Tag Archive: Tibet


“Two session” vergadering: de assimilatie in Tibet gaat door

China heeft van 4 tot 11 maart 2021 de jaarlijkse “two session” vergadering gehouden. Dit is een vergadering van China’s nationale wetgevende macht, het Nationale Volkscongres, en de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese volk. Deze jaarlijkse bijeenkomst is belangrijk om inzicht te krijgen in China’s politieke plannen en prioriteiten. De bijeenkomst van dit jaar was van bijzonder belang voor het vrijgeven van de voorlopige details van China’s 14e vijfjarenplan.

De TAR-delegatie die meedeed aan de vergadering bestond uit:

 • Wu Yingjie, partijsecretaris van het TAR
 • Lobsang Gyaltsen, voorzitter van het TAR Volkscongres
 • Chi Dralha, voorzitter van de TAR regering.
 • 16 afgevaardigden
 • 3 niet-stemgerechtigde
 • 3 waarnemers

De TAR beslaat ongeveer de helft van Tibet, dat meer dan 60 jaar geleden door China werd geannexeerd. Onder de Tibetaanse afgevaardigden uit andere Tibetaanse gebieden bevonden zich Tashi Dorje (Chinees: Zhaxi Duojie), hoofd van de uitvoerende kunsttroep in Yushu, Qinghai, en Dhadak Doring Thupten Gyatso (Dazha Duoring Tudan Jiacuo), vice-voorzitter van de CPPCC-afdeling in de Tibetaanse en Qiang autonome prefectuur Ngaba (Aba).

14e vijfjarenplan
Het 14e vijfjarenplan was dominant tijdens de vergaderingen van dit jaar. In het vijfjarenplan stellen Chinese politici doelen en doelstellingen vast voor de komende vijf jaar (2021-2025), alsmede doelstellingen voor de lange termijn tot 2035. Dit 14e vijfjarenplan, omvat grootse plannen voor Tibet.
Tijdens de “Two session” vergadering werd aangegeven dat China zal doorgaan op de ingeslagen weg om een “modern socialistisch land” op te bouwen. Voor de Tibetanen betekent dit dat het huidige assimilatiebeleid in versneld tempo zal worden voortgezet.
Tijdens de bijeenkomsten werd de Chinese taal opnieuw benoemd als onderdeel van de “modernisering van Tibet”. Daarnaast werd er gesproken over het “verfijnen van de godsdienst”, het “weerstaan van buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden”, en het “handhaven van de stabiliteit met een sterke militaire aanpak”.
Hoewel de specifieke details van het 14e plan voor de TAR en de Tibetaanse gebieden in de provincies Sichuan, Gansu, Qinghai en Yunnan eind 2021/begin 2022 worden verwacht, heeft China’s hoofddoelstelling, om zich deze eeuw om te vormen tot een “modern socialistisch land”, grote gevolgen voor Tibet en de Tibetanen. In het algemeen lijkt het erop dat het 14e Vijfjarenplan en de langetermijndoelstellingen zullen leiden tot:

 • De voortdurende onderdrukking van Tibetanen in Tibet in naam van “armoedebestrijding” en “ecologisch behoud”
 • Tibetanen die hun traditionele levensstijl verliezen door China’s “verstedelijking” en “heropleving van het platteland”
 • Een grote toestroom van Chinese toeristen naar Tibet als onderdeel van een “dubbele circulatie”-een strategie om de afnemende economische groei te stabiliseren
 • Verdere militarisering om China’s grensgebieden te versterken
 • Meer grootschalige infrastructuur in voor de “ontwikkeling” van de westelijke gebieden van het land

Tijdens de opening van het Nationale Volkscongres op 5 maart heeft de Chinese premier Li Keqiang de nadruk gelegd op de “historische nieuwe verwezenlijking van de doelstellingen” en taken die zijn vastgesteld voor “armoedebestrijding”. Hoewel de premier in zijn toespraak indrukwekkende cijfers gaf voor uitroeiing van de armoede, werd de gedwongen verhuizing van miljoenen Tibetanen voor “armoedebestrijding” niet benoemd. Dit waren tijdens het 13e vijfjarenplan in de TAR al zo’n 628.000 Tibetanen. Deze gedwongen verhuizing van miljoenen “arme” Tibetanen op het platteland heeft er niet alleen toe geleid dat zij van hun voorouderlijk land zijn verdreven, maar ook dat hun trotse zelfvoorziening is veranderd in afhankelijkheid van de Chinese staat en in politieke dankbaarheid jegens de Chinese Communistische Partij voor haar voortdurende subsidies.

Sinisering van Tibet

Het verslag van de premier heeft de implementatie bevestigd van “het basisbeleid van de Partij inzake religieuze aangelegenheden, en werkzaamheden om religies te sturen richting de aanpassing aan de socialistische samenleving”.
Daarnaast heeft de door de China aangewezen Panchen Lama, Gyaltsen Norbu, naar verluidt zijn steun betuigd aan het beleid van de staatsleiding. Deze “neppe” Panchen Lama is lid van het Permanent Comité van de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese volk, vice-voorzitter van de Chinese Boeddhistische Associatie en voorzitter van de TAR-afdeling van de Chinese Boeddhistische Associatie. In een langer verslag in de Chinese staatsmedia wordt hij als volgt geciteerd:
“Het Tibetaans boeddhisme beweegt zich voortdurend in de richting van Sinisering onder de voorwaarden van aanpassing aan de socialistische samenleving met Chinese kenmerken. Vanuit objectief oogpunt is Sinisering van het Tibetaans boeddhisme de enige weg vooruit voor de ontwikkeling van het Tibetaans boeddhisme.”
Dit is in overeenstemming met de oproep tijdens het 19e Partijcongres in 2017, an de Chinese Communistische Partij tot Sinicisatie van alle religies, waaronder het Tibetaans boeddhisme. Dit werd gelanceerd door de Chinese Boeddhistische Vereniging die door de staat wordt gesteund.
Sinicisatie is een campagne van de Chinese regering om alle aspecten van de samenleving onder de controle van de Chinese overheid te brengen. In Tibet houdt sinisering in dat de regering volledige zeggenschap krijgt over het Tibetaanse boeddhisme, hierbij worden de unieke religieuze, linguïstische en culturele identiteit van de Tibetanen geëlimineerd.

De CCP reageert op de Amerikaanse wetgeving inzake Tibet
In zijn openingstoespraak op 4 maart benadrukte de voorzitter van de conferentie, Wang Yang, de veroordeling door de partij van de Amerikaanse wetgeving ter ondersteuning van de rechten van Tibetanen, Oeigoeren en democratische activisten in Hong Kong. In een toespraak tot de congresleden merkte Wang Yang op dat “wij de Amerikaanse wetgeving inzake Xinjiang, Tibet en Hong Kong in de meest krachtige bewoordingen hebben veroordeeld”.
Hoewel de mensenrechten universeel en voor iedereen zijn, hebben de leiders in China consequent volgehouden dat de schendingen van de mensenrechten binnenlandse kwestie zijn. China geeft consequent aan dat de nationale macht boven alle andere internationale wetgeving gaat, waardoor elke beoordeling van de mensenrechten een inmenging in China’s binnenlandse kwesties wordt. Tijdens de “Two sessions” vergadering werd het beginsel van niet-inmenging in binnenlandse kwesties prominent beklemtoond om China’s schendingen van de rechten van Tibetanen, Oeigoeren, activisten voor democratie in Hongkong, enz. af te schermen.

Xi Jinping herinnert aan zijn bezoek aan Yushu
Op 7 maart, tijdens het Nationale Volkscongres heeft de Chinese president Xi Jinping deelgenomen aan de besprekingen van de delegatie van Qinghai. Hij benadrukte de goedheid van de partij tegenover de Tibetanen na de aardbeving van Yushu in april 2010, en herinnerde aan zijn bezoek aan Yushu na de aardbeving en zijn “bezorgdheid” om de Tibetanen die daar wonen. Xi benadrukte de goedheid van de partij en haar programma voor armoedebestrijding en merkte op:
“Ik ben naar Yushu gegaan om te begrijpen waar de mensen van leven. Sommige mensen gingen de bergen in om cordyceps te graven. Na een paar dagen in de bergen konden ze weer terugkeren naar hun armoedige leven. Door de landelijke uitroeiing van de armoede hebben de mensen de zorg en de kracht van de partij gezien door de hulp bij de aardbevingen en de armoedebestrijding. Daarom zingen zij [Tibetanen] vanuit hun hart volksliederen voor de partij”.
De Tibetanen in Yushu hebben echter veel bezwaren geuit tegen het plan voor de wederopbouw na de aardbeving. Honderden Tibetanen demonstreerden in de stad Kyegu in Yushu een jaar na de aardbeving, en hielden spandoeken en borden vast met leuzen als: “Hulp voor het rampgebied van Yushu moet de voordelen van gewone mensen voorop stellen.”
De protesten zijn het gevolg van lokale bezorgdheid over het wederopbouwbeleid van de regering, dat Tibetanen uitsluit van het planningsproces. Volgens sommige Tibetanen wordt hun woonplaats van het oorspronkelijke bloeiende, traditionele handelscentrum voor Tibetaanse veehouders omgevormd tot een Chinees toeristisch centrum.

Ecologische veiligheid

Xi benadrukte dat Beijing erkent dat het Tibetaans Plateau van cruciaal belang is voor de ecologische veiligheid en duurzame ontwikkeling van China en gaf de delegatie in Qinghai ook de opdracht om “de belangrijke taak op zich te nemen om de ecologische veiligheid te handhaven, de bron van de drie rivieren te beschermen en de ‘Chinese watertoren’ te beschermen”.
De laatste jaren zijn echter duizenden Tibetaanse herders (gedwongen) verplaatst om de bron van de drie rivieren te “beschermen”: de Machu (Geel), Drichu (Yangtze) en Dzachu (Mekong). China’s bouwt grote dammen in deze rivieren om waterkracht op te wekken en water om te leiden naar steden op het Chinese vasteland. Dit heeft niet alleen geleid tot verplaatsing van Tibetaanse veehouders onder het voorwendsel van “ecologisch behoud”, maar het heeft ook mensen die stroomafwaarts wonen in Zuid- en Zuidoost-Azië de toegang tot Tibetaanse rivieren ontzegd.

Veiligheidsoefeningen in Tibet
Beijing handhaaft de strenge veiligheidsmaatregelen in Tibet om zijn beleidsdoelen te bereiken. Evenals vorig jaar woonden ook dit jaar China’s minister van Openbare Veiligheid en staatsraadlid, Zhao Kezhi, de TAR-delegatie tijdens het 13e Nationale Volkscongres bij.
Vanwege de gevoeligheid van verschillende gebeurtenissen dit jaar – de Tibetaanse Opstand, de 100e verjaardag van de Communistische Partij, de 70e verjaardag van de “vreedzame bevrijding van Tibet” – is de veiligheid in Tibet streng. Om de Tibetanen ervan te weerhouden hun protest tegen het Chinese bewind te uiten op de 62e Tibetaanse nationale opstandendag, werd op 10 maart in Lhasa een bijeenkomst gehouden voor de mobilisatie van de stabiliteitsmacht van de TAR en de stad Lhasa.
De strijdmacht voor stabiliteitsbehoud bestaat uit het Volksbevrijdingsleger, de Gewapende Volks Politie, officieren van het Bureau voor Openbare Veiligheid en de Brandweer. De veiligheidstroepen kregen het bevel om “loyaal te zijn aan de partij, de missie voor ogen te houden, terrorisme te bestrijden, geweld te beheersen, de grens te stabiliseren, het fundament te versterken, het volk te verenigen, en vastberaden de strijd te winnen om de stabiliteit te handhaven”. Na de bijeenkomst werd diezelfde dag in Lhasa een veiligheidsoefening gehouden, en werden ook in alle steden en prefecturen in het TAR gelijktijdige oefeningen gehouden om aan te geven dat Tibet de fase van stabiliteitsbehoud is ingegaan om het besluit van algemeen secretaris Xi Jinping en de CCP resoluut uit te voeren.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/de-assimilatie-in-tibet-gaat-door/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Tibetanen in ballingschap kiezen nieuwe president op 11 april

Deze week zijn de kandidaten voor het presidentschap (“Sikyong”) en het parlement van het Centraal Tibetaans Bestuur bekend gemaakt. Hiermee is de Tibetaanse gemeenschap buiten Tibet de laatste ronde van de verkiezingen ingegaan.

Tibetanen zullen op 11 april 2021 naar de stembus gaan om op Penpa Tsering of Kelsang Dorjee Aukatsang te stemmen als de volgende sikyong van de CTA. De Tibetanen zullen ook stemmen om leden van hun parlement in ballingschap te kiezen.
Penpa Tsering was voorzitter van het parlement, terwijl Kelsang Dorjee Aukatsang adviseur was van de sikyong in Dharamsala, het hoofdkwartier van de CTA. Beiden hebben ook gediend als vertegenwoordiger bij het Bureau van Tibet in Washington, DC.
Het regionaal tellen van de stemmen zal in april plaatsvinden, en in mei worden de stemmen in Dharamsala geteld. De resultaten zullen op 14 mei a.s. bekend worden gemaakt.
De Tibetanen in ballingschap kennen een verkiezingssysteem in twee fasen: de voorverkiezingen om de kandidaten te bepalen, gevolgd door de hoofdverkiezingen. De voorverkiezingen vonden plaats op 3 januari 2021. Meer dan 80.000 Tibetanen hadden zich voor de verkiezingen geregistreerd, aldus de Tibetaanse verkiezingscommissie. Ook vele Tibetanen in Nederland brachten tijdens deze voorverkiezingen hun stem uit.
De nieuwe parlementsleden zullen de eed afleggen op 30 mei 2021, wanneer het huidige parlement zijn laatste zitting houdt in Dharamsala. Volgens de leden van het Tibetaanse kabinet zal hun termijn ook in mei aflopen, hoewel de precieze datum voor de eedaflegging van de nieuwe Sikyong nog niet bekend is.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetanen-in-ballingschap-kiezen-nieuwe-president-op-11-april/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - MBeste Bruno,

Op 10 maart organiseerde International Campaign for Tibet samen met andere organisaties meerdere acties in vreedzaam verzet tegen de onderdrukking van China. Lees in dit Tibet Journaal meer over de succesvolle acties!

Kijk het verkiezingsdebat van 10 maart terug!Verkiezingsdebat: China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren
Op 10 maart organiseerden de International Campaign for Tibet en de World Uyghur Congress samen een verkiezingsdebat over China, met name over de onderdrukking door China van de Tibetanen en de Oeigoeren. In het debat bevroegen Tsering Jampa, directeur  ICT Europe en Alerk Ablikim, een Oeigoerse student, kandidaat-Kamerleden van 6 politieke partijen over wat zij gaan doen om een einde te maken aan de onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren en de invloed van China op onze samenleving.
Bekijk het debat hier terug!

Herdenking Tibetaanse volksopstand tegen Chinese bezetting— Op 10 maart kwamen wereldwijd Tibetanen en supporters bijeen om de 62ste herdenking van de Tibetaanse volksopstand te markeren. Ook in Nederland vond een herdenking plaats bij de Chinese Ambassade in Den Haag, waar 150 Tibetanen en Tibet-supporters bijeenkwamen. Lees over de actie!

Verklaring van de voorzitter van de Tibetaanse gemeenchap in ballingschap— Op 10 maart geeft de Central Tibetan Administration bij monde van Sikyong Lobsang Sangye een verklaring uit om de volksopstand van 1959 te herdenken.

Lees de verklaring van Sikyong Lobsang Sangye op onze website.

Volgens Freedom House voert China “de meest geavanceerde en gedetailleerde campagne van grensoverschrijdende repressie ter wereld.” Freedom house: Tibet evenaart Syrië als minst vrije land ter wereld …
Tibet is nu samen met Syrië het minst vrije land ter wereld, volgens de laatste ranglijst van de invloedrijke waakhond Freedom House. “Het feit dat Tibet nu gelijk staat met de slechtste in de wereldwijde vrijheidsscores van Freedom House is een duidelijk teken van hoe slecht de situatie in Tibet is geworden”.
Lees het artikel!

We gingen in gesprek met Michiel van Walt van Praag, auteur van Tibet Brief 20/20—In deze 11de aflevering van Tibet Talks Europe, ging Christa Meindersma, ICT’s directeur Advocacy, in gesprek met Michiel van Walt van Praag over de historische status van Tibet. In zijn laatste boek, Tibet Brief 20/20 concludeert Michiel dat Tibet nooit deel van China is geweest. Tijdens de Tibet Talk nam Michiel ons mee terug in de geschiedenis en besprak hij het recht van de Tibetanen op zelfbeschikking.
 Kijk deze en de andere Tibet Talks terug!
Tip van ons team: 

Geef een sjaal cadeau aan iemand die een opkikkertje kan gebruiken! De handgemaakte Tibetaanse sjaals zijn er weer! —De stof van de sjaals voelt heerlijk zacht aan. De kleuren en Tibetaanse designs fleuren je op, perfect voor de lente! Wees er snel bij want de voorraad is beperkt.

De sjaals
worden door Tibetaanse vluchtelingen in India gemaakt. Wij kopen de sjaals direct bij hen in, om er zeker van te zijn dat ze een goede prijs krijgen. Steun ook de Tibetanen in ballingschap!
Ga naar de shop for Tibet!
International Day of Happiness
Afgelopen weekend, op 20 maart, vierden we wereldwijd de International day of Happiness. In teken van deze dag sluit ik deze Tibet Journaal graag een uitspraak van de Buddha, om ons allen een steuntje in de rug te geven in deze uitdagende tijd:“There is no way to Happiness – Happiness is the way”
– the BuddhaMet vriendelijke groet, Tashi Deleg, Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe
Geef voor Tibet
Contact Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet:
Funenpark 1D, 1018 AK Amsterdam
icteurope@savetibet.nl  |  020-3308265  |  www.savetibet.nl

Dit kreeg ik prive

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nieuwe voorschriften uitgevaardigd in Tibet voor Tibetanen om elkaar te bespioneren

De Tibetaanse Autonome Regio heeft onlangs voorschriften uitgevaardigd die Tibetanen aanmoedigen om elkaar en buitenlanders te bespioneren in naam van de nationale veiligheid van China.

De voorschriften, die aansluiten bij de “Overall National Security Outlook” van de Chinese secretaris-generaal Xi Jinping, zijn een verder bewijs dat de Chinese Communistische Partij de coöptatie van Tibetanen heeft opgegeven en zich nu richt op het dwingen en het zwijgen van hen om de politieke controle te behouden. Hoewel China Tibetanen al decennialang heeft gedwongen om elkaar te bespioneren, erkennen en keuren de voorschriften deze praktijk openlijk goed.
De “Verordeningen inzake contraspionagebeveiliging van de Tibetaanse Autonome Regio”, die op 1 januari 2021 in werking zijn getreden, zijn de regulering op regionaal niveau in overeenstemming met de nationale contraspionagewet van de Volksrepubliek China (2014), de Gedetailleerde regels voor de uitvoering van de contraspionagewet van de Volksrepubliek China (2017), de nationale inlichtingenwet van de Volksrepubliek China (2017) en de nationale veiligheidswet van de Volksrepubliek China (2015).
Veel van de 32 bepalingen in de regelgeving voor de TAR – die ongeveer de helft van Tibet omvat, een historisch onafhankelijk land dat China al meer dan 60 jaar bezet – bevestigen opnieuw de bepalingen in de nationale “contraspionagewet”. In vergelijking met andere Chinese provinciale ‘contraspionageregels’, vallen bepaalde bepalingen in de voorschriften voor de TAR op door hun verband met het bevooroordeelde beleid van Peking voor Tibetanen. Zo omvat “contraspionage” in de TAR activiteiten als “etnische afscheiding”, “etnisch geschil” en “het gebruik van religie om de nationale veiligheid in gevaar te brengen” (artikel 1 en 2).

Misleidende taal

Het strategische en misleidende taalgebruik van Chinese leiders om repressief beleid te verhullen, is goed gedocumenteerd in hun nationale en internationale public relations. Het oproepen van contra-spionage om mensen ertoe aan te zetten elkaar te bespioneren en aangifte te doen bij de autoriteiten is een voorbeeld van dit misleidende taalgebruik. Door elkaar vertaald als contra-spionage of anti-spionage, duidt de politieke term Fǎn jiàndié (jiàndié wat ‘spion’ betekent in het Engels en Fǎn equivalent aan ‘tegenwerken’ of ‘verzetten’ in het Engels) een defensieve houding aan, maar Fǎn jiàndié is in werkelijkheid sterk aanstootgevend en invasief. Terwijl de TAR-regels voor contraspionage suggereren dat de partijstaat alleen defensief reageert op Tibetanen die de stabiliteit en eenheid van China bedreigen, verplichten zowel de nationale als lokale ‘contraspionageregels’ iedereen wettelijk om proactief en beledigend te zijn in het bespioneren van elkaar. en rapportage aan de autoriteiten.
In antwoord op een vraag van de International Campaign for Tibet over zijn reactie op de TAR-contraspionagewet en de definitie van “spionage” daarin, zei voormalig rechtdocent aan de Universiteit van Peking en de Chinese juridische activist Wang Tiancheng:
“[D] e Contraspionagewet geeft veiligheidsautoriteiten willekeurige bevoegdheden om allerlei soorten activiteiten aan te pakken die volgens hen de nationale veiligheid in gevaar brengen, inclusief spionage. Hun uitoefening van bevoegdheden, waaronder afluisteren, het openen van onderzoeken, het uitvoeren van detenties en arrestaties en het uitvoeren van voorprocessen, is niet onderworpen aan rechterlijke toetsing.
De wet- en regelgeving voorziet niet in enig mechanisme om de uitoefening van hun bevoegdheden te controleren. De Contraspionagewet behandelt spionage als een van de activiteiten die de nationale veiligheid in gevaar brengen en noemt vijf soorten spionagegedrag [artikel 38.1]. Het definieert spionage echter niet zodanig dat men gemakkelijk het verschil kan zien tussen spionage en andere vormen van gedrag die de nationale veiligheid in gevaar brengen.
Het is algemeen bekend dat de communistische regering de beschuldiging van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid gebruikt om de vervolging van mensenrechtenactivisten en pro-democratische activisten te verdoezelen. Nu de Autonome Regio Tibet de uitvoeringsbepalingen van de Antispionagewet introduceert, is het waarschijnlijker dan voorheen dat een persoon zal worden beschuldigd van het plegen van spionage of andere misdrijven die de nationale veiligheid in gevaar brengen als hij of zij lokale informatie verzamelt over schendingen van de mensenrechten en geeft de informatie door aan organisaties buiten China. Het is ook waarschijnlijker dan voorheen dat een buitenlandse bezoeker van Tibet beschuldigd wordt van het plegen van spionage of het in gevaar brengen van de nationale veiligheid van China als hij of zij geïnteresseerd is in het verzamelen van informatie over mensenrechtensituaties of het ontmoeten van gevoelige personen.”

Circulaire logica

Tibetanen onder de heerschappij van Peking zijn vaak verplicht om mede-Tibetanen aan te geven bij de autoriteiten als een test van hun loyaliteit aan de Chinese partijstaat. De tien jaar durende Culturele Revolutie-manie van voorzitter Mao Zedong was berucht vanwege het aanzetten en dwingen van Tibetanen om elkaar te bespioneren en verslag uit te brengen aan de partijleiders om zichzelf te bewijzen als anti-bourgeoisie of om zichzelf te redden van het pure naakte politieke geweld van de Rode Garde.
De nieuwe TAR-regelgeving inzake contraspionage voorziet in complimenten en beloningen voor Tibetanen die hun wettelijke verplichtingen goed nakomen bij het rapporteren van mede-Tibetanen (artikel 8). Hoewel de beloning van veiligheid door de ontbonden rode garde niet langer een stimulans is, komen beloningen in het hedendaagse Tibet in de vorm van toegang tot banen in de gesubsidieerde overheidssector, een ceremoniële carrière bij de overheid of bescherming tegen intimidatie door wetshandhavers.
Forbidden Memory Forbidden Memory van de openbare intellectueel Tsering Woeser beschrijft het politieke geweld van de Culturele Revolutie in 300 voorheen onzichtbare foto’s.
Door middel van contraspionagewerk probeert de partijelite de massa te mobiliseren om de massale lijn (qunchong luxian) van contraspionage te steunen (artikel 3). Mass line is een concept dat door Mao is ontwikkeld op basis van zijn idee dat de partij de belangen van de mensen kan bundelen en hen kan blijven vertegenwoordigen en namens hen kan werken. De voorschriften versterken ogenschijnlijk de opbouw van nationale veiligheid en civiele bescherming onder leiding van de partij en de lokale overheid door de hele samenleving – burgers, gemeentelijke organisaties, ondernemingen, instellingen, sociale organisaties – te mobiliseren om spionage tegen te gaan (artikel 2). Het concept van massale lijn maakt gebruik van cirkelredenering: de regerende partij regeert omdat het per definitie de incarnatie is van de wil van de massa, maar de massa moet worden geïnstrueerd wat ze moeten denken, door middel van ‘begeleiding van de publieke opinie’, om ervoor te zorgen dat ze steunen de massa lijn.
Hoofdstuk II over “Verantwoordelijkheden en verplichtingen” (artikelen 10-22) legt sterk de nadruk op de bevoegdheden van de staatsveiligheidsorganen voor veiligheidswerk en militair-civiele integratie voor “contraspionage”. Terwijl de staatsveiligheidsorganen bevoegd zijn om door te dringen in veiligheidswerk in de hele samenleving, zijn de verplichtingen van Tibetanen als burgers van de Volksrepubliek China om “contraspionage” uit te voeren, vastgelegd in de artikelen 15, 17 en 18. Artikel 18 bepaalt bijvoorbeeld dat “burgers en organisaties die spionageactiviteiten of aanwijzingen ontdekken, rapporteren onmiddellijk aan de staatsveiligheidsorganen of openbare veiligheidsorganen en andere relevante organen. ”

Druk zonder ontsnapping

De druk op individuele Tibetanen om verslag uit te brengen over hun buren wordt versterkt door het wijdverbreide gebruik van bewakingstechnologieën. Als camera’s en algoritmen voor gezichtsherkenning activiteit detecteren die als verdacht wordt beschouwd, worden degenen die er getuige van zijn geweest, maar deze niet hebben gemeld, ook verdacht en kunnen ze langdurig ondervraagd worden.
Vooral kwetsbaar zijn degenen die officiële dossiers hebben waarin ‘slecht gedrag’ in het verleden wordt beweerd. Ze staan ​​onder extra druk, aangezien een voorwaarde voor vrijlating uit detentie is dat ze aangifte doen bij hun buren of een terugkeer naar de gevangenis riskeren.
Voor dergelijke Tibetanen is de druk ondraaglijk, aangezien iedereen in een Tibetaanse stedelijke buurt weet dat dit de standaardpraktijk is, en daarom hebben ze de neiging om uit de buurt te blijven van degenen die het doelwit zijn van deze niet-aflatende druk om te rapporteren. Degenen die verontrustende ontmoetingen met wetshandhaving hebben gehad, worden daarom buitengesloten door hun eigen gemeenschap en blijven onder grote druk staan ​​om contra-inlichtingen te leveren.
Tot voor kort was de laatst overgebleven optie voor mensen die werden uitgesloten van de Tibetaanse samenleving en onder druk stonden om te spioneren, om naar het buitenland te vluchten, maar die optie is nu bijna onmogelijk.
Naast het opsluiten en neerschieten van vluchtende Tibetanen, hebben Chinese veiligheidsinstanties ook de zachtere tactiek toegepast om Tibetanen in het grensgebied te stimuleren met geldelijke beloningen voor berichtgeving over ontsnappende Tibetanen. De aanscherping van dergelijke maatregelen na de opstand van 2008 in Tibet heeft de uittocht van vluchtende Tibetanen drastisch afgeremd en daarmee hun verhalen over het leven onder de heerschappij van de partij. Vóór 2008 bedroeg de jaarlijkse uittocht van Tibetanen gemiddeld ongeveer 2.500. Sindsdien zijn de cijfers dramatisch gedaald. Slechts 18 Tibetaanse vluchtelingen konden in 2019 ontsnappen, volgens bronnen in de Central Tibetan Administration die toezicht houden op dergelijke zaken.

Civiele frontlinie

Met de Tibetaanse Autonome Regio die grenzen deelt met meerdere Aziatische landen – India, Bhutan, Nepal en Myanmar – gebruiken de Chinese autoriteiten de Tibetaanse inwoners van de grensgebieden als een civiele frontlinie van verdediging en de focus van militair-civiele integratie.
De fatale botsing tussen India en China langs de grens met Ladakh in juni 2020 bracht de grensbewakingsstrategieën van de Chinese autoriteiten om Tibetanen in het grensgebied te mobiliseren in de schijnwerpers. Hoewel de Chinese staatsmedia India niet expliciet noemden, lijkt de oprichting van milities tegen India te zijn gericht. Vanuit het perspectief van de CCP-leiders zou India Tibetanen mobiliseren naar onafhankelijkheid om de VRC te splitsen.
De regering van de TAR heeft tot taak de militair-civiele integratie, de militair-civiele samenwerking op het gebied van openbare veiligheid en de integratie van grens- en civiele bescherming te versterken en de militair-politieke militaire civiele integratie te consolideren (artikel 9).
Aangezien Xi Jinping de stelregel van Mao Zedong heeft herhaald dat de “partij het wapen beveelt” en boven de staat en het leger staat, lijkt de militair-civiele integratie en de vorming van een “civiele verdedigingslinie aan de grens” (artikel 11) een politieke manoeuvreren om Tibetanen tegen Tibetanen en tegen India op te zetten – dat onderdak biedt aan de Dalai Lama en het Centraal Tibetaanse bestuur en waar het grootste aantal Tibetaanse vluchtelingen is gevestigd.
militie groepen
Lanceringsceremonie voor vijf militiegroepen in de Tibetaanse militaire regio in juni 2020.

Beheer en propaganda

Het op netwerken gebaseerde bewakingssysteem, aanvankelijk gepubliceerd als een manier om de toegang van het publiek tot basisdiensten te verbeteren in januari 2012, was ontworpen als “netten in de lucht en vallen op de grond”, in de woorden van Yu Zhengsheng, toenmalig lid van het Permanent Comité. van het Politbureau van de CCP in februari 2013. Vanaf het begin was het netbeheer primair bedoeld voor bewaking en controle. Het is een standaardbeweging in de securitisatie van alles wat nu heerst, en rechtvaardigt de demobilisatie en machteloosheid van Tibetanen en hun fragmentatie onder netbeheer. Netbeheer wordt niet genoemd in de antispionagewet op nationaal niveau, noch in de ‘gedetailleerde implementatie van de contraspionagewet’ door de staatsraad. Het wordt ook niet gespecificeerd in contraspionagevoorschriften voor provincies met inwoners met een Chinese meerderheid; In de voorschriften van de provincie Jiangsu inzake contraspionage wordt bijvoorbeeld geen melding gemaakt van netbeheer. Toch is het expliciet in de TAR-regelgeving over contraspionage en ook in die van de regelgeving in Sichuan, waar Tibetaans bewoonde gebieden deel uitmaken van de provincie.
Hoofdstuk III van de TAR-regelgeving, getiteld “Publiciteit en educatie” (artikel 23-28), vereist propaganda over “contraspionage” om alle uithoeken van de samenleving te bereiken. De nationale veiligheidsprogramma’s van schoolkinderen moeten veiligheidskennis “contra-spionage” integreren in de inhoud van onderwijs en onderwijs (artikel 25). Zowel gedrukte als digitale door de staat gecontroleerde massamedia en internetproviders hebben de taak om “contraspionage” -propaganda uit te voeren in de vorm van advertenties, video’s en ander propagandamateriaal (artikel 28). Dorpscomités worden verondersteld te worden geleid om massa “onderwijswerk” in hun dorpen uit te voeren. Met andere woorden, de dorpscomités zijn belast met propagandawerk binnen de dorpen (artikel 10 en 23).

Verergering van de mensenrechtensituatie

Toen hem werd gevraagd naar de impact van de nieuwe TAR-regels voor contraspionage op de mensenrechten van de Tibetanen in Peking die over Tibet regeerden, zei de vooraanstaande Chinese rechtsgeleerde Teng Biao tegen de International Campaign for Tibet:
“[D] e TAR’s veiligheidsvoorschriften voor contraspionage zullen gewone Tibetanen in gevaar brengen. Het zal een golf van politieke campagnes op gang brengen die de vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid onderdrukken. De contraspionageregelgeving en de uitvoering ervan zullen de mensenrechtensituatie in Tibet, die al tragisch is, verergeren. “

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/nieuwe-voorschriften-uitgevaardigd-in-tibet-voor-tibetanen-om-elkaar-te-bespioneren/

Dit hou je toch niet voor mogelijk. Dat China dit kan verplichten.

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Verkiezingsdebat over China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren

Op 10 maart organiseerde de International Campaign for Tibet en de World Uyghur Congress een verkiezingsdebat over de invloed van China en onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren. Politici die deelnamen aan het debat waren: Martijn van Helvert (CDA), Kirsten van den Hul (PvdA), Sara Murawski (SP), Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks), Roelien Kamminga (VVD) en Salima Belhaj (D66).

Een belangrijk onderwerp van de komende Tweede Kamerverkiezingen is hoe we ons verhouden tot de toenemende invloed van China.  In Oost Turkestan zijn meer dan een miljoen Oeigoeren in kampen opgesloten, worden vrouwen gedwongen gesteriliseerd en worden kinderen van hun ouders gescheiden. Circa een half miljoen Tibetaanse boeren en nomaden moeten hun religie en cultuur afzweren en worden gedwongen omgeschoold tot fabrieksarbeider en tewerkgesteld. Wat zijn de politieke partijen van plan om hieraan te doen?
Onder leiding van debatleider Pim van Galen gingen kandidaat-Kamerleden met elkaar in discussie over de uitdagingen die zij zien in relatie tot China en hoe zij zich de komende periode gaan inzetten voor de mensenrechten van Tibetanen en Oeigoeren.
Tsering Jampa en Alerk Ablikim deelde hun kwetsbare verhaal en gaven de politici ruimte om hierop te reageren. Tsering Jampa is gevlucht uit Tibet toen zij 5 jaar oud was en wil niets liever dan terugkeren naar haar land. Alerk Ablikim heeft al jaren geen contact meer met zijn vader die als een van de eerste vast kwam te zitten in de heropvoedingskampen in Oost Turkestan.
Alle partijen zijn het er over eens dat de zorgen over China terecht zijn. Het nieuwe kabinet moet de invloed van China in Nederland terugdringen. En wil toegang tot Tibet en Oost-Turkestan om misstanden te onderzoeken.

Salima Belhaj van D66:
“Het is natuurlijk niet zo dat je als Nederland in je eentje China op zijn knieën kan dwingen, was dat maar waar.  Een van de instrumenten die we wel hebben zijn persoonlijke sancties om de mensen die direct betrokken zijn hard aan te pakken.”
Kirsten van den Hul van PvdA:”Het is tijd dat we licht schijnen op Tibet zodat we kunnen kijken wat voor vreselijke dingen zich daar afspelen.”

Roelien Kamminga van de VVD:
“Het is belangrijk dat er meer zicht komt op wat er gebeurt in Tibet. Onafhankelijke mensen moeten daar naartoe kunnen.”

Tom van den Nieuwenhuijzen van GroenLinks:
“Als het duidt op genocide, als het klinkt als genocide, het effect heeft van genocide, en op zo’n grote schaal gebeurt, kiezen wij er voor om dit genocide te noemen, ook als dit consequenties heeft voor onze relatie met China.”

Martijn van Helvert van CDA:
“We zullen echt wegen moeten vinden om de zaken te veranderen. Dat kunnen we niet als Nederland alleen. Sterker nog, dat lukt ons zelfs niet binnen Europa.”

Sara Murawski van de SP:
“Wij zijn voor gerichte sancties en wat mij betreft meer exportcontrole. Nederland kan zelf stappen zetten door ownership te nemen over het bedrijfsleven.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/verkiezingsdebat-over-chinas-onderdrukking-van-tibetanen-en-oeigoeren/

De Oeigoeren zijn een Turks volk uit de Chinese autonome regio Sinkiang. Met ongeveer 11 miljoen personen vormen de Oeigoeren 45% van de bevolking van dit gebied. De Oeigoerse taal behoort tot de Turkse talen.
Als je nog meer over Oeigoeren wilt weten.
https://www.amnesty.nl/oeigoeren-in-china

Boeddhisme, Vlaggen, Gebedsvlaggen, Cultuur, Gebed

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Verklaring van de voorzitter CTA op de 62e herdenking van de Dag van de Tibetaanse Opstand

Het is vandaag tweeënzestig jaar geleden dat duizenden Tibetanen in Lhasa gezamenlijk in opstand kwamen tegen het Chinese bewind. Het Centraal-Tibetaans Bestuur herdenkt en eert de moed en vastberadenheid van deze martelaren. Tevens denken we nu aan de Tibetanen in Tibet die zuchten onder de tirannieke Chinese heerschappij. Onze gebeden en gedachten zijn aan hen gericht en wij zijn onverminderd solidair met hen.Op 10 maart 1959 was Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama uitgenodigd om een theatervoorstelling bij te wonen in het hoofdkwartier van het Chinese leger in Lhasa. Een dag voor deze gebeurtenis was Zijne Heiligheid gevraagd om zonder zijn bewakers naar dit optreden te komen. Toen deze informatie het volk bereikte, vormden duizenden Tibetanen een menselijk schild rond het Norbulingka-paleis om Zijne Heiligheid te beschermen. Zeven dagen later kwamen twee mortiergranaten, afgevuurd vanuit een nabij gelegen Chinees legerkamp, buiten de noordelijke poort van het paleis terecht en zag Zijne Heiligheid zich gedwongen om diezelfde nacht nog het land te verlaten. In de vroege ochtend van 20 maart regende het mortieren en kogels op het Tibetaanse volk en in de daarop volgende dagen werden duizenden Tibetanen afgeslacht. Deze daden vormden verder bewijs dat China, dat zichzelf als “bevrijder” had geprofileerd sinds de invasie van Tibet in 1949, in feite een koloniserende onderdrukker was.
Meer dan een miljoen Tibetanen zijn in de afgelopen zestig jaar omgekomen onder het Chinese bewind. Vandaag zijn we bijeengekomen om gezamenlijk te rouwen om dit verlies. Maar we zijn hier ook om een eerbetoon te brengen aan de onverschrokkenheid en veerkracht van de Tibetanen in Tibet. Met gevaar voor eigen leven blijven ze protesteren door zich in te zetten voor het behoud van onze taal, ons geloof, ons land en onze identiteit.

Tibetaanse politieke gevangenen overleden door martelingen

Op 19 januari dit jaar overleed Tenzin Nyima, een 19-jarige monnik uit het Dza Wonpo-klooster in de prefectuur Karze, aan verwondingen die hij in de gevangenis had opgelopen. Hij was op vreselijke wijze gemarteld. Wat hij had misdaan? Hij had deelgenomen aan een vredig protest. Dit trieste voorval doet ons ook stilstaan bij het lot van andere jonge monniken en leken die bij hetzelfde protest aanwezig waren in november 2019 en die eveneens gevangengezet zijn.
Nauwelijks een maand na de dood van Tenzin Nyima overleed een andere Tibetaanse politiek gevangene, de 51-jarige reisleider Kunchok Jinpa uit Chagtse in de regio Driru, aan verwondingen die hij in de gevangenis had opgelopen. Hij zat sinds 2013 een gevangenisstraf van 21 jaar uit voor zijn vermeende rol bij het delen van nieuws aan buitenlandse media over lokale protesten (o.a. tegen het milieubeleid) in zijn regio. De tragische verhalen van Tenzin Nyima en Kunchok Jinpa zijn illustratief voor de gruwelijke werkelijkheid in Tibet.

De VS uit zorgen over doelbewuste sinificatie van de Tibetaanse identiteit

In hun jaarverslag meldde de Noord-Amerikaanse Congressional-Executive Commission on China (US CECC) dat de situatie op het gebied van mensenrechten en godsdienstvrijheid in China aan het verslechteren is. De commissie heeft zijn bezorgdheid geuit over China’s doelbewuste sinificatie van de Tibetaanse identiteit en over de vele willekeurige arrestaties van Tibetanen. Zo heeft China’s Staatsdienst voor Religieuze Aangelegenheden afgelopen maand een decreet aangekondigd (“De bestuurlijke maatregelen voor religieus personeel”) met nieuwe beperkingen ten aanzien van religieuze bijeenkomsten, godsdienstonderricht en religieuze activiteiten. Dit nieuwe decreet zal vanaf mei 2021 van kracht zijn en is er tevens op gericht om vermeende ‘buitenlandse invloeden’ uit te bannen.
Het verhaal van Gendhun Choekyi Nyima, de 11e Panchen Lama, is exemplarisch en toont China’s schaamteloze gebrek aan respect voor en inbreuk op de godsdienstvrijheid van het Tibetaanse volk. In mei dit jaar is het 26 jaar geleden dat Gendhun Choekyi Nyima, samen met zijn familie en Chadrel Rinpoche, de voormalige abt van het Tashi Lhunpo-klooster, werd ontvoerd en spoorloos verdween.
Jarenlang hebben internationale organisaties (zoals de VN-Commissie voor de Rechten van het Kind en de VN-Werkgroep voor gedwongen en onvrijwillige verdwijningen), regeringen en instanties wereldwijd die Tibet steunen, resoluties aangenomen en rapporten uitgebracht met daarin het verzoek om informatie over en vrijlating van de 11de Panchen Lama. Het Centraal-Tibetaanse Bestuur (CTA) heeft in 2020 via het Bureau van Tibet een maand lang wereldwijd campagne gevoerd om deze zaak onder de aandacht te brengen. Wij blijven ons inzetten voor de vrijlating van de 11e Panchen Lama.
Ondanks deze gezamenlijke inspanningen blijft China leugens verspreiden om de ontvoering en gedwongen verdwijning van een zesjarig kind te rechtvaardigen. Als de ontkenning van de Chinese overheid dat de Panchen Lama ontvoerd is en kwaad is aangedaan terecht is, moet China verifieerbaar recent foto- en videomateriaal aanleveren als bewijs dat de 11e Panchen Lama, zijn familie en Chadrel Rinpoche levend en wel zijn.

Tibet, samen met Syrië, vermeld als de minst vrije regio ter wereld

Censuur en toezicht in Tibet hebben ongekende niveaus bereikt en daardoor worden de fundamentele rechten van het Tibetaanse volk nog verder geschonden. Op 24 december 2020 hebben de autoriteiten in de zogeheten Tibetaanse Autonome Regio (TAR) aangekondigd tot strafrechtelijke vervolging over te gaan van personen die online communicatiemiddelen gebruiken om “het land te verdelen” en “de nationale eenheid te ondermijnen”. Deze maatregel zal de Chinese regering helpen om Tibet nog steviger in haar greep te houden.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat China in het rapport van Freedom House over internetvrijheid in 2020 genoemd wordt als het land dat veruit het meeste misbruik maakt van het internet. Daarnaast staat China met een 177e plaats ergens onderaan de World Press Freedom Index 2020, een ranglijst die wordt samengesteld door Verslaggevers zonder Grenzen (VZG). Elk jaar geeft deze Index de situatie weer op het gebied van persvrijheid voor journalisten in 180 landen en regio’s.
Afgelopen december is de 30-jarige Tibetaanse nomade Lhundup Dorjee uit de prefectuur Machin Golog veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar, omdat hij een video van Zijne Heiligheid had geplaatst op microblogsite Weibo.
Tibet zit in een zwaar bewapende digitale kooi en het is vrijwel onmogelijk om informatie naar buiten te krijgen. In januari ontvingen we – vijf jaar nadat het gebeurd was – het bericht over de 26-jarige Shurmo uit het dorp Shagchukha (regio Driru) die zichzelf uit protest in brand had gestoken. Hieruit blijkt wel hoeveel controle en toezicht op informatie het Chinese bewind uitoefent in Tibet.
Shurmo is een van de 155 Tibetanen die zich sinds 2009 uit protest in brand hebben gestoken. Van hen zijn er 133 overleden. De verstikkende greep van China heeft Tibetanen in Tibet tot dergelijke extreme maatregelen aangezet om hun onvrede kenbaar te maken over het beleid en de praktijken die een bedreiging vormen voor de Tibetaanse identiteit, religie en cultuur. Zelfs toen ze al volledig in brand stonden, riepen zij om vrijheid voor het Tibetaanse volk en de rechtmatige terugkeer van Zijne Heiligheid de Dalai Lama naar Tibet. Hoe het leven er in werkelijkheid uitziet in Tibet blijkt uit het jaarverslag van Freedom House over 2021. Daarin staat Tibet, samen met Syrië, vermeld als de minst vrije regio ter wereld.

Volgens Freedom House voert China “de meest geavanceerde en gedetailleerde campagne van grensoverschrijdende repressie ter wereld.”

China gebruikt zijn groeiende economische invloed om de democratie wereldwijd in gevaar te brengen

Vandaag de dag strekken de lange armen van de Chinese macht zich verder uit dan alleen Tibet: China gebruikt zijn groeiende economische invloed om de democratie wereldwijd in gevaar te brengen. Volgens Freedom House voert China “de meest geavanceerde en gedetailleerde campagne van grensoverschrijdende repressie ter wereld.” Dit rapport geeft aan hoe ver de Chinese communistische partij gaat om Chinese burgers, politieke dissidenten, inwoners van Hongkong en minderheden zoals Tibetanen en Oeigoeren te controleren en onderdrukken – zelfs tot buiten de staatsgrenzen. Alle democratieën ter wereld moeten hun krachten bundelen om dergelijke aanvallen op de mondiale democratie de kop in te drukken.
On 27 december 2020 ondertekende Donald Trump, toen nog president van de Verenigde Staten, de Tibetan Policy and Support Act 2020 (TPSA). De TPSA belichaamt een sterke verbetering van het Amerikaanse beleid en steun voor Tibet. Er staat duidelijk in vastgelegd dat de reïncarnatie van de Dalai Lama en andere Tibetaanse boeddhistische leiders religieuze aangelegenheden zijn en dat alle beslissingen ten aanzien van reïncarnaties louter genomen kunnen worden door de Dalai Lama, het Tibetaanse volk en de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap. Daarnaast bevat de wet de waarschuwing dat er sancties volgen voor de Chinese autoriteiten als ze zich mengen in deze kwestie. In deze wet wordt het Centraal-Tibetaans Bestuur formeel erkend en is het belang van het milieu en de hoogvlaktes van Tibet vastgelegd.
Wij spreken onze dank uit aan de Amerikaanse regering, het Congres en de Senaat, en vooral aan degenen die dit wetsvoorstel hebben voorbereid en ingediend. Ook willen we alle organisaties en personen bedanken die er met hun steun voor hebben gezorgd dat deze wet snel is aangenomen.
We zijn de Minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, dankbaar dat hij kort na zijn aantreden een speciale coördinator voor Tibetaanse Kwesties heeft aangesteld. Ook roepen wij de regering-Biden op om snel een speciale coördinator aan te stellen en om andere cruciale wetten zoals de ‘Reciprocal Access to Tibet Act 2018′ en TPSA 2020 te implementeren.
De US CECC heeft het Amerikaanse Congres en de regering aangeraden om er bij de Chinese regering op aan te dringen dat China “ophoudt de Dalai Lama te behandelen als een gevaar voor de veiligheid” en dat China onvoorwaardelijk de dialoog moet hervatten met de vertegenwoordigers van Zijne Heiligheid. Mijn bestuur is vastbesloten om de middenweg-aanpak te blijven hanteren bij ons streven naar echte autonomie voor heel Tibet.
We staan volledig achter onze broeders en zusters in Tibet, en vooral achter de politieke gevangenen die vastberaden volhouden ondanks de mensonterende behandeling en martelingen die ze ondergaan in Chinese gevangenissen. We zijn blij met het recente nieuws over de vrijlating van Tashi Wangchuk, een pleitbezorger van de Tibetaanse taal, na een gevangenisstraf van vijf jaar. We roepen de Chinese regering op om alle politieke gevangenen, en dus ook de 11e Panchen Lama, vrij te laten.
Nu de eindronde van de verkiezingen voor de Sikyong en het 17e parlement nadert, roepen we iedereen op om zich verantwoord te gedragen, vooral op sociale media. Wij kunnen genieten van de democratie die onze grote leider ons geschonken heeft en we moeten ons kiesrecht dan ook op verantwoorde wijze uitoefenen. Ook moeten we blijven denken aan de hoop en de wensen van onze mensen in Tibet. En dat kunnen we doen door onze democratie in ballingschap en onze zaak voor vrijheid en rechtvaardigheid verder te versterken.
Wij buigen nederig voor Zijne Heiligheid: zijn onvermoeibare inspanningen hebben geleid tot wereldwijde steun voor de Tibetaanse zaak en tot de instelling van een daadkrachtig Tibetaans bestuur en een vastberaden gemeenschap in ballingschap.
Mijn bestuur heeft er hard aan gewerkt om onze zaak verder te brengen en om de stemmen van Tibetanen in Tibet te laten horen aan de rest van de wereld. Tegelijkertijd hebben we onze inspanningen gericht op het welzijn van de Tibetaanse diaspora. Wij voelen ons vereerd en we danken u allen voor uw steun.
Onze aanhoudende strijd voor vrijheid zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze vrienden over de hele wereld. De Kashag wil namens de Tibetanen binnen en buiten Tibet bovenal de Indiase regering en het Indiase volk bedanken voor hun grootmoedigheid en nooit aflatende steun. Daarnaast bedanken wij de leiders, regeringen, overheden, organisaties en personen die opkomen voor gerechtigheid, gelijkheid en vrijheid en die de rechtvaardige Tibetaanse zaak blijven steunen.
En tot slot: laten we bidden voor een lang en gezond leven van Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama. Wij bidden dat de dag snel moge aanbreken dat de stralen van vrede en vrijheid zullen schijnen over het Land van de Sneeuw. Bhod Gyalo!

Voorzitter, 10 maart 2021

Opmerking: Dit is een vertaling van de Tibetaanse verklaring. In het geval van discrepanties tussen de taalversies is de Tibetaanse versie leidend en gezaghebbend. Lees hier de Engelse vertaling op de website van de Centraal-Tibetaanse regering.

Verklaring van International Campaign for Tibet naar aanleiding van de Dag van de Tibetaanse Opstand

Solidariteit met de Tibetanen op de 62e herdenking van de Dag van de Tibetaanse Opstand.


De International Campaign for Tibet betuigt haar solidariteit met het Tibetaanse volk op de 62e verjaardag van de Tibetaanse Nationale Opstand van 10 maart 1959.
Op die dag in 1959 verzamelden de Tibetanen zich in Lhasa en kwamen in opstand om te protesteren tegen de invasie van China in hun vaderland, een van oudsher onafhankelijk land. Vervolgens werd de Dalai Lama gedwongen in ballingschap te vluchten.
China regeert Tibet sindsdien met ijzeren vuist en de situatie is steeds verder verslechterd. Tibet is nu samen met Syrië de minst vrije regio ter wereld, volgens de meest recente ranglijst van Freedom House, die dateert van 3 maart 2021.
Maar buiten Tibet had de Dalai Lama de vooruitziende blik om in ballingschap instellingen op te richten die het Tibetaanse volk in staat hebben gesteld zijn religie, tradities en manier van leven te behouden en aan de wereld te verspreiden. Tegelijkertijd hebben deze instellingen de Tibetanen in staat gesteld modern onderwijs te volgen. Vandaag de dag overleven de Tibetaanse cultuur en identiteit werkelijk in ballingschap, terwijl zij in Tibet worden bedreigd in hun voortbestaan.
Daarnaast gaat de democratisering van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap door met een proces dat momenteel gaande is om het volgende leiderschap van het Centraal Tibetaans Bestuur te kiezen.
De inzet van de Dalai Lama om de Tibetaanse strijd geweldloos te houden, ondanks de enorme uitdagingen, blijft een inspiratiebron voor ICT en geweldloze bewegingen in de hele wereld.
Het probleem in Tibet is nog lang niet opgelost. Sinds 2010 is er geen dialoog meer geweest tussen de gezanten van de Dalai Lama en de Chinese leiders. De internationale gemeenschap moet de vreedzame strijd van het Tibetaanse volk proactief steunen.
Nu we deze 10e maart herdenken, wijdt ICT zich opnieuw aan het bevorderen van mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk, aan het bevorderen van een oplossing van het Chinees-Tibetaanse conflict door middel van onderhandelingen, en aan het verwezenlijken van de visie van de Dalai Lama.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/verklaring-van-de-voorzitter-van-het-centraal-tibetaans-bestuur-bij-de-62e-herdenking-van-de-dag-van-de-tibetaanse-opstand/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Freedom House: Tibet evenaart Syrië als ’s werelds minst vrij land

Tibet is nu samen met Syrië het minst vrije land ter wereld, volgens de laatste ranglijst van de invloedrijke waakhond Freedom House.

Volgens het rapport Freedom in the World 2021 van Freedom House heeft Tibet een totaalscore van 1 op een mogelijke 100 op de wereldwijde ranglijst van vrijheidslanden. Daarmee is Tibet samen met Syrië de slechtste op de lijst.
Het rapport van dit jaar betekent een verandering ten opzichte van de afgelopen jaren, toen Tibet op de tweede plaats stond achter Syrië. Vorig jaar was de score van Syrië 0/100, maar deze is verbeterd tot 1/100 in deze onderzoeksperiode, waardoor Tibet nu samen met Syrië de minst vrije staat of gebied is.
“Het feit dat Tibet nu gelijk staat met de slechtste in de wereldwijde vrijheidsscores van Freedom House is een duidelijk teken van hoe slecht de situatie in Tibet is geworden,” zei International Campaign for Tibet Interim President Bhuchung K. Tsering. “We hopen dat deze ranglijst de wereld eraan zal herinneren dat het dringend noodzakelijk is om actie te ondernemen voor Tibet.”

Gebrek aan vrijheid
Freedom House zegt dat zijn volledige 2021-rapport over Tibet binnenkort beschikbaar zal zijn. De wereldwijde vrijheidsscore voor Tibet omvat min 2 op een mogelijke 40 voor politieke rechten en min 3 op een mogelijke 60 voor burgerlijke vrijheden.
De laatste jaren heeft China de repressie opgevoerd in Tibet, dat al meer dan zes decennia op wrede wijze door de Chinese regering wordt bezet.

 • China is van plan zijn eigen nep-Dalaï Lama te benoemen zodra de 85-jarige Tibetaanse spirituele leider uiteindelijk overlijdt. De Chinese regering heeft in de wet vastgelegd dat Tibetaanse lama’s toestemming van de regering moeten krijgen voordat zij kunnen reïncarneren.
 • Volgens onderzoeker Adrian Zenz heeft China een grootschalig dwangarbeidprogramma opgezet in de Tibetaanse Autonome Regio, die ongeveer de helft van Tibet beslaat. Dit programma heeft alleen al in de eerste zeven maanden van 2020 meer dan een half miljoen Tibetanen van het platteland van hun land verdreven en in militair geleide zgn. ‘trainingscentra’ geplaatst.
 • China heeft het ook gemunt op de Tibetaanse taal. Vorig jaar publiceerde Human Rights Watch een rapport waarin werd onthuld hoe de Chinese regering Tibetaans door Chinees vervangt als onderwijstaal op Tibetaanse scholen.
 • Chen Quanguo, de architect van de voortdurende genocide op Oeigoeren in Xinjiang, was eerder China’s hoogste leider in de Tibetaanse Autonome Regio, waar hij een systeem van massasurveillance en militarisering ontwikkelde dat sindsdien alleen maar is gegroeid.
 • Meer dan 500 Tibetaanse politieke gevangenen zitten momenteel in China’s wrede gevangenissen, waar ze routinematig worden gefolterd en mishandeld, enkel en alleen omdat ze hun grondrechten hebben uitgeoefend.
 • Sinds 2009 hebben meer dan 155 Tibetanen zichzelf in brand gestoken als wanhopig protest tegen China’s vernietiging van hun cultuur en manier van leven.

Steun voor Tibet
In reactie op de toenemende onderdrukking door China spreken regeringen over de hele wereld steeds vaker hun steun uit voor het Tibetaanse volk.

 • In 2019 verklaarde Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dat: “Ook in Tibet is sprake van verhoogde politiepresentie en surveillance, met name in stedelijke gebieden en in en rondom tempels. Het kabinet maakt zich zorgen over inmenging van de Chinese overheid in religieuze zakend in religieuze aangelegenheden. Het reïncarnatieproces van de dalai lama is volgens de Chinese autoriteiten onderhevig aan Chinese wetgeving. De positie van dit kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf is om een toekomstige opvolger van de dalai lama aan te wijzen. Ook moedigt het kabinet China aan om in dialoog te blijven met vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap binnen en buiten China. Andere zorgelijke ontwikkeling zijn bijvoorbeeld de gedeeltelijke sloop van het Tibetaanse kloostercomplex Larung Gar en het feit dat de Tibetaanse taal in het verplichte onderwijs steeds meer plaats moet maken voor het Mandarijn. Het kabinet consta- teert dat het Chinese beleid in Tibet in zijn geheel gezien een sterk beperkende werking heeft op de religieuze en culturele vrijheden in Tibet, alsook op de privacy van met name Tibetaanse boeddhisten.” (Kamerbrief 11 november 2019)
 • In navolging van de verklaring van Minister Blok hebben regeringen in België, Duitsland, en de Europese Unie zich op gelijksoortige standpunten gesteld.
 • Eind 2020 hebben de VS de Tibetan Policy and Support Act aangenomen, een verstrekkend stuk wetgeving dat de Amerikaanse steun voor Tibet drastisch opwaardeert. De nieuwe wet maakt het officieel beleid van de VS dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap kunnen beslissen over zijn opvolging.
 • De VS hebben in 2018 ook de Reciprocal Access to Tibet Act aangenomen, waarmee ze doel treffen tegen het oneerlijke beleid van China om Amerikanen journalisten, diplomaten en gewone burgers uit Tibet te weren. Als onderdeel van de RATA kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen zomer aan dat het Chinese functionarissen de toegang tot de VS had ontzegd vanwege hun rol in het weren van Amerikanen uit Tibet.
 • President Biden gaf tijdens zijn campagne een verklaring uit waarin hij zei dat “de regering Biden-Harris zal opkomen voor het volk van Tibet”. Biden beloofde druk uit te oefenen op de Chinese regering om Amerikanen toegang te geven tot Tibet en om terug te keren naar rechtstreekse onderhandelingen met de vertegenwoordigers van het Tibetaanse volk.

Zie de mondiale vrijheidsscores 2021 van Freedom House.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/freedom-house-tibet-evenaart-syrie-als-s-werelds-minst-vrij-land/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Wetsvoorstel tegen Uyghur, Tibetaanse dwangarbeid

Een nieuw tweeledig wetsontwerp dat de invoer in de Verenigde Staten verbiedt van goederen die door Oeigoerse dwangarbeiders zijn vervaardigd, zal de Amerikaanse regering ook een handhavingsstrategie opleggen voor de aanpak van dwangarbeid van Tibetanen.

De Uyghur Forced Labor Prevention Act zal een “weerlegbaar vermoeden” creëren dat goederen die in Xinjiang zijn gemaakt – wat de Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan – het resultaat zijn van dwangarbeid en de Verenigde Staten niet mogen binnenkomen, tenzij er “duidelijk en overtuigend” bewijs is van het tegendeel.
Een groep van Republikeinse en Democratische congresleden-Reps. James P. McGovern, D-Mass, Chris Smith, R-N.J., Thomas R. Suozzi, D-N.Y., Vicky Hartzler, R-Mo, Tom Malinowski, D-N.J., Mike Gallagher, R-Wis, en Jennifer Wexton, D-Va – heeft het wetsvoorstel vandaag, 18 februari 2021, in het Huis geïntroduceerd.
Een eerdere versie van de wet werd in september 2020 door het Huis aangenomen met een stemming van 406-3.

Handhavingsstrategie
Het bijgewerkte wetsvoorstel van het Huis bevat nieuwe verwijzingen naar Tibet, waaronder de bevinding dat “honderdduizenden plattelandsbewoners van de Tibetaanse Autonome Regio zijn onderworpen aan ‘militaire’ opleiding, ideologisch onderwijs en beroepsopleiding voordat zij werden overgeplaatst naar arbeidsplaatsen in de [Tibetaanse] Autonome Regio of elders in China”.
In het wetsontwerp wordt gewezen op de “gelijkenis van het systeem van de Tibetaanse Autonome Regio met dat van de Xinjiang Uyghur Autonome Regio”.
De TAR beslaat ongeveer de helft van Tibet, een historisch onafhankelijk land dat China meer dan 60 jaar geleden annexeerde en veranderde in wat nu een van de minst vrije plaatsen op aarde is.
Volgens de nieuwe wet moet de Forced Labor Enforcement Task Force van de VS een strategie opstellen om “dwangarbeid in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang in China of [goederen] die door Oeigoeren, Kazakken, Kirgiezen, Tibetanen of leden van andere vervolgde groepen [door dwangarbeid] in enig ander deel van de Volksrepubliek China zijn vervaardigd, doeltreffend aan te pakken”.
Deze handhavingsstrategie zal een lijst moeten omvatten van produkten die geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd door onvrijwillige arbeid van Tibetanen of leden van de andere vervolgde groepen, alsmede een lijst van bedrijven die dergelijke produkten in de Verenigde Staten hebben verkocht.

Gedwongen arbeid in Tibet
De kwestie van de Tibetaanse dwangarbeid heeft de aandacht getrokken van wetgevers en activisten over de hele wereld sinds de wetenschapper Adrian Zenz in september 2020 een baanbrekend rapport publiceerde waarin een grootschalig dwangarbeidprogramma in de TAR aan het licht werd gebracht.
Volgens het onderzoek van Zenz heeft het programma in de eerste zeven maanden van 2020 meer dan een half miljoen Tibetanen van het platteland van hun land verdreven naar militair-geleide zgn. ‘trainingscentra.’ Daarna werden veel van de Tibetanen naar andere gebieden in Tibet en China gestuurd en gedwongen in fabrieken en de bouw te gaan werken tegen lage lonen.

Zenz verscheen later in de serie Tibet Talks van de International Campaign for Tibet om zijn bevindingen te bespreken.

Na het uitkomen van dit rapport riepen meer dan 60 parlementsleden uit 16 landen hun verheden op om ” onmiddellijke maatregelen te treffen om deze wandaden te veroordelen en verdere mensenrechten schendingen te voorkomen.” De 63 parlementsleden waren lid van de Inter-Parliamentary Alliance on China. Zenz adviseert hen aangaande nationale minderheden.

ICT quote

International Campaign for Tibet Interim President Bhuchung K. Tsering zegt:

“Americans have long been strong supporters of the Tibetan people, and they do not want their goods and products tainted by the coerced labor of Tibetans living under China’s authoritarian rule. Similarly, Americans are appalled at China’s horrific treatment of Uyghurs, which the US government has labeled as genocide. We thank Reps. McGovern, Smith and their colleagues for making Tibet part of this urgent legislation, and we call on both houses of Congress to pass the bill with haste.”

VERTALEN NU;
Amerikanen zijn lange tijd een groot voorstander geweest van het Tibetaanse volk, en ze willen niet dat hun goederen en producten worden aangetast door de dwangarbeid van Tibetanen die onder het autoritaire bewind van China leven. Evenzo zijn Amerikanen ontzet over de gruwelijke behandeling van Oeigoeren door China, die de Amerikaanse regering als genocide heeft bestempeld. We danken vertegenwoordigers McGovern, Smith en hun collega’s voor het opnemen van Tibet in deze dringende wetgeving, en we roepen beide huizen van het Congres op om het wetsvoorstel met spoed goed te keuren.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/wetsvoorstel-tegen-uyghur-tibetaanse-dwangarbeid/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

NGO’s roepen Frankrijk op uitzendlicentie van China Global Television Network af te wijzen

Het besluit zal gevolgen hebben voor de mogelijkheid van China om in heel Europa uit te zenden

Op 1 maart 2021 heeft de Internationale Campagne voor Tibet, samen met de FIDH en haar Franse lidorganisatie Ligue des droits de l’Homme, een open brief gericht aan de Conseil supérieur de l’audiovisuel – CSA, de Franse toezichthouder voor de media – om de aanvraag voor een zendmachtiging, ingediend door het Chinese staatsmedium China Global Television Network (CGTN), te verwerpen.
Volgens een verslag van de Financial Times heeft CGTN in december inderdaad contact opgenomen met de CSA, enkele dagen voordat de Britse mediawaakhond Ofcom de uitzendrechten van de zender ontnam omdat de zender volgens hem “ultiem gecontroleerd” werd door de Chinese Communistische Partij. De CSA zei dat zij nu eerst moet beslissen of zij bevoegd is, en vervolgens of zij CGTN al dan niet toestaat in Frankrijk uit te zenden.
Hoewel er geen Franse wet is die door de staat gecontroleerde omroepen verbiedt in het land uit te zenden, zijn ICT en de andere ondertekenaars van de brief van mening dat de CSA het besluit van Ofcom moet volgen en CGTN moet verbieden de propaganda van het Chinese autoritaire regime op Franse bodem uit te zenden.
Dit besluit is des te belangrijker omdat het besluit van de CSA gevolgen zal hebben voor de mogelijkheid van CGTN om in heel Europa uit te zenden (ook in Nederland): volgens een overeenkomst van de Raad van Europa is een omroep die eenmaal een zendmachtiging heeft verkregen in een ondertekenende lidstaat, ook geldig in de andere ondertekenende staten.

Klik hier om de originele brief te lezen (in het Frans).

Hieronder volgt een onofficiële Nederlandse vertaling van de brief door ICT:

Guillaume Blanchot
Algemeen directeur
Hoge Raad voor de audiovisuele sector
Tour Mirabeau
39-43, quai André-Citroën
75739 Parijs cedex 15

Betreft: Verzoek om toestemming voor uitzending van het China Global Television Network in Frankrijk 

Brussel/Parijs, 1 maart 2021

Mijnheer de directeur-generaal,

De International Federation for Human Rights (FIDH) en haar ledenorganisaties de Ligue des Droits de l’Homme en de International Campaign for Tibet willen uiting geven aan hun ernstige bezorgdheid over het verzoek van de Chinese informatiezender China Global Television Network (CGTN) om toestemming voor uitzendingen in Frankrijk, dat in december jl. is ingediend bij de Conseil Supérieur de l’audiovisuel.
Zoals u weet, komt dit verzoek op een moment dat de Britse regelgevende instantie voor de media, Ofcom, heeft besloten de vergunning van CGTN in te trekken wegens de controle die de Chinese Communistische Partij op haar programma’s uitoefent.[1] CGTN is inderdaad een Chinees staatsmedium, en de redactionele lijn van het kanaal houdt geen rekening met de vereisten van objectiviteit van de journalistiek, in overeenstemming met de officiële propaganda en de belangen van de Chinese Communistische Partij, een van de meest repressieve regimes ter wereld, met name op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en van informatie en de persvrijheid.
Met name sinds president Xi Jinping aan de macht is gekomen, is de mensenrechtensituatie in China sterk verslechterd, zoals blijkt uit de invoering van een wetgevingsarsenaal om NGO’s te controleren, het toezicht op internetnetwerken, de politiecontrole op Tibetanen en Oeigoeren, de praktijk van willekeurige detentie of gedwongen verdwijningen en het endemische gebruik van foltering in detentie[2]. Wat de persvrijheid betreft, blijft het land helemaal onderaan de jaarlijkse ranglijst van RSF stagneren; veel journalisten worden nog steeds vastgehouden omdat zij verslag deden van de gezondheidscrisis. De Chinese autoriteiten beperken ook in ernstige mate de toegang van buitenlandse journalisten tot Tibet en Xinjiang, en zij verjagen degenen die kritiek hebben op hun onderdrukkende beleid van hun grondgebied of weren hen van uitzending.[3]
Tegelijkertijd heeft de Chinese regering de afgelopen jaren haar inspanningen opgevoerd om onze vrije media te instrumentaliseren om haar propaganda naar het buitenland te exporteren en de publieke opinie buiten haar grenzen te beïnvloeden, zoals onthuld door RSF[4] en verschillende studies van onderzoeksinstituten.[5] Eerder had Ofcom CGTN op de vingers getikt vanwege haar vooringenomenheid bij de verslaggeving over pro-democratische protesten in Hongkong in 2019.
In deze context, en hoewel geen enkele wet in Frankrijk door de staat gecontroleerde media verbiedt om in het land uit te zenden, zijn wij van mening dat in het geval dat de Conseil supérieur de l’audiovisuel bevoegd is, het zijn morele plicht zou zijn – als bewaker van de kwaliteit van informatie en van de imperatief om desinformatie te bestrijden, pijlers van onze democratieën die de vrije media zijn – om een zender van een autoritair regime te verhinderen zijn valse propaganda op Franse bodem uit te zenden. Wij verzoeken de Commissie derhalve het besluit van Ofcom te volgen en het verzoek van CGTN af te wijzen.
Het behoud van de vrijheid en onafhankelijkheid van de media staat niet alleen op het spel in Frankrijk, maar in heel Europa, aangezien volgens een Europese verdelingsovereenkomst een omroepvergunning die in een van de lidstaten is verkregen, geldig is in alle andere lidstaten. Als gevolg van het besluit van Ofcom hebben verschillende distributeurs die CGTN in Duitsland uitzenden, hun uitzendingen van de zender tijdelijk stopgezet en wachten zij nu op het besluit van de Franse autoriteiten in deze zaak.

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht,

Met vriendelijke groeten,

Gaelle Dusepulchre
Permanent Representative to the European Union
FIDH

Vincent Metten
EU Policy Director
International Campaign for Tibet (ICT)

Malik Salemkour
Voorzitter
Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

[1] ‘Jugée assujettie au Parti communiste chinois, la chaîne CGTN perd sa licence au Royaume- Uni’, Le Monde, February 4, 2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/04/jugee- assujettie-au-parti-communiste-chinois-la-chaine-cgtn-perd-sa-licence-au-royaume- uni_6068780_3210.html
[2] Over the last few months, many Tibetans have died in custody – or shortly after their release – as a result of the torture and mistreatment they sustained in detention. See for example https://www.savetibet.eu/tibetan-monk-dies-after-beating-in-custody-pattern-of-torture-and- mistreatment-in-tibet-must-end/https://www.savetibet.eu/ict-calls-for-investigation-after-tibetan- dies-following-torture/
[3] In 2015, Beijing correspondent for l’Obs Ursula Gauthier was expelled from China after an article mentionning the repression of the Uyghur minority in Xinjiang (https://www.reuters.com/article/ofrtp-france-chine-journaliste -idFRKBN0U905V20151226). More recently, the BBC has been accused by Chinese authorities of “biased and inaccurate” reporting by after it published testimonies of women in Xinjiang who described being raped in detention camps, and has been banned from broadcasting on Chinese soil.
[4] ‘China’s Pursuit of a New World Media Order’, Reporters Without Borders (RSF), March 22, 2019, https://rsf.org/en/reports/rsf-report-chinas-pursuit-new-world-media-order“If democracies do not resist, Beijing will impose his view and his propaganda, which is a threat for journalism and democracy,” said General Secretary of RSF Christophe Deloire.
[5] See for example Authoritarian advance: Responding to China’s growing political influence in Europe, MERICS and GPPi, February 2018, https://www.merics.org/en/publications/authoritarian- advance

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ngos-roepen-frankrijk-op-uitzendlicentie-van-china-af-te-wijzen/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

TIBETVRIENDEN

Dit kreeg ik prive

Tashi Delek Tibetvrienden,

Op 10 maart organiseren de International Campaign for Tibet en de World Uyghur Congress een verkiezingsdebat over China, en o.a. de onderdrukking door China van de Tibetanen en de Oeigoeren.
In het debat gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het Chinese beleid ten aanzien van Tibetanen en Oeigoeren en de invloed van China op onze samenleving en op mensenrechten wereldwijd.
Het debat zal via livestream uit Nieuwspoort te volgen zijn. 
​Om de onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren door China hoog op de​ politieke agenda te zetten, willen we dat zoveel mogelijk mensen het debat volgen.
Jullie kunnen ons hierbij helpen door:

 • Onderstaand bericht op jullie social media kanalen te posten
 • De webpagina of het Facebook event te delen​ met jullie achterban
 • Vragen aan de Kamerleden kunnen direct tijdens het debat worden gesteld via de chat functie

Op woensdag 10 maart organiseren International Campaign for Tibet en World Uyghur Congress een #verkiezingsdebat over China! 
In het debat, gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het Chinese beleid ten aanzien van Tibetanen en Oeigoeren  en de invloed van China op onze samenleving en op mensenrechten wereldwijd.  

Meld je aan voor het Facebook event en kijk 10 maart live mee: http://bit.ly/2ZGF4DE​

Website: https://savetibet.nl/verkiezingsdebat/

Facebook event: https://www.facebook.com/events/907474613439734/

Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met Elena Somers, elena.somers@savetibet.nl.
Heel veel dank voor het onder de aandacht brengen van de mensenrechtensituatie in Tibet en Oost Turkestan tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen.

Met vriendelijke groet,

Shiba Degenhart

cid:image001.png@01D5785D.B1B812E0Shiba DegenhartInternational Campaign for Tibet Funenpark 1d1018 AK Amsterdam
Tel.: 020 – 330 82 65
Email: shiba.degenhart@savetibet.nlwww.savetibet.nl
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M
Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Body-Moving-Theo-Herbots

Uw Gezondheid Onze zorg (You can translate any page and message into 110 languages with the GOOGLE-TRANSLATE-WIDGET under each message and page)

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

keşif yolculuğum 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry Magie & Fancy

Mala's magie en Fancy pareljuwelen

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Inner Power

Blog over bewustwording, persoonlijke groei, gezondheid en spiritualiteit .

WorldsApart 2.0

So Close & Yet So Far...

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

crazyhormonenhome.wordpress.com/

Hormonen issues en alles wat je moet weten over je schildklier!

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Kreativ text, annorlundaskap, dikter, bipolaritet, aspergers syndrom, samhällsdebatt

Fit 'N' Inch

Fitness,food,fashion

kribbels uit mijn leven

een kijk in mijn gedachten en de gebeurtenissen uit mijn dagelijks leven, heel gewone dingen, misschien ook wel heel bijzondere......

allisone

we are all connected

<span>%d</span> bloggers liken dit: