Category: Boeddha Boeddhisme


Schriftelijke verklaring door International Campaign for Tibet bij het Amerikaanse Congres

International Campaign dient een schriftelijke verklaring in bij de hoorzitting “Tibet: Vrijheid van Godsdienst” van de Tom Lantos Commissie voor de Mensenrechten in het V.S. Congres

International Campaign for Tibet dankt de Tom Lantos Commissie voor Mensenrechten van het Amerikaanse Congres voor de gelegenheid om deze verklaring in te dienen over de stand van zaken met betrekking tot de vrijheid van godsdienst in Tibet.

International Campaign for Tibet wil graag de aandacht vestigen op de gevolgen van een nieuwe reeks door de Volksrepubliek China uitgevaardigde wetten voor de uitoefening van het Tibetaanse boeddhisme.

Dalai Lama Tom Lantos

Dalai Lama samen met weduwe Annette Lantos en afgevaardigde Nancy Pelosi tijdens de uitreiking van de Lantos Prijs voor Mensenrechten aan hem in 2009.

Het gaat onder meer om de Veiligheidswet van 2015 (van kracht sinds juli 2015), de Wet op de NGOs (van kracht sinds januari 2017), de Antiterreurwet (van kracht sinds januari 2016), en de Cyber Security Law (van kracht sinds juni 2017). Met hun ideologische oorsprong terugvoerbaar op het beruchte “Document No. 9”[1], die in 2013 algemene bekendheid verkreeg, vertegenwoordigen deze wetten de intentie van de Communistische Partij om maximale controle te krijgen over alle aspecten van maatschappelijke activiteiten.

In september 2016 publiceerde China een ontwerp voor een herziening van Verordening op Religieuze Aangelegenheden. Deze verordening maakt Tibetaanse boeddhistische reïncarnaties en alle religieuze activiteiten onderhevig aan goedkeuring door de overheid, legt straffen op aan “religieuze burgers”, die zonder toestemming naar het buitenland gaan, verbiedt religieuze diensten online en het houden van religieuze evenementen in scholen.

De State Administration for Religious Affairs (SARA) kondigde in januari 2017 aan, dat de nieuwe herziene Verordening op Religieuze Aangelegenheden spoedig zou worden ingevoerd, tot op heden is dat echter nog niet gebeurd.

Focus op “staatsveiligheid”, “religieus extremisme” en “terrorisme” in het nieuwe ontwerp Verordening op Religieuze Aangelegenheden

In overeenstemming met de Antiterreurwet van 2016 en de Veiligheidswet van 2015, is het ontwerp voor de Verordening op Religieuze Aangelegenheden een weerspiegeling van de intentie van de regering om de ideeën en noties van “staatsveiligheid”, “religieus extremisme” en “terrorisme” aan de wet toe te voegen en te benadrukken, waardoor religieuze activiteiten direct gekoppeld worden aan politiek gemotiveerde misdaden. Net als in de Antiterreurwet van 2016 worden noch “extremisme”, noch “terrorisme” nader beschreven in de wet, en blijven het vage noties. Hierdoor krijgen de autoriteiten grote discretionaire bevoegdheid om de terminologie toe te passen op voor hen ongewenste religieuze activiteiten. “Staatsveiligheid”, “religieus extremisme” en “terrorisme” zijn toegevoegd aan zowel de algemene bepalingen, alsook aan de specifieke regels van de wet.

Door een verband te leggen tussen religie en een ongedefinieerd “extremisme”, “terrorisme” en “staatsveiligheid”, geeft de verordening, evenals de Antiterreurwet de ruimte voor strafbaarstelling van bijna elke vreedzame expressie van Tibetaanse identiteit, uitingen van niet- gewelddadige afwijkende meningen, of kritiek op het etnische of religieuze regeringsbeleid. In het huidige Chinese politieke klimaat wordt de verbannen Dalai Lama beschuldigd van het aanzetten tot terrorisme door middel van zelfverbrandingen, en zelfs terreur door middel van zijn religieus onderricht, expliciet gedefinieerd als “infiltratie van buiten.” Verwijzend naar buiten de Volksrepubliek China levende religieuze autoriteiten, zoals de Dalai Lama, vereist de verordening “onafhankelijkheid” van “buitenlandse overheersing” als voorwaarde voor religieuze groeperingen om binnen de wet actief te zijn.

Goedkeuring boeddhistische reïncarnaties door Chinese overheid Na invoering van een verordening, waarin staat dat gereïncarneerde lama’s toestemming moeten hebben van de overheid, lanceerden de Chinese autoriteiten een “Living Buddha” (Huo Fo, een Chinese term die wordt gebruikt om te verwijzen naar reïncarnaties in het Tibetaans boeddhisme) authenticatie database in 2016. De Chinese staatsmedia meldden dat het online registratiesysteem de profielen van 1.311 door de staat “als gereïncarneerde Boeddha’s” goedgekeurde personen bevat. De autoriteiten omschrijven dit als een bescherming tegen bedrog, maar het maakt ongetwijfeld deel uit van hun meer systematische aanpak om het Tibetaans boeddhisme te controleren en de invloed van de Tibetaanse boeddhistische meesters, zoals de Dalai Lama, te verzwakken, en tegelijk hun eigen invloed onder Tibetaanse boeddhisten af te dwingen in een poging om de macht van de Communistische partij te versterken. Het systeem werkt door de uitgifte van vergunningen aan degenen, die officieel als gereïncarneerde Tibetaanse lama’s kunnen mogen worden erkend. De Chinese Boeddhistische Vereniging geeft nu certificaten af, die door de Chinese regering zijn goedgekeurd. Traditioneel zijn het altijd de Tibetaanse boeddhistische meesters zelf, die het proces van identificatie begeleiden en legitimiteit gegeven aan reïncarnaties.

China’s bredere inspanningen om Tibet te controleren omvatten het vervangen van loyaliteit aan de Dalai Lama met trouw aan het CCP beleid, hetgeen leidt tot vrees voor het uithollen van de Tibetaanse nationale en religieuze identiteit. De aanscherping van controle met betrekking tot reïncarnatie, die aan het hart ligt van het Tibetaanse boeddhistische geloof, komt voort uit het verlangen van de overheid om haar macht te doen gelden over het instituut van de Dalai Lama en andere prominente reïncarnatie lijnen.

De Dalai Lama heeft uitdrukkelijk gezegd, dat kwesties met betrekking tot zijn reïncarnatie de Tibetaanse boeddhistische traditie aangaan en niet de Chinese overheid. In een formele in 2011 afgegeven verklaring over zijn reïncarnatie zei de Dalai Lama: “… de persoon die reïncarneert heeft als enige legitiem gezag over waar en hoe hij of zij wordt wedergeboren en hoe die reïncarnatie dient te worden erkend”. Hij voegde hieraan toe: “Het is in het bijzonder ongepast voor de Chinese communisten, die zelfs expliciet het idee van een vorig of toekomstig leven afwijzen, laat staan het concept van gereïncarneerde tulkus, om zich te mengen in het systeem van reïncarnatie en zoals ze dat expliciet doen bij de reïncarnaties van de Dalai Lama en de Panchen Lama’s ”.

De theoretische onderbouwing van vijandigheid ten opzichte van religie ontstond in de late jaren 1990 / begin jaren 2000. In officiële verklaringen werd duidelijk dat het de positie van de CCP was, dat vanwege de link met de Dalai Lama, godsdienstig geloof in Tibet inherent vijandig was, niet alleen aan het socialisme, maar ook aan de Chinese staat. De rol van de partij in het controleren van het Tibetaanse boeddhisme is sindsdien benadrukt in de bovenste regionen van de CCP leiding. Op een doorslaggevende bijeenkomst voor de vaststelling van het beleid inzake Tibet voor de komende tien jaar, verwees toenmalig president en partijsecretaris Hu Jintao naar de hoge politieke prioriteit van het “op een lijn houden van het Tibetaans boeddhisme met de socialistische maatschappij.”

Bijgevolg hiervan definiëren religieuze wetten in de Volksrepubliek China de reikwijdte van staatsinterventie en leggen illegale activiteiten door religieuze beoefenaars en groepen vast, in plaats van legale religieuze activiteiten te beschermen tegen overheidsingrijpen. Hierdoor moeten religieuze groeperingen, religieuze scholen, locaties voor religieuze activiteiten en religieuze burgers zich niet alleen “houden aan de grondwet, wetten, verordeningen en regels”, maar ze zijn ook belast met de politieke doelen en daarmee het “beschermen van de eenheid van het land, etnische eenheid, religieuze harmonie en sociale stabiliteit.”

Voor Tibet betekent dit politisering en drastische staatsinmenging met religieuze activiteiten. Tibetaans boeddhisme dient “het socialistische systeem en het socialisme met Chinese karakteristieken te ondersteunen”, zoals verklaard door Xi Jinping[2]. Tijdens zijn bezoek aan de stad Driru op 4 en 5 augustus (2016), verklaarde Wu Yingjie, de nieuwe partij secretaris van de Tibetaanse Autonome Regio, dat kloosters samen met de Chinese Communistische Partij “onwankelbaar” stand moeten houden in de “strijd tegen de Dalai-kliek ”, en dat monniken en nonnen de leiding van Xi Jinping moet volgen bij de uitvoering van hun religieuze werk. Wu waarschuwde dat monniken en nonnen om “politiek betrouwbaar” moeten worden. De CCP, die atheïsme bevordert, vereist dat monniken en nonnen de partij respecteren boven alle andere prioriteiten. Een harde “rectificatie” campagne, die in 2014 in Driru werd gelanceerd, verklaarde dat als ‘illegaal’ beschouwde kloosters zullen worden afgebroken en dat Tibetanen, die foto’s van de Dalai Lama bezitten of traditionele gebed (mani) stenen plaatsen, streng zullen worden gestraft.

In 2015 riep de toenmalige hoogste Partij in Tibet in een in de Chinese media gemelde verklaring in Lhasa op Chinese rode vlaggen te plaatsen op alle Tibetaanse boeddhistische kloosters. Dit volgde op een oproep aan kloosters door de toenmalige partij chef in de Tibetaanse Autonome Regio, Chen Quanguo, om centra voor propaganda te worden. Dit leidde tot een meer alomvattende en systematische aanpak van de ‘patriottische educatie’ en een dramatische toename in werkteams en partijkaderleden in de landelijke en stedelijke gebieden.

Afnemende mogelijkheden voor Tibetaanse religieuze bedevaart naar India

In december 2016 en januari 2017 werden duizenden Tibetaanse pelgrims door de Chinese autoriteiten gedwongen om terug te keren naar Tibet. De Tibetaanse pelgrims waren naar India gereisd om aan de Kalachakra, een belangrijk religieus onderricht door de Dalai Lama in Bodhgaya, een voor boeddhisten heilige plaats in India, deel te nemen.

Deze actie volgde op systematische maatregelen in Tibet om te voorkomen, dat Tibetanen zelfs ook maar het land zouden uitreizen, ook hadden veel van hen al vele jaren doorgebracht met het verkrijgen van paspoorten op legaal te kunnen reizen. De Chinese autoriteiten hadden al de controles op Tibetanen verscherpt en gingen in november en oktober 2016 in sommige gebieden zelfs van huis tot huis om paspoorten in beslag te nemen.

Een Tibetaanse vrouw kreeg te horen dat ze moest terugkeren anders zou haar pensioen door de regering worden ingetrokken. Toen ze geen acht sloeg op de waarschuwing, omdat het haar levenslange droom was geweest om de kalachakra bij te wonen, kreeg ze te horen dat haar kinderen hun baan zouden verliezen. Een monnik werd verteld dat als hij niet naar huis zou gaan, hij niet zou mogen terugkeren naar zijn klooster. Een van zijn familieleden moest een papier ondertekenen om te verklaren, dat hij direct terug zou komen. Heel veel pelgrims hebben hiermee te maken gekregen – familieleden moesten papieren ondertekenen waarin verklaard werd dat ze zouden terugkeren naar huis, waarbij de implicatie was, dat die familieleden te maken zouden krijgen met ernstige gevolgen, als ze dat niet deden.

In 2012 lanceerden de Chinese autoriteiten een grote operatie om Tibetanen te verhinderen de vorige Kalachakra in Bodh Gaya bij te wonen. Veel pelgrims ‘verdwenen’ voor weken of maanden bij hun terugkeer en werden voor langere tijd voor ‘heropvoeding’ in militaire kampen en andere faciliteiten vastgehouden. In juli 2014, toen de Dalai Lama een andere Kalachakra initiatie hield in Ladakh, India, werd het religieuze onderricht door de Chinese overheid voor het eerst omschreven als een aansporing tot ‘haat’ en ‘extremistische activiteiten’, in lijn de hun harde taal in hun nieuwe antiterreurcampagne. De autoriteiten brengen hun pogingen om te voorkomen dat Tibetanen het onderricht van de Dalai Lama in ballingschap bijwonen in verband met hun ‘terrorismebestrijding’ werk in de ‘frontlinie’ grensgebieden van Tibet, waaronder Ngari (Chinees: Ali) in de Tibetaanse Autonome Regio, dat India grenst.

Terugkerende Tibetanen, van wie velen ouderen, werden vastgehouden en gedwongen om intensieve ‘patriottische opvoeding’ sessies te ondergaan. Sommigen werden in de gevangenis vastgehouden of gedwongen om voor een langere periode dwangarbeid te verrichten, bijvoorbeeld als ze betrapt werden met foto’s van de Dalai Lama of souvenirs aan het onderricht. Degenen die een paspoort in bezit hadden werden hun paspoorten afgenomen en kregen deze niet terug.

Aanbevelingen

  • International Campaign for Tibet, verwijzend naar de internationale normen voor de mensenrechten, wil de volgende aanbevelingen doen aan de Tom Lantos Commissie voor de Mensenrechten:
  • Om de bevindingen van de niet-partijgebonden resolutie van het Huis, H. Res. 337 van juli 2015, te steunen en een beroep doen op de regering van de Verenigde Staten om de secties 613 (a) en 621 (c) van de Wet Tibetaanse Policy van 2002 volledig uit te voeren en te bevorderen, dat in overeenstemming met de Tibetan Policy Wet van 2002 en zonder voorwaarden vooraf de vertegenwoordigers van de regering van de Volksrepubliek China en Zijne Heiligheid de Dalai Lama een inhoudelijke dialoog voeren, met het doel om de Tibetaanse grieven aan te pakken en door onderhandeling een overeenkomst te bereiken voor het Tibetaanse volk;
  • Om de Verenigde Staten regering te verzoeken om consequent Tibetaanse mensenrechten en verontrusting over politieke en religieuze vrijheid ter sprake te brengen in belangrijke bilaterale ontmoetingen met Chinese ambtsdragers; Om een beroep te doen op de regering van de Verenigde Staten om te benadrukken, dat de inmenging door de Chinese regering in het Tibetaanse reïncarnatie proces een schending is van het internationaal erkende recht op godsdienstvrijheid en het feit onder de aandacht te brengen, dat behalve China, ook andere landen lange Tibetaans boeddhistische tradities hebben, en dat zaken die verband houden met reïncarnaties in het Tibetaanse boeddhisme van groot belang zijn bij de Tibetaans boeddhistische bevolking wereldwijd, waaronder Tibetaanse Amerikanen;
  • Op te roepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen, onder hen Gedhun Choekyi Nyima, de 11de Panchen Lama, die door de Chinese autoriteiten in hechtenis werd genomen en sinds 1995 vermist is.
  • Om de roep om onderzoek naar de mysterieuze dood in de gevangenis van de Tibetaans boeddhistische meester Tenzin Delek te ondersteunen.

Voetnoten:

[1] http://www.chinafile.com/document-9-chinafile-translation

[2] http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/23/c_135306131.htm

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/juli-2017/schriftelijke-verklaring-door-international-campaign-for-tibet-bij-het-amerikaanse-congres/

Tibetaanse student in India steekt zichzelf in brand

Een jonge Tibetaanse student in India stak zichzelf afgelopen vrijdag in brand op het terrein van zijn universiteit in Varanasi onder het schreeuwen van ‘Overwinning voor Tibet’.

Tenzin Choeying, van rond de 20, overleefde het, maar is ernstig verbrand en bevindt zich nu in het ziekenhuis, aldus Tibetanen en andere ooggetuigen in Varanasi.

Tenzin Choeying

Ongedateerde foto van Tenzin Choeying (Foto RFA)

Tenzin Choeying overgoot zichzelf met kerosine en stak zichzelf volgens ooggetuigen rond 9 uur bij de ingang van een studentenflat bij de Centrale Universiteit voor Tibetaanse Studies in brand. Verschillende studenten en Indiase medewerkers van de universiteit probeerden het vuur te blussen.

Chime Namgyal, voorzitter van de Varanasi afdeling van de actiegroep Tibetan Youth Congress, bezocht later de verbrande student in een nabijgelegen ziekenhuis en vertelde Radio Free Asia: “Hij liep [een korte afstand] en riep ‘Overwinning voor Tibet’. Chime Namgyal vervolgde: “De dokter kan zijn kansen om te overleven niet garanderen, maar hij is in staat om te spreken” en voegde toe, dat Choeying zei dat hij zichzelf in brand had gestoken, omdat “er geen recht is voor Tibetanen in Tibet.”

Namgyal zei dat Tenzin Choeying bijzonder verontrust was over het feit, dat Tibetanen in Tibet onder de Chinese overheersing niet langer hun eigen taal kunnen leren.

Choeying deed zijn protest terwijl Lobsang Sangay, president van Tibet’s in India gevestigde regering in ballingschap, een toespraak gaf voor universitaire studenten, maar het protest was niet gekoppeld aan Sangay’s aanwezigheid op de campus, zei Choeying vanaf zijn ziekenhuisbed.

“De Sikyong doet geweldig werk en ik waardeer hem bijzonder”, zei Choeying. “Ik heb me alleen voor Tibet in brand gestoken.”

Tenzin Choeying studeert Sanskriet en zijn familie woont in een Tibetaanse nederzetting in Karnataka.

De eerste Tibetaanse zelfverbranding in de huidige golf van dergelijke protesten in ballingschap was Thubten Ngödrüp, die zichzelf op 28 april 1998 in Delhi in brand stak, toen een hongerstaking door de politie werd afgebroken. Hij overleed later in het ziekenhuis. Op 27 februari 2009 werd Kirti monnik Tapey de eerste Tibetaan, die zichzelf in Tibet in brand stak in een ongekende golf van zelfverbrandingen op het Tibetaanse plateau, waarvan het aantal nu opgelopen is tot 150.

Acht Tibetanen hebben zichzelf tot nu toe in brand gestoken in ballingschap. Scholier Dorjee Tsering overleed nadat hij zich op 29 februari 2016 in Dehra Dun, India, in brand stak.

Factsheet Zelfverbrandingen: https://www.savetibet.org/resources/fact-sheets/self-immolations-by-tibetans/

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/juli-2017/tibetaanse-student-in-india-steekt-zichzelf-in-brand/

As van gecremeerde Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo uitgestrooid in zee


© epa.

Het lichaam van de Chinese dissident en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Liu Xiaobo is zaterdagochtend in Shenyang gecremeerd. Dat gebeurde tijdens een “eenvoudige plechtigheid” waarop zijn vrouw en vrienden aanwezig waren, zo hebben Chinese staatsmedia gemeld. Daarna werd zijn as uitgestrooid in zee.

Liu is donderdag op 61-jarige leeftijd overleden. Hij had terminale leverkanker en belandde in mei dit jaar in het ziekenhuis wegens orgaanfalen. Voordien zat hij acht jaar in de cel.

De as van de gecremeerde Chinese dissident Liu Xiaobo is zaterdag in zee uitgestrooid. De Chinese autoriteiten verspreidden zaterdag een video van de vrouw van Liu die de as van haar man uit een witte urne in zee strooit.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/3209982/2017/07/15/As-van-gecremeerde-Chinese-Nobelprijswinnaar-Liu-Xiaobo-uitgestrooid-in-zee.dhtml

Dood Liu Xiaobo is onuitwisbare smet in het blazoen van de Chinese Communistische Partij

Liu Xiaobo

Foto: Liu Xiaobo

Bij het overlijden van Nobel Laureate Liu Xiaobo wil Internationale Campagne voor Tibet langs deze weg haar condoleances overbrengen aan Liu Xia, de vrouw van Liu Xiaobo, en zijn familie en hen alle sterkte toewensen in deze voor hen toch al buitengewoon moeilijke tijd.

In het leven en in de dood vertegenwoordigde Liu Xiaobo het beste van wat China te bieden heeft. Zijn misdaad was het indienen van een petitie met de oproep voor democratie. Hij is het slachtoffer van de meedogenloze onderdrukking van de Chinese Communistische Partij tegen iedereen, die streeft naar vrijheid, mensenrechten en democratie.

Tot het laatst weigerde de Chinese regering binnenlandse en internationale humanitaire verzoeken voor inwilliging van Liu Xiaobo wens voor behandeling in het buitenland. Bovendien zullen de tragische omstandigheden van de dood van Liu Xiaobo voor altijd als een onuitwisbare schandvlek blijven kleven aan het blazoen van China.

Het minste dat China kan doen om haar afschuwelijke misdaad niet te verergeren, is openheid van zaken geven aan de eigen bevolking over wie Liu Xiaobo was en waar hij voor stond en de wensen van Liu Xia en haar familie voor hun toekomst in te willigen.

Morgen neemt ICT deel aan de door Amnesty International georganiseerd wake bij de Chinese ambassade om 14.00 uur. ICT roept iedereen op om mee te doen en onze solidariteit te tonen aan deze bijzondere man.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/juli-2017/dood-liu-xiaobo-is-onuitwisbare-smet-in-het-blazoen-van-de-chinese-communistische-partij/

UNESCO kent controversiële Werelderfgoed status in Tibet toe ondanks de ernstige bezorgdheid

Krakow – In een sterk politiek beladen atmosfeer stemde een UNESCO commissie in met het omstreden verzoek van de Chinese regering om een groot Tibetaans gebied Werelderfgoed inschrijven status toe te kennen, hoewel de toekenning in strijd met de eigen waarden en de richtlijnen van de organisatie.

Tibetan nomad

Foto: De unieke Tibetaanse nomadische cultuur wordt door het Chinese beleid van gedwongen hervestiging ernsige bedreigd. (Image: Diane Barker, Instagram: Heartofasia108)

De leden van de commissie, die verschillende regeringen vertegenwoordigden, spraken vol lof over de nominatie van de Chinese regering, terwijl ICT-vertegenwoordiger Tenzin Choekyi de commissie wees op de gevaren en de betekenis van de toekenning. Ondertussen vierden de Chinese afgevaardigden feest op de begane grond.

Echter, in reactie op een rapport over de bedreiging voor de Tibetaanse nomaden dat de International Campaign for Tibet bij de leden van de commissie had ingediend, werd de Chinese overheid gedwongen om te reageren op UNESCO en te komen met een verklaring, waarin staat dat het “volledig de wensen van de lokale herders en hun traditionele cultuur, religieuze overtuigingen, en lifestyle zal respecteren”.

Kai Mueller, directeur van de International Campaign for Tibet in Duitsland, en leider van de ICT delegatie in Krakau, reageerde vandaag op de beslissing en zei: “De beslissing om door te gaan met deze nominatie zonder enige wijzigingen of nadere evaluatie lijkt mij meer te berusten op de politieke overwegingen van de leden van de Commissie, dan op een oprechte bezorgdheid voor de bescherming van natuurlijke en culturele erfgoed van de wereld. China heeft een lange staat van dienst wat betreft het verhuizen van Tibetaanse herders en het schenden van hun rechten. UNESCO heeft zonder verdere vragen deze nominatie gesteund, die voortkomt uit beleid dat het normale Tibetaanse landgebruik, zoals nomadische veeteelt, uitsluit, de staat aanwijst als enige orgaan van toezicht, en massa-toerisme bevordert. Dit alles in tegenspraak met de duidelijke richtlijnen die ten grondslag liggen aan de World Heritage Convention.

De Commissie negeerde de alledaagse realiteit dat Tibetanen – en nomaden in het bijzonder – de rentmeesters zijn van het landschap. Hun rol is van essentieel belang voor het behoud van de wilde dieren, de gezondheid van de ecosystemen op lange termijn, en de watervoorraden, waarvan China en Azië afhankelijk zijn. We zullen er nu naar streven om de desbetreffende internationale organen verantwoordelijk te houden voor de gevolgen en de uitwerking op grond van dit besluit nauwgezet en onverbiddelijk blijven volgen.”

Na goedkeuring van de nominatie legden de Chinese regeringsvertegenwoordigers in Krakow een verklaring af, waarin zij aan gaven dat zij “de wil van de herders zouden respecteren”. Het is aan de Commissie en de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur om te zorgen dat deze erkenning wordt nageleefd.

Dit volgde op een door Du Yue, de secretaris-generaal van de Volksrepubliek China bij de UNESCO Commissie, aan het World Heritage Centre geschreven een brief na het Rapport van ICT over de Hoh Xil nominatie. De brief, waarnaar werd gerefereerd in een artikel in de New York Times over de nominatie, maakte melding van ‘beschuldigingen door een derde partij’ over de UNESCO-nominatie, waarschijnlijk om te verwijzen naar de rapportage van ICT en andere uitingen van bezorgdheid over de gevolgen van de nominatie.

In haar verklaring aan de Commissie naar aanleiding van de beslissing zei de Tibetaanse geleerde Tenzin Choekyi, dat de rol van de Tibetanen in het behoud van het natuurlijke en culturele erfgoed van hun vaderland zodanig groot is, dat het hierdoor nu in de eerste plaats als werelderfgoed kan worden aangemerkt.

Ze verklaarde: “Dit was een zware beslissing voor leden van de Commissie. Ze zouden hebben kunnen besluiten om bij te dragen aan het voortbestaan van de nomadische tradities van een van de rijkste spirituele culturen in de wereld. China wil de wereld ervan te overtuigen dat haar beleid uitsluitend is gericht op behoud en de bescherming. Maar over de hele hoogvlakte legt de Chinese overheid beleid op, waardoor nomadische veehouders van hun land worden verdrongen. Het gaat om een gigantische social engineering campagne, die dreigt een duurzame en op unieke wijze aan het ruwe landschap van de hoogvlakte aangepaste manier van leven uit te wissen. Dit ondanks een wetenschappelijke consensus binnen de Volksrepubliek China en daarbuiten, dat inheemse rentmeesterschap en mobiliteit van kuddes essentieel zijn voor de gezondheid van de woeste gronden en helpen om klimaatverandering tegen te gaan.”

Zowel de Werelderfgoedlijst van UNESCO en de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), die positief geadviseerd hebben over de nominatie, hebben duidelijke richtlijnen over de bescherming van de rechten van de lokale en inheemse bevolking en het behoud van hun cultuur. De voordracht van de Hoh Xil – Achen Gangyap in het Tibetaans – is in strijd met fundamentele beginselen en waarden, waaronder de concepten van “FPIC” (vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming) en UNDRIP (VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken)[1] die zijn opgenomen in UNESCO Richtlijnen.

De volledige verklaring van Tenzin Choekyi, die het Chinese graslanden beleid en Tibetaanse nomaden heeft onderzocht, volgt hieronder:

41ste zitting van de UNESCO World Heritage Committee, Krakau, Polen

Ik ben Tenzin Choekyi en vertegenwoordig International Campaign for Tibet

Geachte voorzitter, geachte leden van de Commissie,

Tibet is ‘s werelds hoogste en grootste plateau, de ‘Derde Pool’ van de aarde. Als bron van de meeste van de grote rivieren van Azië, is het van cruciaal belang, niet alleen voor het Tibetaanse volk en de Chinese Partij, maar ook voor de rest van de wereld.

We hebben in de bespreking weinig gehoord over erkenning van de Tibetanen zelf – terwijl zij in de eerste plaats zouden moeten worden gehuldigd voor het in stand houden van het natuurlijke en culturele erfgoed van hun vaderland, en wel in zodanige mate, dat het nu als werelderfgoed kan worden genomineerd.

Dit was een zware beslissing voor leden van de Commissie. Ze zouden hebben kunnen besluiten om bij te dragen aan het voortbestaan van de nomadische tradities van een van de rijkste spirituele culturen in de wereld.

China wil de wereld ervan overtuigen dat haar beleid uitsluitend gericht is op behoud en bescherming.

Maar over de hele hoogvlakte legt de Chinese overheid beleid op, waardoor nomadische veehouders van hun land worden verdrongen. Het gaat een gigantische social engineering campagne, die dreigt een duurzame en op unieke wijze aan het ruwe landschap van de hoogvlakte aangepaste manier van leven uit te wissen.

Dit ondanks een wetenschappelijke consensus binnen de Volksrepubliek China en daarbuiten, dat inheemse rentmeesterschap en mobiliteit van kuddes zijn essentieel voor de gezondheid van de woeste gronden en helpen om klimaatverandering tegen te gaan.

Hoh Xil in Qinghai – Achen Gangyap in het Tibetaans – ligt in het midden van de drie grote natuurgebieden. In natuurgebieden in de Volksrepubliek China is het beleid om Tibetaanse landgebruik, zoals nomadische veeteelt, uit te sluiten.

Dus dit toewijzing roept serieuze vragen op voor deze Commissie. Om niet het risico lopen om tegen de in het Verdrag vastgelegde beginselen in te gaan, waaronder FPIC en UNDRIP, moet resolute stappen worden gezet. Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen, dat er geen gedwongen verhuizing of uitsluiting van de traditionele nomadische veeteelt plaatsvindt of dat enig ander beleid, dat kan leiden tot verwijdering of uitsluiting van de traditionele gebruikers van het land zal worden ondernomen of nagestreefd, met inachtneming van het Verdrag, de principes, de operationele richtlijnen en alle andere van toepassing zijnde internationale wettelijke normen.

Onbelemmerde toegang moet mogelijk zijn voor onafhankelijke waarnemers en VN-mensenrechten mechanismen om zinvolle effectbeoordeling te waarborgen.

De betrokkenheid van de Tibetanen als rentmeesters is van essentieel belang voor het behoud van de wilde dieren, de gezondheid van de ecosystemen op lange termijn, en de watervoorraden, waarvan China en Azië afhankelijk zijn.

Dank u.

Voetnoot:

[1] VN Verklaring over de Rechten van Indigion the Rights of Inheemse Volken (UNDRIP) www.unesco.org/new/en/indigenous-peoples/related-info/undrip/

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/juli-2017/unesco-kent-controversiele-werelderfgoed-status-in-tibet-toe-ondanks-de-ernstige-bezorgdheid/

Tibet verdwijnt
De Dalai Lama is jarig!
Beste Bruno,

Vandaag, 6 juli, wordt de 82ste verjaardag van de Dalai Lama gevierd. Wereldwijd is de Dalai Lama een inspiratiebron vanwege zijn inzet voor vrede en zijn boodschap van compassie.

Ook in Tibet zal zijn verjaardag gevierd worden. Helaas moet een dergelijke viering in het geheim plaatsvinden. Zo werden ook vorig jaar weer Tibetanen die aan de vieringen deelnamen, door de autoriteiten opgepakt en gevangen gezet.

De Dalai Lama is bezorgd over de situatie in zijn land, Tibet.

De cultuur van Tibet gaat hem aan het hart. De onderdrukking door China is desastreus voor de Tibetaanse cultuur. Een voorbeeld is het verdwijnen van het Tibetaans als hoofdtaal op scholen, waardoor grootouders niet meer met hun kleinkinderen kunnen praten. Ook de religie verdwijnt en met regelmaat van de klok verdwijnen er mensen, die zonder reden worden gevangen gezet, voor jaren.

De Dalai Lama ziet instandhouding van de Tibetaanse cultuur als zijn persoonlijke verplichting. Juist vandaag, zijn verjaardag, is toch een mooi moment om hem daarbij te helpen? Laat zijn wens in vervulling gaan en steun ons met een gift om de Tibetaanse cultuur te beschermen.

Alvast heel veel dank!

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa,
Executive Director

Dit kreeg ik prive.

Ja de Dalai Lama is weer een jaartje ouder en dat moet men weer in gevoel vasthouden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

China nodigt buitenlandse artsen uit aan ziekbed van Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo


© afp.

Onder hevige internationale druk heeft China buitenlandse artsen uitgenodigd om de dissidente Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo te behandelen. Dat hebben de lokale autoriteiten laten weten.

De 61-jarige Liu werd in 2009 veroordeeld tot 11 jaar cel wegens “subversief” gedrag tegenover de staat, maar is van de gevangenis naar het ziekenhuis overgebracht wegens terminale leverkanker.

Het ziekenhuis van Shenyang, in het noordoosten van China, heeft wereldwijd de meest gerenommeerde experts op het vlak van leverkanker uitgenodigd. Ze komen uit de Verenigde Staten, Duitsland en nog andere landen en zullen zich bij het medische team van Liu Xiaobo scharen.

Liu is medeauteur van het Charter 08, een document dat in 2008 werd getekend door 300 intellectuelen en waarin wordt opgeroepen tot een “vrije, democratische en grondwettelijke staat” in China.

Sinds bekend werd dat hij terminale leverkanker heeft, hebben diverse westerse landen Peking opgeroepen om Liu Xiaobo toe te laten China te verlaten en zich in het buitenland te laten behandelen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3200740/2017/07/05/China-nodigt-buitenlandse-artsen-uit-aan-ziekbed-van-Nobelprijswinnaar-Liu-Xiaobo.dhtml

Spijtig genoeg zullen de chinezen zelf aanduiden wie aan het ziektebed komen mag.

Afbeeldingsresultaat voor Liu Xiaobo

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Brief Dalai Lama voor Liu Xiaobo

In een officieel schrijven uit de Dalai Lama zijn zorgen over mede-Nobelprijswinnaar en mensenrechtenactivist Liu Xiaobo.

(Nederlandse volgt hieronder)

Bericht Dalai Lama

Bericht van de Dalai Lama ter gelegenheid van de vrijlating van Liu Xiaobo op medische gronden.

 

Vertaling (door ICT):  

BERICHT

Ik was vervuld van vreugde bij het horen, dat collega-Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo was vrijgelaten uit de gevangenis, en vervolgens overweldigd door verdriet toen ik vernam dat hij in zulke slechte gezondheid verkeerde.

Liu Xiaobo is een van China’s meest prominente gewetensgevangenen. Het is mijn overtuiging, dat de initiatieven hij heeft genomen, en waarvoor hij zwaar is gestraft, zouden hebben geleid tot een meer harmonieus, stabiel en welvarend China, hetgeen op zijn beurt zou hebben bijgedragen aan een vreedzamere wereld. Persoonlijk was ik ontroerd, en ook bemoedigd, toen honderden Chinese intellectuelen en betrokken burgers, geïnspireerd door Liu Xiaobo, Charter 08 ondertekenden, waarin opgeroepen werd voor democratie, vrijheid en de rechtsstaat in China.

Veel mensen, die mij bezochten, vroegen mij keer op keer om te bidden voor zijn welzijn.

Ik hoop dat Liu Xiaobo nu de best mogelijke medische behandeling ontvangt en ik bid dat deze succes zal hebben.

(handtekening)

28 juni 2017

Lees hier het bericht op de website van de Dalai Lama zelf: https://www.dalailama.com/news/2017/his-holiness-the-dalai-lama-expresses-concern-for-liu-xiaobo

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/juli-2017/brief-dalai-lama-voor-liu-xiaobo/

Nomaden in ‘niemandsland’

China’s nominatie voor UNESCO Werelderfgoed brengt Tibetanen en wilde dieren in gevaar. Nieuw rapport van ICT voorafgaand aan UNESCO Werelderfgoed vergadering in Krakau.

Hoh Xil UNESCO

De UNESCO-missie maakte melding van veel culturele en heilige plaatsen in het Hoh Xil gebied. De nomadische traditie van een van de rijkste spirituele culturen in de wereld moet gerespecteerd worden en zelfs gehuldigd worden. Tibetaans onderhouden het natuurlijke en culturele erfgoed van hun vaderland in zodanige mate, waardoor het nu in de eerste plaats als werelderfgoed kan worden aangemerkt. Dit foto geeft een Tibetaan weer op het plateau bij een typische stupa met mani stenen, waarop mantra’s zijn gegraveerd. (Foto: Diane Barker)

Krakow – Een nieuw rapport door International Campaign for Tibet onthult hoe het verzoek van de Chinese regering om een uitgestrekt gebied in Tibet op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te plaatsen, ook inhoudt dat Tibetaanse nomaden, die het van oudsher het landschap en de natuur beschermen, uit het gebied zullen worden verwijderd. Volgende week wordt in Krakau over de status van het gebied een beslissing genomen. Een vandaag door de International Campaign for Tibet gepubliceerd rapport voorafgaand aan de vergadering van het World Heritage Committee in Krakau, Polen, brengt aan het licht hoe het voor UNESCO-status genomineerde Hoh Xil natuurgebied (Achen Gangyap in het Tibetaans), dat zich op het Tibetaanse plateau midden tussen drie grote natuurgebieden bevindt, in toenemende mate het normale Tibetaanse landgebruik, zoals nomadische veeteelt, wil uitsluiten, de staat volledige controle geeft, en massa-toerisme te bevordert.

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet, stelt: “Hoewel we natuurlijk volledig achter het doel van bescherming van biodiversiteit in de UNESCO-aanvraag staan, is er geen rechtvaardiging voor het verwijderen van nomaden, het blokkeren van de doorgang voor herders door het gebied, of voor het gebruik van het UNESCO label om het toerisme en de infrastructuur te stimuleren. China’s UNESCO nominatie ontkent de aanwezigheid van Tibetanen, en de lange geschiedenis en ervaring van Tibetanen in de duurzame verzorging van het land.

Onze boodschap aan het UNESCO World Heritage Committee, die volgende week in Krakau bijeenkomen, is dat de nominatie van Hoh Xil moet worden uitgesteld in afwachting van een gedetailleerde evaluatie, waarbij in overeenstemming met de UNESCO richtlijnen alle belanghebbenden en experts betrokken dienen te zijn. De nomadische traditie van een van de meest rijkste spirituele culturen in de wereld moet worden gerespecteerd en zelfs gehuldigd – Tibetanen hebben het natuurlijke en culturele erfgoed van hun land bewaard en in een mate, die het nu in de eerste plaats mogelijk maakt om als werelderfgoed te worden beschouwd. De betrokkenheid van Tibetanen – en nomaden in het bijzonder – als rentmeesters is van essentieel belang voor het behoud van de aanwezige wilde dieren, de gezondheid van het ecosysteem op lange termijn, en de watervoorraden, waarvan China en Azië afhankelijk zijn”

ICT zal haar bevindingen presenteren op de 4de Internationale Civil Society Forum on World Heritage at Risk in Krakau, Polen op vrijdag (30 juni) voorafgaand aan de 41ste vergadering van het World Heritage Committee op 2 juli.

ICT’s nieuwe rapport constateert het volgende:

  • China stelt voor om Tibetaanse nomaden uit het gebied te weren en tegelijkertijd het Chinese toerisme te bevorderen. De betrokkenheid van Tibetanen – en de nomaden in het bijzonder – als beheerders is echter essentieel voor het behoud van de gezondheid van de ecosystemen op lange termijn en de waterreserves, waarvan China en Azië afhankelijk zijn. Hen buitensluiten is niet in overeenstemming met richtlijnen van de UNESCO en de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), die ervoor moeten zorgen dat de rechten van de lokale en inheemse bevolking worden gerespecteerd. ICT’s rapport bevat nieuwe informatie over de verwijdering van Tibetanen uit dit kwetsbare hooggelegen landschap.
  • Een commissie van deskundigen voor UNESCO stelde ernstige punten van zorg vast met betrekking tot China’s nominatie van Hoh Xil voor Werelderfgoed, met inbegrip van gevaren voor de wilde dieren door het oprichten van een corridor dat door het gebied gaat lopen. Maar in een conclusie, die in strijd lijkt met dergelijke waarschuwingen, concludeert de commissie van deskundigen van de Internationale Unie voor Natuurbescherming desondanks dat de nominatie op de vergadering van het World Heritage Committee, die begint op 2 juli, moet worden goedgekeurd.
  • Dit is niet de eerste keer China economische productie zones uitsluit, die in het hart van de ‘beschermde gebieden’ in Tibet liggen en UNESCO goedgekeurd zijn en bescherming genieten. In het “Three Parallel Rivers”, een beschermd gebied in Yunnan, die in 2002 werelderfgoed status hebben gekregen, werden de rivieren zelf uitgesloten van vastgelegging als beschermde gebied. Dit stelt China nu in de gelegenheid om verder te gaan met de bouw van hydro dammen, uitbouw van het elektriciteitsnet en andere ontwikkelingsprojecten – hetgeen resulteert in een afname van de wildstand en problemen voor de lokale Tibetaanse bevolking.

China’s bod voor de UNESCO-status valt samen met het nieuws dat zij overweegt om een uitgestrekt gebied van het Qinghai-Tibetaanse plateau om te vormen tot een groot nationaal park, ook al om China begonnen is met de tot nu toe grootste wetenschappelijke studie van Tibet. Terwijl dit op het eerste gezicht een positieve ontwikkeling lijkt te zijn, omvat dit ook de verplaatsing van Tibetaanse nomaden, aangezien begrazing verboden is in natuurgebieden, en traditioneel productieve en duurzame activiteiten, zoals veeteelt en het verzamelen van geneeskrachtige kruiden worden gecriminaliseerd.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/juni-2017/nomaden-in-niemandsland/

En toch eigenlijk een mooi land als ik ervan hoor vertellen.
Maar kan ook best geloven dat het niemandsland wordt genoemd.

Afbeeldingsresultaat voor nomaden

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

ICT verontrust over gezondheidstoestand van Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo

ICT is diep verontrust over berichten over gezondheidstoestand van Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo. China moet Liu Xiaobo adequate medische behandeling bieden, waar hij deze ook wenst te ontvangen.

International Campaign for Tibet is diep verontrust over het nieuws, dat Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo ziek is en stelt dat het de plicht is van de Chinese regering om voor adequate medische behandeling te zorgen.

Demonstratie Liu XiaoboMary Beth Markey van International Campaign Tibet tijdens demonstratie voor Liu Xiaobo. 19 januari 2011.

Liu Xiaobo werd in 2009 veroordeeld tot 11 jaar in gevangenisstraf voor het zogenaamd “aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht”. In dat kader had de Dalai Lama al eerder aangedrongen op zijn vrijlating door te stellen dat “met de veroordeling van Liu Xiaobo en anderen zoals hij, die de vrijheid van meningsuiting gebruiken om in het openbaar hun meningen naar voren te brengen, de Chinese autoriteiten niet alleen in strijd met de door China ondertekende beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens handelen, maar ook met de in de grondwet van de Volksrepubliek China vastgelegde vrijheid van meningsuiting.”

ICT was een van de vele groepen die opkomen voor de mensenrechten in China, die als protest tegen zijn veroordeling een internationale campagne voor zijn vrijlating lanceerden.

Begin deze week werd Liu Xiaobo op medische gronden parole verleend. Volgens de berichten lijdt Liu aan leverkanker en is hij verplaatst naar het ‘Nummer Een Ziekenhuis’ van de Chinese Medische Universiteit in Shenyang.

ICT steunt de internationale oproep dat Liu de best mogelijke medische zorg moet krijgen, waar hij deze ook wenst te ontvangen, binnen of buiten China.

“In het verleden kreeg een gevangene, die op medisch gronden parole verleend was, meestal toestemming om voor medische behandeling naar het buitenland te reizen”, merkte John Kamm, directeur van de stichting Dui Hua[1] in een verklaring op. Hij voegde hieraan toe, “Hoewel dat vijftien jaar geleden nog gebruikelijk was, krijgen gevangen, die medisch parole is verleend, de afgelopen jaren zelden toestemming om voor medische behandeling naar het buitenland reizen. Dui Hua roept de gevangenis autoriteiten op om Liu Xiaobo en zijn vrouw, indien zij dit wensen, voor medische behandeling naar het buitenland te laten reizen.”

Al in 2000, twee jaar voor de hervatting van de dialoog tussen vertegenwoordigers van de Dalai Lama en ambtenaren in Beijing, schreef Liu Xiaobo een artikel ter ondersteuning van de standpunten van de Dalai Lama over autonomie voor Tibet binnen de Volksrepubliek China en zei dat deze opstelling “niet alleen moreel verantwoord, maar ook in de praktijk een oprechte uitdrukking is voor vreedzame onderhandelingen”. In maart 2008 nam de naam van Liu Xiaobo een prominente plaats in onder de 29 oorspronkelijke ondertekenaars van een 12-punts petitie aan de Chinese autoriteiten, waarin ze op riepen tot dialoog tussen de Chinese regering en de Dalai Lama. In de petitie wezen de ondertekenaars op “ernstige fouten” in het Chinese beleid in Tibet, hadden kritiek op de reactie van de Chinese regering op de protesten in Tibet, en stelden dat “de stijl van regeren” niet voldeed “aan de normen van de moderne beschaving.”

Voetnoten:

[1] de Dui Hua stichting zet zich in voor betere medische behandeling van gevangenen: duihua.org

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/juni-2017/ict-verontrust-over-gezondheidstoestand-van-nobelprijswinnaar-liu-xiaobo/

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

Carpe Diem

Gewoon het leven dus...

MichielZiet.com

Dagelijkse dingen die soms meer bijzonder zijn dan je denkt

Elyzenn

Musings of a messy minded note-nerd

Aquarius

Een klasse WordPress.com site

Groeten uit #Tienen

𝐝𝐚𝐚𝐫 𝐰𝐚𝐚𝐫 𝐡𝐞𝐭 𝐠𝐨𝐞𝐝 𝐢𝐬 𝐨𝐦 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐞𝐦 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐩 𝐝𝐞ze S𝐢𝐭𝐞 🗣

Lief Huis

Over veilig thuis zijn

Mieke Van Looy's

One Shot of Wonderness a Day

Neverendingnotes

Niksjes, Nutjes, Notities & Nieuwsgierigheden

'T is Maan

haken, breien, tuinieren, hardlopen en meer!

VanGodenEnMensen

(Nieuws) Over religie en filosofie door Paul Delfgaauw

Bewegen en nog veel meer

Bewegen kan altijd en overal

Vier elk klavertje

Omdat je leven het vieren waard is.

The Victoria Tales

"We are not interested in the possibilities of defeat. They do not exist." - Queen Victoria

ECLECT

Humanistisch Eclectisch Religieus

heyesther

create your own health and happiness

MichielZiet

Dagelijkse dingen die soms bijzonderder lijken dan je denkt.

Discobar Bizar

Welkom op de blog van Discobar Bizar. Druk gerust wat op de andere knoppen ook, of lees het aangrijpende verhaal van Hurricane Willem nu je hier bent. Welcome to the blog of Discobar Bizar, feel free to push some of the other buttons, or to read the gripping story of Hurricane Willem whilst you are here!

CountingCatbirds

Juju & Journaling

Mieniliciousblog

Benieuwd of het leven echt begint op 40 of 41 ...

Wimmeke

A grandmother is a little bit parent, a little bit teacher, and always a best friend.

Coaching De Lotus - kinder-en gezinscoaching

Vind hier het antwoord op je vragen....

Mandy van Ewijk

moeder baby ontwikkelingen & nog meer

Leven met Chronische Lyme en Co-infectie

Een ziekte die je vaak niet van de buitenkant ziet.

De tijd van uw keuzes

In uw hersenen zit een systeem, een stemmetje in uw hoofd en een tijdsbalk.

Liestoire

|| Lies Tanghe ||

Feelings With Music

A diary combined with lyrics

KoningsKrabbels | Weblog van Sandra de Koning - van de Pol

Lief, Leuk, Lachen, Leven, Lessen, Lezen, Luisteren, Langdradig, Lastig, Lanterfanten, Lef, Loslaten & Later...

GezondheidsCentrum-HealthCentre Ludwig Tummers

Full Service Para-medisch & para-psychotherapeutisch GezondheidsCentrum

Make Love not War

Healer. medium, auteur, kunst met een boodschap, spiritueel genezen, alternatieve geneeskunde, gezonde voedings adviezen, ziekte van Lyme begeleiding, tweelingzielen

Sattva Chandra

Bewustzijn,spiritueel,New Paradigm MDT, Hypnose,Hspers

Grensgevallen

Een grens is een wens

%d bloggers liken dit: