Tag Archive: China Tibet


“Two session” vergadering: de assimilatie in Tibet gaat door

China heeft van 4 tot 11 maart 2021 de jaarlijkse “two session” vergadering gehouden. Dit is een vergadering van China’s nationale wetgevende macht, het Nationale Volkscongres, en de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese volk. Deze jaarlijkse bijeenkomst is belangrijk om inzicht te krijgen in China’s politieke plannen en prioriteiten. De bijeenkomst van dit jaar was van bijzonder belang voor het vrijgeven van de voorlopige details van China’s 14e vijfjarenplan.

De TAR-delegatie die meedeed aan de vergadering bestond uit:

 • Wu Yingjie, partijsecretaris van het TAR
 • Lobsang Gyaltsen, voorzitter van het TAR Volkscongres
 • Chi Dralha, voorzitter van de TAR regering.
 • 16 afgevaardigden
 • 3 niet-stemgerechtigde
 • 3 waarnemers

De TAR beslaat ongeveer de helft van Tibet, dat meer dan 60 jaar geleden door China werd geannexeerd. Onder de Tibetaanse afgevaardigden uit andere Tibetaanse gebieden bevonden zich Tashi Dorje (Chinees: Zhaxi Duojie), hoofd van de uitvoerende kunsttroep in Yushu, Qinghai, en Dhadak Doring Thupten Gyatso (Dazha Duoring Tudan Jiacuo), vice-voorzitter van de CPPCC-afdeling in de Tibetaanse en Qiang autonome prefectuur Ngaba (Aba).

14e vijfjarenplan
Het 14e vijfjarenplan was dominant tijdens de vergaderingen van dit jaar. In het vijfjarenplan stellen Chinese politici doelen en doelstellingen vast voor de komende vijf jaar (2021-2025), alsmede doelstellingen voor de lange termijn tot 2035. Dit 14e vijfjarenplan, omvat grootse plannen voor Tibet.
Tijdens de “Two session” vergadering werd aangegeven dat China zal doorgaan op de ingeslagen weg om een “modern socialistisch land” op te bouwen. Voor de Tibetanen betekent dit dat het huidige assimilatiebeleid in versneld tempo zal worden voortgezet.
Tijdens de bijeenkomsten werd de Chinese taal opnieuw benoemd als onderdeel van de “modernisering van Tibet”. Daarnaast werd er gesproken over het “verfijnen van de godsdienst”, het “weerstaan van buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden”, en het “handhaven van de stabiliteit met een sterke militaire aanpak”.
Hoewel de specifieke details van het 14e plan voor de TAR en de Tibetaanse gebieden in de provincies Sichuan, Gansu, Qinghai en Yunnan eind 2021/begin 2022 worden verwacht, heeft China’s hoofddoelstelling, om zich deze eeuw om te vormen tot een “modern socialistisch land”, grote gevolgen voor Tibet en de Tibetanen. In het algemeen lijkt het erop dat het 14e Vijfjarenplan en de langetermijndoelstellingen zullen leiden tot:

 • De voortdurende onderdrukking van Tibetanen in Tibet in naam van “armoedebestrijding” en “ecologisch behoud”
 • Tibetanen die hun traditionele levensstijl verliezen door China’s “verstedelijking” en “heropleving van het platteland”
 • Een grote toestroom van Chinese toeristen naar Tibet als onderdeel van een “dubbele circulatie”-een strategie om de afnemende economische groei te stabiliseren
 • Verdere militarisering om China’s grensgebieden te versterken
 • Meer grootschalige infrastructuur in voor de “ontwikkeling” van de westelijke gebieden van het land

Tijdens de opening van het Nationale Volkscongres op 5 maart heeft de Chinese premier Li Keqiang de nadruk gelegd op de “historische nieuwe verwezenlijking van de doelstellingen” en taken die zijn vastgesteld voor “armoedebestrijding”. Hoewel de premier in zijn toespraak indrukwekkende cijfers gaf voor uitroeiing van de armoede, werd de gedwongen verhuizing van miljoenen Tibetanen voor “armoedebestrijding” niet benoemd. Dit waren tijdens het 13e vijfjarenplan in de TAR al zo’n 628.000 Tibetanen. Deze gedwongen verhuizing van miljoenen “arme” Tibetanen op het platteland heeft er niet alleen toe geleid dat zij van hun voorouderlijk land zijn verdreven, maar ook dat hun trotse zelfvoorziening is veranderd in afhankelijkheid van de Chinese staat en in politieke dankbaarheid jegens de Chinese Communistische Partij voor haar voortdurende subsidies.

Sinisering van Tibet

Het verslag van de premier heeft de implementatie bevestigd van “het basisbeleid van de Partij inzake religieuze aangelegenheden, en werkzaamheden om religies te sturen richting de aanpassing aan de socialistische samenleving”.
Daarnaast heeft de door de China aangewezen Panchen Lama, Gyaltsen Norbu, naar verluidt zijn steun betuigd aan het beleid van de staatsleiding. Deze “neppe” Panchen Lama is lid van het Permanent Comité van de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese volk, vice-voorzitter van de Chinese Boeddhistische Associatie en voorzitter van de TAR-afdeling van de Chinese Boeddhistische Associatie. In een langer verslag in de Chinese staatsmedia wordt hij als volgt geciteerd:
“Het Tibetaans boeddhisme beweegt zich voortdurend in de richting van Sinisering onder de voorwaarden van aanpassing aan de socialistische samenleving met Chinese kenmerken. Vanuit objectief oogpunt is Sinisering van het Tibetaans boeddhisme de enige weg vooruit voor de ontwikkeling van het Tibetaans boeddhisme.”
Dit is in overeenstemming met de oproep tijdens het 19e Partijcongres in 2017, an de Chinese Communistische Partij tot Sinicisatie van alle religies, waaronder het Tibetaans boeddhisme. Dit werd gelanceerd door de Chinese Boeddhistische Vereniging die door de staat wordt gesteund.
Sinicisatie is een campagne van de Chinese regering om alle aspecten van de samenleving onder de controle van de Chinese overheid te brengen. In Tibet houdt sinisering in dat de regering volledige zeggenschap krijgt over het Tibetaanse boeddhisme, hierbij worden de unieke religieuze, linguïstische en culturele identiteit van de Tibetanen geëlimineerd.

De CCP reageert op de Amerikaanse wetgeving inzake Tibet
In zijn openingstoespraak op 4 maart benadrukte de voorzitter van de conferentie, Wang Yang, de veroordeling door de partij van de Amerikaanse wetgeving ter ondersteuning van de rechten van Tibetanen, Oeigoeren en democratische activisten in Hong Kong. In een toespraak tot de congresleden merkte Wang Yang op dat “wij de Amerikaanse wetgeving inzake Xinjiang, Tibet en Hong Kong in de meest krachtige bewoordingen hebben veroordeeld”.
Hoewel de mensenrechten universeel en voor iedereen zijn, hebben de leiders in China consequent volgehouden dat de schendingen van de mensenrechten binnenlandse kwestie zijn. China geeft consequent aan dat de nationale macht boven alle andere internationale wetgeving gaat, waardoor elke beoordeling van de mensenrechten een inmenging in China’s binnenlandse kwesties wordt. Tijdens de “Two sessions” vergadering werd het beginsel van niet-inmenging in binnenlandse kwesties prominent beklemtoond om China’s schendingen van de rechten van Tibetanen, Oeigoeren, activisten voor democratie in Hongkong, enz. af te schermen.

Xi Jinping herinnert aan zijn bezoek aan Yushu
Op 7 maart, tijdens het Nationale Volkscongres heeft de Chinese president Xi Jinping deelgenomen aan de besprekingen van de delegatie van Qinghai. Hij benadrukte de goedheid van de partij tegenover de Tibetanen na de aardbeving van Yushu in april 2010, en herinnerde aan zijn bezoek aan Yushu na de aardbeving en zijn “bezorgdheid” om de Tibetanen die daar wonen. Xi benadrukte de goedheid van de partij en haar programma voor armoedebestrijding en merkte op:
“Ik ben naar Yushu gegaan om te begrijpen waar de mensen van leven. Sommige mensen gingen de bergen in om cordyceps te graven. Na een paar dagen in de bergen konden ze weer terugkeren naar hun armoedige leven. Door de landelijke uitroeiing van de armoede hebben de mensen de zorg en de kracht van de partij gezien door de hulp bij de aardbevingen en de armoedebestrijding. Daarom zingen zij [Tibetanen] vanuit hun hart volksliederen voor de partij”.
De Tibetanen in Yushu hebben echter veel bezwaren geuit tegen het plan voor de wederopbouw na de aardbeving. Honderden Tibetanen demonstreerden in de stad Kyegu in Yushu een jaar na de aardbeving, en hielden spandoeken en borden vast met leuzen als: “Hulp voor het rampgebied van Yushu moet de voordelen van gewone mensen voorop stellen.”
De protesten zijn het gevolg van lokale bezorgdheid over het wederopbouwbeleid van de regering, dat Tibetanen uitsluit van het planningsproces. Volgens sommige Tibetanen wordt hun woonplaats van het oorspronkelijke bloeiende, traditionele handelscentrum voor Tibetaanse veehouders omgevormd tot een Chinees toeristisch centrum.

Ecologische veiligheid

Xi benadrukte dat Beijing erkent dat het Tibetaans Plateau van cruciaal belang is voor de ecologische veiligheid en duurzame ontwikkeling van China en gaf de delegatie in Qinghai ook de opdracht om “de belangrijke taak op zich te nemen om de ecologische veiligheid te handhaven, de bron van de drie rivieren te beschermen en de ‘Chinese watertoren’ te beschermen”.
De laatste jaren zijn echter duizenden Tibetaanse herders (gedwongen) verplaatst om de bron van de drie rivieren te “beschermen”: de Machu (Geel), Drichu (Yangtze) en Dzachu (Mekong). China’s bouwt grote dammen in deze rivieren om waterkracht op te wekken en water om te leiden naar steden op het Chinese vasteland. Dit heeft niet alleen geleid tot verplaatsing van Tibetaanse veehouders onder het voorwendsel van “ecologisch behoud”, maar het heeft ook mensen die stroomafwaarts wonen in Zuid- en Zuidoost-Azië de toegang tot Tibetaanse rivieren ontzegd.

Veiligheidsoefeningen in Tibet
Beijing handhaaft de strenge veiligheidsmaatregelen in Tibet om zijn beleidsdoelen te bereiken. Evenals vorig jaar woonden ook dit jaar China’s minister van Openbare Veiligheid en staatsraadlid, Zhao Kezhi, de TAR-delegatie tijdens het 13e Nationale Volkscongres bij.
Vanwege de gevoeligheid van verschillende gebeurtenissen dit jaar – de Tibetaanse Opstand, de 100e verjaardag van de Communistische Partij, de 70e verjaardag van de “vreedzame bevrijding van Tibet” – is de veiligheid in Tibet streng. Om de Tibetanen ervan te weerhouden hun protest tegen het Chinese bewind te uiten op de 62e Tibetaanse nationale opstandendag, werd op 10 maart in Lhasa een bijeenkomst gehouden voor de mobilisatie van de stabiliteitsmacht van de TAR en de stad Lhasa.
De strijdmacht voor stabiliteitsbehoud bestaat uit het Volksbevrijdingsleger, de Gewapende Volks Politie, officieren van het Bureau voor Openbare Veiligheid en de Brandweer. De veiligheidstroepen kregen het bevel om “loyaal te zijn aan de partij, de missie voor ogen te houden, terrorisme te bestrijden, geweld te beheersen, de grens te stabiliseren, het fundament te versterken, het volk te verenigen, en vastberaden de strijd te winnen om de stabiliteit te handhaven”. Na de bijeenkomst werd diezelfde dag in Lhasa een veiligheidsoefening gehouden, en werden ook in alle steden en prefecturen in het TAR gelijktijdige oefeningen gehouden om aan te geven dat Tibet de fase van stabiliteitsbehoud is ingegaan om het besluit van algemeen secretaris Xi Jinping en de CCP resoluut uit te voeren.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/de-assimilatie-in-tibet-gaat-door/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Herdenking Tibetaanse volksopstand tegen Chinese bezetting

Op 10 maart kwamen wereldwijd Tibetanen en supporters bijeen om de 62ste herdenking van de Tibetaanse volksopstand te markeren. Ook in Nederland vond een herdenking plaats bij de Chinese Ambassade in Den Haag, georganiseerd door International Campaign for Tibet, de Tibetaanse gemeenschap en de Tibet Support Groep.

Nederland liet haar stem horen voor vrijheid en rechtvaardigheid voor het Tibetaanse volk en riep China op de repressie te stoppen. Het was een vreedzame bijeenkomst van ongeveer 150 deelnemers. De Tibetaanse vlag werd gewapperd in solidariteit met de Tibetaanse vrijheidsstrijd. Vurige passie klonk door de megafoon van verschillende sprekers en Tibetaanse verzetsliederen werden gezamenlijk gezongen. De sfeer was dubbel, aan de ene kant rauw van het feit dat de onderdrukking nog steeds plaats vindt… En aan de andere kant de trots en eenheid die gevoeld werd door daar met zijn allen voor hetzelfde doel te staan: vrijheid in Tibet.

Fotocredits: Netty
Fotocredits: Netty

Sinds de bezetting van Tibet door China in 1950 voeren de Tibetanen een geweldloze strijd voor autonomie, mensenrechten en democratie. Door de groeiende toestroom van Chinezen vormen zij een minderheid in eigen land. Tibetanen worden op grote schaal gediscrimineerd en economisch gemarginaliseerd. Hun taal, religie en unieke cultuur staan onder druk en als volk worden zij in hun voortbestaan bedreigd. Meer dan 156 Tibetanen hebben zichzelf in brand gestoken als protest tegen de Chinese onderdrukking. In 2020 zijn er meer dan half miljoen Tibetanen, voornamelijk boeren en nomaden, onder het mom van armoedebestrijding van hun land verdreven, gedwongen om omgeschoold tot laagbetaalde arbeidskracht en elders in China tewerkgesteld.
Op 10 maart 1959 kwam het Tibetaanse volk in opstand tegen de Chinese bezetting die in 1950 was begonnen. Duizenden Tibetanen verloren hun leven tijdens de verdediging van hun land. Hun leider, de Dalai Lama, werd gedwongen te vluchten naar India en woont daar sindsdien in ballingschap met meer dan honderdduizend landgenoten. De opstand was een keerpunt in de geschiedenis van het Tibetaanse volk en de herdenking van deze historische dag blijft van groot belang voor Tibetanen, zowel binnen Tibet als in ballingschap.

Fotocredits: Netty
Fotocredits: Netty

Ondanks dat de demonstratie een succes was, is het probleem in Tibet nog lang niet opgelost. Met iedere demonstratie en campagne hopen wij een stapje dichterbij het doel te komen de Chinese onderdrukking tot een einde te brengen. Steun ICT’s werk voor mensenrechten in Tibet en voor de vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/herdenking-tibetaanse-volksopstand2021/

Er aandacht aan blijven geven en weten dat dit volk het niet makkelijk heeft onder het Chinese regime. Ze zullen altijd in opstand blijven komen. Dat nooit zal overgaan.

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetanen worden naar Chinese scholen in China gestuurd onder het mom van “vooruitgang”

Op het zevende Tibet Work Forum in augustus 2020 riep de Chinese president Xi Jinping op tot een vaderlandslievende (patriottische) heropvoeding van de jongere generatie Tibetanen, waarbij hij ambtenaren vroeg aan de slag te gaan met “het versterken van ideologisch en politiek onderwijs op scholen, het stimuleren van patriottisme in het hele proces van het schoolonderwijs op alle niveaus, en het planten van zaden met liefde voor China in het hart van elke tiener.”.

Dit onderwijsproject lijkt te vorderen. In december 2020 meldden de Chinese staatsmedia dat een propagandateam uit de Tibetaanse Autonome Regio Tibetaanse scholen en klassen in Chinese steden bezocht om “National Unity Education Activities” te houden. Een spreker van de TAR kwam een “praatje maken over de vriendelijkheid van de partij” en instrueerde de studenten met de volgende tekst “hou van de kern, luister naar de partij.”

onderwijs school TAR propaganda
Lobsang Dhondup, lid van een propagandateam uit Lhasa, ontmoet Tibetaanse studenten in Zhuhai, provincie Guangdong.

De TAR beslaat ongeveer de helft van Tibet, een historisch onafhankelijk land dat China meer dan 60 jaar geleden heeft geannexeerd en nog steeds met een ijzeren vuist regeert.

Op 26 december 2020 heeft de Tibetaanse middelbare school van Changzhou in de provincie Jiangsu evenementen gehouden om haar 35e verjaardag te vieren. Volgens de staatsmedia is deze school een van de eerste scholen in Chinese steden waar studenten van de TAR naar school werden gebracht.

Als onderdeel van het ogenschijnlijke plan van de Chinese regering om “het achtergebleven onderwijs en het gebrek aan talenten in Tibet” te verbeteren, zijn er sinds 1985 in verschillende Chinese steden speciale scholen en klassen opgericht. Deze scholen en de Tibetaanse studenten worden nu door de Chinese autoriteiten steeds meer gezien als wegen voor indoctrinatie.

In 1984 besloot de Chinese Communistische Partij om scholen voor Tibetaanse studenten op te richten in Chinese provincies en steden, als onderdeel van de “landelijke hulp aan Tibet”. Vanaf 1985 werden in Tianjin, Hebei, Shanxi, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Chongqing, Shaanxi en Yunnan jaarlijks 1300 studenten uit de TAR toe gelaten die de lagere school hadden afgemaakt.

In het eerste jaar waren er 400 studenten uit de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, 200 uit Lhoka (Chinees: Shannan), 250 uit Shigatse (Rikaze), 100 uit Nyingtri (Linzhi), 200 uit Chamdo (Changdu), 100 uit Nagchu (Naqu) en 50 uit Ngari (Ali).

In 1989 werden er klassen voor Tibetanen geopend op technische middelbare scholen en middelbare scholen in Chinese steden. In 2002 werden er Tibetaanse klassen geopend op enkele andere middelbare scholen en in 2010 werden er Tibetaanse klassen geopend op 48 middelbare beroepsscholen.

Volgens de informatie op de websites van de Chinese overheid waren er vanaf januari 2019 in totaal 141.900 studenten ingeschreven in deze klassen en scholen, waaronder 53.000 op lagere middelbare scholen, 42.000 op de hogere middelbare scholen, 11.000 op technische en beroepsmatige middelbare scholen en 35.000 op hogescholen en universiteiten.

Er waren 75 middelbare scholen en hogescholen in 20 Chinese steden; 29 scholen in 12 steden met middelbare beroepsopleidingen; en 196 hogescholen en universiteiten met Tibetaanse studenten. In 2020 waren er 4.472 studenten die toelatingsexamens voor de universiteit aflegden.

Aard van het onderwijs voor Tibetanen
Er zijn twee soorten scholen voor Tibetanen in Chinese steden. Eén categorie omvat aparte scholen die speciaal voor Tibetaanse studenten zijn opgericht. Dit zijn scholen zoals Wuhan Tibetaanse Middelbare School, Shanghai Gongkang Tibetaanse Middelbare School en Chongqing Tibetaanse Middelbare School.

De andere categorie is bestaande scholen met klassen voor Tibetanen in Chinese steden, zoals de Foshan No. 1 High School in de provincie Guangdong en de Liaoyang No. 1 High School in de provincie Liaoning. Daarnaast worden sommige Tibetaanse studenten ook toegelaten tot bestaande scholen in Chinese steden.

Tibetaanse studenten die op de lagere en hogere middelbare scholen van het Chinese vasteland studeren, zijn meestal tussen 12 en 18 jaar oud. Wat de onderwijsfaculteit betreft, wordt alleen de Tibetaanse taaldocent gekozen door de autoriteiten in het TAR, terwijl degenen die alle andere vakken onderwijzen, inclusief de verantwoordelijke docent, afkomstig zijn uit Chinese steden of provincies.

Na het beëindigen van de lagere middelbare school moeten de studenten terugkeren naar de TAR om hun toelatingsexamen voor de lagere middelbare school af te leggen. De staatsmedia meldden bijvoorbeeld dat 1.600 studenten in juli 2020 vanuit Chinese steden naar Lhasa terugkeerden om daar het toelatingsexamen voor de middelbare school af te leggen. Na het afstuderen van de hogere middelbare school doen de studenten hun toelatingsexamen rechtstreeks vanuit de plaats in de Chinese steden waar ze hebben gestudeerd, in plaats van terug te keren naar het TAR.

Terwijl de meerderheid van de studenten die naar deze scholen worden gestuurd Tibetaans zijn, zijn er ook Chinese studenten, die de kinderen en familieleden zijn van Chinezen die in Tibet werken.

Deze scholen en klassen voor Tibetanen hebben nu een relatief compleet schoolsysteem gevormd, inclusief lagere middelbare school , hogere middelbare school, middelbare beroepsschool, junior college, algemeen basisonderwijs en postdoctoraal onderwijs.

Scholen als plek voor aanhangers van de CCP
De Chinese autoriteiten zeggen dat de doelstellingen van dit onderwijssysteem zijn om te zorgen voor economische en sociale ontwikkeling in Tibet en om de stabiliteit van Tibet op lange termijn te bevorderen. Zij zien deze speciale scholen en klassen voor Tibetanen echter steeds meer als politieke instrumenten om de aanhangers van de Chinese communistische partij te voeden.

Dit werd duidelijk gemaakt in de “Implementation Rules for Class (School) Management of Tibetan Middle Schools in the Mainland” die in september 1992 door de Staatscommissie voor Onderwijs werden uitgevaardigd, waarin staat: “De praktijk heeft aangetoond dat het runnen van scholen voor Tibet in het binnenland een strategisch besluit is van de CCP en de Staatsraad. Het zal een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de eenheid van het moederland en de etnische eenheid”. Het document gaat verder: “Het fundamentele doel van de oprichting van scholen voor Tibetanen in het binnenland is om gebruik te maken van de voorwaarden voor het leiden van scholen en de voordelen van leraren op de scholen om Tibet te helpen een groep aanhangers van de CCCP te cultiveren die het socialisme steunen, bewust zijn van de eenheid van het moederland en de etnische eenheid, en het bewaren van een voorlopige wetenschappelijke wereldvisie en een vergelijkend perspectief”.

In een bericht van de Staatsraad aan de onderwijscommissies in 1996 werd het leiden van dergelijke scholen en klassen voor Tibetanen ook wel “zeer politiek” genoemd.

In 1990 verklaarde de toenmalige president Jiang Zemin dat het onderwijs in het binnenland de Tibetanen hielp het moederland te begrijpen en hun kijk op de wereld te verbreden.

In een uitgebreid artikel schreef Yan Qing, een professor aan de Minzu Universiteit van China, in 2016 over de “bijzondere betekenis” van deze Tibetaanse scholen op basis van de “politieke omgeving”. Yan schreef: “Vanuit het perspectief van de politieke omgeving is Tibet de enige provincie met een illegale regering in ballingschap in de provinciale administratieve afdelingen van ons land, en het is gebaseerd op het buitenland dat de ontwikkeling van binnenlandse etnische relaties ondermijnt. De Dalai Clique vluchtte in 1959 naar India en zette een regering in ballingschap op in India om criminele activiteiten uit te voeren om het moederland te verdelen. Ze vochten hevig met ons op het gebied van cultuur en onderwijs en gebruikten verschillende middelen om binnenlandse studenten aan te trekken en te misleiden om in het buitenland te gaan studeren”.

Yan zei verder: “Het succes of het falen van het Tibetaanse onderwijs heeft te maken met de veiligheid van de zuidwestelijke grens van ons land. Aangezien de politieke omgeving en de regionale ligging van het onderwijs in Tibet unieker is dan die van gewone provincies en regio’s, en het fundament van de ontwikkeling van het onderwijs uiterst zwak is, heeft het dringend behoefte aan speciale zorg en ondersteuning”.

In 2015 zei Xi Jinping dat “de prestaties van de loopklassen op het vasteland opmerkelijk en verstrekkend zijn en voortdurend moeten worden verbeterd, en samengevat en dat er een langetermijnplan moet worden opgesteld”.

Onlangs, rapporteerde de staatsmedia in december 2020 dat een propagandateam van de TAR een ontmoeting had met studenten die in Chinese steden studeerden. Onder hen was Lobsang Dhondup, adjunct-directeur van de Tibet Youth Daily, die sprak met studenten van de Tibetaanse klas in de Zhuhai No. 4 Middle School en “drong er bij de kinderen op aan dat de Partij en de staat zulke goede leer- en leefomstandigheden voor hen hebben gecreëerd. Je moet dankbaar zijn en je eigen praktische acties gebruiken om de vriendelijkheid van de partij en de staat terug te betalen”. Dit evenement maakte deel uit van de “National Unity Education Activity for Tibetan Class in the Mainland” die sinds de start in 2013 jaarlijks wordt gehouden.

Hoewel de autoriteiten deze studenten wilden gebruiken als propaganda-instrumenten, heeft de ervaring met het studeren op deze scholen volgens een onderzoek hun Tibetaanse culturele identiteit versterkt[1].

Uitdagingen voor Tibetaanse studenten
Volgens een rapport van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen waren deze scholen succesvol in het geven van onderwijs aan de studenten van het TAR. In het rapport staat “gegevens tonen de effectiviteit van de Tibetaanse klasse op het vasteland in termen van de kwantiteit en kwaliteit van de talentopleiding, dat wil zeggen, het heeft talenten gecultiveerd op alle niveaus die dringend nodig zijn voor de Tibetaanse samenleving, en het heeft sterke intellectuele steun en talentondersteuning geboden voor de ontwikkeling van Tibet”.

Echter, zonder rekening te houden met de politieke indoctrinatie, zelfs in onderwijsgerelateerde zaken, hadden deze studenten uitdagingen.

Volgens een onderzoeksartikel gepubliceerd door de Peking Universiteit, “Inland Tibet Class from the Perspective of Multicultural Education” door onderzoeker Nyima Dhondup, wordt de Tibetaanse taal niet meegeteld in de totale score van de studenten tijdens het toelatingsexamen van de universiteit, waardoor scholen het onderwijs van Tibetanen negeren en studenten geen tijd hebben om er voor te zorgen vanwege de druk van het toelatingsexamen van de universiteit.

In de hogere middelbare scholen wordt de Tibetaanse taalcursus ofwel volledig geannuleerd, ofwel gereduceerd tot een minor of een keuzevak, omdat het curriculum gebaseerd is op het toelatingsexamen van de hogeschool. Het college toelatingsexamen voor studenten van de Tibetaanse middelbare school vereist een Tibetaans taalexamen, maar het wordt niet meegerekend in de totaalscore wanneer ze zich aanmelden voor een college op het vasteland van China.

Studenten hebben ook gezegd dat de kwaliteit van de leraren inferieur is aan die scholen en klassen voor Chinese studenten. Volgens een Tibetaan die is afgestudeerd aan de Tibetaanse les op de middelbare school van de Shandong Universiteit, zijn de leerboeken voor Tibetaanse lessen dezelfde als die voor de Chinese studenten, maar de lessen voor Tibetanen worden gegeven door minder gekwalificeerde leraren. Als er goede leraren in de Tibetaanse klas zijn, zal de school hen overplaatsen om Chinese studenten te onderwijzen.

Racistisch pesten
Tibetaanse studenten zijn ook doelwit geworden van aanvallen door Chinese studenten. Er zijn gewelddadige incidenten waarbij Tibetaanse studenten van Tibetaanse scholen en klassen op het vasteland van China het slachtoffer worden.

Een ernstigste gewelddadig incident vond plaats in Chengdu in 2011, toen op 14 en 15 december Chinese studenten honderden Tibetaanse studenten in de Tibetaanse klas van de Chengdu Railway Engineering School belegerden. Nyima Dhondup citeert in zijn artikel een student van de school die zegt dat veel Tibetaanse studenten werden geslagen en opgenomen in het ziekenhuis, terwijl de Tibetaanse slaapzaal en de klaslokalen werden vernield. Radio Free Asia meldde dat de Chinese studenten in de school, die de Tibetanen daar in aantal overtreffen, vraagtekens zetten bij “het beleid van Peking om etnische minderheden een voorkeursbehandeling te geven”.

“Je had moeten zien hoe ze ons Tibetanen beledigden in hun internetberichten,” vertelde een Tibetaanse student aan de RFA.

Tibetaanse scholen als model voor andere gemeenschappen
De Chinese autoriteiten hebben aangegeven dat de scholen voor Tibetanen in Chinese steden een model zijn geworden voor etnisch onderwijs in China. In een circulaire van 1999 zei de Staatsraad: “Op dit moment gaan de etnische conflicten in sommige gebieden van de wereld nog steeds door. Internationale vijandige krachten hebben nationale separatistische krachten binnen en buiten het land gebruikt om ons land te infiltreren en te ondermijnen. Om het etnisch onderwijs verder te versterken en de intensiteit van de talentopleiding in de gebieden van etnische minderheden te verhogen is niet alleen gerelateerd aan de economische ontwikkeling van de gebieden van etnische minderheden en de verbetering van de nationale kwaliteit, maar ook aan de stabiliteit, de eenheid en de nationale eenheid van het land. Vanuit strategisch oogpunt is dit van bijzonder belang en urgent.

De Staatsraad vervolgde dat de scholen voor Tibetanen “zeer succesvol” waren en “door alle partijen werden verwelkomd en bevestigd”, en de partij trok duidelijk lessen uit de Tibetaanse ervaring toen in het najaar van 2000 de lessen voor studenten uit Xinjiang (bij de Oeigoeren bekend als Oost-Turkestan) werden opgestart.

Hieronder staat de gedeeltelijke lijst van scholen en klassen voor studenten uit de TAR in Chinese steden:

Chongqing Tibet high School, established in 1985

Changzhou Tibet Middle School in Jiangsu Province, established in 1985

Shaoxing County Tibet Middle School in Zhejiang Province, established in 1985

Beijing Tibet High School, established in 1987

Chengdu Tibet High School, Sichuan Province, established in 1989.

Jinan Tibetan High School in Shandong Province, established in 1991

Shanghai Gongkang Tibet High School established in 1998

Wuhan Tibet High School, Hubei Province, established in 2006

Tibet Class at Shanghai Huimin High School established in 1985 (subsequently merged with the Shanghai Gongkang Tibet High School)

Tibet class of Hebei Normal University in Hebei Province

Tibet class in Foshan No. 1 High School in Guangdong Province

Tibet class in Liaoyang No. 1 High School in Liaoning Province

Tibet Class in Senior High school of Shandong University in Shandong Province

Tibet class in Chengdu Railway Engineering School in Sichuan Province

Tibet class in Shanxi University High School established in 1985

Tibet Class in Zhuhai Fourth Middle School in Guangdong Province

Eleventh Middle School of Shenyang City in Liaoning Province, established in 2002

Tibet Class in Liaoyang No. 1 Middle School in Liaoning Province

Tibet class in Zhangzhou No. 3 Middle School in Fujian Province, established in 2004

Guangdong Trade Vocational and Technical School

4th Inland Tibet Class of the High School Affiliated to Yunnan Normal University

Tibet Class in Liedong Middle School in Sanming in Fujian Province, established in 1995

Tibet Class of the Fourth High School of Zhengzhou City in Henan Province

Tibet Class of No. 1 Yueyang City High School in Hunan Province

Tibet Class of Jilin University, Jilin Province

Tibet Class, No. 35 High School, Hefei, Anhui Province

Inland Tibet Class of Jiangxi Metallurgical Industry School

Tibet Class of Hongshan High School in Wuhan City, Hubei Province

Tibet class in Northeast Forestry University, Heilongjiang Province

Tibet class in Jiangyi Middle School in Shunde, Guangdong Province, established in 2017

Tianjin Tibetan Secondary Vocational Class

Tibet class in People’s Public Security University of China in Beijing

Tibet class in Zhejiang Police College in Hangzhou in Zhejiang Province

Tibet class of the Chinese People ‘s Police University

Tibet class of the China Criminal Police College

Tibet class of the Railway Police College

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetanen-worden-naar-chinese-scholen-op-het-vasteland-gestuurd-onder-het-mom-van-vooruitgang/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Zo zie je maar weer hoe sterk de Chinese autoriteiten zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Gevolgen van de zevende nationale census voor Tibet

Volgens Chinese staatsmedia is China op 1 november van dit jaar begonnen met de zevende nationale volkstelling. Volgens de Chinese staatsmedia zouden ongeveer 7 miljoen personeelsleden huizen bezoeken voor registratiewerkzaamheden. Dit is een telling die eens in de 10 jaar wordt uitgevoerd en waarbij twee soorten vragenlijsten worden gebruikt; 10% van de huishoudens moet een lang formulier invullen, terwijl de rest van de bevolking het korte formulier moet invullen. De verzameling van censusinformatie eindigt op 10 december.
Hoewel dit wordt geprojecteerd als een middel om informatie te verzamelen die de regering nodig heeft om haar economische ontwikkelingsplannen vorm te geven, doen sommige veranderingen in de formulieren dit jaar vragen rijzen over de vraag of de volkstelling zal worden gebruikt om de controle over de mensen verder aan te scherpen. Reuters meldde dat respondenten op de enquête het aantal familieleden moeten bekendmaken die in Hong Kong, Macau en Taiwan wonen of die nu een buitenlandse nationaliteit hebben. Deze vereisten zullen gevolgen hebben voor het Tibetaanse volk, waarvan sommigen familie hebben op het Indiase subcontinent of die staatsburgers zijn van landen in Europa, Noord-Amerika of Australië.
Zo werden Lhamo, een 36-jarige Tibetaanse herder en moeder van drie kinderen, en haar neef in juni vastgehouden in de provincie Driru in Nagchu in de Tibetaanse Autonome Regio en beschuldigd van het sturen van geld naar familieleden of andere Tibetanen in India, volgens Human Rights Watch. Lhamo stierf vervolgens in augustus 2020 in een plaatselijk ziekenhuis. Volgens het rapport was ze vóór haar detentie in goede gezondheid.
Bovendien meldde het staatsmediacentrum Economic Daily dat voor het eerst de ID-nummers (te vinden op de identiteitskaarten van hun bewoners) van volkstellingsonderwerpen zullen worden verzameld “om de kwaliteit van de volkstellinggegevens te verbeteren.” De identiteitskaart van de ingezetene omvat naam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, adres van permanent verblijf, het identiteitsnummer van de burger, de foto van de drager, de geldigheidsduur van de kaart en de autoriteit van afgifte. Het systeem voor het verzamelen van volkstellingen zal de verzamelde informatie dus elektronisch koppelen aan ID-nummers, zodat autoriteiten deze voor politieke doeleinden kunnen gebruiken. Economic Daily meldde dat het hoofd van het Bureau van de Leidende Groep voor de Zevende Nationale Census van de Staatsraad zei dat de informatie over het ID-nummer vertrouwelijk zal worden gehouden, en voegde eraan toe: “Het is ten strengste verboden om persoonlijke informatie van burgers aan een instelling bekend te maken, eenheid of individu. ” In China heeft de Communistische Partij echter de controle over instellingen en gebruikt ze deze om haar eigen politieke agenda te dienen, dus een dergelijke verzekering van een hoge ambtenaar zal niet veel vertrouwen wekken.

Etniciteitsclassificatie in censusvorm

De veranderingen die in de laatste volkstelling zijn geïntroduceerd, maken gemeenschappen zoals de Tibetanen vatbaar voor identificatie en selectie voor willekeurige vervolging door de staat, aangezien iemands etniciteit op het volkstellingformulier moet worden ingevoerd. Deze kwestie van etniciteitsclassificatie, die in de eerste volkstelling in 1953 werd geïntroduceerd, is om een ​​aantal redenen van belang. Over het algemeen heeft het Chinese rechtssysteem geen duidelijke definitie van ‘etniciteit’. Of het nu gaat om de Regionale Etnische Autonomiewet van de Volksrepubliek China (1984) of het Witboek over het Etnisch Beleid van China en de Gemeenschappelijke Welvaart en Ontwikkeling van Alle Etnische Groepen (2009), de definitie van etnische groepen wordt slechts aangenomen.
In 2015 vaardigden de Nationale Commissie voor Etnische Zaken en het Ministerie van Openbare Veiligheid “Maatregelen voor het Beheer van de Registratie van Etnische Groepen Chinese Staatsburgers” (Order nr. 2) uit, waarin werd bepaald dat: “De etnische samenstelling van een burger kan alleen worden bevestigd en geregistreerd op basis van de etnische samenstelling van zijn vader of moeder. ” Interessant genoeg breidde de order dit uit door te zeggen dat ‘ouders’ niet alleen biologische ouders omvatten, maar ook ‘adoptieouders en stiefouders die een opvoedings- en opvoedingsrelatie hebben met hun stiefkinderen’. Als zodanig zou een persoon met eender welke etniciteit in theorie de etniciteit van zijn of haar adoptieouders kunnen aannemen. In het censusformulier moesten de respondenten hun etniciteit invullen in een lege ruimte (op R2 in het censusformulier van 2010), en dit kon niet levenslang worden gewijzigd. Kinderen van ouders met verschillende nationaliteiten moesten er een uitkiezen. Er worden geen duidelijke redenen genoemd voor het verzamelen van etnische statistieken in de volkstelling, hoewel kan worden aangenomen dat dergelijke informatie nodig is voor het plannen van de toewijzing van middelen of ontwikkelingsprogramma’s.

Wat is de Tibetaanse bevolking?

De nauwkeurigheid van statistieken met betrekking tot de Tibetaanse bevolking is een probleem sinds de invasie van Tibet en de vestiging van de Chinese overheersing. De Chinese regering beschouwt alleen de Tibetaanse Autonome Regio, die zij pas in 1965 heeft opgericht, als “Tibet”, ook al ligt ongeveer de helft van Tibet buiten de TAR. Dus wanneer China de bevolking van Tibetanen in Tibet noemt, vermeldt het alleen die van de TAR. Aan de andere kant verwijzen Tibetanen in ballingschap (inclusief de Centrale Tibetaanse regering gevestigd in Dharamsala, India) naar alle Tibetaanse gebieden als ze naar Tibet verwijzen. Ten tweede heeft China ook sommige delen van de gemeenschap in Tibet onder aparte “etniciteiten” ingedeeld en niet als Tibetaans. In de TAR zijn er etnische groepen zoals de Monpa en Lhopa die door sommige Tibetanen worden beschouwd als onderdeel van hun bredere etnische familie. In het oosten worden de Pumi-mensen in Mili (Chinees: Muli) en twee andere provincies in de provincie Sichuan erkend als een afzonderlijke etnische groep, hoewel Tibetanen denken dat ze Tibetaans zijn (zelfs de naam ‘Pumi’ wordt beschouwd als een corrupte vorm van “Bodmi”, wat Tibetaans volk betekent in de Tibetaanse taal).
Vanwege de bovengenoemde manier om “Tibet” te classificeren, zijn Chinese functionarissen blijven volhouden dat de bevolking van Tibet iets meer dan 2 miljoen bedraagt, als reactie op beweringen van verbannen Tibetanen dat de Tibetaanse bevolking zes miljoen bedraagt. Bovendien, in reactie op de beschuldiging dat 1,2 miljoen Tibetanen zijn omgekomen onder Chinese heerschappij, verwees een Witboek over Tibet uit 1992 naar de Chinese volkstelling van 1990 waarin de bevolking van “Tibet” (wat de Tibetaanse Autonome Regio betekent) werd gesteld op 2.096 miljoen en zei: “Over de kwestie van de omvang van de Tibetaanse bevolking heeft de Dalai-kliek veel geruchten verspreid. Het meest sensationele was dat meer dan 1,2 miljoen mensen zijn omgekomen na de vreedzame bevrijding van Tibet. In 1953 meldde de Tibetaanse lokale regering onder leiding van de Dalai Lama dat de bevolking 1 miljoen mensen bedroeg. Als 1,2 miljoen inwoners waren afgeslacht, zou het een geval van genocide zijn geweest en de bevolking in Tibet had zeker niet kunnen toenemen tot de huidige 2 miljoen. ” De Chinese regering beweert dat de bevolking van “Tibet” in de loop der jaren is toegenomen. De volkstelling van 2010 stelt de Tibetaanse bevolking in “Tibet” (wat de Tibetaanse Autonome Regio betekent) op 2,7 miljoen, maar het stelt ook de totale Tibetaanse bevolking op 6.282.187, wat in feite meer is dan het aantal dat wordt geciteerd door Tibetanen in ballingschap.

Politieke implicaties van de volkstelling

Een andere vraag die uit de volkstelling naar voren komt, is: zou de Chinese regering zich om politieke redenen opzettelijk bemoeien met de cijfers van niet-etnische Tibetanen die in Tibetaanse gebieden wonen? De Dalai Lama en Tibetanen hebben altijd hun bezorgdheid geuit over de toenemende door de staat gesponsorde migratie van Han-Chinezen naar Tibetaanse gebieden, aangezien dat het behoud van de Tibetaanse identiteit bedreigt, in combinatie met het onderdrukkende bewind van Peking. In mei 2008 sprak de Dalai Lama met The Guardian over de implicaties van demografische transformatie en zei: “Er is elk gevaar dat Tibet een echt Han-Chinees land wordt en Tibetanen een onbeduidende minderheid worden. Dan wordt de basis van het idee van autonomie zinloos. ” Volgens de volkstelling van 2010 bedraagt ​​de Chinese bevolking in de TAR 245.263, wat minder is dan 9% van de totale TAR-populatie in dezelfde telling. Tibetanen in Tibet en bezoekers uit het buitenland hebben echter een toenemend aantal niet-Tibetaanse migranten naar de regio gezien, vooral geconcentreerd in stedelijke gebieden, vooral na de introductie van de spoorverbinding van Golmud naar Lhasa in 2007. Deze komen bovenop de een aanzienlijk aantal ambtenaren en militairen vestigde zich in de regio. Er zijn berichten over Chinese migranten die naar Tibet zijn gemigreerd, aangetrokken door zakelijke kansen. In feite verwees Jin Shixu, vice-president van de Commissie voor Planning en Ontwikkeling in de TAR, zelfs vóór de introductie van de spoorverbinding naar de omvangrijke migrantenbevolking in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Toen hij in 2002 met verslaggevers sprak, zei hij: “Ongeveer de helft van hen is de migrantenbevolking“, eraan toevoegend dat “dit aantal zeker sterk zal toenemen”. Dit is ook in overeenstemming met de rechtvaardiging die de Chinese leider Deng Xiaoping in 1987 gebruikte voor “het sturen van Han naar Tibet”. Deng zei: “Tibet is dunbevolkt. De 2 miljoen Tibetanen zijn niet genoeg om de taak op zich te nemen om zo’n enorme regio te ontwikkelen. Het kan geen kwaad Han naar Tibet te sturen om te helpen … De belangrijkste kwesties zijn wat het beste is voor Tibetanen en hoe Tibet zich in een snel tempo kan ontwikkelen en vorderingen kan maken met de vier moderniseringen in China. ” Daarom zouden de tellingcijfers voor de Chinese bevolking in de TAR in reële termen veel hoger moeten zijn dan vermeld. Dit is bijzonder verrassend, aangezien de volkstelling van 2010, net als de eerdere gehouden, verondersteld werd de eerste keer te zijn dat mensen werden geteld op basis van waar ze werkelijk wonen, in plaats van waar ze zijn geregistreerd onder het huishoudregistratiesysteem. Dat zou hebben betekend dat de zwevende migrantenpopulatie in de TAR er bijvoorbeeld in had moeten terugkomen.

Tibetaanse bevolking vanaf de telling van 2010

Hieronder volgen de gegevens over de bevolking van Tibetanen en niet-Tibetanen in Tibetaanse gebieden die ICT heeft samengesteld uit de zesde nationale volkstelling van 2010.

Tibet Autonome Regio (TAR): 

Bevolking van permanente inwoners: 3.002.166

Tibetaanse bevolking: 2.716.389, goed voor 90,48% van het totaal

Chinees: 245.263, goed voor 8,17%

Anderen: 40.514, goed voor 1,35% (inclusief 10.561 Monpas en 3.682 Lhopas, door Tibetanen beschouwd als onderdeel van hun etnische groep)

Sichuan: Totale Tibetaanse bevolking: 1.495.500

Kardze Tibetaanse Autonome Prefectuur (Sichuan)

Bevolking van permanente inwoners: 1.091.872

Tibetaanse bevolking: 854.860, goed voor 78,29%

Chinees: 19.998, goed voor 18,24%

Anderen: 37.814, goed voor 3,47%

Autonome Prefectuur Ngaba Tibetan-Qiang (Sichuan)

Bevolking van permanente inwoners: 898.713 Tibetaanse bevolking: 489.782, goed voor 54,50%

Qiang: 157.969, goed voor 17,58%

Chinees: 220.679, goed voor 24,55%

Anderen: 30.283, goed voor 3,37%

Mili Tibetaanse Autonome Provincie (Sichuan)

Bevolking van permanente inwoners: 138.555

Tibetaanse bevolking: 46.012

Chinees: 24.267 Yi: 43.627

Mongolen: 9.031

Miao: 8.635

Naxi: 5.098

Anderen: 1.770, goed voor 1% van de totale bevolking (de Bodmi (Pumi) zijn hierin opgenomen, hoewel Tibetanen ze als Tibetaans beschouwen. Voor Mili hebben we alleen cijfers voor 2019)

Qinghai Provincie: totale Tibetaanse bevolking: 1.375.000

Yulshul (Ch: Yushu) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 378.439

Tibetaanse bevolking: 365.169, goed voor 96,49%

Chinees: 11.685, goed voor 3,09%

Hui: 827, goed voor 0,22%

Di: 281, goed voor 0,07%

Salar: 301, goed voor 0,08%

Mongools: 62, goed voor 0,02%

Anderen: 114, goed voor 0,03%

Golog (Ch: Guoluo) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 181.682

Tibetaanse bevolking: 166.895, goed voor 91,86%

Chinese bevolking: 11.934, goed voor 6,57%

Hui: 1.739, goed voor 0,96%

Di: 429, goed voor 0,24%

Salar: 247, goed voor 0,14%

Mongools: 107, goed voor 0,06%

Anderen: 331, goed voor 0,18%

Malho (Ch: Huangnan) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 256.716

Tibetaanse bevolking: 175.978, goed voor 68,55%

Chinees: 15.617, goed voor 6,08%

Hui: 16.741, goed voor 6,52%

Di: 1.027, goed voor 3,91%

Salar: 1.696, goed voor 0,66%

Mongools: 35.894, goed voor 13,98%

Anderen: 763, goed voor 0,3%

Tsolho (Ch: Hainan) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 441.689

Tibetaanse bevolking: 292.888, goed voor 66,31%

Chinees: 109.694, goed voor 24,84%

Hui: 30.203, goed voor 6,84%

Di: 3.993, goed voor 0,90%

Salar: 1.040, goed voor 0,24%

Mongools: 3.096, goed voor 0,70%

Anderen: 777, goed voor 0,17%

Tsonub (Ch: Haixi) Mongoolse-Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 489.338

Tibetaanse bevolking: 53.498, goed voor 10,93%

Chinees: 322.996, goed voor 66,01%

Mongools: 27.043, goed voor 5,53%

Hui: 65.828, goed voor 13,45%

Di: 9.953, goed voor 2,03%

Salar: 4.665, goed voor 0,95%

Anderen: 5.355, goed voor 1,1%

Tsochang (Ch: Haibei) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 273.304

Tibetaanse bevolking: 66.586, goed voor 24,36%

Chinees: 98.068, goed voor 35,88%

Hui: 86.152, goed voor 31,52%

Mongools: 13.670, goed voor 5,00%

Anderen: 9.000, goed voor 3,56%.

Tsoshar (Ch: Haidong) Stad (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 1.396.846

Tibetaanse bevolking: 132.381, goed voor 9,48%

Chinees: 778.305, goed voor 55,72%

Hui: 273.672, goed voor 19,59%

Di: 115.008, goed voor 8,23%

Salar: 89.741, goed voor 6,42%

Mongolen: 6.242, goed voor 0,45%

Anderen: 1.497, goed voor 0,11%

Xining City (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 2.208.708

Tibetaanse bevolking: 121.667, goed voor 5,51%

Chinees: 1.635.217, goed voor 74,04%

Hui: 359.138, goed voor 16,26%

Di: 57.521, goed voor 2,6%

Mongools: 13.701, goed voor 0,62%

Salar: 8.505, goed voor 0,38%

Anderen: 12.959, goed voor 0,59%

Gansu provincie totale Tibetaanse bevolking: 488.400

Kanlho (Ch: Gannan) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Gansu): 

Bevolking van permanente inwoners: 689.132

Tibetaanse bevolking: 376.565, goed voor 54,64%

Chinees: 266.702, goed voor 38,70%

Hui: 43.097, goed voor 6,25%.

Mongools: 164, goed voor 0,02%

Salar: 335, goed voor 0,05%

Pari (Ch: Tianzhu) Tibetaanse Autonome Provincie (Gansu)

Bevolking van permanente inwoners: 218.034 Tibetaanse bevolking: 66.125, goed voor 29,87%

Chinees: 139.190, goed voor 62,88%

Hui: 12.633, goed voor 5,71%

Anderen: 86 mensen, goed voor 0,04% (Voor Pari hebben we slechts 2000 censuscijfers)

Dechen (Ch: Diqing) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Yunnan)

Populatie van permanente inwoners: 400.182

Tibetaanse bevolking: 129.496, goed voor 32,36%

Chinees: 73.393, goed voor 18,34%

Lisu: 106.910, goed voor 26,72%

Naxi: 46.402, goed voor 11,60%

Yi: 16, 765, goed voor 4,19%

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/12010/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

Europese parlementsleden praten in Tibet Talk Europe#7 over bezoek Chinese Minister Wang Yi aan Europa en EU-China relaties

Europese parlementsleden bekritiseren Chinees beleid in Tibet tijdens Tibet Talks Europe #7 

Op 30 September spraken parlementsleden uit Noorwegen, Frankrijk en Nederland en het Europees Parlement over het bezoek van Chinese minister Wang Yi aan Europa, de recente EU-China Summit en EU-China relaties.
Om te beginnen vroeg moderator Pim van Galen ieder parlementslid de situatie in Tibet kort te beschrijven. Martijn van Helvert (CDA/NL) zei dat Tibetanen in een permanente lockdown leven en dat de cultuur, taal en ziel van het Tibetaanse volk gebroken wordt. Er is werk aan de winkel.
Isabel Santos, Europees Parlementslid voor de socialistische partij, zei dat de situatie in Tibet onacceptabel is vanuit oogpunt van Europese waarden: democratie en mensenrechten.
Petter Eide, voormalig voorzitter van Amnesty International en nu parlementslid voor de socialistische partij zei dat ondanks de kritische situatie in Tibet er in Noorwegen een complete stilte is over Tibet.
Andre Gattolin, parlementslid voor En Marche in Frankrijk, zei dat het moeilijk is informatie uit Tibet te verkrijgen. De Chinese communistische partij exporteert een in hun ogen succesvol model van repressie van Xinjiang naar Tibet.
Vincent Metten, EU policy director van de International Campaign for Tibet-Europe verwees naar het 7de Work Forum over Tibet, dat net in Beijing heeft plaatsgevonden. Het Chinese beleid is om de Tibetaanse cultuur te verchineseren en de Tibetanen te assimileren. Tibet is een politiestaat met totale controle over Tibetanen, zei hij.
Pim van Galen vroeg de parlementsleden wat zij vonden van het bezoek van Chinese minister Wang Yi onlangs aan Europa.
Martijn van Helvert bekritiseerde de geheimhouding van het bezoek. Hij hoorde via de Inter Parliamentary Alliance on China dat Minister Wang Yi op bezoek zou komen, 1 dag van te voren. Hij had de indruk dat mensenrechten slechts waren afgevinkt, niet serieus besproken. Petter Eide bevestigde dat er ook in Noorwegen geen transparantie was over het bezoek en geen openheid over de inhoud van de discussies. De Noorse regering is voornamelijk geïnteresseerd in het uitbreiden van de handelsrelatie met China en denkt dat het opnemen van mensenrechten in de agenda de goede relatie zal schaden. Andre Gattolin had President Macron laten weten dat hij het een vergissing vond dat hij Minister Wang Yi persoonlijk op het Elysees had ontvangen. Hij verwees naar Merkel die de Chinese minister niet had ontvangen. Ook ontbrak het aan communicatie over het bezoek. Isabel Santos zei dat de relatie met China aan het veranderen is. Na de recente EU-China summit had President Charles Michel gezegd dat de EU een speler is, niet een speelveld. Dat is een sterke uitspraak. De EU ziet China als een strategische partner maar ook als een systemische rivaal. Volgens Santos moeten we niet meer naïef zijn en handel als een instrument zien om veranderingen te bewerkstelligen. We moeten om verandering vragen voor we handel drijven.
Martijn van Helvert benadrukte dat we meer internationaal moeten samenwerken als het gaat om China, in Europa maar ook daarbuiten, met Australië en Indonesië. Hij deelt Trump’s analyse over China maar niet zijn aanpak. Hij drong aan op een grote coalitie rondom China met alle landen die daartoe in staat en bereid zijn. Martijn kondigde aan dat hij vandaag een motie indient om alvast een zwarte lijst te maken van Chinese functionarissen die mensenrechten schendingen begaan. Petter Eide vroeg Martijn de namen te delen: dit zou een Europees initiatief moeten zijn om een vuist te kunnen maken.
Vincent Metten benadrukte dat de relatie tussen de EU en China niet in balans is. De EU heeft niet dezelfde toegang tot China als andersom. Er is reciprociteit in de relatie nodig. 
Isabel Santos zei dat een Europees sanctie mechanisme en het bevriezen van tegoeden een effectieve manier is om mensenrechten te verdedigen en mensen die misdrijven tegen de menselijkheid begaan, aan te pakken. Zij drong aan op betekenisvolle toegang tot Tibet en hoopte dat President van de Europese Raad Charles Michel Tibet zal bezoeken als onderdeel van de mensenrechten dialoog met China. De EU dringt al langer aan op zo’n bezoek. Ik heb aangedrongen op een bezoek zonder beperkingen in onze bewegingsvrijheid, zei Santos. Een Disneyland achtige bezoek is niet de dialoog die wij willen. Het moet een bezoek zijn waarin we vrij zijn om met mensen te spreken.
Vincent Metten benadrukte dat de EU goed is in het afleggen van stevige verklaringen over mensenrechten maar dat het ontbreekt aan actie. Santos informeerde het panel dat er onlangs een nieuw comité is opgericht dat zich bezighoudt met inmenging in de Europese democratie en misinformatie. Dit comité kan onderzoeken hoe China onze samenlevingen probeert te beïnvloeden.
Petter Eide gaf als reden voor het feit dat Noorwegen zo stil is als het gaat om Tibet dat Noorwegen de handelsrelatie met China wil uitbreiden. Zo simpel is het, zei hij. Het gaat vooral om de export van zalm. Dit is nu het twee na grootste export product naar China, na olie en gas. De Chinese markt is heel groot en rijk. De Noorse regering is bezorgd dat kritiek en een mensenrechten dialoog een negatieve impact op de handel in zalm zal hebben. Eide hekelde de geheimzinnigheid en het gebrek aan transparantie rond het bezoek van Minister Wang Yi. Hij maakte zich grote zorgen om de pogingen van China om het Noorse publiek te manipuleren. Door het bezoek pas kort van te voren aan te kondigen waren burgers en organisatie zoals Amnesty niet in staat een reactie of demonstraties te houden. De Chinese ambassade had zelf openbare plekken in Oslo laten afzetten om demonstraties te voorkomen. Het is moeilijk te zeggen of de Noorse regering hier actief aan mee heeft gewerkt maar daar lijkt het wel op.
Het panel concludeerde dat het nuttig was om de discussie over Tibet internationaal met elkaar te voeren om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk actie te ondernemen. 

BRON:https://savetibet.nl/nieuwsartikel/europese-parlementsleden-bediscusieren-bezoek-chinese-minister-wang-yi-aan-europa-en-eu-china-relaties/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

Tibetaanse gebedsvlaggen door Chinese autoriteiten bruut vernietigd

Tibetaanse gebedsvlaggen - Asian Import

Een van de mooiste symbolen van de Tibetaanse cultuur en religie wordt met geweld verwijderd als onderdeel van de inspanningen van China om de tradities en manier van leven in Tibet te vernietigen.
Volgens een rapport van 17 juni van Radio Free Asia (RFA) zijn de Chinese autoriteiten deze maand een campagne begonnen om Tibetaanse gebedsvlaggen te verwijderen.
De campagne begon in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Golog (Chinees: Guoluo) in de provincie Qinghai en de provincie Tengchen (Chinees: Dingqing) in Chamdo in de Autonome Regio Tibet.
‘Onder leiding van de politie moeten lokale Tibetanen nu gebedsvlaggen neerhalen in hun dorpen en op de heuveltoppen’, vertelde een bron uit het gebied aan RFA. De bron voegde eraan toe dat de autoriteiten zelfs de vernietiging van de palen met de vlaggen hebben bevolen. De bron zei dat functionarissen beweren dat het verwijderen van gebedsvlaggen deel uitmaakt van een campagne voor “milieusanering” en “beweging van gedragshervorming”.

Oorlog tegen de Tibetaanse religie

Gebedsvlaggen, die naar verluidt al eeuwen in Tibet aanwezig zijn, zijn een van de bekendste symbolen van de unieke cultuur en spiritualiteit van Tibet.
Maar de afgelopen jaren heeft China – dat al meer dan zes decennia Tibet, een historisch onafhankelijk land, bezet – extreme maatregelen genomen om de traditionele manier van leven van Tibetanen uit te roeien en hen te dwingen ‘zich op te nemen’ in de Chinese samenleving. Als onderdeel van die drive voert China oorlog tegen het Tibetaans boeddhisme.
In haar recente rapport over internationale godsdienstvrijheid documenteerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vorig jaar een grote verscheidenheid aan schendingen, geweld en discriminatie tegen Tibetanen van godsdienstvrijheid.

Opvolging van de Dalai Lama

De verwijdering van de gebedsvlaggen markeert een nieuw en schokkend front in de Chinese campagne tegen de Tibetaanse religie.
Tegelijkertijd zet de Chinese regering haar plannen voort om zich te mengen in de opvolging van de Dalai Lama, die volgende maand 85 jaar wordt.
Chinese functionarissen hebben duidelijk gemaakt dat wanneer de Dalai Lama uiteindelijk sterft, ze hun eigen Dalai Lama zullen aanstellen om hem te vervangen.
Om deze flagrante schending van de religieuze vrijheid van Tibetanen te bestrijden, heeft het Huis van Afgevaardigden in januari de Tibetan Policy and Support Act (TPSA) aangenomen; een uitgebreide wetgeving die de Amerikaanse steun aan het Tibetaanse volk drastisch zal verbeteren.
In het officiële beleid van de TPSA (Tibetan Policy and Support Act) staat, dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaans-Boeddhistische gemeenschap over zijn opvolging kunnen beslissen.
Als Chinese functionarissen proberen hun eigen Dalai Lama te noemen, krijgen ze sancties opgelegd door de Verenigde Staten.

Congresactie U.S.

De Tibet Policy and Support Act wacht nu op een stemming in de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen. De TPSA moet aangenomen worden door de commissie en de volledige senaat, en U.S. president Trump de wet moet dit jaar ondertekenen.
Door de TPSA vast te stellen, kunnen de mensen in de Verenigde Staten, Peking vertellen dat het vertrappen van de religieuze vrijheid en mensenrechten van Tibetanen niet onomstreden zal blijven.

Boodschap van International Campaign for Tibet:

Matteo Mecacci, president van de Internationale Campagne voor Tibet U.S.:

“Het neerhalen van gebedsvlaggen in Tibet is een triest symbool van hoe de Chinese Communistische Partij de heerschappij over Tibet neerdaalde en de oude, prachtige cultuur van Tibetanen decimeerde. Zoals het rapport van RFA opmerkt, beschrijven Chinese functionarissen deze inspanning als onderdeel van een ‘beweging van gedragshervorming’, maar het enige gedrag dat hervorming behoeft, is dat van de Chinese Communistische Partij.
“Bij de International Campaign for Tibet geven we gebedsvlaggen aan onze leden omdat we de schoonheid en inspiratie herkennen die ze in het leven van mensen brengen. We staan ​​erop dat China onmiddellijk stopt met het dwingen van Tibetanen om hun gebedsvlaggen te verwijderen en deze unieke symbolen van de Tibetaanse cultuur terug te laten keren naar hun rechtmatige plaats in de lucht boven het Tibetaanse Plateau. ”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-vlaggen-bruut-verwijderd/

Wat hebben ze er nu aan om dit te vernielen. Hier is toch totaal niets mis mee en dan gaan ze dit op een brute wijze vernietigen.
Dat geeft zoveel emoties met zich mee.

Gebedsvlaggetjes: Dit is de Betekenis en Zo Hang je ze Op! - Spiru

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Opinie: Eis toegang tot Tibet, om de lockdown van Tibet te doorbreken

Sinds lang voor het begin van de corona crisis verleent de Chinese overheid alleen selecte groepen buitenlandse bezoekers toegang tot Tibet. Maar nu China, zoals we uitgebreid in de media hebben vernomen, met haar geheimhouding en onjuiste informatie mede-verantwoordelijk is geweest voor het ontketenen van de pandemie, kan de wereld niet langer de ogen sluiten voor de isolatie van Tibet, waar een nieuwe crisis met wereldwijde gevolgen dreigt.

Als het om Tibet gaat, wordt de relatie van Europa met China gekenmerkt door een gebrek aan wederkerigheid. In de meeste Europese landen mogen Chinese staatsburgers vrij reizen, terwijl China Europeanen stelselmatig verbiedt Tibet te bezoeken.

Maar de hypocrisie van China gaat verder. In haar nieuwe rapport Access Denied: New U.S. Legislation, the Quest for Reciprocity in Europe and the Lockdown in Tibet documenteert de International Campaign for Tibet een ernstige ongelijkheid in diplomatieke bezoeken van Chinese en westerse diplomaten. In de afgelopen tien jaar hebben bijna drie keer zoveel Chinese overheidsdelegaties die beweer-den Tibet te vertegenwoordigen westerse landen bezocht als er westerse delegaties zijn toegelaten tot Tibet.

Als ze naar ons toe komen, brengen de Chinese afvaardigingen vrachten propaganda mee. Ze worden bijgestaan door een netwerk van door de Chinese staat gecontroleerde media, die zich in de grote steden van dit continent hebben kunnen vestigen.

Natuurlijk heeft de Chinese Communistische Partij geen enkel respect voor een vrije pers in eigen land, vooral niet in Tibet. De Tibetaanse Autonome Regio (die in werkelijkheid verre van autonoom is) is de enige regio van China die buitenlandse journalisten alleen met speciale toestemming mogen betreden. Die toestemming wordt echter zelden verleend en volgens buitenlandse journalisten die in Beijing gevestigd zijn is het voor hen gemakkelijker om naar Noord-Korea te reizen dan naar Tibet.

De afsluiting van Tibet door China is bovenal oneerlijk tegenover de Tibetanen zelf. Tibetanen die in ballingschap leven in Europa worden hardvochtig het recht ontzegd om hun thuisland en hun familieleden die daar nog wonen te bezoeken. Als ze een visum voor China aanvragen, worden Tibetanen door de Chinese ambassade onderworpen aan een discriminerend en vernederend proces en vervolgens worden hun aanvragen alsnog vrijwel zonder uitzondering afgewezen.

Wat hebben Europeanen daarmee te maken, vooral als ze helemaal geen plannen hebben om naar Tibet te gaan? Het antwoord is simpel: nu China een grotere bedreiging voor de wereldwijde vrijheid en stabiliteit vormt dan ooit tevoren, moeten we ons verzetten tegen de geheimhouding en autoritaire handelswijze van dat land voordat we met een nieuwe wereldwijde crisis te maken krijgen.

Hoewel de Tibetanen bekend staan om hun geweldloosheid, zal de toekomst van Tibet waarschijnlijk turbulent worden als China de huidige koers voortzet. De Dalai Lama, die al sinds het begin van de Chinese bezetting van Tibet in ballingschap leeft, wordt dit jaar 85, en Beijing heeft al aangekondigd een opvolger voor hem te zullen benoemen als hij overlijdt.

De Dalai Lama is een van de belangrijkste redenen waarom de Tibetanen niet met geweld in opstand zijn gekomen tegen hun Chinese onderdrukkers. Maar als hij er niet meer is en Beijing een onwettige opvolger benoemt, is het goed denkbaar dat er massale onrust zal uitbreken in Tibet, die mogelijk ook de rest van de regio destabiliseert. Europese functionarissen en parlementsleden hebben hun zorgen daarover al geuit, maar Beijing accepteert geen bemoeienis van de buitenwereld.

Dat argument gaat echter niet meer op in een wereld die totaal veranderd is door het coronavirus. De situatie in Tibet zal geen verwoestend effect op de wereld hebben zoals COVID-19, maar vormt wel degelijk een wezenlijk gevaar, nog afgezien van de flagrante schending van de fundamentele mensenrechten. Als we willen voorkomen dat de autoritaire opstelling en het gebrek aan transparantie van China in de toekomst nog meer ellende veroorzaken in de wereld, zou het eisen van wederzijdse toegang tot Tibet, zoals de voormalige hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie Federica Mogherini heeft gedaan, daarvoor een strategische zet zijn.

Het Amerikaanse Congres heeft hiervoor al een model geleverd. In 2018 namen beide kamers van het Congres de tweeledige Reciprocal Access to Tibet Act aan. Deze innovatieve wetgeving stelt dat China Amerikaanse journalisten, diplomaten en gewone burgers toegang moet verlenen tot Tibet. Weigert China dat, dan wordt de Chinese functionarissen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het weren van Amerikanen uit Tibet de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd.

Dat is een logische reactie op de onbuigzaamheid van China en een voorbeeld dat de Europese landen zouden moeten volgen. De regeringen van dit continent zouden hun eigen versies van de Reciprocal Access to Tibet Act moeten aannemen om Beijing duidelijk te maken dat deze oneerlijke behandeling van Europeanen – en de isolatie van de Tibetaanse bevolking – niet meer geaccepteerd wordt.

Het coronavirus heeft laten zien hoe gevaarlijk de weigering van China om samen te werken met de wereldwijde gemeenschap werkelijk is. Om het gedrag van Beijing nu en in de toekomst te veranderen, moeten we nu wederzijdse toegang tot Tibet eisen.

Ondertekenaars:

Members of the European Parliament:

Margrete AUKEN, Petras AUŠTREVIČIUS, Patrick BREYER, Antoni COMÍN I OLIVERES, Raphaël GLUCKSMANN, Francisco GUERREIRO, José GUSMÃO, Heidi HAUTALA, Ádám KÓSA, David LEGA, Aušra MALDEIKIENĖ, Marisa MATIAS, Mikuláš PEKSA, Clara PONSATÍ OBIOLS, Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, Isabel SANTOS, Ivan ŠTEFANEC, Petra DE SUTTER, Loránt VINCZE, Alexandr VONDRA, Milan ZVER.

Members of national parliaments:

Maurice ANTISTE (France), Michael BRAND (Germany), Uldis BUDRIKIS (Latvia),
Samuel COGOLATI (Belgium), Bebiana CUNHA (Portugal), Georges DALLEMAGNE (Belgium), Sofia DAMM (Sweden), Jaqueline EUSTACHE-BRINIO (France), Laurence FEHLMANN (Switzer-land), André GATTOLIN (France), Roberto GIACHETTI (Italy), Pascale GRUNY (France), Barbara GYSI (Switzerland), Hampus HAGMAN (Sweden), Frank HEINRICH (Germany), Martijn VAN HELVERT (Netherlands), Sophie JOISSAINS (France), Bernard JOMIER (France), Christian JUHL (Denmark), Maria KLEIN-SCHMEINK (Germany), Elisabeth LAMURE (France), Chris LAW (Unit-ed Kingdom), Jean-François LONGEOT (France), Tim LOUGHTON (United Kingdom), Eva MARTUZA, Catherine MORIN-DESAILLY (France), Sylviane NOËL (France), Désirée PETHRUS (Sweden), Michel RAISON (France), Roberto RAMPI (Italy), Cristina RODRIGUES (Portugal), An-dré SILVA (Portugal), Sjoerd SJOERDSMA (Netherlands), Inês DE SOUSA REAL (Portugal), Elisa-beth TOUTUT-PICARD (France), Alexandra VIEIRA (Portugal).

De OP-ED verschijnt vandaag in verschillende grote Europese kranten en nieuwssites:

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/oped-15june2020/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

Steun voor recht van Tibetanen de opvolging van de Dalai Lama te bepalen, groeit in Europa

Momentum groeit in Europa ter ondersteuning van het recht van Tibetanen om hun eigen religieuze leiders, met name de Dalai Lama, te selecteren – en tegen de inspanningen van China om Tibet af te sluiten van de buitenwereld.
Volgend op uitspraken van Minister Blok en zijn Belgische ambtsgenoot hebben de Duitse federale regering en de Europese Commissie, de politiek onafhankelijke uitvoerende macht van de EU, onlangs ook verklaringen afgelegd over beide cruciale kwesties. Hun verklaringen maken duidelijk dat het Chinese beleid in Tibet internationaal veroordeeld wordt – en dat buitenlandse regeringen steeds meer bereid zijn op te komen voor fundamentele vrijheden en rechtvaardigheid voor Tibetanen.

De opvolging van Dalai Lama
In antwoord op een vraag van het Duitse parlementslid Margarete Bause over de opvolging van de Dalai Lama, gaf Niels Annen, staatsminister bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, een verklaring af: “De federale regering is van mening dat religieuze gemeenschappen kunnen hun zaken autonoom regelen. ”
Annen voegde toe: “Dit omvat het recht om zelf hun religieuze leiders te bepalen”. Annen zei ook dat de Duitse regering de Dalai Lama erkent als het hoofd van het Tibetaans boeddhisme.

De Chinese regering probeert de rol van de Dalai Lama binnen de religie te ondermijnen. China – dat Tibet in 1959 annexeerde en er met ijzeren vuist overheerst – heeft gezegd dat wanneer de Dalai Lama, nu 84, overlijdt, het zijn eigen Dalai Lama zal aanstellen om hem te vervangen.

Tibetan Policy and Support Act
Als reactie op deze flagrante aanval op de godsdienstvrijheid van Tibetanen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in januari de Tibetan Policy and Support Act aangenomen, waardoor het officieel Amerikaans beleid wordt dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaans Boeddhistische gemeenschap kunnen beslissen over zijn successie. Het wetsvoorstel, dat nog door de Senaat moet worden goedgekeurd, legt ook sancties op aan Chinese ambtenaren die in de toekomst hun eigen Dalai Lama noemen.

Meer Europese steun
De verklaring van Annen draagt ​​bij aan het groeiende koor in Europa dat zegt dat alleen Tibetaanse boeddhisten het recht hebben om te beslissen over de opvolgingsplannen van de Dalai Lama.
In januari zei de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Minister van Defensie Philippe Goffin: “het is logisch aan de Tibetaanse religieuze gemeenschap om [de Dalai Lama’s] opvolger aan te wijzen zonder tussenkomst van de tijdelijke autoriteiten.”

De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zei eind vorig jaar: “De regering is bezorgd over de inmenging van de Chinese regering in religieuze aangelegenheden. Volgens de Chinese autoriteiten valt het reïncarnatieproces onder de Chinese wetgeving. Het standpunt van dit kabinet is dat het aan de Tibetaanse religieuze gemeenschap zelf is om een ​​toekomstige opvolger van de Dalai Lama te benoemen.”

Onlangs hebben vijf leden van het Europees Parlement (uit vier verschillende fracties) Petras Auštrevičius, Aušra Maldeikienė, Hannes Heide, Francisco Guerreiro en Petra De Sutter een schriftelijke vraag gesteld aan de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, Josep Borrell, over het standpunt van de EU over de opvolging van de Dalai Lama en concrete maatregelen die de EU van plan is te nemen om deze kwestie aan te pakken.

Volgens de EU-richtlijnen voor de bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging, aangenomen door de Raad Buitenlandse Zaken op 24 juni 2013 (met name paragraaf 19), hebben de gemeenschappen het recht om “handelingen te verrichten die integraal zijn in het gedrag van religieuze groepen van hun basiszaken. Deze rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, rechtspersoonlijkheid en niet-inmenging in interne aangelegenheden, waaronder het recht (…) om leiders te selecteren en op te leiden (…) ”.

Toegang tot Tibet
In antwoord op een vraag van lid van het Europees Parlement Isabel Santos over toegang tot Tibet, zei Josep Borrell, vice-president van de Europese Commissie: “De Commissie zal de Chinese autoriteiten blijven oproepen om wederzijdse toegang tot Tibet toe te staan” als onderdeel van de mensenrechten dialoog van de Europese Unie met China. Borrell, die ook een hoge vertegenwoordiger van de Unie is voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, merkte op dat zijn voorganger, Federica Mogherini, de Chinese autoriteiten eerder opriep om vorig jaar wederzijdse toegang tot Tibet te verlenen. Borrell zei ook dat de Europese Unie bezorgdheid heeft geuit over de schendingen van China van Tibetaanse godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Wederzijdse toegang tot de Tibet Act
Tibet is een van de meest geïsoleerde gebieden ter wereld. China verhindert buitenlandse journalisten, diplomaten en gewone burgers om Tibet binnen te komen, ook al reizen Chinese burgers vrij door de Verenigde Staten en Europese landen.

Eind 2018 keurde het Amerikaanse congres – en president Trump ondertekende de wet – de wet goed inzake wederzijdse toegang tot Tibet, die de toegang tot de VS weigert voor de Chinese functionarissen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het weghouden van Amerikanen uit Tibet (Reciprocal Access to Tibet Act, RATA).

RATA heeft ook internationaal succes. In 2019 introduceerde een Britse wetgever een wetsvoorstel dat RATA weerspiegelt in het Britse parlement. En een Canadese senator heeft vorig jaar een motie ingediend waarin Canada wordt opgeroepen onbeperkt wederzijdse diplomatieke toegang tot Tibet te krijgen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/steun-voor-recht-van-tibetanen-de-opvolging-van-de-dalai-lama-te-bepalen-groeit-in-europa/

Afbeeldingsresultaat voor gebedsvlaggen tibet

VN experts uiten ernstige bezorgdheid over gevolgen Chinese anti terrorisme wet op Tibetanen en Oeigoeren

In een openbare mededeling aan de Chinese regering hebben de mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties ernstige bezorgdheid geuit over de “terrorismebestrijdingswetgeving” van China en opgeroepen tot een herziening van de wetgeving die in 2016 in werking is getreden om deze in overeenstemming te brengen met de internationale mensenrechten  normen.

De meest dringende zorg heeft betrekking op het gebruik van een brede en vage definitie van terrorisme die het mogelijk maakt publiek protest, afwijkende meningen, religieuze activiteiten en mensenrechtenactivisme te bestempelen als terrorisme.

De deskundigen van de VN verklaren: “De toepassing van de antiterrorismewet en aanverwante praktijken geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de toenemende praktijken van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning, afwezigheid van gerechtelijk toezicht en procedurele waarborgen en beperkingen van het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, het recht op vrijheid van vreedzame vergadering, het recht op onderwijs en het recht op vrijheid van verkeer binnen een steeds meer gesecuritiseerde omgeving, met name voor aangewezen minderheden, met name Oeigoeren en Tibetanen. ”

De mededeling van 23 pagina’s werd ondersteund door 10 speciale VN-rapporteurs en twee VN-werkgroepen.

In augustus 2018 drong het VN-comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie er bij de Chinese regering op aan beleid en wetten te herzien die discriminerend zijn voor Tibetanen, Oeigoeren en Mongolen, en merkte op dat China’s “brede definitie van terrorisme en vage verwijzingen naar extremisme … het mogelijk zouden kunnen maken om vreedzame burgerlijke en religieuze expressie strafbaar stellen. ”

De Internationale Campagne voor Tibet (ICT) heeft herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de “terrorismebestrijdingswetgeving” al in 2015 toen het eerste wetsontwerp bekend werd.

ICT verwelkomt de nieuwe, krachtige communicatie van de mensenrechtendeskundigen van de VN.

Lees de openbare communicatie van de VN-experts hier: .

Volgens Kai Mueller, coördinator van het VN-team van ICT:
“Het feit dat 12 verschillende mensenrechtenexperts en -organen de communicatie hebben onderschreven, geeft de ernst van de mensenrechtenkwesties in de Volksrepubliek China aan, en Tibetanen en Oeigoeren lijden het meest. De internationale gemeenschap zou deze zorgen moeten ondersteunen en hun inspanningen moeten verdubbelen om de Chinese regering aan te sporen tot verandering.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/vn-experts-bezorgd-over-gevolgen-chinese-anti-terrorisme-wetgevng-op-tibetanen-en-oeigoeren/

China blijft Tibet maar op de hielen zitten.
Heb onlangs nog iemand gesproken die in Tibet heeft geweest en die zei al dat er veel overgenomen is door China al. En dat is toch spijtig.

Afbeeldingsresultaat voor china tibet"

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

China’s nieuwe dammen dwingen duizenden Tibetanen te verhuizen en bedreigen biodiversiteit UNESCO Werelderfgoed

Een nieuw rapport van de International Campaign for Tibet (ICT) onthult dat de UNESCO World Heritage site “Three Parallel Rivers” in Tibet, één van de meest biologisch diverse gebieden op aarde, wordt bedreigd door China’s constructie van 25 nieuwe dammen. Tevens zal de constructie van de dammen leiden tot de gedwongen verplaatsing van duizenden Tibetanen en andere bewoners. Het nieuwe rapport van ICT, “Damming Tibet’s Rivers: New Threats to Tibetan Areas under UNESCO Protection”, onderzoekt de effecten van de dammen op lokale Tibetaanse bewoners en de stroomafwaartse impact van de dammen. Uit het rapport blijkt dat 25 nieuwe dammen in aanbouw zijn of in de planning staan ​​rond het unieke gebied waar de Yangtze, Mekong en Salween rivieren parallel aan elkaar lopen.

ICT’s nieuwe rapport: Damming Tibet’s Rivers: New Threats to Tibetan Areas under UNESCO Protection

Volgens UNESCO is de Three Parallel Rivers-regio van Tibet “de laatst overgebleven habitat voor een uitgebreide reeks van zeldzame en bedreigde planten en dieren.” Het gebied is een van ’s werelds meest biologisch gevarieerde gebieden met ongeveer 7.000 plantensoorten en wordt wel de genenbank van de wereld genoemd.

Verstrengeling belangen UNESCO en Chinese overheid
UNESCO heeft tot nu toe niet gereageerd op deze verontrustende ontwikkelingen. China wendt haar politieke en economische macht aan om UNESCO te beïnvloeden. De energiegigant GEIDCO, die geleid wordt door een hoge functionaris van de communistische partij, Liu Zhenya, sponsorde de internationale water conferentie van UNESCO in Parijs op 13 en 14 mei. De voormalig Chinese ambassadeur in België is in maart 2018 aangesteld als plaatsvervangend directeur-generaal van UNESCO. En de President van de International Hydropower Association, die het World Hydropower Congress organiseerde aansluitend op de UNESCO waterconferentie, Liu Chuxue, is tevens vice-president van China’s Three Gorges Corporation. Deze corporatie bouwde een van ’s werelds meest beruchte dammen die meer dan 1,2 miljoen mensen ontheemde en records haalde voor het aantal overstroomde dorpen en steden, corruptie, mensenrechtenschendingen en aantasting van het milieu.

Chinese bronnen

Chinese bronnen zeggen dat duizenden mensen gedwongen zullen worden te verhuizen als gevolg van de damconstructie, waarvan 100.000 mensen vanwege de Longpan / Tiger Leaping Gorge dam over de Yangtze-rivier en meer dan 58.000 mensen vanwege waterkrachtprojecten in de provincie Qinghai.

Volgens Tsering Jampa, Executive Director ICT-Europe:
“Dit rapport laat zien dat de strategie van de Chinese overheid om UNESCO status te krijgen voor plekken in Tibet maar de regels om die gebieden behoorlijk in stand te houden te negeren, zowel roekeloos als gevaarlijk is. Door tientallen dammen te bouwen op het Tibetaanse Plateau zeer dicht bij door UNESCO beschermde gebieden, brengt Peking een uniek ecosysteem in gevaar en riskeert het levensonderhoud van duizenden mensen. UNESCO moet de Chinese overheid ter verantwoording roepen en een gedegen onderzoek verrichten. Anders staat de reputatie van UNESCO op het spel.”

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2019/mei/chinas-nieuwe-dammen-dwingen-duizenden-tibetanen-te-verhuizen-en-bedreigen-biodiversiteit-unesco-werelderfgoed/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)
Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Body-Moving-Theo-Herbots

Uw Gezondheid Onze zorg (You can translate any page and message into 110 languages with the GOOGLE-TRANSLATE-WIDGET under each message and page)

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

keşif yolculuğum 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry Magie & Fancy

Mala's magie en Fancy pareljuwelen

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Inner Power

Blog over bewustwording, persoonlijke groei, gezondheid en spiritualiteit .

WorldsApart 2.0

So Close & Yet So Far...

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

crazyhormonenhome.wordpress.com/

Hormonen issues en alles wat je moet weten over je schildklier!

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Kreativ text, annorlundaskap, dikter, bipolaritet, aspergers syndrom, samhällsdebatt

Fit 'N' Inch

Fitness,food,fashion

kribbels uit mijn leven

een kijk in mijn gedachten en de gebeurtenissen uit mijn dagelijks leven, heel gewone dingen, misschien ook wel heel bijzondere......

allisone

we are all connected

<span>%d</span> bloggers liken dit: