Tag Archive: ICT


Rapport: Monniken krijgen lange gevangenisstraffen onder het mom van “preventieve beveiliging”

In een nieuw rapport van Human Rights Watch wordt onthuld hoe de Chinese autoriteiten het principe van preventieve veiligheid toepassen om alles van de Tibetanen te controleren met het doel de Tibetanen ervan te weerhouden loyaliteit te betonen aan de Dalai Lama en hun religieuze tradities.

Het rapport, “Prosecute Them with Awesome Power’: China’s Crackdown on Tengdro Monastery and Restrictions on Communications in Tibet” verscheen op 6 juli. Het bevat een gedetailleerd verslag van hoe de Chinese autoriteiten een inval deden in een klooster en een dorp in het westen van Tibet en in het geheim monniken oppakten die aan het klooster verbonden waren.
De inval werd gedaan nadat de politie de inhoud had nagetrokken van een zoekgeraakte telefoon die in een café in Lhasa, de hoofdstad van Tibet, was gevonden. De telefoon bevatte beelden van de Dalai Lama en berichten over financiële bijdragen die de monniken hadden gedaan aan een klooster in Nepal naar aanleiding van de aardbeving daar in 2015. Na geheime rechtzaken kregen vier monniken gevangenisstraffen van respectievelijk 5, 17, 19 en 20 jaar.
Hoewel de Dalai Lama een van de meest bewonderde mensen op aarde is, legt de Chinese regering elke vermelding van hem in zijn thuisland Tibet aan banden. De Dalai Lama werd in 1959 gedwongen Tibet te ontvluchten toen de bezetting en annexatie door China van het van oudsher onafhankelijke land begon.

Preventieve veiligheid

In het kader van het preventieve veiligheidssysteem wijzen ambtenaren potentiële “schuldigen” aan voordat zij tot strafrechtelijke actie overgaan. Deze zogenaamde schuld maakt een aanfluiting van gerechtigheid en een eerlijke rechtsgang, en stelt de Chinezen in staat dreigementen te creëren en repressieve maatregelen op te leggen onder het mom van de handhaving van de interne stabiliteit.
Volgens Human Rights Watch is de zaak van het Tengdro klooster een voorbeeld van de preventieve controle in Tibet. Dit komt door de strenge straffen in combinatie met het ontbreken van informatie die aantoont dat de monniken ernstige criminele of politieke activiteiten hebben ondernomen.
International Campaign for Tibet steunt de aanbevelingen van Human Rights Watch (zie hieronder) en dringt er bij de internationale gemeenschap op aan China te verzoeken de vonnissen tegen de monniken in te trekken en een onderzoek in te stellen naar het misbruiken van de wet tegen hen.

Aanbevelingen van Human Rights Watch
Hieronder staan de aanbevelingen van Human Rights Watch aan de Chinese regering:

 • Trek de straffen in die zijn opgelegd aan de vier monniken van het Tengdro klooster en de twee monniken van Shelkar Choede en laat hen onvoorwaardelijk vrij uit gevangenschap
 • Stel een openbaar onderzoek in tegen alle functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de inval in het dorp Dranak in Tingri, en het straffen van de monniken & Choegyal Wangpo
 • Start een onpartijdig openbaar onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de zelfmoord van Lobsang Zoepa, en vervolg alle functionarissen die verantwoordelijk zijn voor pesterijen of andere vergrijpen tegen hem of zijn familieleden;
 • Maak een einde aan de verplichte deelname aan politieke voorlichtingsbijeenkomsten
 • Maak een einde aan de geheime processen tegen Tibetanen in de TAR die beschuldigd worden van het in gevaar brengen van de staatsveiligheid
 • Sta de geestelijkheid in Tibet toe haar eigen leiding te benoemen en religieuze activiteiten uit te oefenen in overeenstemming met het recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging;
 • Maak een einde aan de beperkingen voor Tibetanen en anderen om vrij te communiceren met anderen, ook in het buitenland, overeenkomstig het recht op vrijheid van meningsuiting
 • Maak een einde aan de vervolging van mensen die hun door de internationale mensenrechtenwetgeving beschermde rechten en fundamentele vrijheden uitoefenen
 • Zet een onafhankelijke, geloofwaardige en onpartijdige rechterlijke macht op

Hieronder staan de aanbevelingen van Human Rights Watch aan de Verenigde Naties:

 • De VN-Mensenrechtenraad moet er bij de Chinese regering op aandringen de Tengdro-monniken vrij te laten.
 • De Mensenrechtenraad moet, zoals voorgesteld door de 50 mandaathouders van de Speciale Procedures in juni 2020, een onpartijdig en onafhankelijk mechanisme van de Verenigde Naties instellen om de mensenrechtensituatie in China nauwlettend te volgen, te analyseren en er jaarlijks verslag over uit te brengen, met name gezien de urgentie van de situaties in de SAR Hongkong, de Autonome Regio Oost-Turkestan en de Autonome Regio Tibet.
 • De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN moet de Chinese regering oproepen een einde te maken aan de vervolging en veroordeling van Tibetanen in strijd met hun fundamentele rechten
 • De speciale procedures en verdragsorganen van de VN moeten doorgaan met het documenteren en publiekelijk rapporteren over schendingen van de mensenrechten in Tibetaanse gebieden door de Chinese autoriteiten.

Hieronder staan de aanbevelingen van Human Rights Watch aan bezorgde regeringen in gecoördineerde bilaterale of multilaterale actie

 • Roep op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de Tengdro-monniken
 • Overweeg gerichte individuele sancties aan ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor schendingen van de mensenrechten in de TAR en
 • Roep op tot een permanent China-mandaat bij de Verenigde Naties te ondersteunen.

Hieronder staan de aanbevelingen van Human Rights Watch aan de Nepalese regering

 • Sta Tibetanen toe veilig de grens over te steken en ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot de asielprocedure.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/rapport-monniken-krijgen-lange-gevangenisstraffen-onder-het-mom-van-preventieve-beveiliging/

Als je dit leest gaan je kleine haartjes toch overeind komen te staan. Ken China wel beveiliging naar het tibetaans volk toe. Ze doen ze liever op allerlei manieren lichamelijk en geestelijk pijn als ze niet gehoorzamen of de Chinese wetten volgen.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wangpo Tethong benoemd tot nieuwe uitvoerend directeur van de International Campaign for Tibet Europe

De raad van bestuur van International Campaign for Tibet Europe is verheugd te kunnen aankondigen dat Wangpo Tethong de nieuwe Executive Director wordt. Hij volgt Tsering Jampa op, die het kantoor in 1999 heeft opgericht en op 31 oktober 2021 met pensioen gaat.

Jan Anderson, voorzitter van de Raad van Bestuur, zei: “Ik ken Wangpo voor meer dan drie decennia en ken zijn toewijding aan de Tibet beweging. Hij brengt veel ervaring mee in het werken in Tibetaanse instellingen in ballingschap en Tibet-support groepen, evenals in niet-Tibetaanse bewegingen voor sociale en ecologische rechtvaardigheid. Het is mij een groot genoegen om hem aan te kondigen als de nieuwe Executive Director. Ik wil bij deze ook de huidige Executive Director Tsering Jampa van harte prijzen en bedanken voor haar inzet en uitstekende werk in de afgelopen twee decennia.”
Wangpo brengt een brede werkervaring met zich mee op diverse gebieden, waaronder milieucampagnes, onderwijs, belangenbehartiging voor Tibet, communicatie en ontwikkeling. Hij heeft bij Greenpeace Zwitserland gediend als plaatsvervangend hoofd van de media-afdeling; bij de Groene Partij (Zürich) als secretaris-generaal en woordvoerder; bij International Children’s Village in Trogen als opvoeder; bij Teachers Union (Zürich) als hoofd van de eenheid Communicatie; en bij SWISSAID, als hoofd van de campagne- en mediadivisie. Hij was ook bestuurslid van ICT Duitsland en lid van het Tibetaanse parlement. Daarnaast was Wangpo bestuurslid van Greenpeace Czech en van verschillende Tibet-gerelateerde organisaties, waaronder de Tibetan Youth Association in Europe, de Swiss-Tibetan Friendship Society, het International Tibet Support Network en Filming for Tibet. Hij is vice-president van Smartvote Tibet en adviseur van Tibet Initiative Deutschland.
Wangpo groeide op en werd opgeleid in Zwitserland. Hij studeerde af aan de Universiteit van Zürich. Zijn familie is gevestigd in Zwitserland.
ICT is een belangenorganisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor het bevorderen van democratische vrijheid voor alle Tibetanen, het waarborgen van hun mensenrechten en het beschermen van de Tibetaanse cultuur en het milieu. ICT is een beweging van meer dan 100.000 mensen wereldwijd, die het werk niet alleen financieel ondersteunen, maar ook bijdragen aan advocacy en campagnewerk of vrijwilligerswerk doen. Het werk van ICT integreert het verzamelen van informatie, campagne en belangenbehartiging, en de verspreiding van informatie en communicatie. Gecombineerd richten deze werkgebieden zich op de volgende centrale thema’s: Mensenrechten en politieke gevangenen, godsdienstvrijheid, milieu, racisme en wederkerigheid.
ICT heeft kantoren in Washington DC, Amsterdam, Brussel en Berlijn. In Nederland steunen meer dan 50.000 mensen ons werk.
Het kantoor van ICT Europe is gevestigd aan het Funenpark 1D, 1018 AK Amsterdam, Nederland en is sinds 1999 een geregistreerde NGO in Nederland. Het is het Europese kantoor van de International Campaign for Tibet.

Contact:
Jan Anderson
Chair ICT Europe Board
+49 162 633 4338

Christina Jansen
Board Member ICT Europe
+31 6 5490 2141

Download persbericht (Nederlands)

Download persbericht (engels)

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/wangpo-tethong-benoemd-tot-nieuwe-uitvoerend-directeur-van-de-international-campaign-for-tibet-europe/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

Nu de Chinese Communistische Partij 100 jaar wordt, betreurt ICT de vernietiging van de Tibetaanse cultuur

De Chinese Communistische Partij (CCP) viert op 1 juli haar honderdste verjaardag met de bewering dat zij “zich krachtig heeft verzet tegen etnische onderdrukking en discriminatie, de gelijkheid tussen alle etnische groepen heeft gehandhaafd en regionale etnische autonomie heeft ingevoerd”. Onlangs nog, in een nieuw Witboek over Tibet, dat in mei 2021 werd uitgegeven, beweerde China dat: “Tibet zich heeft losgemaakt van zijn achtergebleven, autocratische, geïsoleerde verleden om welvaart, democratie en een open toekomst te omarmen.”

De waarheid is echter precies het tegenovergestelde. De 10e Panchen Lama vatte de gevolgen van de Chinese overheersing in Tibet goed samen toen hij zei: “Als we de prijs van het offer dat wij (Tibetanen) hebben gebracht vergelijken met de ontwikkeling die we hebben gezien, is mijn gevoel dat de waarde van ons offer veel groter is geweest. Ons offer weegt veel zwaarder dan onze ontwikkeling.”
In feite gaan de Tibetanen gebukt onder het verpletterende gewicht van een totalitaire eenpartijdictatuur. Het Tibetaanse volk heeft geen zeggenschap over zijn eigen bestuur; alle belangrijke beslissingen worden genomen door de CCP en niet-Tibetanen domineren de belangrijkste leidinggevende functies.

Geen mensenrechten

Als we kijken naar de mensenrechtensituatie, zien we dat Tibetanen vanwege hun specifieke identiteit het meest worden geschaad. Tibetanen worden vervolgd enkel en alleen omdat zij hun culturele identiteit willen behouden en worden geconfronteerd met immense beperkingen van hun mogelijkheden om hun godsdienst te belijden, in hun moedertaal te spreken, te reizen en hun vrijheid van meningsuiting uit te oefenen.
Chen Quanguo, partijsecretaris in Xinjiang (bij de Oeigoeren bekend als Oost-Turkestan), die internationale verontwaardiging veroorzaakte over de massale opsluiting van Oeigoeren en Kazachen, bekleedde voorheen dezelfde functie in de Tibetaanse Autonome Regio. Tijdens zijn regeerperiode bij de TAR voerde hij een beleid dat erop gericht was het Tibetaanse volk onder controle te houden, en waarvan sommige vandaag in Xinjiang worden herhaald. In  2012 vond er bijvoorbeeld een oplsuiting van honderden Tibetaanse pelgrims plaats die terugkeerden van boeddhistische lessen die werden gegeven door de Dalai Lama. Veel van deze  gedetineerden waren oudere mannen en vrouwen die weken of zelfs maanden werden vastgehouden. Hier zagen we dus al een voorloper van Chen’s massa opsluitingen in Xinjiang.
Ook bestaat er grote bezorgdheid over de mogelijke invoering van dwangarbeidprogramma’s in Tibet. Deze programma’s zouden een diepe impact kunnen hebben op het leven van Tibetanen die van hun familie, hun gemeenschap en hun cultuur worden weggerukt. In het klimaat van angst dat in Tibet blijft heersen is het een zekerheid dat de Tibetanen geen andere keuze hebben dan zich te schikken naar de maatregelen die door de Chinese autoriteiten worden voorgeschreven.

Sinisering van het Tibetaans boeddhisme

Wat de godsdienst betreft, die de kern vormt van de Tibetaanse identiteit, worden de Tibetanen vervolgd om hun geloof. De Chinese autoriteiten hebben monniken en nonnen onderworpen aan “patriottische heropvoeding” en Tibetanen kunnen worden gearresteerd alleen al voor het bezit van foto’s van de Dalai Lama of het vieren van zijn verjaardag. Het Tibetaans boeddhisme is gebaseerd op een systeem van intensieve studiepraktijken, dat ernstig wordt beperkt door het Chinese beleid dat de band tussen het Tibetaanse volk en zijn boeddhistische geloof wil verbreken.
De Dalai Lama en de Tibetanen in ballingschap zijn in staat de leer van het Tibetaans boeddhisme met de hele wereld te delen. Maar in Tibet onder Chinees bewind wordt het Tibetaans boeddhisme bedreigd in zijn voortbestaan als gevolg van het Chinese beleid; zelfs Gyaltsen Norbu, door de Chinese staat benoemd tot Panchen Lama, heeft gewaarschuwd dat het Chinese beleid zou kunnen leiden tot een situatie waarin het Tibetaans boeddhisme alleen nog in naam bestaat. De absurde bewering van de CCP dat zij gezag hebben over de reïncarnatie van de Dalai Lama is slechts een van de meest zichtbare pogingen tot sinicisering, waarbij dit oude geloof wordt ondergeschikt gemaakt aan de autoritaire politieke doelstellingen van Peking.

De aantasting van het milieu in Tibet

De kwestie van het milieu in Tibet is nauw verbonden met de mensenrechten. Voor Tibetanen is de aantasting van het milieu een grote zorg. Tibetanen wonen namelijk al eeuwenlang in harmonie met de natuur samen, dit is zelfs vastgelegd in hun religieuze overtuigingen en gebruiken. Het roekeloze ontwikkelingsbeleid van China verwoest het milieu van Tibet. Ongecontroleerde houtkap en mijnbouw, roekeloze afdamming, en de gedwongen verwijdering van Tibetaanse nomaden van de graslanden zijn slechts enkele van de kenmerken van China’s rentmeesterschap van het Tibetaanse milieu.

Dalai Lama biedt visie

De Dalai Lama en het Tibetaanse volk hebben een visie over hoe de Tibetaanse cultuur de wereldbeschaving ten goede kan komen, maar Peking ziet daar kennelijk weinig waarde in behalve de winst van de toeristenindustrie. In 1987 merkte de 10e Panchen Lama op: “Er wordt niet veel aandacht besteed aan de Tibetaanse taal. Als Tibet de meest religieuze regio is, is het vanzelfsprekend dat de Tibetaanse taal moet worden bevorderd. Maar er gebeuren veel verkeerde dingen.”
Helaas wordt momenteel, drie decennia later, de studie van het Tibetaans op de scholen in Tibet nog steeds geconfronteerd met enorme uitdagingen.
De 10e Panchen Lama zei ook: “Tibetanen zijn de legitieme meesters van Tibet. De wensen en gevoelens van het Tibetaanse volk moeten worden gerespecteerd.”
Onze boodschap aan de CCP is vandaag de dag fundamenteel dezelfde. Het consequente pleidooi van de Dalai Lama voor geweldloosheid is de sleutel tot het bereiken van een duurzame oplossing voor de Tibetanen, en het is in het beste belang van zowel de Chinezen als het Tibetaanse volk. Zolang de CCP de wensen van het Tibetaanse volk niet respecteert, zal het bij loze woorden blijven.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/nu-de-chinese-communistische-partij-100-jaar-wordt-betreurt-ict-de-vernietiging-van-de-tibetaanse-cultuur/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

Dit kwam prive en hou jullie ook graag op de hoogte

Beste Bruno,

Feliciteer de Dalai Lama met zijn 86ste verjaardag!
Ter ere van de 86ste verjaardag van de Dalai Lama volgende week vertellen we meer over zijn betrokkenheid bij het klimaat. De Dalai Lama, spiritueel leider van Tibet, is een voorloper in de klimaatkwestie. Hij zet zich al jarenlang onvermoeibaar in om ons bewustzijn over de wereldwijde klimaatproblemen te vergroten. De komende maand zullen we hierover meer delen in onze klimaatcampagne.

 Feliciteer de Dalai Lama
Op 6 juli vieren we dus niet alleen zijn verjaardag, maar ook de inzet van de Dalai Lama voor onze planeet! Omdat ieder individu een cruciale en onmisbare rol speelt bij het redden van onze planeet, ons enige thuis.
Sangsol ceremonie voor de verjaardag van de Dalai Lama—Op 6 juli sluiten wij ons aan bij de Tibetaanse gemeenschap in Nederland voor een feestelijke bijeenkomst op de Dam in Amsterdam. 
Bekijk de agenda.

Je bent van harte welkom om deze feestelijkheden, zoals een traditionele Tibetaanse dans en toespraken, bij te wonen. En natuurlijk gaan wij ook samen de Sangsol-ceremonie uitvoeren.

Hoe de ceremonie werkt? Dat leggen we op 6 juli uit, ook als je thuis de verjaardag van de Dalai Lama viert!
Speciale rapportage over de onderdrukking van China in Tibet op NOS/Nieuwsuur—Tibet is al jarenlang zo goed als afgesloten van de buitenwereld. Maar af en toe organiseert China een persreis, en mogen journalisten onder strenge begeleiding kijken hoe het de Tibetanen vergaat.

NOS-correspondent Sjoerd den Daas mag – na zes jaar in China – eindelijk een keer mee met zo’n reis. Elk uur van de dag staat vast, even zelf eropuit is er niet bij. Hij reist door het land van de Mount Everest, van monniken, de yak en de Dalai Lama. Makkelijk is het niet: vrijuit spreken lijkt voor de bewoners geen optie… Bekijk de hele rapportage van Sjoerd den Daas, NOS/Nieuwsuur op YouTube Of bekijk het
NOS journaal van maandag 28 juni hier terug (vanaf minuut 11),
waar de rapportage van Sjoerd den Daas en Roel van Niekerk samengevat uitgezonden wordt. Bron: Nieuwsuur/NOS
17.000 handtekeningen voor de Internationale campagne tegen de martelingen in Tibet!
Ter ere van de Internationale Dag voor slachtoffers van foltering heeft ICT onlangs meer dan
17.000 petities ingediend
bij de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, ondertekend door ICT-leden!Luister naar het verhaal van Wangdu, verteld door Ngawang Sangdrol : Afgelopen week deelde ICT ook
vijf video’s van Tibetaanse overlevenden van martelingen,
die hun stem lieten horen voor vijf andere Tibetanen die nog steeds door China worden gemarteld. In deze korte video’s vertellen zij hoe belangrijk het is dat we in actie blijven komen voor politieke gevangenen.

Vele supporters hebben de petitie ondertekend, en de video’s bekeken en online gedeeld. Hiermee hebben jullie zelf je stem verheven voor slachtoffers van martelingen in Tibet. Hier zijn wij ontzettend dankbaar voor!Oproep voor de culturele rechten van Tibetanen in het onderwijs Tijdens de 47e VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève heeft Melanie Blondelle, EU Advocacy Officer ICT-Europe, namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring afgelegd.

In haar verklaring roept ze China op de culturele rechten van de Tibetanen met betrekking tot taal en onderwijs te respecteren! 
Bekijk haar statement van 1,5 minuut hier terug.
Wereldwijde Actiedag tegen de Olympische Winterspelen in China!—International Campaign for Tibet Europe, Tibet Support Group en Tibetan Network stonden in solidariteit met de internationale actie #NoBeijing2022 voor het Olympisch Stadion in Amsterdam. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd vonden op 23 juni demonstraties plaats als onderdeel van de Global Day of Action! 

In Tsjechië roepen senatoren samen op tot diplomatieke boycot van de Olympische spelen in Beijing. vanwege de mensenrechtenschendingen door Beijing tegen Oeigoeren, Tibetanen en vele andere slachtoffers.
Gezamenlijke verklaring van de EU-VS stelt mensenrechtenschendingen in Tibet aan de orde—In een gezamenlijke verklaring, na een bijeenkomst vandaag in Brussel, hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten hun gedeelde bezorgdheid over de schendingen van de mensenrechten door China, onder meer in Tibet, onderstreept.
Lees het artikel hier.
Werelderfgoed in gevaar: ICT roept op tot bescherming Jokhang tempel
De boeddhistische vereniging van de stad Lhasa heeft op 9 mei 2021 een bericht verspreid waarin Tibetaanse boeddhisten in de Tibetaanse hoofdstad worden opgeroepen hun traditionele religieuze praktijk te beperken tijdens de heilige vierde maand van de Tibetaanse kalender, die op 12 mei begon. 

Deze waarschuwingen komen ondanks het feit dat de Chinese regering toeristen uit China toestemming geeft om Tibet te bezoeken en zich in feite heeft beroemd op een toename van het toerisme tijdens de Covid-19 pandemie. Lees de hele verklaring.De komende maanden delen wij meer over het lot van de nomaden en de natuur in Tibet door de wereldwijde klimaatverandering en China’s klimaatbeleid. 

Graag sluit ik af met een uitspraak van de Dalai Lama: “Deze prachtige blauwe planeet is ons enige thuis”, laten we er samen goed voor zorgen.

Met vriendelijk groet, Tashi Deleg, Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe

PS  Help ook de Chinese martelingen te stoppen met een gift:
 Een gift voor Tibet

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Campagne tegen de martelingen in Tibet brengt 17.000 handtekeningen op!

Ter ere van de Internationale Dag voor slachtoffers van foltering heeft ICT onlangs meer dan 17.000 petities ingediend bij de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, ondertekend door ICT-leden zoals u!

Vandaag, 26 juni 2021, is de internationale dag voor steun aan slachtoffers van marteling. En dankzij u worden de stemmen van Tibetaanse slachtoffers van marteling gehoord.
Ter ere van deze Internationale dag ter ondersteuning van slachtoffers van marteling heeft International Campaign for Tibet onlangs meer dan 17.000 petities ingediend bij de Verenigde Naties, verzameld door de kantoren van ICT en ondertekend door ICT-supporters zoals u van over de hele wereld. In de petitie wordt Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, onder andere gevraagd om martelingen in Tibet publiekelijk te veroordelen, gevallen van Tibetaanse slachtoffers van martelingen aan te kaarten bij de Chinese regering en Tibet op te nemen in haar aanstaande bezoek aan de Volksrepubliek China.
Als ICT’s VN-coördinator voor pleitbezorging weet Kai Müller dat deze petities zullen bijdragen aan het groeiende momentum om China op internationaal niveau ter verantwoording te roepen. Maar de petities zijn niet de enige manier waarop onze gemeenschap van medeleven zich onlangs heeft uitgesproken voor Tibetaanse slachtoffers van martelingen.
De afgelopen week heeft ICT vijf video’s gedeeld van Tibetaanse marteloverlevenden die hun stem verheffen voor vijf andere Tibetanen die nog steeds door China worden gemarteld. Velen van u hebben de video’s bekeken en online gedeeld, en daar ben ik u dankbaar voor. Maar velen van u zijn nog verder gegaan en hebben zelf hun stem verheven voor slachtoffers van martelingen in Tibet.
Ontzettend bedankt voor uw steun aan de slachtoffers van martelingen!

PS   Door samen te werken met Tibetaanse slachtoffers van martelingen, bouwt ICT aan internationale steun voor de bevrijding van slachtoffers van martelingen in Tibet. Geef vandaag uw beste gift om onze inspanningen te ondersteunen.

Geef voor Tibet

Tibetaanse slachtoffers van martelingen

Tibet wordt geregeerd door China’s autoritaire regering en is volgens Freedom House samen met Syriè het minst vrije land op aarde.
Sinds China meer dan 60 jaar geleden Tibet veroverde, hebben de Chinese autoriteiten onnoemelijk veel Tibetanen gemarteld. Vijf van deze slachtoffers, die erin slaagden deze martelingen te ontvluchten, waren het gezicht zijn van de campagne van ICT.
ICT heeft afgelopen week elke dag een nieuwe video laten zien waarin telkens een Tibetanen die martelingen in hun thuisland hebben overleefd het opneemt voor een andere Tibetaan die nog steeds wordt gemarteld.

Hieronder het overzicht van de Tibetanen die in de video´s terugkwamen:

 • Ngawang Sangdrol spreekt voor Wangdu:

Ngawang is een vreedzame demonstrant die op 13-jarige leeftijd de gevangenis inging. In de gevangenis maakte hij deel uit van de 14 nonnen van Drapchi 14. Deze groep stond bekend om hun moed en solidariteit in de beruchte Drapchi gevangenis. Sangdrol zal spreken voor Wangdu. Wangdu werd in 2008 tot levenslang veroordeeld omdat hij informatie over Tibet zou hebben doorgespeeld aan mensen buiten Tibet.

 • Phuntsog Nyidron Sanaschiga spreekt voor Soghar Lodoe Gyatso:

Phuntsog Nyidron Sanaschiga is een ander lid van de 14 nonnen van Drapchi. Zij zal spreken voor Soghar Lodoe Gyatso, die in 2018 een gevangenisstraf van 18 jaar kreeg nadat hij een soloprotest voor wereldvrede had uitgevoerd, kort nadat hij was vrijgelaten nadat hij meer dan 20 jaar in de gevangenis had gezeten.

 • Rinzin Choekyi spreekt voor Yeshi Choedon:

Rinzin Choekyi is een ander lid van 14 nonnen van Drapchi. Zij zal spreken voor Yeshi Choedon, die in 2008 tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij informatie zou hebben verstrekt aan aanhangers van de Dalai Lama, de verbannen spirituele leider van Tibet.

 • Dhondup Wangchen spreekt voor Thabkhe Gyatso:

Dhondup Wangchen is een Tibetaanse filmmaker wiens moedige documentaire, “Leaving Fear Behind” leidde tot zijn gevangenisstraf en marteling. De documentaire gaat over de realiteit van het leven in Tibet voorafgaand aan de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Dhondup Wangchen zal spreken voor Thabkhe Gyatso, een Tibetaanse monnik die in goede gezondheid verkeerde toen hij naar de gevangenis ging, maar nu naar verluidt “half verlamd” is door de martelingen die hij heeft ondergaan.

 • Golok Jigme spreekt voor Gangkye Drubpa Kyab:

Golok Jigme  is een Tibetaanse monnik die met Dhondup Wangchen heeft gewerkt aan “Leaving Fear Behind.” Hij zal spreken voor Gangkye Drubpa Kyab, een Tibetaanse schrijver die een boek schreef over het lijden van het Tibetaanse volk en de protesten in 2008 op het Tibetaanse Plateau.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/campagne-tegen-de-martelingen-in-tibet-brengt-17-000-handtekeningen-op/

Filmpje is te bekijken via de link.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

Dit kwam prive en deel ik heel graag.
De Dalai Lama wordt een jaartje ouder en dat mag gefeliciteerd worden.Beste Bruno,

Ter ere van de 86ste verjaardag van de Dalai Lama volgende week vertel ik u graag over zijn betrokkenheid bij het klimaat.

Weinigen weten dat de Dalai Lama zich al jarenlang onvermoeibaar inzet om ons bewustzijn over de wereldwijde klimaatproblemen te vergroten.

De Dalai Lama, de spiritueel leider van Tibet, is een voorloper in de klimaatkwestie. Hij brengt mensen wereldwijd samen, omdat ieder individu een cruciale en onmisbare rol speelt bij het redden van onze planeet, ons enige thuis.

Daarom vieren we dit jaar op 6 juli niet alleen zijn verjaardag, maar ook zijn inzet voor onze planeet! Feliciteer de Dalai Lama met zijn 86e verjaardag door je naam op zijn digitale verjaardagskaart te zetten:
Feliciteer de Dalai Lama!
Onder de verjaardagskaart lees je meer over de inzet van de Dalai Lama voor het klimaat. Zo roept de Dalai Lama onder andere wereldleiders op om in actie te komen tegen klimaatveranderingen, en benadrukt hij het belang van het betrekken van de jongere generatie bij het oplossen van klimaatkwesties.

International Campaign for Tibet wil de klimaatboodschap van de Dalai Lama verder verspreiden. Want, zoals Zoals de Dalai Lama het zegt: “This beautiful blue planet is our only home“. Help je ook mee onze planeet te beschermen?
 Lees hier meer over het klimaat!

Met vriendelijke groet, Tashi Deleg, Tsering Jampa


Directeur International Campaign for Tibet Europe
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Slachtoffers van martelingen zijn het gezicht van campagne tegen de martelingen in Tibet

Vijf Tibetanen die martelingen in hun thuisland hebben overleefd, sluiten zich deze week aan bij een campagne van International Campaign for Tibet (ICT) om een licht te laten werpen op de martelingen door China in Tibet.

De campagne End Tibet Torture van ICT omvat video’s, kaarslichtjes, berichten op sociale media en meer. Het hoogtepunt van de campagne is 26 juni, de Internationale Dag ter ondersteuning van slachtoffers van marteling.
Tot 26 juni zal ICT elke dag video’s delen van Tibetanen die martelingen hebben overleefd. Zij laten hun stem horen ten behoeve van andere Tibetanen die nog steeds worden gemarteld in de gruwelijke gevangenissen van China.
“Op dit moment martelt China honderden onschuldige Tibetanen alleen maar omdat ze hun basisrechten uitoefenen. Talloze andere Tibetaanse martelslachtoffers zijn al gestorven,” zei Kai Mueller, ICT’s VN-pleitbezorger en uitvoerend directeur van ICT Duitsland. “Met onze campagne End Tibet Torture willen we niet alleen de slachtoffers van martelingen eren, maar ook China’s afschuwelijke mishandeling van het Tibetaanse volk onder de aandacht brengen.”

Tibetaanse slachtoffers van martelingen

Tibet wordt geregeerd door China’s autoritaire regering en is volgens Freedom House samen met Syriè het minst vrije land op aarde.
Sinds China meer dan 60 jaar geleden Tibet veroverde, hebben de Chinese autoriteiten onnoemelijk veel Tibetanen gemarteld. Vijf van deze slachtoffers, die erin slaagden deze martelingen te ontvluchten, zullen deze week het gezicht zijn van de campagne van ICT.
ICT zal deze week elke dag een nieuwe video laten zien waarin telkens een Tibetanen die martelingen in hun thuisland hebben overleefd het opneemt voor een andere Tibetaan die nog steeds wordt gemarteld.

Hieronder vast een overzicht van de Tibetanen die in de video´s terugkomen:

 • Ngawang Sangdrol spreekt voor Wangdu: Ngawang is een vreedzame demonstrant die op 13-jarige leeftijd de gevangenis inging. In de gevangenis maakte hij deel uit van de 14 nonnen van Drapchi 14. Deze groep stond bekend om hun moed en solidariteit in de beruchte Drapchi gevangenis. Sangdrol zal spreken voor Wangdu. Wangdu werd in 2008 tot levenslang veroordeeld omdat hij informatie over Tibet zou hebben doorgespeeld aan mensen buiten Tibet.
 • Phuntsog Nyidron Sanaschiga spreekt voor Soghar Lodoe Gyatso: Phuntsog Nyidron Sanaschiga is een ander lid van de 14 nonnen van Drapchi. Zij zal spreken voor Soghar Lodoe Gyatso, die in 2018 een gevangenisstraf van 18 jaar kreeg nadat hij een soloprotest voor wereldvrede had uitgevoerd, kort nadat hij was vrijgelaten nadat hij meer dan 20 jaar in de gevangenis had gezeten.
 • Rinzin Choekyi spreekt voor Yeshi Choedon: Rinzin Choekyi is een ander lid van 14 nonnen van Drapchi. Zij zal spreken voor Yeshi Choedon, die in 2008 tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij informatie zou hebben verstrekt aan aanhangers van de Dalai Lama, de verbannen spirituele leider van Tibet.
 • Dhondup Wangchen spreekt voor Thabkhe Gyatso: Dhondup Wangchen is een Tibetaanse filmmaker wiens moedige documentaire, “Leaving Fear Behind” leidde tot zijn gevangenisstraf en marteling. De documentaire gaat over de realiteit van het leven in Tibet voorafgaand aan de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Dhondup Wangchen zal spreken voor Thabkhe Gyatso, een Tibetaanse monnik die in goede gezondheid verkeerde toen hij naar de gevangenis ging, maar nu naar verluidt “half verlamd” is door de martelingen die hij heeft ondergaan.
 • Golok Jigme spreekt voor Gangkye Drubpa Kyab: Golok Jigme  is een Tibetaanse monnik die met Dhondup Wangchen heeft gewerkt aan “Leaving Fear Behind.” Hij zal spreken voor Gangkye Drubpa Kyab, een Tibetaanse schrijver die een boek schreef over het lijden van het Tibetaanse volk en de protesten in 2008 op het Tibetaanse Plateau.

Bekijk de eerste video in de serie, waarin Golok Jigme spreekt zich uit voor Gangkye Drubpa Kyab:

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/slachtoffers-van-martelingen-zijn-het-gezicht-van-campagne-tegen-de-martelingen-in-tibet/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Tsjechische senatoren roepen op tot diplomatieke boycot van de Olympische Spelen in Beijing

De senaat van Tsjechië heeft er deze week bij Tsjechische politieke leiders op aangedrongen de Olympische Winterspelen van 2022 in China te boycotten vanwege de mensenrechtenschendingen door Beijing, met name tegen Tibetanen en Oeigoeren.

In een resolutie die op 10 juni werd aangenomen, stellen de senatoren dat de aanwezigheid van Tsjechische regerings- en andere politieke vertegenwoordigers op de Spelen zou kunnen worden gezien als carte blanche voor Peking om door te gaan met het negeren van de grondrechten en fundamentele vrijheden in China.
De resolutie van de Tsjechische senaat herinnert aan de ervaringen met de Olympische Zomerspelen van 2008 in Peking, toen China zijn belofte om de spelen “vrij en open” te houden niet nakwam en de spelen misbruikte om de rechten en vrijheden verder in te perken.
Sinds de Olympische Spelen van 2008 is de situatie van de mensenrechten in Tibet in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, waarbij de religieuze en culturele rechten, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering en vereniging, evenals de sociale en economische rechten van de Tibetanen op grote schaal zijn ingeperkt. Sinds 2009 zijn meer dan 150 Tibetanen tot zelfverbranding overgegaan als wanhopig protest tegen China’s vernietiging van hun cultuur en manier van leven.
Het Tsjechische volk, dat ook een leven onder een repressief communistisch regime heeft gekend, staat al lang sympathiek tegenover de benarde situatie van de Tibetanen, en de Tsjechische parlementaire groep voor Tibet is momenteel de grootste parlementaire groep voor Tibet in Europa.
In 2008 weigerde de toenmalige Tsjechische premier Mirek Topolánek de openingsceremonie van de Zomerspelen in Beijing bij te wonen om de gewelddadige onderdrukking door China van de golf van vreedzame protesten in Tibet in maart van dat jaar aan de kaak te stellen. Echter woonde hij de rest de rest van de spelen wel bij.

Citaten

Internationale Campaign for Tibet heeft ook opgeroepen tot een diplomatieke boycot van de Olympische Spelen van 2022 in Peking.
“ICT is verheugd over het standpunt van de Tsjechische senaat, dat eens te meer aantoont hoezeer het Tsjechische volk gehecht is aan mensenrechten en vrijheid en hoe groot zijn solidariteit is met de Tibetanen. We hopen dat dit andere parlementsleden zal inspireren om er bij hun regeringen op aan te dringen een dergelijke diplomatieke boycot in te stellen en duidelijk te maken dat zij niet zullen tolereren dat Beijing de internationale mensenrechtenwetgeving en de Olympische idealen volledig aan zijn laars lapt.” – Aldus uitvoerend directeur Tsering Jampa van ICT Europa
Voormalig parlementslid Katerina Bursik Jacques, secretaris van de Senaatsgroep Vrienden van Tibet, zei: “Het is al meer dan tien jaar geleden dat het Tsjechische parlement een resolutie aannam ter ondersteuning van Tibet; de laatste werd aangenomen in de Kamer van Afgevaardigden in 2008, en het is al 23 jaar geleden voor een soortgelijke actie van de Senaat. Met andere woorden, de krachtige steun van vandaag aan het volk van Tibet en Xinjiang had al veel eerder moeten komen. Tsjechië blijft zich sterk solidair voelen met diegenen wier vrijheden beperkt worden, niet alleen in China, maar overal ter wereld. De bescherming van de mensenrechten is een prioriteit voor veel Tsjechen, die zich onze eigen ervaring met het totalitarisme maar al te goed herinneren”

DE ORIGINELE TEKST

THE SENATE OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC

I. Acknowledges

The ideals of the Olympic Charter, which include respect for the preservation of human dignity and non-discrimination on grounds of race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, nationality or social origin, property, origin or another status among the basic principles and values of Olympism;

II. Notes with concern that

1. There are massive violations of human rights and freedoms, genocide and crimes against humanity, ethnic discrimination, and the suppression of cultural, religious and political identity in the People’s Republic of China (PRC), in particular in the Autonomous Regions of Tibet and Xinjiang;

2. The Government of the PRC, despite official repeated requests from representatives of the UN Human Rights Council, refuses to grant access to independent missions of the international community;

3. The Government of the PRC, contrary to its commitment to hold the Olympic Games as “free and open,” already misused the 2008 Olympic Games to further suppress human rights and freedoms and restrict freedom of expression;

III. Makes and appeals to

1. The Government of the Czech Republic to evaluate the fulfillment of international human rights obligations by the PRC, to systematically comment on the human rights situation in the PRC at the UN Human Rights Council or the UN General Assembly, and to actively sup-port similar initiatives of other countries;

2. The government and other political representatives of the Czech Republic to reject the invitation to participate in the Olympic Games in the PRC, as their presence could be misused to legitimize further discrimination, violence, and suppression of fundamental rights;

3. The Czech Olympic Committee, when selecting the organizers of the Games, to ensure their readiness to comply with the principles of the Olympic Charter and its other international obligations and to prevent the abuse of the Olympic Games for political propaganda;

IV. Reminds of

1. The criticisms the International Olympic Committee faced in 2008 for failing to anticipate violations of freedom of expression and of the press by the Government of the People’s Republic of China, which also had a negative impact on the work of the international media and participants in the 2008 Olympic Games;

2. The Resolution of the Senate of the Parliament of the Czech Republic No. 131 of 20 March 2019 on the Petition for an End to the Genocide of Falun Gong Practitioners Commit-ted by the Chinese Regime;

V. Assigns the task

To the President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic, Senator Miloš Vystrčil, to inform the Prime Minister of the Czech Republic and the President of the Czech Olympic Committee of this Resolution.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tsjechische-senatoren-roepen-op-tot-diplomatieke-boycot-van-de-olympische-spelen-in-beijing/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

International Campaign for Tibet dringt er bij de G7-top op aan om Tibet aan de orde te stellen

Nu de leiders van enkele van de machtigste landen ter wereld zich voorbereiden op de G7-top, roept International Campaign for Tibet hen op om de crisis in Tibet aan de orde te stellen.

“Gezien het strategische belang van Tibet in de bredere Aziatische regio, willen we onze regering oproepen om Tibet te betrekken bij de besprekingen tijdens de G7-top, en daarna,” zei Bhuchung Tsering, de interim directeur van International Campaign for Tibet, in een brief aan de Amerikaanse president Joe Biden.
De brief merkt op dat de G7-landen aan het uitzoeken zijn hoe ze met China moeten omgaan nu het agressiever wordt op het internationaletoneel. Daarnaast stelt de brief dat de hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog en de rechten van het Tibetaanse volk een integraal onderdeel moeten zijn van elke strategie met betrekking tot China.
ICT stuurde soortgelijke brieven naar de leiders van de andere G7-landen: Justin Trudeau (Canada), Emmanuel Macron (Frankrijk), Angela Merkel (Duitsland), Mario Draghi (Italië), Suga Yoshihide (Japan) en Boris Johnson (Verenigd Koninkrijk).
De G7-top begint morgen, 11 juni, in Cornwall, Engeland en eindigt op 13 juni.

Schendingen van de mensenrechten
In de brief van ICT wordt opgemerkt dat de mensenrechtensituatie in Tibet, dat China meer dan 60 jaar geleden onder zijn gezach heeft gebracht en nog steeds met ijzeren vuist regeert, is verslechterd.
Eerder dit jaar verklaarde de groep ‘Freedom House’ Tibet, samen met Syrië, tot het minst vrije land ter wereld. Daarnaast heeft China heeft Tibet ook afgesloten voor buitenlandse diplomaten, parlementariërs, onafhankelijke media en het internationale maatschappelijke middenveld. De internationale gemeenschap moet daarom de systematische schendingen van de mensenrechten in Tibet met hernieuwde kracht aanpakken.
Vorige maand gaven de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen een communiqué uit waarin zij hun grote bezorgdheid uitspraken over de schendingen en misbruiken van de mensenrechten in Xinjiang en Tibet.
In Xinjiang – een regio ten noorden van Tibet die de Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan – bevinden zich massale interneringskampen die de Chinese regering heeft gebruikt om haar genocide op de Oeigoeren te helpen uitvoeren.

Gevolgen voor bredere regio
In de brief van ICT staat dat de mensenrechtensituatie in Tibet onlosmakelijk verbonden is met de vreedzame ontwikkeling van Zuid- en Zuidoost-Azië.
In de brief wordt ook gewezen op het belang van Tibet voor de grensbeveiliging en de waterzekerheid in de regio. Tibet is namelijk de bron van veel van de grootste riviersystemen in Azië en voorziet meer dan 1 miljard mensen stroomafwaarts van water. Uit een studie van vorig jaar bleek echter dat de Chinese regering haar dammen op de Dzachu-rivier in Tibet (elders bekend als de Mekong) heeft gebruikt om de waterstroom in 2019 te verhinderen, wat heeft bijgedragen tot een verwoestende droogte in Zuidoost-Azië.
China heeft zijn controle over Tibet ook gebruikt om te proberen het land van de buren van Tibet in beslag te nemen.
Het afgelopen jaar heeft China al een grensconflict uitgevochten met India, waarvan een deel van het grondgebied door China wordt geclaimd als “Zuid-Tibet”. Bij de grensschermutselingen zijn verschillende soldaten om het leven gekomen.
Het Verenigd Koninkrijk heeft India uitgenodigd om deel te nemen aan de G7-top van deze week.

Plan voor vrede
In de brief van ICT wordt opgemerkt dat de Dalai Lama en andere Tibetaanse leiders een visie hebben ontvouwd om het Tibetaanse conflict op te lossen op een manier die alle partijen ten goede komt.
In 1987 presenteerde de Dalai Lama  zijn vijfpunten-vredesplan in een toespraak tot de Human Rights Caucus van het Amerikaanse Congres. Het plan riep op om Tibet om te vormen tot een “zone van vrede”, de fundamentele mensenrechten en democratische vrijheden van de Tibetanen te respecteren en onderhandelingen te voeren tussen Tibetaanse en Chinese vertegenwoordigers.
“Gezien de vele conflicten in de regio zijn wij van mening dat deze visie relevanter is dan ooit tevoren”, aldus ICT in haar brief.
De brief voegt eraan toe dat de Dalai Lama ook een ‘Memorandum over Echte Autonomie voor het Tibetaanse Volk’ heeft gepresenteerd, waarin wordt gepleit voor het verlaten van Tibet als onderdeel van de Volksrepubliek China in ruil voor betekenisvolle autonomie voor het Tibetaanse volk.
Penpa Tsering, de nieuwe president van het Centraal Tibetaans Bestuur – dat democratisch bestuur biedt aan Tibetaanse ballingen over de hele wereld – heeft zijn steun betuigd aan de visie van de Dalai Lama, merkt ICT op in haar brief.
“International Campaign for Tibet is ervan overtuigd dat deze benadering zowel de Tibetanen als de Chinezen ten goede zou komen. Het biedt uitzicht op blijvende vrede in Tibet en in de Volksrepubliek China.”

Lees hier de brief van ICT aan president Joe Biden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/international-campaign-for-tibet-dringt-er-bij-de-g7-top-op-aan-om-tibet-aan-de-orde-te-stellen/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Werelderfgoed in gevaar: ICT roept op tot bescherming Jokhang tempel

In het meest recente ‘World Heritage Watch Report’ roept International Campaign for Tibet (ICT) op om het door UNESCO beschermde Historical Ensemble of the Potala Palace, waarvan de Jokhang tempel in Lhasa deel uitmaakt, aan te wijzen als Werelderfgoed in gevaar.
Het World Heritage Watch rapport, dat op 6 juni is gepubliceerd, bevat een analyse van ICT waarin de bouw van twee nieuwe paviljoens in Chinese stijl voor de Jokhang, de heiligste tempel in Tibet, wordt gesignaleerd. De bouw van de paviljoens begon tijdens een drie maanden durende vergrendeling tegen het coronavirus. De bouw van de paviljoens begon tijdens de drie maanden durende Corona lockdown.

Beelden van de Chinese paviljoens die worden gebouwd voor de Jokhang Tempel in Lhasa, Tibet. Foto credits: Woeser via RFA

Naast deze nieuwe paviljoens – die de ingang van de Jokhang versperren en in schril contrast staan met de Tibetaanse architectuur van de omliggende gebouwen – belicht ICT meerdere andere voorbeelden van wanbeheer op de locatie. Het gaat onder meer om de bouw van twee grote winkelcentra in de oude stad Lhasa en de gebrekkige reactie op de brand in de Jokhangtempel in 2018.

Screen shot van video op sociale media van de brand in de Jokhang Tempel.

Het rapport brengt ook ernstige tekortkomingen van het erfgoedbeheer aan het licht, zoals het feit dat de grenzen van de erfgoedlocatie 18 jaar lang niet duidelijk zijn afgebakend en dat er 14 jaar lang geen behoudsplan is opgesteld.
World Heritage Watch is een NGO die samenwerkt met meer dan 150 groepen wereldwijd om vernietiging van werelderfgoed ten gevolge van politieke en economische belangen te voorkomen. In hun jaarverslag waarschuwen zij de internationale gemeenschap voor dreigende gevaren en risico’s voor het werelderfgoed.

ICT-aanbeveling
Het Werelderfgoedcomité komt in juli bijeen om het beheer van het Historisch Ensemble van het Potala Paleis te beoordelen. ICT adviseert het comité te overwegen de locatie op de lijst van werelderfgoed in gevaar te plaatsen, aangezien de locatie voldoet aan meer dan één van de vereisten in paragraaf 179 van de operationele richtlijnen.
Met het oog op de bescherming van het Tibetaanse culturele erfgoed verwelkomt ICT de inspanningen van de commissie om meer transparantie te bevorderen door de publicatie van legitieme restauratie- en conserveringsplannen, alsmede programma’s voor raadpleging en betrokkenheid van de gemeenschap.
Kai Muller, uitvoerend directeur van ICT Duitsland en coördinator van het werk van ICT bij de Verenigde Naties, zei hierover het volgende:

“De Chinese autoriteiten hebben laten zien dat zij niet in staat of geïnteresseerd zijn om het culturele en religieuze erfgoed van de Tibetanen adequaat te beschermen. Zij hebben consequent gewijgerd te voldoen aan de basisvereisten om een kundig beheer aan te tonen. Het verzoek voor een duidelijke afbakening van de grenzen van het erfgoed ligt al 18 jaar op tafel, en een plan voor een behoudsplan van het erfgoed laat al 14 jaar op zich wachten. Het wordt tijd dat de commissie de staat van dienst van China serieus onder de loep neemt en de locatie op de lijst plaatst van erfgoederen die gevaar lopen.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/werelderfgoed-in-gevaar-ict-roept-op-tot-bescherming-jokhang-tempel/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M
Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Body-Moving-Theo-Herbots

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheidsblog Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Kleine dingen

Op zoek naar groot geluk in kleine dingen

WorldsApart 2.0

So Close & Yet So Far...

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

%d bloggers liken dit: