Tag Archive: tibetaanse boeddhisme


Toeristisch advies en politieke vorming aan de Larung Gar Boeddhistische Academie

Een openbare verklaring heeft de hype rond de bekende ‘Larung Gar Boeddhistische Academie’ en de ‘Nubzig hemelbegraafplaats’ als toeristische attracties definitief ontkracht. In de mededeling wordt uitdrukkelijk gesteld dat de academie en de begraafplaats geen toeristische attracties zijn.

In de verklaring wordt echter geen duidelijk verbod ingesteld op het bezoeken van deze twee plaatsen die van religieus en cultureel belang zijn voor Tibet. In de mededeling wordt ook bevestigd dat Larung Gar een religieus instituut is voor de opleiding van aanhangers van de Nyingma-school van het Tibetaans boeddhisme, dat “normaal” religieus onderricht geeft en activiteiten ontplooit, zoals de Chinese wet voorschrijft.
Het bericht werd uitgegeven op 27 april 2021 door het Serthar Boeddhist College, het Comité van de Larung Gar Tempel, het Bureau voor Etnische en Religieuze Aangelegenheden van het district Serthar en het Bureau voor Burgerzaken van het district Serthar. International Campaign for Tibet meent dat de aankondiging gericht is op de exotisering door de Chinese toeristenindustrie van de Larung Gar Boeddhistische Academie en de hemelbegraafplaats in Nubzig als mystieke reisbestemmingen voor Chinese toeristen. Het lijkt te gaan om een zeldzame vorm van verzet van de beoefenaars en de plaatselijke gemeenschap tegen de commercialisering van de Tibetaanse boeddhistische cultuur.
De Chinese autoriteiten hebben de belangstelling voor het Tibetaans boeddhisme steeds meer aangegrepen om binnenlandse toeristen aan te trekken, waardoor zij vrezen voor een verder verval van de echte kloostergemeenschappen, in de volksmond bekend als ‘kampementen’ of in het Tibetaans ‘chogars’
Hoewel de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap in Serthar zich heeft kunnen verzetten tegen de commercialisering van de Tibetaanse boeddhistische cultuur, zijn er nog andere uitdagingen die de academische activiteiten van de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap beperken. Op 8 mei 2021 kondigde het Serthar Boeddhistisch College bijvoorbeeld de start aan van een politieke educatiecampagne voor partijleden, kaderleden en monniken van de Academie. Het partijcomité van de Academie eist van de monastieke bevolking dat zij zich identificeert met “het grote moederland, de Chinese natie, de Chinese cultuur, de Communistische Partij van China en het Socialisme met Chinese kenmerken”; ook wel de “vijf identificaties”.

Larung Gar Boeddhistische Academie
De Larung Gar Boeddhistische Academie werd in 1980 opgericht door wijlen Khenpo Jigme Phuntsok en groeide in omvang en reputatie uit tot het belangrijkste en invloedrijkste opleidingscentrum voor Tibetaans boeddhisme ter wereld. In 2001 hebben de Chinese autoriteiten de academie met geweld tot bijna de helft teruggebracht door de woningen van naar schatting 8.000 monniken en nonnen, waaronder ook Chinese beoefenaars, af te breken. Larung Gar Academy herstelde zich van de sloop in 2001, ondanks de dood van Khenpo Jigme Phuntsok in januari 2004. Echter werden in 2016 en 2017 opnieuw bijna 5000 woningen gesloopt, waarbij de 10.000 inwoners werden gehalveerd in overeenstemming met een bevel van de centrale regering (een kopie van het bevel werd verkregen en vertaald door Human Rights Watch). Ongeveer 5.000 monniken en nonnen werden uit de Academie gezet. Deze monniken, die naar hun geboorteplaatsen in de Tibetaanse Autonome Regio werden gestuurd, werden onderworpen aan politieke heropvoeding en publieke vernedering, zoals blijkt uit beelden en videoclips van nonnen in militaire gewaden die Chinese propagandaliederen zingen en verklaren dat “De Tibetanen en de Chinezen dochters zijn van dezelfde moeder, de naam van de moeder is China,”.
In een zeldzame stap meldden zes VN-deskundigen in februari 2017 dat zij een gezamenlijke indiening bij de Volksrepubliek China hadden gedaan waarin zij stelden dat de ontwikkelingen bij het boeddhistische instituut in strijd zijn met de internationale mensenrechtenwetten en “lijken op gecoördineerde aanvallen op materieel en immaterieel cultureel erfgoed, die ernstige schendingen vormen van de culturele rechten van de huidige en toekomstige generaties.

Politieke lessen in Larung Gar

Larung Gar

Het op 8 mei aangekondigde politieke onderwijs dat in de academie wordt gegeven, maakt deel uit van de campagne voor partijgeschiedenis-onderwijs die in heel Tibet en China van start gaat in juli. In de Larung Gar Boeddhistische Academie richt de politieke voorlichtingscampagne zich op vijf thema’s:

 • De activiteiten van de Communistische Partij tijdens de eerste jaren van de bezetting in het Kardze (Ganzi) gebied.
 • Een vergelijkende studie tussen China en het buitenland over de reactie op en het beheer van de uitbraak van Covid-19 ter bevordering van het “Socialisme met Chinese Kenmerken”,
 • De marxistische oorsprong van China’s etnische en religieuze beleid voor “gezond Tibetaans boeddhisme”
 • De door de partij bepaalde patriottische gedachte van het boeddhisme en de aanpassing van het Tibetaans boeddhisme aan de socialistische samenleving
 • Lessen ter voorkoming van gevaren die de “zorg en liefde van het partijcomité” en de regering voor de kloosterbevolking weerspiegelen.

Toerisme en de musealisering van Larung Gar

Tourist picture

Hoewel de Larung Gar Boeddhistische Academie ook echte boeddhistische beoefenaars aantrekt van het Chinese vasteland en uit het buitenland, is het Chinese toerisme naar de Academie en de hemelbegraafplaats als exotische bestemming een verontrustende zaak waar beoefenaars al tientallen jaren consequent over klagen.
Een oud-leerling van Larung Gar die nu in de Verenigde Staten woont, vertelde aan International Campaign for Tibet:
“De Khenpos (abten) van Larung Gar hebben al vele jaren de overlast van de toeristen die naar de Larung Gar Academie zwermen aan de orde gesteld. Zij hebben zich in het verleden hardnekkig verzet tegen diverse pogingen om het toerisme naar Larung Gar en de luchtbegraafplaats te stimuleren en te gelde te maken. In die context is het een positieve ontwikkeling dat de autoriteiten het massatoerisme ontmoedigen, aangezien het een groot probleem is.”

Hemelbegrafenis

sky burial

Jhator of “luchtbegrafenis” is de traditionele Tibetaanse uitvaartpraktijk in de cyclus van het leven door een overleden lichaam aan de vogels aan te bieden als een daad van mededogen, om levende wezens in stand te houden. Door de essentie van de Tibetaanse cultuur te negeren, zijn begrafenisplaatsen een spektakel geworden voor het massatoeristen uit China, wat een chronisch probleem is in Tibet. De begraafplaatsen worden routinematig opgenomen als attractieplaatsen in tourpakketten. Het zesdaagse reisprogramma van Guilin Outdoor Travel Club tijdens het Chinese lentefestival bevatte bijvoorbeeld het volgende in hun WeChat-marketingmateriaal dat op 7 januari 2020 werd gepost:
Ochtend: Vertrek om 9:00 uur, langs de National Highway 317, via Bhomda (Ch. Wengda), een korte stop in Nubzig (Ch. Luoruo) Town, bezoek het sky burial platform (3900 meter boven de zeespiegel) om het mysterie van de sky burial in Tibet te verkennen. Honderden gieren zweven in de lucht en leiden de overledenen naar het Zuivere Land; het is zeer spectaculair en je kunt niet anders dan het leven verzuchten.
Hetzelfde marketingmateriaal bevat de waarschuwing dat “filmen niet is toegestaan op de plaats van de hemelbegrafenis, en dat u niet binnen de algemene zone mag blijven”, maar dat wordt op de grond stelselmatig genegeerd.
Door geen toeristenverbod uit te vaardigen voor de begraafplaats in de lucht, houden de plaatselijke autoriteiten vast aan een neutraal standpunt over de kwestie van het binnendringen van toeristen op de Tibetaanse begraafplaats. Het laatste bericht van vorige maand is een advies om toeristen eraan te herinneren dat de begraafplaats in de lucht van Nubzig geen toeristische trekpleister is. In een eerder bericht van 4 februari 2020 heeft het bureau voor burgerzaken van het district Pema (Ch:Banma), op basis van informatie van hun tegenhanger in het district Serthar, het publiek geïnformeerd dat de begraafplaats in Nubzig tijdelijk gesloten is vanwege de uitbraak van het coronavirus en dat de heropening van de begraafplaats in een afzonderlijk bericht zal worden bekendgemaakt. Hieruit blijkt duidelijk dat de regering van het district Serthar de exploitatie van de luchtbegraafplaats controleert. Ondanks haar macht blijft het bestuur van het district Serthar ervan af om een totaal verbod uit te vaardigen voor toeristen naar de plaatsen die van religieus en cultureel belang zijn voor Tibet.

Stereotypering van Tibet en Tibetanen in China
Tibet en de Tibetanen zijn lange tijd politiek en sociaal gestereotypeerd als exotisch, mystiek, altijd zingend en dansend, niet-modern, barbaars, en afgezonderd van het buitenland. Dergelijke stereotypering in de ogen van Chinezen is het gevolg van het decennia oude propaganda- en integratiebeleid van de regering ten aanzien van Tibet als “het verre westen van China”. Het Neoliberale economische beleid na China’s hervorming en openstelling heeft in belangrijke mate geleid tot de vermarkting en disneyficatie van Tibetaans land en volk. De Larung Gar Academie is een voorbeeld van hoe stereotypen van het Tibetaans boeddhisme als mystiek en exotisch leiden tot oppervlakkige betrokkenheid bij de Tibetaanse cultuur. Shangrilisering, zowel in de literatuur als op het terrein in de stad Shangri-la, is een ander voorbeeld van stereotypering en vercommercialisering van Tibetaans land en volk in de provincie Yunnan. In november 2020 ging de “zuivere glimlach” van een jonge Tibetaanse herder in Lithang viraal op de Chinese sociale media Weibo. Een lokaal staatsbedrijf, Culture and Tour Investment Development Company, nam de 20-jarige herder al snel aan als toeristisch ambassadeur van Lithang. De staatsmedia Xinhua verklaarden dat “Tamdrin heeft beloofd een ijverige toerismepromotor voor zijn geboortestad te worden”. Promotie van toerisme en stereotypering van Tibet en Tibetanen is een routinezaak in het door de Communistische Partij van China gecontroleerde Tibet.

ICT vertaling van de aankondiging

Serthar Boeddhistisch College
Beheerscomité van het Larungklooster
Bureau voor etnische en religieuze zaken van het district Serthar
Bureau burgerzaken van het district Serthar

Mededeling: Serthar (Ch: Seda) Boeddhistisch College en Nubzig (Ch: Luoruo) Stad Hemelbegraafplaats zijn geen toeristische attracties
Het Serthar (Ch: Seda) Boeddhist College is een religieuze academie voor studie en opleiding van boeddhistische monniken van de Nyingma School van het Tibetaans Boeddhisme. Larung (Ch: Larong) Monastery is een religieuze plaats voor gelovigen. De begraafplaats Nubzig (Ch: Luoruo) Town Sky Burial Site is een begrafenis- en bijzettingsplaats voor de plaatselijke bevolking. Beide zijn geen toeristische attracties.
Wij voeren een gestandaardiseerd beheer en diensten uit overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving inzake religie en begrafenisbeheer, handhaven het normale religieuze onderwijs, de normale activiteiten en begrafenisdiensten, waarborgen de normale onderwijsorde van monniken en nonnen, de normale praktijk en veiligheid van monniken en nonnen, en eerbiedigen ten volle de normale begrafenisgebruiken van de massa’s, verlenen normale diensten en waarborgen de veiligheid. Resoluut afzien van het zogenaamde “bouwen van een religieus podium en daarop een toeristische opera spelen”.
Het district Serthar (Ch: Seda) is nooit opengesteld als toeristische attractie, en er zijn geen kaartjes, veerbootgelden en sightseeing-tarieven geïnd. De reisinformatie die op het internet wordt gehypet, is valse informatie.

Serthar (Ch: Seda) Boeddhistisch College (seal)
Larung (Ch: Larong) Kloosterbeheerscomité (seal)
Bureau voor etnische en religieuze zaken van het district Serta (Ch: Seda) (zegel)
Bureau burgerzaken van het district Serthar (Ch: Seda) (zegel)

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/toeristisch-advies-en-politieke-vorming-aan-de-larung-gar-boeddhistische-academie/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

VN-experts uiten hun bezorgdheid over de Panchen Lama

Vijf VN-mensenrechten deskundigen en instanties hebben hun bezorgdheid geuit bij de Chinese regering over de “verdwenen” Panchen Lama en de reïncarnatie regels van Peking. Daarnaast verwijzen ze naar de vrees voor Chinese inmenging bij de opvolging van de Dalai Lama.
In een verklaring aan de Chinese regering spreken de deskundigen hun ernstige bezorgdheid uit over de weigering van de Chinese regering om de verblijfplaats van Gedhun Choekyi Nyima (de 11e Panchen Lama) bekend te maken. Ze roepen een onafhankelijke waarnemer op om hem te bezoeken.
De Panchen Lama, een van de belangrijkste figuren in het Tibetaanse boeddhisme, wordt vermist sinds de Chinese regering hem en zijn familie in 1995 heeft ontvoerd. Dit gebeurde slechts enkele dagen nadat de Dalai Lama hem had geïdentificeerd als de reïncarnatie van de vorige Panchen Lama. Gedhun Choekyi Nyima was toen nog maar zes jaar oud.
De regels van de Chinese regering over de opvolging van Tibetaanse boeddhistische leiders “kunnen religieuze tradities van de Tibetaanse boeddhistische minderheid op een discriminerende manier verstoren en mogelijk ondermijnen”, aldus de verklaring van de VN-deskundigen.
De deskundigen doen een beroep op de Chinese overheid om er voor te zorgen dat Tibetaanse boeddhisten hun religie, tradities en culturen vrijelijk kunnen beoefenen zonder inmenging. Vrijheid van godsdienst is tenslotte het recht van Tibetaanse boeddhisten.
De verklaring werd op 1 augustus openbaar gemaakt en ingediend door de werkgroep inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen, de werkgroep inzake willekeurige hechtenis, de speciale rapporteur op het gebied van culturele rechten, de speciale rapporteur voor minderheids kwesties en de speciale rapporteur voor de vrijheid van godsdienst of overtuiging.

De opvolging van de Dalai Lama
De internationale campagne voor Tibet verwelkomt de verklaring van de VN-deskundigen. “De ontvoering van de Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, 25 jaar geleden is een open wond voor de Tibetaanse boeddhisten,” zei ICT. “Na jarenlang internationale kritiek te negeren moet de Chinese regering hem eindelijk zijn vrijheid teruggeven.
De organisatie voegde eraan toe: “De VN-deskundigen onderstrepen ook dat elke inmenging van de staat in de benoeming van Tibetaanse Boeddhistische leiders in strijd is met de internationale mensenrechten wetgeving. Zoals zij terecht erkennen, zou dit het geval zijn met het voornemen van Peking om een toekomstige Dalai Lama te benoemen. De internationale gemeenschap moet daarom haar inspanningen verdubbelen om de rechten van de Tibetanen te waarborgen om een toekomstige Dalai Lama te kiezen zonder inmenging van de Chinese regering”.
De Chinese regering heeft herhaaldelijk het recht opgeëist om de opvolger van de huidige 14e Dalai Lama te kiezen en heeft regels en voorschriften aangenomen om deze claim te ondersteunen, ondanks de kritiek van Tibetaanse boeddhisten en de Dalai Lama zelf.
Onlangs heeft de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, Josep Borrell, verklaard dat de “selectie van religieuze leiders moet gebeuren zonder enige inmenging van de regering en met inachtneming van religieuze normen. Bij de tenuitvoerlegging van elke wettelijke bepaling moet rekening worden gehouden met deze beginselen. De herziene Chinese regelgeving inzake religieuze aangelegenheden roept in dit verband ernstige vragen op en het zal daarom belangrijk zijn om toezicht te houden op de uitvoering ervan. China moet het opvolgingsproces van de Dalai Lama respecteren”.

Regeringen spreken zich uit over de opvolging van de Dalai Lama

Op 11 november 2019 schreef Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer dat het Kabinet zich zorgen maakt over de inmenging van de Chinese overheid in religieuze zaken. “Het reïncarnatieproces is volgens de Chinese autoriteiten onderhevig aan aan Chinese wetgeving. De positie van dit kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf is om een toekomstige opvolger van de dalai lama aan te wijzen.”
De VS en Nederland zijn de eerste landen die China trotseren op dit politiek uiterst gevoelige punt. In Frankrijk zijn onlangs kamervragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse en Europese Zaken waarin wordt aangedrongen op een dergelijke stellingname onder verwijzing naar de uitspraak van Minister Blok. De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken en de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben in navolging van Nederland eveneens het standpunt ingenomen dat​ de opvolging van de Dalai Lama als religieus leider is voorbehouden aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zonder inmenging van wereldlijke autoriteiten.
In de VS introduceerde vorig jaar het Amerikaanse Congres de bipartisan Tibetan Policy and Support Act, een uitgebreid wetsvoorstel dat de steun van de VS aan de Tibetanen drastisch zal opvoeren, onder andere door er een officiële beleid van de VS van te maken dat alleen Tibetaanse boeddhisten kunnen beslissen over de opvolging van de Dalai Lama.
Als Chinese functionarissen in de toekomst proberen hun eigen Dalai Lama te benoemen, zullen zij in het kader van de wet met sancties worden geconfronteerd.
Het Huis van Afgevaardigden heeft het wetsvoorstel in januari met een overweldigende meerderheid aangenomen. ICT werkt nu aan de goedkeuring van het wetsvoorstel door de Senaat en de president dit jaar.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/vn-panchenlama/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Schriftelijke verklaring door International Campaign for Tibet bij het Amerikaanse Congres

International Campaign dient een schriftelijke verklaring in bij de hoorzitting “Tibet: Vrijheid van Godsdienst” van de Tom Lantos Commissie voor de Mensenrechten in het V.S. Congres

International Campaign for Tibet dankt de Tom Lantos Commissie voor Mensenrechten van het Amerikaanse Congres voor de gelegenheid om deze verklaring in te dienen over de stand van zaken met betrekking tot de vrijheid van godsdienst in Tibet.

International Campaign for Tibet wil graag de aandacht vestigen op de gevolgen van een nieuwe reeks door de Volksrepubliek China uitgevaardigde wetten voor de uitoefening van het Tibetaanse boeddhisme.

Dalai Lama Tom Lantos

Dalai Lama samen met weduwe Annette Lantos en afgevaardigde Nancy Pelosi tijdens de uitreiking van de Lantos Prijs voor Mensenrechten aan hem in 2009.

Het gaat onder meer om de Veiligheidswet van 2015 (van kracht sinds juli 2015), de Wet op de NGOs (van kracht sinds januari 2017), de Antiterreurwet (van kracht sinds januari 2016), en de Cyber Security Law (van kracht sinds juni 2017). Met hun ideologische oorsprong terugvoerbaar op het beruchte “Document No. 9”[1], die in 2013 algemene bekendheid verkreeg, vertegenwoordigen deze wetten de intentie van de Communistische Partij om maximale controle te krijgen over alle aspecten van maatschappelijke activiteiten.

In september 2016 publiceerde China een ontwerp voor een herziening van Verordening op Religieuze Aangelegenheden. Deze verordening maakt Tibetaanse boeddhistische reïncarnaties en alle religieuze activiteiten onderhevig aan goedkeuring door de overheid, legt straffen op aan “religieuze burgers”, die zonder toestemming naar het buitenland gaan, verbiedt religieuze diensten online en het houden van religieuze evenementen in scholen.

De State Administration for Religious Affairs (SARA) kondigde in januari 2017 aan, dat de nieuwe herziene Verordening op Religieuze Aangelegenheden spoedig zou worden ingevoerd, tot op heden is dat echter nog niet gebeurd.

Focus op “staatsveiligheid”, “religieus extremisme” en “terrorisme” in het nieuwe ontwerp Verordening op Religieuze Aangelegenheden

In overeenstemming met de Antiterreurwet van 2016 en de Veiligheidswet van 2015, is het ontwerp voor de Verordening op Religieuze Aangelegenheden een weerspiegeling van de intentie van de regering om de ideeën en noties van “staatsveiligheid”, “religieus extremisme” en “terrorisme” aan de wet toe te voegen en te benadrukken, waardoor religieuze activiteiten direct gekoppeld worden aan politiek gemotiveerde misdaden. Net als in de Antiterreurwet van 2016 worden noch “extremisme”, noch “terrorisme” nader beschreven in de wet, en blijven het vage noties. Hierdoor krijgen de autoriteiten grote discretionaire bevoegdheid om de terminologie toe te passen op voor hen ongewenste religieuze activiteiten. “Staatsveiligheid”, “religieus extremisme” en “terrorisme” zijn toegevoegd aan zowel de algemene bepalingen, alsook aan de specifieke regels van de wet.

Door een verband te leggen tussen religie en een ongedefinieerd “extremisme”, “terrorisme” en “staatsveiligheid”, geeft de verordening, evenals de Antiterreurwet de ruimte voor strafbaarstelling van bijna elke vreedzame expressie van Tibetaanse identiteit, uitingen van niet- gewelddadige afwijkende meningen, of kritiek op het etnische of religieuze regeringsbeleid. In het huidige Chinese politieke klimaat wordt de verbannen Dalai Lama beschuldigd van het aanzetten tot terrorisme door middel van zelfverbrandingen, en zelfs terreur door middel van zijn religieus onderricht, expliciet gedefinieerd als “infiltratie van buiten.” Verwijzend naar buiten de Volksrepubliek China levende religieuze autoriteiten, zoals de Dalai Lama, vereist de verordening “onafhankelijkheid” van “buitenlandse overheersing” als voorwaarde voor religieuze groeperingen om binnen de wet actief te zijn.

Goedkeuring boeddhistische reïncarnaties door Chinese overheid Na invoering van een verordening, waarin staat dat gereïncarneerde lama’s toestemming moeten hebben van de overheid, lanceerden de Chinese autoriteiten een “Living Buddha” (Huo Fo, een Chinese term die wordt gebruikt om te verwijzen naar reïncarnaties in het Tibetaans boeddhisme) authenticatie database in 2016. De Chinese staatsmedia meldden dat het online registratiesysteem de profielen van 1.311 door de staat “als gereïncarneerde Boeddha’s” goedgekeurde personen bevat. De autoriteiten omschrijven dit als een bescherming tegen bedrog, maar het maakt ongetwijfeld deel uit van hun meer systematische aanpak om het Tibetaans boeddhisme te controleren en de invloed van de Tibetaanse boeddhistische meesters, zoals de Dalai Lama, te verzwakken, en tegelijk hun eigen invloed onder Tibetaanse boeddhisten af te dwingen in een poging om de macht van de Communistische partij te versterken. Het systeem werkt door de uitgifte van vergunningen aan degenen, die officieel als gereïncarneerde Tibetaanse lama’s kunnen mogen worden erkend. De Chinese Boeddhistische Vereniging geeft nu certificaten af, die door de Chinese regering zijn goedgekeurd. Traditioneel zijn het altijd de Tibetaanse boeddhistische meesters zelf, die het proces van identificatie begeleiden en legitimiteit gegeven aan reïncarnaties.

China’s bredere inspanningen om Tibet te controleren omvatten het vervangen van loyaliteit aan de Dalai Lama met trouw aan het CCP beleid, hetgeen leidt tot vrees voor het uithollen van de Tibetaanse nationale en religieuze identiteit. De aanscherping van controle met betrekking tot reïncarnatie, die aan het hart ligt van het Tibetaanse boeddhistische geloof, komt voort uit het verlangen van de overheid om haar macht te doen gelden over het instituut van de Dalai Lama en andere prominente reïncarnatie lijnen.

De Dalai Lama heeft uitdrukkelijk gezegd, dat kwesties met betrekking tot zijn reïncarnatie de Tibetaanse boeddhistische traditie aangaan en niet de Chinese overheid. In een formele in 2011 afgegeven verklaring over zijn reïncarnatie zei de Dalai Lama: “… de persoon die reïncarneert heeft als enige legitiem gezag over waar en hoe hij of zij wordt wedergeboren en hoe die reïncarnatie dient te worden erkend”. Hij voegde hieraan toe: “Het is in het bijzonder ongepast voor de Chinese communisten, die zelfs expliciet het idee van een vorig of toekomstig leven afwijzen, laat staan het concept van gereïncarneerde tulkus, om zich te mengen in het systeem van reïncarnatie en zoals ze dat expliciet doen bij de reïncarnaties van de Dalai Lama en de Panchen Lama’s ”.

De theoretische onderbouwing van vijandigheid ten opzichte van religie ontstond in de late jaren 1990 / begin jaren 2000. In officiële verklaringen werd duidelijk dat het de positie van de CCP was, dat vanwege de link met de Dalai Lama, godsdienstig geloof in Tibet inherent vijandig was, niet alleen aan het socialisme, maar ook aan de Chinese staat. De rol van de partij in het controleren van het Tibetaanse boeddhisme is sindsdien benadrukt in de bovenste regionen van de CCP leiding. Op een doorslaggevende bijeenkomst voor de vaststelling van het beleid inzake Tibet voor de komende tien jaar, verwees toenmalig president en partijsecretaris Hu Jintao naar de hoge politieke prioriteit van het “op een lijn houden van het Tibetaans boeddhisme met de socialistische maatschappij.”

Bijgevolg hiervan definiëren religieuze wetten in de Volksrepubliek China de reikwijdte van staatsinterventie en leggen illegale activiteiten door religieuze beoefenaars en groepen vast, in plaats van legale religieuze activiteiten te beschermen tegen overheidsingrijpen. Hierdoor moeten religieuze groeperingen, religieuze scholen, locaties voor religieuze activiteiten en religieuze burgers zich niet alleen “houden aan de grondwet, wetten, verordeningen en regels”, maar ze zijn ook belast met de politieke doelen en daarmee het “beschermen van de eenheid van het land, etnische eenheid, religieuze harmonie en sociale stabiliteit.”

Voor Tibet betekent dit politisering en drastische staatsinmenging met religieuze activiteiten. Tibetaans boeddhisme dient “het socialistische systeem en het socialisme met Chinese karakteristieken te ondersteunen”, zoals verklaard door Xi Jinping[2]. Tijdens zijn bezoek aan de stad Driru op 4 en 5 augustus (2016), verklaarde Wu Yingjie, de nieuwe partij secretaris van de Tibetaanse Autonome Regio, dat kloosters samen met de Chinese Communistische Partij “onwankelbaar” stand moeten houden in de “strijd tegen de Dalai-kliek ”, en dat monniken en nonnen de leiding van Xi Jinping moet volgen bij de uitvoering van hun religieuze werk. Wu waarschuwde dat monniken en nonnen om “politiek betrouwbaar” moeten worden. De CCP, die atheïsme bevordert, vereist dat monniken en nonnen de partij respecteren boven alle andere prioriteiten. Een harde “rectificatie” campagne, die in 2014 in Driru werd gelanceerd, verklaarde dat als ‘illegaal’ beschouwde kloosters zullen worden afgebroken en dat Tibetanen, die foto’s van de Dalai Lama bezitten of traditionele gebed (mani) stenen plaatsen, streng zullen worden gestraft.

In 2015 riep de toenmalige hoogste Partij in Tibet in een in de Chinese media gemelde verklaring in Lhasa op Chinese rode vlaggen te plaatsen op alle Tibetaanse boeddhistische kloosters. Dit volgde op een oproep aan kloosters door de toenmalige partij chef in de Tibetaanse Autonome Regio, Chen Quanguo, om centra voor propaganda te worden. Dit leidde tot een meer alomvattende en systematische aanpak van de ‘patriottische educatie’ en een dramatische toename in werkteams en partijkaderleden in de landelijke en stedelijke gebieden.

Afnemende mogelijkheden voor Tibetaanse religieuze bedevaart naar India

In december 2016 en januari 2017 werden duizenden Tibetaanse pelgrims door de Chinese autoriteiten gedwongen om terug te keren naar Tibet. De Tibetaanse pelgrims waren naar India gereisd om aan de Kalachakra, een belangrijk religieus onderricht door de Dalai Lama in Bodhgaya, een voor boeddhisten heilige plaats in India, deel te nemen.

Deze actie volgde op systematische maatregelen in Tibet om te voorkomen, dat Tibetanen zelfs ook maar het land zouden uitreizen, ook hadden veel van hen al vele jaren doorgebracht met het verkrijgen van paspoorten op legaal te kunnen reizen. De Chinese autoriteiten hadden al de controles op Tibetanen verscherpt en gingen in november en oktober 2016 in sommige gebieden zelfs van huis tot huis om paspoorten in beslag te nemen.

Een Tibetaanse vrouw kreeg te horen dat ze moest terugkeren anders zou haar pensioen door de regering worden ingetrokken. Toen ze geen acht sloeg op de waarschuwing, omdat het haar levenslange droom was geweest om de kalachakra bij te wonen, kreeg ze te horen dat haar kinderen hun baan zouden verliezen. Een monnik werd verteld dat als hij niet naar huis zou gaan, hij niet zou mogen terugkeren naar zijn klooster. Een van zijn familieleden moest een papier ondertekenen om te verklaren, dat hij direct terug zou komen. Heel veel pelgrims hebben hiermee te maken gekregen – familieleden moesten papieren ondertekenen waarin verklaard werd dat ze zouden terugkeren naar huis, waarbij de implicatie was, dat die familieleden te maken zouden krijgen met ernstige gevolgen, als ze dat niet deden.

In 2012 lanceerden de Chinese autoriteiten een grote operatie om Tibetanen te verhinderen de vorige Kalachakra in Bodh Gaya bij te wonen. Veel pelgrims ‘verdwenen’ voor weken of maanden bij hun terugkeer en werden voor langere tijd voor ‘heropvoeding’ in militaire kampen en andere faciliteiten vastgehouden. In juli 2014, toen de Dalai Lama een andere Kalachakra initiatie hield in Ladakh, India, werd het religieuze onderricht door de Chinese overheid voor het eerst omschreven als een aansporing tot ‘haat’ en ‘extremistische activiteiten’, in lijn de hun harde taal in hun nieuwe antiterreurcampagne. De autoriteiten brengen hun pogingen om te voorkomen dat Tibetanen het onderricht van de Dalai Lama in ballingschap bijwonen in verband met hun ‘terrorismebestrijding’ werk in de ‘frontlinie’ grensgebieden van Tibet, waaronder Ngari (Chinees: Ali) in de Tibetaanse Autonome Regio, dat India grenst.

Terugkerende Tibetanen, van wie velen ouderen, werden vastgehouden en gedwongen om intensieve ‘patriottische opvoeding’ sessies te ondergaan. Sommigen werden in de gevangenis vastgehouden of gedwongen om voor een langere periode dwangarbeid te verrichten, bijvoorbeeld als ze betrapt werden met foto’s van de Dalai Lama of souvenirs aan het onderricht. Degenen die een paspoort in bezit hadden werden hun paspoorten afgenomen en kregen deze niet terug.

Aanbevelingen

 • International Campaign for Tibet, verwijzend naar de internationale normen voor de mensenrechten, wil de volgende aanbevelingen doen aan de Tom Lantos Commissie voor de Mensenrechten:
 • Om de bevindingen van de niet-partijgebonden resolutie van het Huis, H. Res. 337 van juli 2015, te steunen en een beroep doen op de regering van de Verenigde Staten om de secties 613 (a) en 621 (c) van de Wet Tibetaanse Policy van 2002 volledig uit te voeren en te bevorderen, dat in overeenstemming met de Tibetan Policy Wet van 2002 en zonder voorwaarden vooraf de vertegenwoordigers van de regering van de Volksrepubliek China en Zijne Heiligheid de Dalai Lama een inhoudelijke dialoog voeren, met het doel om de Tibetaanse grieven aan te pakken en door onderhandeling een overeenkomst te bereiken voor het Tibetaanse volk;
 • Om de Verenigde Staten regering te verzoeken om consequent Tibetaanse mensenrechten en verontrusting over politieke en religieuze vrijheid ter sprake te brengen in belangrijke bilaterale ontmoetingen met Chinese ambtsdragers; Om een beroep te doen op de regering van de Verenigde Staten om te benadrukken, dat de inmenging door de Chinese regering in het Tibetaanse reïncarnatie proces een schending is van het internationaal erkende recht op godsdienstvrijheid en het feit onder de aandacht te brengen, dat behalve China, ook andere landen lange Tibetaans boeddhistische tradities hebben, en dat zaken die verband houden met reïncarnaties in het Tibetaanse boeddhisme van groot belang zijn bij de Tibetaans boeddhistische bevolking wereldwijd, waaronder Tibetaanse Amerikanen;
 • Op te roepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen, onder hen Gedhun Choekyi Nyima, de 11de Panchen Lama, die door de Chinese autoriteiten in hechtenis werd genomen en sinds 1995 vermist is.
 • Om de roep om onderzoek naar de mysterieuze dood in de gevangenis van de Tibetaans boeddhistische meester Tenzin Delek te ondersteunen.

Voetnoten:

[1] http://www.chinafile.com/document-9-chinafile-translation

[2] http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/23/c_135306131.htm

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/juli-2017/schriftelijke-verklaring-door-international-campaign-for-tibet-bij-het-amerikaanse-congres/

Vredesmars door Den Haag tijdens 58ste herdenking Tibetaanse volksopstand

 

Video impressie van de demonstratie en vredesmars door Den Haag

 

Net als ieder jaar op 10 maart kwamen meer dan 200 Tibetanen en sympathisanten bij de Chinese ambassade bijeen om de 58ste herdenkingsdag van de door China bloedig onderdrukte Tibetaanse volksopstand te markeren.

De aanwezigheid van Nyima Lhamo, de recent uit Tibet gevluchte nicht van Tenzin Delek Rinpoche gaf de dag een bijzondere glans. Als eregast vertelde zij de aanwezigen hoe Tibetanen binnen Tibet rekenen op de steun van hun Tibetaanse broeders en zusters in ballingschap. Tevens bedankte zij alle Tibet supporters in het Westen voor hun steun voor haar overleden oom en andere politieke gevangenen in Tibet.

Een dag eerder vertrokken acht Tibetanen, waaronder een Tibetaanse monnik, te voet vanaf het Oympisch Stadion in Amsterdam naar Den Haag om extra aandacht te genereren in aanloop van de verkiezingen voor de mensenrechtensituatie in Tibet. De vier vrouwen en vier mannen passeerden met hun Tibetaanse vlaggen en portretten van de Dalai Lama en de Panchen Lama Aalsmeer, Roelofarendsveen en Leiden alvorens op 10 maart zich aan te sluiten bij herdenking voor de Chinese Ambassade.

International Campaign for Tibet, de Tibet Support Groep Nederland en de Tibetaanse Gemeenschap in Nederland boden de Chinese ambassadeur gezamenlijk een aan Xi Jinping gerichte petitie aan, waarin zij de schrijnende mensenrechtensituatie in Tibet aankaarten en aandringen op vrijlating van politieke gevangenen en een einde aan de aanhoudende repressie.

Vervolgens liepen de demonstranten in een vreedzame tocht van de ambassade naar het Centraal Station van Den Haag onder het reciteren van gebeden, hetgeen op deze stralende en warme dag een extra dimensie gaf aan de oproep voor mensenrechten in het door China hermetisch afgesloten Himalaya land.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/maart-2017/vredesmars-door-den-haag-tijdens-58ste-herdenking-tibetaanse-volksopstand/

Spijt dat ik hier niet bij kon zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Volle zaal ontroerd door het persoonlijke verhaal van Nyima Lhamo

 

Video impressie van Tashi Dagyab tijdens Nyima Lhamo event in Rode Hoed

 

Op zaterdag 11 maart hield Nyima Lhamo in een volgeladen zaal in de Rode Hoed een publieke lezing over de arrestatie, marteling en uiteindelijke dood van haar oom, de bekende politieke gevangene Tenzin Delek Rinpoche en haar eigen schokkende ervaringen en vervolging door de Chinese autoriteiten.

Nyima Lhamo en haar oom zijn de verpersoonlijking van de gevolgen van het huidige repressieve Chinese beleid in Tibet en het harde lot van talloze Tibetaanse politieke gevangenen en hun families in Tibet. Haar aangrijpende verhaal en haar vastberadenheid en moed ontroerde en inspireerde het aanwezige publiek. Ze benadrukte de hoop, die het Tibetaanse volk in Tibet heeft, op steun van het vrije westen en verzocht iedereen dringend het Tibetaanse volk niet in de steek te laten.

Aangezien Harry van Bommel niet terugkomt als kamerlid na de verkiezingen, gebruikte International Campaign for Tibet deze gelegenheid om hem te bedanken voor zijn inzet en steun voor Tibet tijdens zijn bijna 20 jaar in de Tweede Kamer. In een korte speech benadrukte Harry van Bommel het belang van mensenrechten en gaf hij aan dat hij zich ook na zijn vertrek uit de kamer zal blijven inzetten voor mensenrechten en Tibet.

Tashi Dagyab, een Tibetaanse bezoeker van de lezing, maakte van de door International Campaign georganiseerde event deze prachtige video impressie, die hier boven is te zien.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/maart-2017/volle-zaal-ontroerd-door-het-persoonlijke-verhaal-van-nyima-lhamo/

Hoop dat gewoon heel wat mensen het te zien krijgen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Huidige dalai lama de laatste? 

Onlangs liet de huidige dalai lama (79) in een interview weten dat hij er geen problemen mee zou hebben als hij niet werd opgevolgd. Hij is van mening dat Peking zich zou bemoeien met zijn opvolging wat de kans vergroot dat een ‘zwakke’ dalai lama de titel zou krijgen. Zijn uitspraken zijn legendarisch te noemen temeer omdat er een einde zou komen aan een traditie van veertien generaties heiligen. 

Volgens het Tibetaanse boeddhisme kan de dalai lama aan gene zijde zelf kiezen of hij opnieuw incarneert. Hij is een zogenaamde boddhisattva: een manifestatie van de Avalokitesvara van compassie. Tenzin Gyatso (de echte naam van de dalai lama) meent dat het instituut van de dalai lama zijn beste tijd heeft gehad. Sinds 2011 is hij met pensioen en is er officieel een einde gekomen aan vijf eeuwen traditie.

4133002232_7b318149f3_z

Of er een nieuwe dalai lama zal worden geboren is dus nog even de vraag. Waarschijnlijk zal hetzelfde instituut van Tibetaans Boeddhisme (met een goed georganiseerde achterban voorzien van monniken en geleerden) de traditie moeilijk kunnen loslaten ook al denkt de dalai lama daar zelf anders over. Zij relativeren dan ook zijn uitspraken en haasten zich te zeggen dat er ‘niet teveel achter moet worden gezocht.’ De kans is dus groot dat er toch een dalai lama zal worden gekozen. Of deze inderdaad de incarnatie is van de huidige Avolokitesvarablijft nog even de vraag…

BRON: http://spiritualiteit.blog.nl/algemeen/2014/09/11/huidige-dalai-lama-de-laatste

Er is al meer over geschreven en men is er bijna heel zeker van dat het de laatste Tibetaanse Dalai Lama zal zijn. En dit omdat de Chinezen zich ermee bemoeien en eigenlijk zeggen een Dalai Lama kan ook iemand anders zijn. We zullen echt moeten gaan bekijken hoe het na de 14de Dalai Lama verder zal gaan. En of het ook zo iemand is voor de vrede en de mens.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

China: autoriteiten moeten hun hardhandig optreden tegen het Tibetaanse boeddhisme beëindigen

Parijs, Genève, 30 september 2013. 

In een gezamenlijk rapport dat vandaag verscheen in het kader van de tweede universele periodieke toetsing (Universal Periodic Review / UPR) van de de Volksrepubliek China, dringen FIDH en ICT er bij de Chinese autoriteiten op aan om hun aanhoudende campagne tegen het Tibetaanse boeddhisme te beëindigen. Het rapport benadrukt talrijke schendingen van de in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vastgelegde principes door steeds systematischere beleidsmaatregelen van de overheid sinds 2008.

Sinds de overweldigende vreedzame protesten, die in maart en april van 2008 heel Tibet overspoelden, is het meest tragische bewijs voor het verslechterende klimaat voor Tibetaans boeddhisme de golf van zelfverbrandingen, die tot nu toe meer dan 120 Tibetaanse doden ten gevolge heeft gehad, waaronder studenten, monniken, nonnen, jonge moeders, boeren en nomaden. Veel van degenen die zichzelf in brand hebben gestoken hebben duidelijk getracht de religieuze context van hun daden te onderstrepen: Sommigen zijn gestorven met hun handen in gebed gevouwen, terwijl velen zichzelf in brand hebben gestoken naast een stupa (reliekenschrijngebouw), een klooster of een nonnenklooster.

Het Tibetaanse politieke protest is tientallen jaren vreedzaam geweest, ondanks een steeds grotere druk op alle aspecten van de Tibetaanse cultuur en samenleving. Deze ongekende golf van zelfverbrandingen is absoluut het gevolg van een piek in de Chinese onderdrukking van het Tibetaanse boeddhisme. De recente repressieve maatregelen combineren propaganda, heropvoeding, administratieve regelgeving en straf”, zei Vincent Metten, ICT EU Policy Director.

Het ICT en FIDH rapport stelt het volgende vast:

. Een direct verband tussen wettelijke maatregelen, die de staatscontrole over het Tibetaans boeddhisme en de zelfverbrandingen aanscherpen.
. Nieuwe en verder onderdrukkende maatregelen, zoals een vonnis, waarin reïncarnaties van “levende boeddha’s”, die geen Chinese overheidsgoedkeuring hebben, ‘illegaal of ongeldig’ worden verklaard.
. Een geïntensiveerde anti-Dalai Lama campagne over heel Tibet, waarin de Chinese autoriteiten proberen om de loyaliteit in het Tibetaans harten en geesten aan de Dalai Lama te vervangen met trouw aan de Chinese partij-staat, waarmee de Tibetaanse nationale identiteit bij de wortel wordt ondermijnen.
. Een intensivering van de politieke (‘patriottische’) opvoedings-campagne, die niet langer alleen de kloosters omvat, maar ook de burgermaatschappij.
. Een opgevoerde aanwezigheid van partijkaders en overheidsfunctionarissen in kloosters en een verhoogde militaire aanwezigheid bij religieuze feesten, voor zover deze worden toegestaan.

Tibetaanse godsdienstige activiteiten en opvattingen, die worden gezien als een bedreiging voor het gezag van de partij, worden gecriminaliseerd en gelijkgesteld met “separatisme”. Dit heeft reeds geleid tot de arrestatie en detentie van vele Tibetanen, waaronder monniken en nonnen. FIDH en ICT zijn met name bezorgd over het welzijn en de veiligheid van drie hooggeplaatste monniken van Drepung klooster, die in april 2008  werden vastgezet, nadat honderden monniken uit het klooster op 10 maart 2008 aan het begin van de vreedzame protesten in Lhasa de voorhoede vormden. Twee van hen hebben nadien een levenslange gevangenisstraf gekregen.

De Volksrepubliek China moet het voor alle Tibetanen mogelijk maken, waaronder monniken en nonnen, om hun culturele en religieuze rechten ongehinderd uit te oefenen, het beleid, dat de Tibetaanse taal en de religieuze en culturele tradities ondermijnt, en juist grieven en onrust aanwakkert, herevalueren, en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging van iedereen respecteren”, zegt Karim Lahidji, president van de FIDH.

BRON: http://www.savetibet.nl/

Het optreden van China naar Tibet toe moet stoppen, dit is al zolang bezig en de Tibetanen moeten of blijven maar in ballingschap leven. Omdat ze onder het regime van China vallen. En dat zo Tibet of de Tibetanen niet meer hun leven kunnen leiden zoals ze het zouden willen. Niet op menselijk vlak nog op cultuur vlak. Want al heel wat van hun cultuur is ook verwoest. En toch blijven sommige Tibetanen erbij rustig andere gaan in verzet. 
Net zoals de vluchtelingen die van Tibet naar India willen en gepakt worden, gewoon erg hoe sommige gemarteld en gedood werden. En misschien gebeurd dit nog maar je hoort of leest er weinig over.
LAAT ONS IN STILTE TIBET EREN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Body-Moving-Theo-Herbots

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheidsblog Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Kleine dingen

Op zoek naar groot geluk in kleine dingen

WorldsApart 2.0

So Close & Yet So Far...

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

%d bloggers liken dit: