Tag Archive: Lhasa


Verontrusting over historisch ensemble Potala paleis in Lhasa

Op 17 februari (2018) raasde een grote uitslaande brand door de zevende-eeuwse Jokhang-tempel in Lhasa, een onderdeel van het historische ensemble van het Potala paleis, dat op de Werelderfgoedlijst staat (Afbeelding. 1). De omvang van de schade aan dit gebouw van uitzonderlijke en unieke architecturale en religieuze betekenis, is nog steeds niet bekend, grotendeels vanwege het gebrek aan concrete informatie van de kant van de Chinese autoriteiten, en er bestaat de zorg, dat mogelijk onjuiste reparatiewerkzaamheden worden ondernomen met betrekking tot het historische bouwwerk. Deze ontwikkeling benadrukt het belang van een evaluatie van de status van conserveringswerkzaamheden in de historische en culturele hoofdstad van Tibet, Lhasa, en roept additionele en urgente vragen op voor de 42ste sessie van de Werelderfgoed commissie.

Brand Jokhang tempel 17 februari 2018

Afbeelding. 1: De brandende Jokhang-tempel, 17 februari 2018.

Foto: anoniem

De huidige bedreigingen voor Lhasa’s resterende culturele erfgoed, waaronder het historische ensemble van het Potala paleis, is acuut vanwege een aantal factoren, waaronder een dramatische toename van het Chinese binnenlandse toerisme en een snel uitbreidende infrastructuur, waarin Lhasa een spil is van een nieuw netwerk van wegen, spoorwegen en luchthavens voor zowel militair als civiel gebruik, hetgeen de strategische betekenis van de regio voor de Chinese Communistische Partij weerspiegelt. Deze context wordt onderstreept in het stedenbouwkundig plan voor Lhasa (2007-2020), waarin ontwikkeling en toerisme de belangrijkste prioriteiten zijn, en conservering nauwelijks wordt genoemd. Het stedenbouwkundig plan van juni 2008, waarvan International Campaign for Tibet een kopie heeft bemachtigd, stelt dat de planning prioriteit op korte termijn “het gebruiken van de sprong voorwaarts ontwikkeling” is, terwijl op basis van het lange termijn hoofddoel een “Nieuw Lhasa zal worden gebouwd onder harmonieus en welvarend socialisme.” In het gedeelte over de renovatie van de stad voor toerisme, is er geen sprake van het behoud van historische gebouwen.1)

Potala paleis area

Nightlife Potala area

Afbeelding 2 en 3: De visuele en spirituele integriteit van het Potala-paleis wordt nog steeds verstoord door het fenomeen van moderne verstedelijking.

Foto’s: (2) KB, (3) Carlos Mel Bruno

De historische Tibetaanse architectuur in het oude centrum van Lhasa en de gebouwen in de UNESCO werelderfgoed locatie bufferzone zijn niet adequaat beschermd, ondanks de voorgewende nadruk van de Chinese autoriteiten op hun belang. Slechts ongeveer 50 van de historische gebouwen van Lhasa staan vandaag de dag nog overeind, van 700 in 1948.2) In de jaren tachtig en het begin van de jaren 90 werden de meeste traditionele gebouwen van het oude Lhasa afgebroken en vervangen door drie tot vier verdiepingen tellende betonnen huizen in ‘neo-Tibetaanse’ stijl. Veel van deze gebouwen werden vervangen nadat het Potala Paleis Ensemble was genomineerd als UNESCO Werelderfgoed (het was ingeschreven in 1994) en de historische oude stad door de Chinese autoriteiten was aangewezen, als een “Nationale Historische en Cultureel Beroemde Stad” waarbij de monumentale historische gebouwen in de buurt van de Jokhang-tempel werden aangeduid als “Voorkeur Beschermde Locatie”.3)

Vlak na de nominatie van het Potala-paleis voor UNESCO-status, begin 1995, werd tweederde van de historische gebouwen waaronder het historische Tibetaanse regeringsdistrict Shol aan de voet van het paleis afgebroken.

Nightlife Potala area

Afbeelding. 4: In 2000, slechts ongeveer 50 traditionele huizen werden achtergelaten in het centrum van Lhasa.

Kaart: Andre Alexander

Het UNESCO-werelderfgoed ‘merk’ wordt gebruikt als onderdeel van de ambitieuze plannen van de Chinese regering om het hoogwaardige toerisme in Lhasa en daarbuiten te bevorderen, een onderdeel van China’s strategische en economische doelstellingen in Tibet. In slechts drie dagen tijdens de Tibetaanse en Chinese Nieuwjaarsperiode van 15 tot 18 februari 2018, bezochten 216.400 toeristen de Tibetaanse Autonome Regio, een stijging van 30,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, met een omzet van 25 miljoen dollar in het toerisme.4)

Het beschouwen van Tibetaanse cultuur als gebruiksartikel – terwijl tegelijkertijd de authentieke cultuur wordt ondermijnd door het op Tibetaanse religieuze identiteit gerichte Chinese beleid – werd duidelijk tijdens een recente Toerisme Expo in Lhasa, tijdens welke een ‘nieuwe visie’ op het diep symbolische voormalige huis van de Dalai Lama, het Potala-paleis, werd gepresenteerd in de lobby van het InterContinental Hotel.5)

Tibetanen zelf worden steeds verder gemarginaliseerd door het gebruik van het Chinees als taal van het toerisme in Tibet, waardoor er werkgelegenheid ontstaat voor grote aantallen Chinese immigranten in een op zich arbeidsintensieve industrie.

De hausse in het toerisme valt samen met een trend van intensivering van de repressie en hardline-beleid gericht op de Tibetaanse culturele identiteit. Een officiële circulaire, die in februari in Lhasa en de Tibetaanse autonome regio werd verspreid, drong er bij het publiek op aan om aangifte te doen van degenen, die ervan verdacht worden loyaal te zijn aan de ‘kwaadaardige krachten’ van de Dalai Lama. Daarnaast criminaliseert de circulaire in een verwijzing naar “22 illegale activiteiten” in feite iedereen, die het gebruik van de Tibetaanse taal willen aanmoedigen of de Tibetaanse cultuur willen beschermen, hetgeen bestempeld wordt als “reactionaire en bekrompen nationalistische ideeën”.6)

In een dergelijk politieke klimaat zullen Tibetanen waarschijnlijk bang zijn zich uit te spreken in culturele erfgoed kwesties. Dit zou kunnen verklaren waarom in de nacht van de brand in de Jokhang sommige eerste berichten uit Lhasa ontkenden dat het vuur de Jokhang ook maar had bereikt, ondanks het online circulerende videobewijsmateriaal.

Dit heeft waarschijnlijk invloed op de lokale betrokkenheid van Tibetanen bij culturele erfgoed kwesties in Lhasa. Chinese autoriteiten verwijzen naar een aantal overheidsdepartementen, die betrokken zijn bij conservering, maar verzuimen om de betrokkenheid van Tibetaanse deskundigen, ambachtslieden of lokale mensen te vermelden bij het herzien van plannen, een kwestie, die de Werelderfgoed commissie zou moeten aankaarten. De beperkingen op NGO’s in China en Tibet bemoeilijken het probleem en maken het bijna onmogelijk om te komen tot een ​​onafhankelijke evaluatie van het conservering. Daarnaast is het zeer moeilijk voor UNESCO-delegaties om toegang te krijgen tot Lhasa.

Het historische ensemble in kwestie in Lhasa bestaat uit het Potala-paleis, het winterverblijf van de Dalai Lama sinds de 7e eeuw tot de huidige Dalai Lama’s vlucht in ballingschap in 1959, de Jokhang-tempel, en de Norbulingka, het voormalige zomerpaleis van de Dalai Lama.7)

De drie gebouwen werden bijgeschreven als UNESCO werelderfgoed in respectievelijk 1994, 2000 en 2001. In het stedenbouwkundig plan voor Lhasa wordt het Ensemble-gebied aangewezen als een van de belangrijkste gebieden voor “verbetering” in het “korte termijn bouwplan”, waardoor de vrees ontstaat voor mogelijke sloopwerkzaamheden om toeristische infrastructuur te creëren.

Nightlife Potala area

Afbeelding. 5: Het originele Shasarzur-gebouw in het centrum van Lhasa in 1995. Foto: Andre Alexander

Nightlife Potala area

Afbeelding 6: Het Shasarzur-gebouw vervangen door een gebouw in pseudo-Tibetaanse stijl, Foto: Tibet Heritage Fund

Ook de omgeving is van onschatbare waarde. De overleden expert in de Lhasa-architectuur Andre Alexander schreef: “Lhasa’s prestige en invloed als bakermat en centrum van het Tibetaanse boeddhisme gaf het een centrale rol binnen de Tibetaanse beschaving.” Het is zorgelijk dat noch het UNESCO Werelderfgoed, noch de Chinese Communistische Partij refereren naar het behoud van de historische gebouwen rond de Barkhor of in de bufferzones. Er is duidelijkheid nodig over welke gebouwen zullen worden geconserveerd, evenals over de details in de planning om deze gebouwen te behouden.

Aanbevelingen

  • Het is van groot belang om zowel het Potala Palace-ensemble als het Barkhor-gebied te beschermen. We bevelen aan dat het UNESCO Werelderfgoedcomité richtlijnen geeft over de bescherming van het historische Barkhor gebied en gebouwen in de bufferzone van het Potala Historisch Ensemble, gebaseerd op een duidelijke definiëring van de bufferzones en een gedetailleerd plan voor de bescherming van de weinige overgebleven traditionele gebouwen en tempels. Authentiek cultureel erfgoed is ook een toeristische waarde, mits het niet de lokale Tibetaanse bevolking uitsluit en marginaliseert.
  • De commissie zou moeten aandringen op actieve betrokkenheid van Tibetaanse ambachtslui en deskundigen bij hun culturele erfgoed met het doel de particuliere en openbare Tibetaanse ruimten nieuw leven in te blazen in plaats van deze te veranderen in een museum.
  • De commissie zou moeten aandringen op de antwoorden op vragen over de schade als gevolg van de brand in Jokhang van 17 februari als een zaak van grote urgentie. Daarbij zou de commissie moeten aansturen op toegang tot Lhasa door een UNESCO-delegatie voor een onafhankelijke verificatie van de status van de unieke en waardevolle architectuur, en haar standbeelden en muurschilderingen, met name het Jowo Rinpoche standbeeld. 8)
  • Het Comité moet de Chinese autoriteiten ter verantwoording roepen voor de uitsluiting van het Tibetaanse maatschappelijk middenveld bij conservering kwesties en het van boven opgelegde beheer van Tibetaanse historische en culturele bezienswaardigheden, hetgeen niet strookt met de principes van de UNESCO inzake culturele diversiteit en rechten. (Universele Verklaring van UNESCO over culturele diversiteit, 2001: “De verdediging van culturele diversiteit is een ethische verplichting, onafscheidbaar van respect voor de menselijke waardigheid. Het veronderstelt een instemming met mensenrechten en fundamentele vrijheden, in het bijzonder de rechten van personen, die tot minderheden behoren en die van inheemse volkeren.”) 9)
  • In het stedenbouwkundig plan voor Lhasa (2007-2020) is het Ensemble-gebied aangewezen als een van de belangrijkste gebieden voor “verbetering” in het “korte termijn bouwplan”. De commissie zou moeten aandringen op antwoorden over wat dit inhoudt en ervoor zorgen dat het behoud van historische gebouwen centraal staat in de plannen.

Nightlife Potala area

Afbeelding. 7: De ruïnes van een traditioneel Tibetaans huis, afgebeeld tegen de achtergrond van nieuwbouw. De sloop van traditionele Tibetaanse huizen voor de bouw van socialistische bouwstenen gebeurt dagelijks. Afbeelding geleverd aan de International Campaign for Tibet

Referenties

1) Algemeen stedenbouwkundig plan voor Lhasa (2007-2020) (Revisie), Brochure, Lhasa Gemeentelijk bureau voor grond en hulpbronnen, juni 2008. Kopie in het Chinees en vertaald in het Engels door de International Campaign for Tibet.

2) Onder het ‘Lhasa-ontwikkelingsplan 1980-2000’ en het ‘Barkhor-instandhoudingsplan 1992’. ‘Lessen uit de poging om het architecturale erfgoed van Lhasa’s oude stad te behouden’ door Pimpim de Azevudo en Andre Alexander, Tibet Heritage Fund, uitgegeven door World Heritage Watch, Berlijn 2016, Proceedings of the International Conference in Bonn 2015, UNESCO Werelderfgoed en de rol van het maatschappelijk middenveld. Het geschatte aantal van 700 historisch-traditionele gebouwen in 1948, daalde tot 300 in 1995 en bereikte tegen 2005 het aantal van 50, volgens Amund Sinding-Larsen (2012), Lhasa-gemeenschap, werelderfgoed en mensenrechten’, International Journal of Heritage Studies (p 301).

3) In 1961 en 1988 kondigde de Staatsraad van China de Potala Paleis, de Jokhang-tempel en de Norbulingka waren aangewezen als Staat Voorrang Beschermde Locaties, volgens het rapport over de Status van Conservering van het Historische Ensemble van het Potala-paleis (China), het Verdrag inzake de Bescherming van het Culturele en Natuurlijke Erfgoed van het Wereld Cultureel erfgoed: China, SACH SoC 2015 4/5, Rijksbestuur voor Cultureel Erfgoed, Volksrepubliek China, november 2015. Hetzelfde rapport verklaarde dat de Chinese regeringen de laatste jaren op alle niveaus een reeks inspanningen hebben gedaan om de “authenticiteit en integriteit van de Werelderfgoed bezit in Lhasa veilig te stellen waaronder: goedgekeurde oude stad van Lhasa (Barkhor Historic Area) als unieke en kostbare architectuur van Nationaal Historisch en Cultureel Beroemde Stad en vermelde gebouwen in de bufferzone van de Jokhang-tempel als voorkeur beschermde locaties op verschillende niveaus “.

4) Volgens de door Xinhua geciteerde regionale commissie voor toerisme ontwikkeling, ‘Toerisme bloeit in Tibet tijdens vakantieweek’, 20 februari 2018.

5) International Campaign for Tibet-rapport ‘China toont nieuwe plannen tijdens Tourism EXPO in Lhasa, terwijl van bovenaf opgeleggen van economisch model en repressie doorgaat’, 13 september 2016, https://www.savetibet.org/china-showcases-new-plans-at-tourism-expo-in-lhasa-while-top-down-imposition-of-economic-model-and-repression-continues

6. International Campaign for Tibet report ‘Chinese politie circulaire dringt er bij het publiek op aan om loyaliteit aan ‘kwade krachten’ van de Dalai Lama te rapporteren’, 13 februari 2018, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/februari/chinese-politie-circulaire-dringt-er-bij-het-publiek-op-aan-om-loyaliteit-aan-kwade-krachten-van-de-dalai-lama-te-rapporteren/

7) Werelderfgoed: Erfgoed ensemble van het Potala-paleis, Lhasa (C707), Conservering Status 2017, State Administration of Cultural Heritage, PRC, november 2017. Hetzelfde rapport beschrijft de drie als volgt: “De schoonheid en originaliteit van de architectuur van deze drie locaties, hun rijke versiering en harmonieuze integratie in een opvallend landschap, dragen bij aan hun historische en religieuze belang.”

8. International Campaign for Tibet report, ‘Nieuwe zorg voor de historische structuur van de Jokhang-tempel na grote brand, nu China omvang van de schade geheim houdt’, 12 maart 2018,

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/juni/verontrusting-over-historisch-ensemble-potala-paleis-in-lhasa/

Advertenties

Vrees voor omvang schade na grote brand in heilige Jokhang Tempel tijdens Tibetaans Nieuwjaar

 

  • Een grote brand heeft op de tweede dag van het Tibetaanse Nieuwjaar (Losar) schade toegebracht aan de Jokhang tempel in Lhasa, een van de heiligste en oudste plaatsen in Tibet. Dramatische online geplaatste video’s toonden op zaterdag 17 februari door het dak uitslaande vlammen van de zevende-eeuwse tempel. Huilende en biddende Tibetanen waren te horen op de achtergrond en terwijl ze toekeken.
  • De vrees bestaat dat de schade groter is dan de autoriteiten willen toegeven en er wordt gemeld, dat de communicatie is geblokkeerd en dat berichten over de brand op sociale media worden verwijderd, hetgeen in lijn is met het repressieve politieke klimaat in Lhasa. Duizenden pelgrims verblijven in verband met nieuwjaar op dit moment in de hoofdstad van Tibet.

Het duurde enkele uren voor de Chinese autoriteiten bevestigden, dat er brand was uitgebroken in de Jokhang, een UNESCO Werelderfgoed plaats. Onmiddellijk werd het nieuws gebagatelliseerd en verklaard, dat alles onder controle was en dat er geen gewonden waren. Ondanks de wereldwijde verontrusting en bezorgdheid over het nieuws posten de Chinese staatsmedia vandaag een vrolijke afbeelding van de secretaris van de Tibetaanse Autonome Regio partij, Wu Yingjie. In schijnbare pogingen om de indruk te wekken, dat er niets aan de hand is, was hij op het plein aan de voorkant van de tempel bezig “alle etnische groepen hartelijk te begroeten” na de gedeeltelijke heropening van de tempel op zondag (18 februari). [1] Het belangrijkste heiligdom zelf blijft echter gesloten.

Een Tibetaan, die met pelgrims in Lhasa heeft gesproken vertelde ICT: “Het vuur vormde een aangrijpende aanblik voor Tibetanen en de mensen waren uiterst emotioneel. Velen van hen interpreteerden dit als een rampzalig voorteken, mede omdat het gebeurt op de tweede dag van Losar.”

De Chinese staatsmedia hebben online tot nu toe geen nadere toelichting gedaan van omvang brandschade. Lhasa was al strikt afgegrendeld tijdens Losar en in de aanloop naar de herdenking van de maart opstand in 1959 en protesten in Lhasa en over heel Tibet van 10 maart 2008. Een kort nieuwsbericht van gisteren (17 februari) maakte bekend, dat partijsecretaris Wu “zie met spoed naar de plaats” had begeven nadat de brand om 18.40 (Lhasa tijd) was uitgebroken. [2] Volgens Tibetaanse bronnen werd de toegang tot het gebied direct beperkte en werden Tibetanen blijkbaar gewaarschuwd om geen foto’s of video’s meer online te delen. Het staats medianetwerk Global Times bevestigde de brand op dezelfde dag, maar pas ongeveer vijf uur na de brand was uitgebroken. [3]

Een Tibetaanse journalist, Tsering Kyi, postte dat berichten op social media over de brand door de Chinese autoriteiten werden verwijderd en schreef: “Het onderwerp is vandaag op de Chinese social media een van de meest gezochte onderwerp. Toch is er geen enkele persoonlijke post en wordt alles in cyberspace direct verwijderd”. [4]

Het vuur begon naar verluid in een gebouw in de buurt van de Jokhang. Sommige bronnen geven aan dat dit het Meru Nyingpa klooster was in de steegjes van de Barkhor en dat het zich vervolgens verder heeft verspreid. Een bron die in contact staat met een ooggetuige, zei dat verschillende gebouwen in de omgeving zijn platgebrand, hoewel dit niet kan worden bevestigd. Het vuur brak uit toen Tibetanen afgelopen vrijdag (16 februari) Losar vierden. Het Tibetaanse nieuwjaar staat valt dit jaar op dezelfde dag als het Chinese Nieuwjaar.

De Jowo standbeeld, het meest heilige boeddhistische icoon in Tibet – en waarvan verondersteld wordt dat het door Shakyamuni Boeddha, de stichter van het boeddhisme, is gezegend – is naar verluid niet beschadigd is, aldus berichten uit Lhasa.

De Jokhang staat sinds 2000 op de UNESCO Werelderfgoedlijst als onderdeel van een ‘historische collectie plaatsen’ en staat op het punt besproken te worden tijdens de volgende zitting van het World Heritage Committee in Bahrein in juni. In verband met bezorgdheid over het cultuurbehoud in Lhasa heeft het UNESCO Werelderfgoed Committee de Chinese regering vorig jaar verzocht om een geactualiseerd verslag over de staat van het Potala Paleis, het Norbulingka en de Jokhang.  In juni (2018) moet het antwoord van de Chinese regering worden geëvalueerd.

China’s inspanningen om informatie te beperken over de brand zijn een indicatie van het belang van de Jokhang in religieus, cultureel en ook politiek opzicht. In het hart van het Barkhor gebied is de Jokhang de locatie geweest van tal van vreedzame protesten tegen de Chinese overheersing. De veiligheid zal waarschijnlijk tijdens de komende 10 maart herdenking nog verder worden opgevoerd, als de gehele Tibetaanse Autonome Regio is gesloten voor buitenlanders.

De Jokhang is het meest heilige van Tibet’s religieuze gebouwen en wordt beschouwd als het religieuze hart van Tibet en de Tibetaanse culturele wereld. Het gebouw biedt onderdak aan meer dan 3000 Boeddhabeelden en andere goden en historische figuren. Het werd gesticht tijdens de regeerperiode van Songtsen Gampo, die wordt beschouwd als degene die het boeddhisme naar Tibet heeft gehaald. Het is in 1610 aanzienlijk vergroot onder leiding van de vijfde Dalai Lama, die ook heeft toegezien op de bouw van het Potala Paleis. De twee gebouwen dienden een dubbelrol in Lhasa als politieke en religieuze centrum van Tibet en speelden een centrale rol in het versterken de in 1682 overleden vijfde Dalai Lama, die als eerste Dalai Lama wereldse en geestelijke macht uitoefende over heel Tibet.

De in Beijing wonende Tibetaanse schrijfster Tsering Woeser vertelde AFP, dat ze “zeer verontrust” was over de Jokhang en zei: “Tibetanen beschouwen Lhasa als een heilige plaats, maar Jokhang is een heilige plaats binnen die heilige plaats – het meest heilige in heel Tibet. Sommige mensen zeggen dat het alleen vanwege Jokhang is, dat de heilige stad Lhasa zelfs ook maar bestaat. Waar ze ook zijn in de wereld, Tibetanen willen allemaal naar Lhasa toe om bij Jokhang te bidden. Het is de wens van een mensenleven. Vele, die een bedevaart maken naar Lhasa door zich te prostreren, doen dit alleen om de tempel te bezoeken.” [5]

Voetnoten:

[1] Chinese staatsmedia artikel, ‘Opening Jokhang Tempel’, 18 februari 2018, news.online.sh.cn/news/gb/content/2018-02/18/content_8784960.htm 

[2] Chinese staatsmedia, 17 februari 2018, met als bronvermelding de Tibet Daily: news.sina.com.cn/c/nd/2018-02-17/doc-ifyrrmye2398964.shtml 

Ook Xinhua heeft het nieuws gepost, dat het vuur was geblust en plaatste de informatie op 17 februari om 23.45 uur: www.xinhuanet.com/english/2018-02/17/c_136982222.htm

[3] Global Times, ‘Brand breekt uit bij Jokhang tempel in Tibet’, 17 februari 2018, www.globaltimes.cn/content/1089818.shtml

[4] Tsering Kyi microblog op 18 februari, @dreamlhasa

Indrukwekkende uiting van verbondenheid in Lhasa met de Dalai Lama

 

Indrukwekkende uiting van verbondenheid met de Dalai Lama en de Tibetaanse religie:

In Lhasa verzamelden zich gisteravond voor de Jokhang tempel veel Tibetanen om te bidden, hoewel hier volgens de Tibetaanse religieuze kalender geen speciale aanleiding voor was.

ICT ontving onderstaande video van onze ICT medewerkers in Bodh Gaya. Het wordt aangenomen dat de Tibetanen alleen naar de Jokhang tempel zijn gekomen vanwege de afsluiting van het Kalachakra-ritueel in India.

Ondanks het uitdrukkelijke verbod van de Chinese autoriteiten proberen Tibetanen in Tibet deze voor hun belangrijke initiatie zo goed mogelijk te volgen. Eerder heeft de Dalai Lama aangegeven dat hij tijdens het ritueel aan zijn landgenoten in Tibet zal denken en dat de initiatie ook voor hen geldt, ondanks de fysieke afstand.

 

Indrukwekkende uiting van solidariteit met de Dalai Lama en de Tibetaanse religie:

In Lhasa verzamelden zich gisteravond voor de Jokhang tempel veel Tibetanen om te bidden, hoewel hier volgens de Tibetaanse religieuze kalender geen speciale aanleiding voor was.

ICT ontving onderstaande video van onze ICT medewerkers in Bodh Gaya. Het wordt aangenomen dat de Tibetanen alleen naar de Jokhang tempel zijn gekomen vanwege de afsluiting van het Kalachakra-ritueel in India.

Ondanks het uitdrukkelijke verbod van de Chinese autoriteiten proberen Tibetanen in Tibet deze voor hun belangrijke initiatie zo goed mogelijk te volgen. Eerder heeft de Dalai Lama aangegeven dat hij tijdens het ritueel aan zijn landgenoten in Tibet zal denken en dat de initiatie ook voor hen geldt, ondanks de fysieke afstand.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/januari-2017/indrukwekkende-uiting-van-verbondenheid-in-lhasa-met-de-dalai-lama/

Buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders onderschrijven tijdens Lhasa conferentie het CCP Tibet-beleid en de aanvallen op de Dalai Lama

Een prominente Britse Lord, een Oostenrijkse parlementariër en de directeur van het Confucius Instituut in Wenen, was een van de buitenlandse aanwezigen op een conferentie in Lhasa. Tijdens de conferentie werd de vijandige propaganda tegen de Dalai Lama onderschreven en het ‘geluk’ van de Tibetanen onder Chinese heerschappij bevestigd.

In de Chinese staatsmedia circuleerde gisteren (14 augustus) een ‘Lhasa consensus’ over “het geluk en de tevredenheid van de Tibetanen”, terwijl zich het nieuws verspreidde dat paramilitaire troepen twee dagen geleden het vuur openden op ongewapende Tibetanen in het oosten van Tibet, waarbij minstens tien Tibetanen ernstig gewond raakten.

International Campaign for Tibet (ICT) heeft op 12-13 augustus vragen gesteld aan individuele buitenlandse deelnemers aan de conferentie in Lhasa. Tsering Jampa, Executive Director van ICT-Europe stelt: “Wij zijn geschokt door de deelname van buitenlanders aan een conferentie, die tot doel heeft om de waarheid over de situatie in Tibet verdoezelen en volledig voorbij gaat aan de beoordelingen van VN-vertegenwoordigers, overheden en onafhankelijke NGO’s over de situatie in Tibet. Het zal de geloofwaardigheid van de deelnemers geen goed doen, en doet ernstige vragen rijzen voor de politieke partijen en de academische instellingen, die de buitenlandse afgevaardigden vertegenwoordigen.”

De door de Chinese autoriteiten georganiseerde ‘Lhasa Consensus’ vond plaats in het kader van het ‘2014 Forum over de ontwikkeling van Tibet’, en verklaarde dat: “De deelnemers opmerken, dat Tibet een gezonde economische groei geniet, en sociale harmonie, een diepgewortelde Tibetaanse cultuur en prachtige natuur heeft en dat de mensen een gelukkig leven leiden.” De ‘Consensus’ viel ook zowel de Dalai Lama aan en de aandacht in de internationale media voor Tibet, en stelde: “De deelnemers zijn het er unaniem over eens dat wat zij daadwerkelijk in Tibet gezien hebben, radicaal verschilt van wat de 14de Dalai [Lama] en de Dalai-kliek hebben gezegd. Uitspraken van de Dalai-kliek over Tibet zijn vervormd en onjuist. […] Veel westerse media zijn bevooroordeeld, hetgeen heeft geleid tot veel misvattingen.” (De volledige tekst is hier online te zien).

International Campaign for Tibet in Duitsland schreef aan de Sociaal Democratisch Partij in het Oostenrijkse parlement naar aanleiding van de deelname van Peter Wittmann, een lid van de Oostenrijkse Nationale Raad. De concrete vraag in de brief was of de partij de ‘Lhasa Consensus’ steunt en of de heer Wittmann, die voorzitter is van de constitutionele commissie van het Oostenrijkse parlement, deel nam in zijn officiële hoedanigheid. ICT heeft ook contact opgenomen met de Universiteit van Wenen om te informeren of zij de ‘Consensus’ ondersteunt  in verband met de aanwezigheid van Richard Trappl, directeur van het Confucius Instituut aan de universiteit.

In het Verenigd Koninkrijk hebben journalisten geprobeerd om Labour woordvoerder Lord Neil Davidson of Glen Clova, schaduw Advocaat-Generaal voor Schotland, te vragen over de door hem tijdens de conferentie naar voren gebrachte mening, die tegen die van zijn politieke partij ingaan. De Chinese staatsmedia meldden dat Lord Davidson instemde met een op de conferentie overeengekomen uitgangspunt, dat de journalistiek in de Westerse media uit de desinformatie van de Dalai Lama put om de situatie in Tibet verkeerd te voor te stellen, en dat Lord Davidson toevoegde: “De westerse media schrijven alleen maar over het geluk van mensen in China’s Tibet en weten weinig over het soort ontwikkeling dat plaatsvindt in Tibet.” (Lees hier meer).

De Britse Labour-partij zegt dat het “uiterst bezorgd blijft over de situatie van de mensenrechten in Tibet”. Britse journalisten waren niet in staat om Lord Davidson te bereiken voor commentaar. Lord Davidson is een praktiserend advocaat in het Verenigd Koninkrijk en heeft dienst gedaan in de mensenrechtencommissie van de Faculteit der Advocaten.

Op dezelfde dag dat de conferentie in Lhasa opende, raakten tien Tibetanen ernstig gewond nadat paramilitaire politie het vuur opende op een menigte vreedzame demonstranten, die opriepen tot de vrijlating van een gerespecteerde dorpsleider. (Tien Tibetanen gewond nadat de politie het vuur opent in Kardze, Tibet). Sinds 2009 hebben meer dan 130 Tibetanen zichzelf in een politiek klimaat van intense onderdrukking in brand gestoken. De Chinese regering heeft op de zelfverbrandingen gereageerd – waarvan twee plaatsvonden in Lhasa – door intensivering van de militaire opbouw in Tibet en versterking van juist dat beleid en de benaderingen, die de oorzaak zijn van deze daden, zoals de agressieve campagnes tegen de loyaliteit aan de Dalai Lama.

Het was niet duidelijk of alle buitenlandse deelnemers de ‘Lhasa Consensus’ hadden ondertekent, zoals door de Chinese staatsmedia is aangegeven. Toen hem daar naar werd gevraagd door een journalist zei een van de deelnemers, de voormalige burgemeester van Christchurch, Nieuw-Zeeland, Sir Bob Parker: “Helemaal niet. Ik ben me ervan bewust dat de verklaring werd afgelegd, maar ik heb deze zeker niet ondertekend. Ik denk dat een aantal van de aanwezigen, een beetje verbaasd was om te vernemen over die verklaring.” (Lees hier meer).

Andere buitenlandse deelnemers aan de conferentie warn onder meer Pat Breen, voorzitter van de Gezamenlijke Commissie voor Buitenlandse Zaken en Handel van het Ierse Parlement, Robert John Parker, voorzitter van Huaxin International Ltd. uit Nieuw-Zeeland, Kondo Shoichi, Secretaris-Generaal van het niet-gebonden Sino-Japanse Vriendschap Unie van Parlementariërs en voormalig Japans vice-minister voor het milieu; Bob Parker, voormalig burgemeester van Christchurch, Nieuw-Zeeland; N. Ram, voorzitter en uitgever van de Hindoe Group van Kranten, en Kulasri Kariyawasam, secretaris van het Chinese Sociaal en Cultureel Samenwerkingsverband van Sri Lanka.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2014/augustus-2014/buitenlandse-hoogwaardigheidsbekleders-onderschrijven-tijdens-lhasa-conferentie-het-ccp-tibet-beleid-en-de-aanvallen-op-de-dalai-lama/

Moda-Creative thinking

Moda-Creative thinking

Op zoek naar mijn ziel

een stille revolutie

Godinnen

Dé taboedoorbrekende blog voor zelfbewuste, spirituele en holistisch ingestelde vrouwen van vandaag

Bewustzijnenzo

Schepje bewustheid, scheutje spiritualiteit, druppeltje humor allemaal in een blender..en tadaaa

Crohn & ik

mijn leven met de ziekte van Crohn

They Call Me Jelke

But do I call them back

Buiten en Binnen Zinnen

Wat van jou is is van jou, wat van mij is is ook van jou

Het zwarte monster

Een gevecht tegen alles wat ik heb

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

volwassenwordenmetadhd

schrijfsels hyperkinetisch en emotioneel tot menselijkheid gebracht

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

Wu Cares!

nobody cares

Morgana Brighid

Waarzeggerij en Healing. Voor raad en daad.

YogaDagboek

Yoga • Voeding • Lifestyle

HARME BLOGT

marginale blogs van een 71 jarige

Phuro! Be inspired!

Van inspiratie tot transformatie

Dirk Pieters

writer, buddhist, yogi / schrijver, boeddhist, yogi

Healthy & Travel T(r)ips

Blog van een Gezondheids - & Reisfreak

WishMeAvril

Gezond en Gelukkig Lifestyleblog

struikuiltje

Persoonlijk blog

Beejoie

Bits & ends

LiefsCarolien.nl

Inner beauty, Food, Lifestyle and a sparkle personal

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Wil je beter omgaan met narcisme?

Omgaan met een narcist(e) en zelfliefde ontwikkelen.

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

Maria de Ridder

Durf de uitdaging aan te gaan om jezelf opnieuw uit te vinden

Onderweg na kanker

over omgaan met kanker en hoe het in al die grote kleine dingen sporen vraagt

Personal Plus Training

Personal training op locatie

The Desires of Living

De verlangens in je leven

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

%d bloggers liken dit: