen richten op terrorismebestrijding inspanningen; overheden provinciaal niveau mensen moet dienovereenkomstig worden vastgesteld toonaangevende instellingen over terrorismebestrijding inspanningen; inspanningen van anti-terrorisme de verantwoordelijke gemeenten ‘zijn onder de leiding en de beheersing van hoger niveau leidende instellingen op terrorismebestrijding inspanningen.

“[17] Hoewel Peking aangekondigd dat de regering zou” stoppen met het gebruik “van de RTL-systeem voor het einde van 2013, de Chinese autoriteiten hebben tegelijkertijd geïntensiveerd andere maatregelen van de detentie zonder proces, zoals ‘zwarte gevangenissen’ en gehandhaafd ‘drug revalidatiecentra’op.:

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/januari-2016/chinas-eerste-anti-terrorisme-wet-en-de-drastische-gevolgen-voor-tibet/

Mijn gevoel zet dat dit nooit zal opgelost geraken, en dat China alles zal doen om de bovenhand te houden over Tibet.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders onderschrijven tijdens Lhasa conferentie het CCP Tibet-beleid en de aanvallen op de Dalai Lama

Een prominente Britse Lord, een Oostenrijkse parlementariër en de directeur van het Confucius Instituut in Wenen, was een van de buitenlandse aanwezigen op een conferentie in Lhasa. Tijdens de conferentie werd de vijandige propaganda tegen de Dalai Lama onderschreven en het ‘geluk’ van de Tibetanen onder Chinese heerschappij bevestigd.

In de Chinese staatsmedia circuleerde gisteren (14 augustus) een ‘Lhasa consensus’ over “het geluk en de tevredenheid van de Tibetanen”, terwijl zich het nieuws verspreidde dat paramilitaire troepen twee dagen geleden het vuur openden op ongewapende Tibetanen in het oosten van Tibet, waarbij minstens tien Tibetanen ernstig gewond raakten.

International Campaign for Tibet (ICT) heeft op 12-13 augustus vragen gesteld aan individuele buitenlandse deelnemers aan de conferentie in Lhasa. Tsering Jampa, Executive Director van ICT-Europe stelt: “Wij zijn geschokt door de deelname van buitenlanders aan een conferentie, die tot doel heeft om de waarheid over de situatie in Tibet verdoezelen en volledig voorbij gaat aan de beoordelingen van VN-vertegenwoordigers, overheden en onafhankelijke NGO’s over de situatie in Tibet. Het zal de geloofwaardigheid van de deelnemers geen goed doen, en doet ernstige vragen rijzen voor de politieke partijen en de academische instellingen, die de buitenlandse afgevaardigden vertegenwoordigen.”

De door de Chinese autoriteiten georganiseerde ‘Lhasa Consensus’ vond plaats in het kader van het ‘2014 Forum over de ontwikkeling van Tibet’, en verklaarde dat: “De deelnemers opmerken, dat Tibet een gezonde economische groei geniet, en sociale harmonie, een diepgewortelde Tibetaanse cultuur en prachtige natuur heeft en dat de mensen een gelukkig leven leiden.” De ‘Consensus’ viel ook zowel de Dalai Lama aan en de aandacht in de internationale media voor Tibet, en stelde: “De deelnemers zijn het er unaniem over eens dat wat zij daadwerkelijk in Tibet gezien hebben, radicaal verschilt van wat de 14de Dalai [Lama] en de Dalai-kliek hebben gezegd. Uitspraken van de Dalai-kliek over Tibet zijn vervormd en onjuist. […] Veel westerse media zijn bevooroordeeld, hetgeen heeft geleid tot veel misvattingen.” (De volledige tekst is hier online te zien).

International Campaign for Tibet in Duitsland schreef aan de Sociaal Democratisch Partij in het Oostenrijkse parlement naar aanleiding van de deelname van Peter Wittmann, een lid van de Oostenrijkse Nationale Raad. De concrete vraag in de brief was of de partij de ‘Lhasa Consensus’ steunt en of de heer Wittmann, die voorzitter is van de constitutionele commissie van het Oostenrijkse parlement, deel nam in zijn officiële hoedanigheid. ICT heeft ook contact opgenomen met de Universiteit van Wenen om te informeren of zij de ‘Consensus’ ondersteunt  in verband met de aanwezigheid van Richard Trappl, directeur van het Confucius Instituut aan de universiteit.

In het Verenigd Koninkrijk hebben journalisten geprobeerd om Labour woordvoerder Lord Neil Davidson of Glen Clova, schaduw Advocaat-Generaal voor Schotland, te vragen over de door hem tijdens de conferentie naar voren gebrachte mening, die tegen die van zijn politieke partij ingaan. De Chinese staatsmedia meldden dat Lord Davidson instemde met een op de conferentie overeengekomen uitgangspunt, dat de journalistiek in de Westerse media uit de desinformatie van de Dalai Lama put om de situatie in Tibet verkeerd te voor te stellen, en dat Lord Davidson toevoegde: “De westerse media schrijven alleen maar over het geluk van mensen in China’s Tibet en weten weinig over het soort ontwikkeling dat plaatsvindt in Tibet.” (Lees hier meer).

De Britse Labour-partij zegt dat het “uiterst bezorgd blijft over de situatie van de mensenrechten in Tibet”. Britse journalisten waren niet in staat om Lord Davidson te bereiken voor commentaar. Lord Davidson is een praktiserend advocaat in het Verenigd Koninkrijk en heeft dienst gedaan in de mensenrechtencommissie van de Faculteit der Advocaten.

Op dezelfde dag dat de conferentie in Lhasa opende, raakten tien Tibetanen ernstig gewond nadat paramilitaire politie het vuur opende op een menigte vreedzame demonstranten, die opriepen tot de vrijlating van een gerespecteerde dorpsleider. (Tien Tibetanen gewond nadat de politie het vuur opent in Kardze, Tibet). Sinds 2009 hebben meer dan 130 Tibetanen zichzelf in een politiek klimaat van intense onderdrukking in brand gestoken. De Chinese regering heeft op de zelfverbrandingen gereageerd – waarvan twee plaatsvonden in Lhasa – door intensivering van de militaire opbouw in Tibet en versterking van juist dat beleid en de benaderingen, die de oorzaak zijn van deze daden, zoals de agressieve campagnes tegen de loyaliteit aan de Dalai Lama.

Het was niet duidelijk of alle buitenlandse deelnemers de ‘Lhasa Consensus’ hadden ondertekent, zoals door de Chinese staatsmedia is aangegeven. Toen hem daar naar werd gevraagd door een journalist zei een van de deelnemers, de voormalige burgemeester van Christchurch, Nieuw-Zeeland, Sir Bob Parker: “Helemaal niet. Ik ben me ervan bewust dat de verklaring werd afgelegd, maar ik heb deze zeker niet ondertekend. Ik denk dat een aantal van de aanwezigen, een beetje verbaasd was om te vernemen over die verklaring.” (Lees hier meer).

Andere buitenlandse deelnemers aan de conferentie warn onder meer Pat Breen, voorzitter van de Gezamenlijke Commissie voor Buitenlandse Zaken en Handel van het Ierse Parlement, Robert John Parker, voorzitter van Huaxin International Ltd. uit Nieuw-Zeeland, Kondo Shoichi, Secretaris-Generaal van het niet-gebonden Sino-Japanse Vriendschap Unie van Parlementariërs en voormalig Japans vice-minister voor het milieu; Bob Parker, voormalig burgemeester van Christchurch, Nieuw-Zeeland; N. Ram, voorzitter en uitgever van de Hindoe Group van Kranten, en Kulasri Kariyawasam, secretaris van het Chinese Sociaal en Cultureel Samenwerkingsverband van Sri Lanka.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2014/augustus-2014/buitenlandse-hoogwaardigheidsbekleders-onderschrijven-tijdens-lhasa-conferentie-het-ccp-tibet-beleid-en-de-aanvallen-op-de-dalai-lama/

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: