Tag Archive: Tibet


Gedragscode verbiedt elke vorm van godsdienstigheid door Tibetaanse CCP-leden

Een nieuwe gedragscode voor leden van de Chinese Communistische Partij in de Tibetaanse Autonome Regio verbiedt partijleden expliciet alle vormen van godsdienstigheid in zowel het openbare als het privé-leven.

De zes punten tellende gedragscode, die momenteel in behandeling is, is van belang omdat het wellicht de eerste partijverordening is die duidelijk en uitvoerig de specifieke vormen van godsdienstigheid beschrijft die voor partijleden in de TAR verboden zijn. Voorbeelden van uitdrukkelijk verboden gedragingen zijn het dragen van rozenkransen of religieuze afbeeldingen, het doorsturen of liken van religieus materiaal online en rond bergen en meren lopen.
Partijleden moeten ook een actieve rol spelen bij het uitdragen van de antireligieuze houding van de partij door familieleden te adviseren hun religieus bewustzijn te bagatelliseren, geen altaren op te zetten of religieuze beelden op te hangen in hun huizen, en toestemming van de partij te vragen alvorens religieus personeel uit te nodigen om rituelen uit te voeren voor gebruikelijke gelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen.
International Campaign for Tibet heeft het document met de gedragscode in handen gekregen, dat sinds april 2021 intern onder de partijleden circuleert. ICT is van mening dat de “Gedragscode voor leden van de Communistische Partij in de Tibetaanse Autonome Regio voor het niet geloven in religie” specifiek gericht is op Tibetaanse leden in de CCP, ondanks dat het document formeel de titel draagt van toepassing te zijn op alle leden van de Communistische Partij in de TAR.
Volgens de staatsmedia wordt momenteel in verschillende delen van de TAR een campagne gevoerd om de strikte naleving van de gedragscode door partijleden te bevorderen. Op 14 mei bijvoorbeeld hield de partijafdeling van het dorp Tsamchu (Chinees: Cangqu) een studiebijeenkomst voor 32 partijleden van de afdeling. Twee andere bijeenkomsten werden gehouden voor partijleden in het seismisch station Singe Khabab (Shiquanhe) (19 mei) en op een lagere school in Yakra (Yare) (20 mei). Soortgelijke studiebijeenkomsten hebben in mei en juni ook plaatsgevonden in de districten Lhasa, Nyingtri en Metok.
Naast het bestuderen van de gedragscode wordt in de campagne de nadruk gelegd op ideologische conformiteit en politieke verantwoordelijkheid van alle partijleden in de TAR.
Verschillende voorschriften, zoals “Voorschriften inzake disciplinaire maatregelen van de Communistische Partij van China”, “Voorschriften inzake toezicht binnen de partij van de Communistische Partij van China”, “Voorzichten bepalingen inzake het politieke leven binnen de partij” en “Voorschriften inzake het werk van het Verenigd Front van de Communistische Partij van China”, zijn van toepassing op alle leden van de Communistische Partij in China en leggen de nadruk op ideologische conformiteit, discipline en politieke verantwoordelijkheid.
De gedragscode voor de TAR lijkt echter uniek te zijn, aangezien er geen soortgelijke voorschrift voor religie bestaat voor partijleden in andere Chinese provincies en “autonome” regio’s. Xinjiang, met een Moslim meerderheid, is de regio die het best te vergelijken is met de overwegend Boeddhistische TAR; ICT heeft echter geen gelijkwaardige gedragscode gevonden die Islamitische religiositeit verbiedt voor partijleden in Xinjiang. Het unieke karakter van de gedragscode wijst erop dat de partijleiders van de TAR gebruik maken van hun speelruimte om zich te richten op Tibetaans-boeddhistische religiositeit bij de uitvoering van de partijrichtlijnen tegen religie en partijvorming in de TAR.
Door het toenemend aantal nieuwe wetten inzake het controleren en beperken van Tibetaans Boeddhistische praktijken en het inperken van de verspreiding van het Tibetaans Boeddhisme in het Chinese binnenland, geeft de gedragscode voor de TAR-partijleden op unieke wijze aan wat niet is toegestaan voor Tibetaanse partijleden in de TAR. De code verbiedt niet alleen alle vormen van godsdienstigheid (zowel subtiel als openlijk) op individueel niveau, maar breidt ook hun verplichting als partijadviseurs uit tot hun familie en de samenleving in het algemeen. Door partijleden te verplichten hun gezinsleden en familieleden te adviseren niet deel te nemen aan religieuze activiteiten, lijkt de partij te willen bereiken dat meer dan 50% van de Tibetaanse samenleving in de TAR niet in het Tibetaans Boeddhisme gelooft. Zo vormen bijvoorbeeld 57.000 partijleden in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa ongeveer 10% van de bevolking van Lhasa. Uitgaande van een gezin van drie met twee familieleden in de stad, kan de partij haar ideaal rechtstreeks doorsijpelen tot ten minste 50% van de bevolking van Lhasa.

In de gedragscode zijn de volgende voorschriften van toepassing op godsdienstigheid voor de Tibetaanse partijleden:

 • Geen kralen en beeldjes op je lichaam dragen
 • Geen tatoos van religieuze geschriften of tekens op je lichaam
 • Geen religieuze tekens plaatsen op kantoorgebouwen of officiële voertuigen
 • Niet deelnemen aan religieuze groepsstudie en religieus chanten
 • Geen geld en materiaal doneren aan kloosters
 • Geen religieuze rituele bezoeken of pelgrimstochten maken
 • Geen wijding ontvangen, geen religieuze offergaven brengen
 • Geen religieuze of spirituele retraites
 • Geen ommegang langs bergen en meren
 • Geen monniken en nonnen uitnodigen en waarzeggerij verrichten voor familieleden of gebeden verrichten of religieuze namen geven aan kinderen
 • Geen religieuze audio, video, religieuze informatie of geschriften doorsturen of liken
 • Geen kinderen naar kloosters sturen als monniken en nonnen, niet naar plaatsen van religieuze eredienst of scholen die door gelovigen worden geleid
 • Nee tegen de 14e Dalai Lama

De volgende voorschriften zijn van toepassing voor de familieleden en verwanten van de Tibetaanse partijleden:

 • Begeleid religieuze familieleden en verwanten om hun religieuze bewustzijn te bagatelliseren
 • Adviseer hen geen altaren op te richten, religieuze voorwerpen te plaatsen of religieuze afbeeldingen of foto’s van religieuze persoonlijkheden thuis op te hangen
 • Adviseer familieleden en verwanten niet of zo min mogelijk deel te nemen aan religieuze activiteiten
 • Bij gebruikelijke activiteiten (zoals bruiloften en begrafenissen) moet toestemming worden gevraagd aan de partijafdeling voordat religieus personeel wordt uitgenodigd om religieuze activiteiten uit te voeren
 • Familieleden en naaste familieleden die op reis zijn in het buitenland, onmiddellijk beletten audiëntie te hebben bij de 14e Dalai Lama of deel te nemen aan diverse religieuze ceremonies en activiteiten die door de 14e Dalai Lama en de “Dalai kliek” worden georganiseerd. Rapporteer aan de partij indien zij niet konden worden tegengehouden.
 • Instrueer het religieuze publiek om bewust met religie om te gaan, hun gewoonten te veranderen en de invloed van religie te verminderen

Partijleiders in de TAR eisen een strikte toewijding van Tibetaanse partijleden, die vaak geconfronteerd worden met conflicten tussen hun geloof en partijdiscipline. In tegenstelling tot partijleden in andere delen van China, worden Tibetanen niet alleen lid van de partij om pragmatische redenen (zoals persoonlijke vooruitgang), maar zij worden ook lid van de partij om binnen het regime een verschil te maken in het leven van hun mede-Tibetanen, ondanks het feit dat hun geen belangrijke en strategische leidinggevende posities worden toevertrouwd. Het omverwerpen van het boeddhistische geloof in hun thuisland was geen ideaal om lid te worden van de partij, evenmin als het uitwissen van hun Tibetaanse identiteit ten gunste van een communistische of Chinese identiteit.
Wanneer Tibetaanse partijleden in conflict kwamen met de idealen en het beleid van de partij, hebben zij moeilijke keuzes in hun leven moeten maken. Dit wordt geïllustreerd door het leven van de beroemde Tibetaanse revolutionair Bapa Phutsok Wangyal, die zijn hele leven heeft gestreden voor het welzijn van het Tibetaanse volk. Bapa werd 18 jaar lang (1960-1978) in eenzame opsluiting opgesloten vanwege zijn uitgesproken kritiek op de socialistische hervormingen in Tibet en tegen het Han-chauvinisme in de beginjaren van de revolutie van de CCP in Tibet.
De tegenstrijdigheid tussen geloof en partijidealisme is een uitdaging voor de partijleiding bij het cultiveren van loyale Tibetaanse partijleden voor een effectief bestuur van de partij in Tibet. Zonder echte vooruitgang in het elimineren van het geloof en de identiteit van de Tibetaanse partijleden lijkt de Gedragscode voor Communistische Partijleden in de Tibetaanse Autonome Regio voor het niet geloven in religie de laatste poging te zijn om de partij te versterken door middel van een regio-specifieke partijverordening die Tibetaanse godsdienstigheid volledig verbiedt.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/gedragscode-verbiedt-elke-vorm-van-godsdienstigheid-door-tibetaanse-ccp-leden/

Echt niet voor woorden dat men geen overtuiging mag hebben nog niet privé.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Europees Parlement roept op tot diplomatieke boycot van de Olympische Spelen in Peking e

BRUSSEL- Het Europees Parlement heeft vandaag een resolutie aangenomen waarin de Europese Unie en haar lidstaten worden opgeroepen uitnodigingen voor de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 af te wijzen tenzij “de Chinese regering een controleerbare verbetering laat zien in de mensenrechtensituatie in Hongkong, de regio Xinjiang Uyghur, Tibet, Binnen-Mongolië en elders in China”.

Ook dringt de resolutie er bij de EU ook op aan om “gerichte” sancties op te leggen aan de leiders van Hong Kong (zoals Chief Executive Carrie La). Dit is een reactie op de afbraak van de vrije samenleving in Hongkong en de recente opheffing van de krant Apple Daily.
In juni 2021 werd de nationale veiligheidswet in Hongkong van kracht. Volgens het Europees Parlement is deze wet een schending van de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring (1984) en de basiswet (1990), die beide de autonomie en de onafhankelijkheid van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht van Hongkong waarborgt. Ook is de nationale veiligheidswet een schending van basisrechten en -vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, vergadering, vereniging en pers.

Schendingen van de mensenrechten in Tibet
Tijdens het debat voor de resolutie herinnerden de leden van het Europees Parlement eraan dat het belangrijk is dat de EU de kwestie van de mensenrechtenschendingen in China, met name de zaak van de minderheden in Oost-Turkestan en Tibet aan de orde blijft stellen. Zo kan de EU een krachtige, duidelijke en eensgezinde stem laten horen richting China.
“Het is belangrijk dat we blijven kijken naar deze ernstige schendingen van de mensenrechten door China”, aldus Europees parlementslid Maria Arena, voorzitter van de Subcommissie mensenrechten. “Hongkong is hier een voorbeeld van, maar ook wat er gebeurt met de Oeigoeren, Tibetanen en alle andere schendingen van de mensenrechten op Chinees grondgebied die we absoluut moeten opvolgen.”

Mensenrechtenraad van de VN
Het Europees Parlement heeft voorgesteld om in de VN-Mensenrechtenraad een speciale zitting of een spoeddebat over China te houden, een onafhankelijk VN-onderzoek naar China in te stellen en de benoeming van een speciale VN-gezant voor China te overwegen.
Op 7 juli, tijdens de vierjaarlijkse paneldiscussie over de bevordering van de mensenrechten door middel van sport en het Olympisch ideaal tijdens de lopende 47e zitting van de VN-Mensenrechtenraad, heeft Vincent Metten namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring afgelegd waarin hij zijn bezorgdheid uitte over de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking in het licht van de wijdverspreide en systematische mensenrechtenschendingen door de Chinese regering.
Vincent Metten vroeg het panel: “Kan het toekennen van de Spelen aan een autoritaire staat als China een negatief effect hebben op jonge atleten en indruisen tegen de uitgesproken verwachtingen van de Algemene Vergadering van de VN en de fundamentele beginselen van het Olympisme?”

Parlementen en NGO’s roepen op tot diplomatieke boycot
De oproepen voor een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen van 2022 zijn de afgelopen weken toegenomen. In februari 2021 drong een coalitie van meer dan 180 maatschappelijke organisaties er bij regeringen op aan zich te verbinden tot een diplomatieke boycot van de spelen. Een aantal parlementsleden over de hele wereld – onder meer in de VS, Duitsland, Tsjechië en het VK – hebben hun regering opgeroepen om uitnodigingen voor de spelen af te wijzen.

Citaten
Vincent Metten, directeur EU-beleid van International Campaign for Tibet:

“ICT juicht de vastberadenheid en de uiting van grote bezorgdheid van het Europees Parlement toe over de mensenrechtensituatie in Hongkong en de achteruitgang van de grondrechten van de bevolking, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting. In het licht van de wijdverspreide en systematische schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering in Hongkong, in Tibet, in Oost-Turkestan en in de rest van het land, verwelkomt en steunt ICT de aanbeveling van het Europees Parlement aan alle EU-functionarissen om geen enkele uitnodiging te aanvaarden om de ceremonies of evenementen van de Olympische Winterspelen bij te wonen.”

Europarlementslid Isabel Santos:


“De sluiting van Apple Daily is een nieuwe stap in de richting van censuur, repressie en het tegen gaan van de basiswet en het internationaal recht. Tibet, Oost-Turkestan en Macau: in al deze gebieden wordt de wet op de nationale veiligheid gebruikt om diegenen te vervolgen en te onderdrukken die Peking niet gehoorzamen en diegenen die proberen hun grondrechten en vrijheden te verdedigen. Het stilleggen van omroepen en journalisten is een manier om het maatschappelijk middenveld te onderdrukken; we moeten duidelijk zijn tegen Peking en sancties opleggen aan diegenen die betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten.”
Europarlementslid Salima Yenbou (Groenen/Vrije Europese Alliantie):
“Ik wil de mensen in Hongkong, Xinjiang, Tibet en Binnen-Mongolië onze steun en solidariteit betuigen. Ik wil tegen onze Europese burgers zeggen dat onze vrijheden kostbaar en kwetsbaar zijn en dat we altijd waakzaam moeten blijven.

Lees hier de hele resolutie.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/europees-parlement-roept-op-tot-diplomatieke-boycot-van-de-olympische-spelen-in-peking/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

Rapport: Monniken krijgen lange gevangenisstraffen onder het mom van “preventieve beveiliging”

In een nieuw rapport van Human Rights Watch wordt onthuld hoe de Chinese autoriteiten het principe van preventieve veiligheid toepassen om alles van de Tibetanen te controleren met het doel de Tibetanen ervan te weerhouden loyaliteit te betonen aan de Dalai Lama en hun religieuze tradities.

Het rapport, “Prosecute Them with Awesome Power’: China’s Crackdown on Tengdro Monastery and Restrictions on Communications in Tibet” verscheen op 6 juli. Het bevat een gedetailleerd verslag van hoe de Chinese autoriteiten een inval deden in een klooster en een dorp in het westen van Tibet en in het geheim monniken oppakten die aan het klooster verbonden waren.
De inval werd gedaan nadat de politie de inhoud had nagetrokken van een zoekgeraakte telefoon die in een café in Lhasa, de hoofdstad van Tibet, was gevonden. De telefoon bevatte beelden van de Dalai Lama en berichten over financiële bijdragen die de monniken hadden gedaan aan een klooster in Nepal naar aanleiding van de aardbeving daar in 2015. Na geheime rechtzaken kregen vier monniken gevangenisstraffen van respectievelijk 5, 17, 19 en 20 jaar.
Hoewel de Dalai Lama een van de meest bewonderde mensen op aarde is, legt de Chinese regering elke vermelding van hem in zijn thuisland Tibet aan banden. De Dalai Lama werd in 1959 gedwongen Tibet te ontvluchten toen de bezetting en annexatie door China van het van oudsher onafhankelijke land begon.

Preventieve veiligheid

In het kader van het preventieve veiligheidssysteem wijzen ambtenaren potentiële “schuldigen” aan voordat zij tot strafrechtelijke actie overgaan. Deze zogenaamde schuld maakt een aanfluiting van gerechtigheid en een eerlijke rechtsgang, en stelt de Chinezen in staat dreigementen te creëren en repressieve maatregelen op te leggen onder het mom van de handhaving van de interne stabiliteit.
Volgens Human Rights Watch is de zaak van het Tengdro klooster een voorbeeld van de preventieve controle in Tibet. Dit komt door de strenge straffen in combinatie met het ontbreken van informatie die aantoont dat de monniken ernstige criminele of politieke activiteiten hebben ondernomen.
International Campaign for Tibet steunt de aanbevelingen van Human Rights Watch (zie hieronder) en dringt er bij de internationale gemeenschap op aan China te verzoeken de vonnissen tegen de monniken in te trekken en een onderzoek in te stellen naar het misbruiken van de wet tegen hen.

Aanbevelingen van Human Rights Watch
Hieronder staan de aanbevelingen van Human Rights Watch aan de Chinese regering:

 • Trek de straffen in die zijn opgelegd aan de vier monniken van het Tengdro klooster en de twee monniken van Shelkar Choede en laat hen onvoorwaardelijk vrij uit gevangenschap
 • Stel een openbaar onderzoek in tegen alle functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de inval in het dorp Dranak in Tingri, en het straffen van de monniken & Choegyal Wangpo
 • Start een onpartijdig openbaar onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de zelfmoord van Lobsang Zoepa, en vervolg alle functionarissen die verantwoordelijk zijn voor pesterijen of andere vergrijpen tegen hem of zijn familieleden;
 • Maak een einde aan de verplichte deelname aan politieke voorlichtingsbijeenkomsten
 • Maak een einde aan de geheime processen tegen Tibetanen in de TAR die beschuldigd worden van het in gevaar brengen van de staatsveiligheid
 • Sta de geestelijkheid in Tibet toe haar eigen leiding te benoemen en religieuze activiteiten uit te oefenen in overeenstemming met het recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging;
 • Maak een einde aan de beperkingen voor Tibetanen en anderen om vrij te communiceren met anderen, ook in het buitenland, overeenkomstig het recht op vrijheid van meningsuiting
 • Maak een einde aan de vervolging van mensen die hun door de internationale mensenrechtenwetgeving beschermde rechten en fundamentele vrijheden uitoefenen
 • Zet een onafhankelijke, geloofwaardige en onpartijdige rechterlijke macht op

Hieronder staan de aanbevelingen van Human Rights Watch aan de Verenigde Naties:

 • De VN-Mensenrechtenraad moet er bij de Chinese regering op aandringen de Tengdro-monniken vrij te laten.
 • De Mensenrechtenraad moet, zoals voorgesteld door de 50 mandaathouders van de Speciale Procedures in juni 2020, een onpartijdig en onafhankelijk mechanisme van de Verenigde Naties instellen om de mensenrechtensituatie in China nauwlettend te volgen, te analyseren en er jaarlijks verslag over uit te brengen, met name gezien de urgentie van de situaties in de SAR Hongkong, de Autonome Regio Oost-Turkestan en de Autonome Regio Tibet.
 • De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN moet de Chinese regering oproepen een einde te maken aan de vervolging en veroordeling van Tibetanen in strijd met hun fundamentele rechten
 • De speciale procedures en verdragsorganen van de VN moeten doorgaan met het documenteren en publiekelijk rapporteren over schendingen van de mensenrechten in Tibetaanse gebieden door de Chinese autoriteiten.

Hieronder staan de aanbevelingen van Human Rights Watch aan bezorgde regeringen in gecoördineerde bilaterale of multilaterale actie

 • Roep op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de Tengdro-monniken
 • Overweeg gerichte individuele sancties aan ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor schendingen van de mensenrechten in de TAR en
 • Roep op tot een permanent China-mandaat bij de Verenigde Naties te ondersteunen.

Hieronder staan de aanbevelingen van Human Rights Watch aan de Nepalese regering

 • Sta Tibetanen toe veilig de grens over te steken en ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot de asielprocedure.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/rapport-monniken-krijgen-lange-gevangenisstraffen-onder-het-mom-van-preventieve-beveiliging/

Als je dit leest gaan je kleine haartjes toch overeind komen te staan. Ken China wel beveiliging naar het tibetaans volk toe. Ze doen ze liever op allerlei manieren lichamelijk en geestelijk pijn als ze niet gehoorzamen of de Chinese wetten volgen.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

TIBETAANSE MONNIK OPGESLOTEN IN MIANYANG-GEVANGENIS VOOR HET VERSPREIDEN VAN ONLINE BERICHTEN

De Tibetaanse monnik Rinchen Tsultrim werd in 2019 opgepakt omdat hij zijn mening en gedachten verspreide via online berichten. Onlangs werd onthuld dat Rinchen is veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf in de Mianyang Gevangenis.

Na het indienen van meerdere vragen over zijn welzijn en verblijfplaats, werd Rinchen’s familie, na 1,5 jaar, eindelijk op de hoogte gebracht door het Ngaba Public Security Bureau. Rinchen’s familie kreeg te horen dat Rinchen Tsultrim was veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf in de Mianyang Gevangenis. Verder konden er geen bijzonderheden over zijn rechtzaak worden achterhaald. Amnesty International heeft vorige week haar ernstige bezorgdheid geuit over de toestand en het welzijn van Rinchen Tsultrim, omdat hij geen toegang heeft tot zijn familie en tot wettelijke vertegenwoordiging.
De Mianyang Gevangenis ligt dicht bij de provinciehoofdstad van Sichuan, Chengdu. Veel Tibetanen in Oost-Tibet met afwijkende meningen en gedachten zijn naar de Mianyang Gevangenis gestuurd om hun gevangenisstraf uit te zitten. Een Tibetaanse monnik en voormalig politiek gevangene, Choekyi, overleed in mei 2020 nadat hij in januari 2019 vervroegd was vrijgelaten uit de Mianyang-gevangenis. Hoogst waarschijnlijk liet China Choekyi vrij om de verantwoordelijkheid af te schuiven voor zijn dreigende dood in gevangenschap als gevolg van marteling en mishandeling.
Ondanks het feit dat werd verteld dat 2 familieleden Rinchen Tsultrim in de gevangenis konden bezoeken, heeft tot op heden geen enkel familielid hem kunnen zien. Het is niet bekend waarom het bezoek tot dusver niet kon plaatsvinden. Rinchen’s vader had wel eerder te kennen gegeven af te zien van zijn bezoek aan de gevangenis in ruil voor bevestiging van de fysieke integriteit van zijn zoon in de gevangenis.
De geheimzinnigheid rond Rinchen’s gevangenschap geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de vraag of in deze zaak een eerlijke rechtsgang is toegepast. Hoewel de familie van Rinchen op dit moment niet weet op welke aanklacht hij is veroordeeld, vermeldde een oproep van het staatsveiligheidsbureau van het district Ngaba aan een getuige dat hij werd verdacht van “het aanzetten tot splittisme”. Tibetanen met afwijkende meningen en gedachten worden vaak berecht op grond van “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid” van het Chinese strafrecht.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-monnik-opgesloten-in-mianyang-gevangenis-voor-het-verspreiden-van-online-berichten/

De Monnik zal weer een zware tijd te gemoed gaan. De macht van China blijft de Tibetanen achtervolgen. En bepaalde zullen niet buigen voor hen.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Misschien toch leuk om even te bekijken. En hoe bij de Tibetanen de angst aanwezig is.

BRON: https://savetibet.nl/

Nu de Chinese Communistische Partij 100 jaar wordt, betreurt ICT de vernietiging van de Tibetaanse cultuur

De Chinese Communistische Partij (CCP) viert op 1 juli haar honderdste verjaardag met de bewering dat zij “zich krachtig heeft verzet tegen etnische onderdrukking en discriminatie, de gelijkheid tussen alle etnische groepen heeft gehandhaafd en regionale etnische autonomie heeft ingevoerd”. Onlangs nog, in een nieuw Witboek over Tibet, dat in mei 2021 werd uitgegeven, beweerde China dat: “Tibet zich heeft losgemaakt van zijn achtergebleven, autocratische, geïsoleerde verleden om welvaart, democratie en een open toekomst te omarmen.”

De waarheid is echter precies het tegenovergestelde. De 10e Panchen Lama vatte de gevolgen van de Chinese overheersing in Tibet goed samen toen hij zei: “Als we de prijs van het offer dat wij (Tibetanen) hebben gebracht vergelijken met de ontwikkeling die we hebben gezien, is mijn gevoel dat de waarde van ons offer veel groter is geweest. Ons offer weegt veel zwaarder dan onze ontwikkeling.”
In feite gaan de Tibetanen gebukt onder het verpletterende gewicht van een totalitaire eenpartijdictatuur. Het Tibetaanse volk heeft geen zeggenschap over zijn eigen bestuur; alle belangrijke beslissingen worden genomen door de CCP en niet-Tibetanen domineren de belangrijkste leidinggevende functies.

Geen mensenrechten

Als we kijken naar de mensenrechtensituatie, zien we dat Tibetanen vanwege hun specifieke identiteit het meest worden geschaad. Tibetanen worden vervolgd enkel en alleen omdat zij hun culturele identiteit willen behouden en worden geconfronteerd met immense beperkingen van hun mogelijkheden om hun godsdienst te belijden, in hun moedertaal te spreken, te reizen en hun vrijheid van meningsuiting uit te oefenen.
Chen Quanguo, partijsecretaris in Xinjiang (bij de Oeigoeren bekend als Oost-Turkestan), die internationale verontwaardiging veroorzaakte over de massale opsluiting van Oeigoeren en Kazachen, bekleedde voorheen dezelfde functie in de Tibetaanse Autonome Regio. Tijdens zijn regeerperiode bij de TAR voerde hij een beleid dat erop gericht was het Tibetaanse volk onder controle te houden, en waarvan sommige vandaag in Xinjiang worden herhaald. In  2012 vond er bijvoorbeeld een oplsuiting van honderden Tibetaanse pelgrims plaats die terugkeerden van boeddhistische lessen die werden gegeven door de Dalai Lama. Veel van deze  gedetineerden waren oudere mannen en vrouwen die weken of zelfs maanden werden vastgehouden. Hier zagen we dus al een voorloper van Chen’s massa opsluitingen in Xinjiang.
Ook bestaat er grote bezorgdheid over de mogelijke invoering van dwangarbeidprogramma’s in Tibet. Deze programma’s zouden een diepe impact kunnen hebben op het leven van Tibetanen die van hun familie, hun gemeenschap en hun cultuur worden weggerukt. In het klimaat van angst dat in Tibet blijft heersen is het een zekerheid dat de Tibetanen geen andere keuze hebben dan zich te schikken naar de maatregelen die door de Chinese autoriteiten worden voorgeschreven.

Sinisering van het Tibetaans boeddhisme

Wat de godsdienst betreft, die de kern vormt van de Tibetaanse identiteit, worden de Tibetanen vervolgd om hun geloof. De Chinese autoriteiten hebben monniken en nonnen onderworpen aan “patriottische heropvoeding” en Tibetanen kunnen worden gearresteerd alleen al voor het bezit van foto’s van de Dalai Lama of het vieren van zijn verjaardag. Het Tibetaans boeddhisme is gebaseerd op een systeem van intensieve studiepraktijken, dat ernstig wordt beperkt door het Chinese beleid dat de band tussen het Tibetaanse volk en zijn boeddhistische geloof wil verbreken.
De Dalai Lama en de Tibetanen in ballingschap zijn in staat de leer van het Tibetaans boeddhisme met de hele wereld te delen. Maar in Tibet onder Chinees bewind wordt het Tibetaans boeddhisme bedreigd in zijn voortbestaan als gevolg van het Chinese beleid; zelfs Gyaltsen Norbu, door de Chinese staat benoemd tot Panchen Lama, heeft gewaarschuwd dat het Chinese beleid zou kunnen leiden tot een situatie waarin het Tibetaans boeddhisme alleen nog in naam bestaat. De absurde bewering van de CCP dat zij gezag hebben over de reïncarnatie van de Dalai Lama is slechts een van de meest zichtbare pogingen tot sinicisering, waarbij dit oude geloof wordt ondergeschikt gemaakt aan de autoritaire politieke doelstellingen van Peking.

De aantasting van het milieu in Tibet

De kwestie van het milieu in Tibet is nauw verbonden met de mensenrechten. Voor Tibetanen is de aantasting van het milieu een grote zorg. Tibetanen wonen namelijk al eeuwenlang in harmonie met de natuur samen, dit is zelfs vastgelegd in hun religieuze overtuigingen en gebruiken. Het roekeloze ontwikkelingsbeleid van China verwoest het milieu van Tibet. Ongecontroleerde houtkap en mijnbouw, roekeloze afdamming, en de gedwongen verwijdering van Tibetaanse nomaden van de graslanden zijn slechts enkele van de kenmerken van China’s rentmeesterschap van het Tibetaanse milieu.

Dalai Lama biedt visie

De Dalai Lama en het Tibetaanse volk hebben een visie over hoe de Tibetaanse cultuur de wereldbeschaving ten goede kan komen, maar Peking ziet daar kennelijk weinig waarde in behalve de winst van de toeristenindustrie. In 1987 merkte de 10e Panchen Lama op: “Er wordt niet veel aandacht besteed aan de Tibetaanse taal. Als Tibet de meest religieuze regio is, is het vanzelfsprekend dat de Tibetaanse taal moet worden bevorderd. Maar er gebeuren veel verkeerde dingen.”
Helaas wordt momenteel, drie decennia later, de studie van het Tibetaans op de scholen in Tibet nog steeds geconfronteerd met enorme uitdagingen.
De 10e Panchen Lama zei ook: “Tibetanen zijn de legitieme meesters van Tibet. De wensen en gevoelens van het Tibetaanse volk moeten worden gerespecteerd.”
Onze boodschap aan de CCP is vandaag de dag fundamenteel dezelfde. Het consequente pleidooi van de Dalai Lama voor geweldloosheid is de sleutel tot het bereiken van een duurzame oplossing voor de Tibetanen, en het is in het beste belang van zowel de Chinezen als het Tibetaanse volk. Zolang de CCP de wensen van het Tibetaanse volk niet respecteert, zal het bij loze woorden blijven.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/nu-de-chinese-communistische-partij-100-jaar-wordt-betreurt-ict-de-vernietiging-van-de-tibetaanse-cultuur/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

Dit kwam prive en hou jullie ook graag op de hoogte

Beste Bruno,

Feliciteer de Dalai Lama met zijn 86ste verjaardag!
Ter ere van de 86ste verjaardag van de Dalai Lama volgende week vertellen we meer over zijn betrokkenheid bij het klimaat. De Dalai Lama, spiritueel leider van Tibet, is een voorloper in de klimaatkwestie. Hij zet zich al jarenlang onvermoeibaar in om ons bewustzijn over de wereldwijde klimaatproblemen te vergroten. De komende maand zullen we hierover meer delen in onze klimaatcampagne.

 Feliciteer de Dalai Lama
Op 6 juli vieren we dus niet alleen zijn verjaardag, maar ook de inzet van de Dalai Lama voor onze planeet! Omdat ieder individu een cruciale en onmisbare rol speelt bij het redden van onze planeet, ons enige thuis.
Sangsol ceremonie voor de verjaardag van de Dalai Lama—Op 6 juli sluiten wij ons aan bij de Tibetaanse gemeenschap in Nederland voor een feestelijke bijeenkomst op de Dam in Amsterdam. 
Bekijk de agenda.

Je bent van harte welkom om deze feestelijkheden, zoals een traditionele Tibetaanse dans en toespraken, bij te wonen. En natuurlijk gaan wij ook samen de Sangsol-ceremonie uitvoeren.

Hoe de ceremonie werkt? Dat leggen we op 6 juli uit, ook als je thuis de verjaardag van de Dalai Lama viert!
Speciale rapportage over de onderdrukking van China in Tibet op NOS/Nieuwsuur—Tibet is al jarenlang zo goed als afgesloten van de buitenwereld. Maar af en toe organiseert China een persreis, en mogen journalisten onder strenge begeleiding kijken hoe het de Tibetanen vergaat.

NOS-correspondent Sjoerd den Daas mag – na zes jaar in China – eindelijk een keer mee met zo’n reis. Elk uur van de dag staat vast, even zelf eropuit is er niet bij. Hij reist door het land van de Mount Everest, van monniken, de yak en de Dalai Lama. Makkelijk is het niet: vrijuit spreken lijkt voor de bewoners geen optie… Bekijk de hele rapportage van Sjoerd den Daas, NOS/Nieuwsuur op YouTube Of bekijk het
NOS journaal van maandag 28 juni hier terug (vanaf minuut 11),
waar de rapportage van Sjoerd den Daas en Roel van Niekerk samengevat uitgezonden wordt. Bron: Nieuwsuur/NOS
17.000 handtekeningen voor de Internationale campagne tegen de martelingen in Tibet!
Ter ere van de Internationale Dag voor slachtoffers van foltering heeft ICT onlangs meer dan
17.000 petities ingediend
bij de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, ondertekend door ICT-leden!Luister naar het verhaal van Wangdu, verteld door Ngawang Sangdrol : Afgelopen week deelde ICT ook
vijf video’s van Tibetaanse overlevenden van martelingen,
die hun stem lieten horen voor vijf andere Tibetanen die nog steeds door China worden gemarteld. In deze korte video’s vertellen zij hoe belangrijk het is dat we in actie blijven komen voor politieke gevangenen.

Vele supporters hebben de petitie ondertekend, en de video’s bekeken en online gedeeld. Hiermee hebben jullie zelf je stem verheven voor slachtoffers van martelingen in Tibet. Hier zijn wij ontzettend dankbaar voor!Oproep voor de culturele rechten van Tibetanen in het onderwijs Tijdens de 47e VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève heeft Melanie Blondelle, EU Advocacy Officer ICT-Europe, namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring afgelegd.

In haar verklaring roept ze China op de culturele rechten van de Tibetanen met betrekking tot taal en onderwijs te respecteren! 
Bekijk haar statement van 1,5 minuut hier terug.
Wereldwijde Actiedag tegen de Olympische Winterspelen in China!—International Campaign for Tibet Europe, Tibet Support Group en Tibetan Network stonden in solidariteit met de internationale actie #NoBeijing2022 voor het Olympisch Stadion in Amsterdam. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd vonden op 23 juni demonstraties plaats als onderdeel van de Global Day of Action! 

In Tsjechië roepen senatoren samen op tot diplomatieke boycot van de Olympische spelen in Beijing. vanwege de mensenrechtenschendingen door Beijing tegen Oeigoeren, Tibetanen en vele andere slachtoffers.
Gezamenlijke verklaring van de EU-VS stelt mensenrechtenschendingen in Tibet aan de orde—In een gezamenlijke verklaring, na een bijeenkomst vandaag in Brussel, hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten hun gedeelde bezorgdheid over de schendingen van de mensenrechten door China, onder meer in Tibet, onderstreept.
Lees het artikel hier.
Werelderfgoed in gevaar: ICT roept op tot bescherming Jokhang tempel
De boeddhistische vereniging van de stad Lhasa heeft op 9 mei 2021 een bericht verspreid waarin Tibetaanse boeddhisten in de Tibetaanse hoofdstad worden opgeroepen hun traditionele religieuze praktijk te beperken tijdens de heilige vierde maand van de Tibetaanse kalender, die op 12 mei begon. 

Deze waarschuwingen komen ondanks het feit dat de Chinese regering toeristen uit China toestemming geeft om Tibet te bezoeken en zich in feite heeft beroemd op een toename van het toerisme tijdens de Covid-19 pandemie. Lees de hele verklaring.De komende maanden delen wij meer over het lot van de nomaden en de natuur in Tibet door de wereldwijde klimaatverandering en China’s klimaatbeleid. 

Graag sluit ik af met een uitspraak van de Dalai Lama: “Deze prachtige blauwe planeet is ons enige thuis”, laten we er samen goed voor zorgen.

Met vriendelijk groet, Tashi Deleg, Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe

PS  Help ook de Chinese martelingen te stoppen met een gift:
 Een gift voor Tibet

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Campagne tegen de martelingen in Tibet brengt 17.000 handtekeningen op!

Ter ere van de Internationale Dag voor slachtoffers van foltering heeft ICT onlangs meer dan 17.000 petities ingediend bij de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, ondertekend door ICT-leden zoals u!

Vandaag, 26 juni 2021, is de internationale dag voor steun aan slachtoffers van marteling. En dankzij u worden de stemmen van Tibetaanse slachtoffers van marteling gehoord.
Ter ere van deze Internationale dag ter ondersteuning van slachtoffers van marteling heeft International Campaign for Tibet onlangs meer dan 17.000 petities ingediend bij de Verenigde Naties, verzameld door de kantoren van ICT en ondertekend door ICT-supporters zoals u van over de hele wereld. In de petitie wordt Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, onder andere gevraagd om martelingen in Tibet publiekelijk te veroordelen, gevallen van Tibetaanse slachtoffers van martelingen aan te kaarten bij de Chinese regering en Tibet op te nemen in haar aanstaande bezoek aan de Volksrepubliek China.
Als ICT’s VN-coördinator voor pleitbezorging weet Kai Müller dat deze petities zullen bijdragen aan het groeiende momentum om China op internationaal niveau ter verantwoording te roepen. Maar de petities zijn niet de enige manier waarop onze gemeenschap van medeleven zich onlangs heeft uitgesproken voor Tibetaanse slachtoffers van martelingen.
De afgelopen week heeft ICT vijf video’s gedeeld van Tibetaanse marteloverlevenden die hun stem verheffen voor vijf andere Tibetanen die nog steeds door China worden gemarteld. Velen van u hebben de video’s bekeken en online gedeeld, en daar ben ik u dankbaar voor. Maar velen van u zijn nog verder gegaan en hebben zelf hun stem verheven voor slachtoffers van martelingen in Tibet.
Ontzettend bedankt voor uw steun aan de slachtoffers van martelingen!

PS   Door samen te werken met Tibetaanse slachtoffers van martelingen, bouwt ICT aan internationale steun voor de bevrijding van slachtoffers van martelingen in Tibet. Geef vandaag uw beste gift om onze inspanningen te ondersteunen.

Geef voor Tibet

Tibetaanse slachtoffers van martelingen

Tibet wordt geregeerd door China’s autoritaire regering en is volgens Freedom House samen met Syriè het minst vrije land op aarde.
Sinds China meer dan 60 jaar geleden Tibet veroverde, hebben de Chinese autoriteiten onnoemelijk veel Tibetanen gemarteld. Vijf van deze slachtoffers, die erin slaagden deze martelingen te ontvluchten, waren het gezicht zijn van de campagne van ICT.
ICT heeft afgelopen week elke dag een nieuwe video laten zien waarin telkens een Tibetanen die martelingen in hun thuisland hebben overleefd het opneemt voor een andere Tibetaan die nog steeds wordt gemarteld.

Hieronder het overzicht van de Tibetanen die in de video´s terugkwamen:

 • Ngawang Sangdrol spreekt voor Wangdu:

Ngawang is een vreedzame demonstrant die op 13-jarige leeftijd de gevangenis inging. In de gevangenis maakte hij deel uit van de 14 nonnen van Drapchi 14. Deze groep stond bekend om hun moed en solidariteit in de beruchte Drapchi gevangenis. Sangdrol zal spreken voor Wangdu. Wangdu werd in 2008 tot levenslang veroordeeld omdat hij informatie over Tibet zou hebben doorgespeeld aan mensen buiten Tibet.

 • Phuntsog Nyidron Sanaschiga spreekt voor Soghar Lodoe Gyatso:

Phuntsog Nyidron Sanaschiga is een ander lid van de 14 nonnen van Drapchi. Zij zal spreken voor Soghar Lodoe Gyatso, die in 2018 een gevangenisstraf van 18 jaar kreeg nadat hij een soloprotest voor wereldvrede had uitgevoerd, kort nadat hij was vrijgelaten nadat hij meer dan 20 jaar in de gevangenis had gezeten.

 • Rinzin Choekyi spreekt voor Yeshi Choedon:

Rinzin Choekyi is een ander lid van 14 nonnen van Drapchi. Zij zal spreken voor Yeshi Choedon, die in 2008 tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij informatie zou hebben verstrekt aan aanhangers van de Dalai Lama, de verbannen spirituele leider van Tibet.

 • Dhondup Wangchen spreekt voor Thabkhe Gyatso:

Dhondup Wangchen is een Tibetaanse filmmaker wiens moedige documentaire, “Leaving Fear Behind” leidde tot zijn gevangenisstraf en marteling. De documentaire gaat over de realiteit van het leven in Tibet voorafgaand aan de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Dhondup Wangchen zal spreken voor Thabkhe Gyatso, een Tibetaanse monnik die in goede gezondheid verkeerde toen hij naar de gevangenis ging, maar nu naar verluidt “half verlamd” is door de martelingen die hij heeft ondergaan.

 • Golok Jigme spreekt voor Gangkye Drubpa Kyab:

Golok Jigme  is een Tibetaanse monnik die met Dhondup Wangchen heeft gewerkt aan “Leaving Fear Behind.” Hij zal spreken voor Gangkye Drubpa Kyab, een Tibetaanse schrijver die een boek schreef over het lijden van het Tibetaanse volk en de protesten in 2008 op het Tibetaanse Plateau.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/campagne-tegen-de-martelingen-in-tibet-brengt-17-000-handtekeningen-op/

Filmpje is te bekijken via de link.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

UN Human Rights Council opgeroepen om de culturele rechten van Tibetanen in het onderwijs te eerbiedigen

Tijdens de lopende 47e zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève heeft Melanie Blondelle vandaag namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring afgelegd waarin China wordt opgeroepen de culturele rechten van de Tibetanen met betrekking tot taal en onderwijs te eerbiedigen.

Hieronder volgt de tekst van de verklaring:

Algemene vergadering Mensenrechtenraad

zevenenveertigste algemene zitting, Punt 3: Interactieve dialoog met de speciale rapporteur voor het recht op onderwijs

Verklaring van Mélanie Blondelle namens de Helsinki Foundation for Human Rights

Mevrouw de Voorzitter,

Wij danken de speciale rapporteur voor haar verslag, en voor het benadrukken van de gevaren van het beperken van onderwijs in de moedertaal in het onderwijs.
In Tibetaanse gebieden is het Tibetaanse taalonderwijs en culturele onderwijs door de Volksrepubliek China gemarginaliseerd. In 95% van de scholen wordt nu onderwijs in Mandarijn gegeven en in de schoolboeken worden verwijzingen naar de eigen cultuur, godsdienst en geschiedenis van de Tibetanen systematisch gecensureerd.
Particuliere scholen die worden geleid door boeddhistische kloosters of Tibetaanse gemeenschappen zijn gesloten, wat in strijd is met het internationale recht, dat elke discriminerende behandeling van kinderen in het onderwijs verbiedt en de rechten van religieuze gemeenschappen om onderwijs aan te bieden beschermt. Tibetanen die hun taal trachten te beschermen, worden vervolgd en tot gevangenisstraf veroordeeld.
Wij verwelkomen in het bijzonder de aanbeveling van de rapporteur om leerlingen te beschermen tegen indoctrinatie. Wij zijn diep bezorgd over de inspanningen om zelfhaat en politieke loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij te voeden. Zoals een voormalige Tibetaanse nomade het omschreef, “onze leraren dreven ons ertoe ons erfgoed, onze ouderen en zelfs onze eigen ouders te haten… We voelden ons beschaamd voor onze culturele achtergrond; we ontwikkelden een antipathie tegen onze sociaal-culturele wereld zelf”.
Onderwijs mag niet ten koste gaan van iemands culturele identiteit. Daarom dringen wij er bij de Chinese regering op aan haar verplichtingen krachtens het Kinderrechtenverdrag en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten na te komen.

Dank u wel.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/un-human-rights-council-opgeroepen-om-de-culturele-rechten-van-tibetanen-in-het-onderwijs-te-eerbiedigen/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

Slachtoffers van martelingen zijn het gezicht van campagne tegen de martelingen in Tibet

Vijf Tibetanen die martelingen in hun thuisland hebben overleefd, sluiten zich deze week aan bij een campagne van International Campaign for Tibet (ICT) om een licht te laten werpen op de martelingen door China in Tibet.

De campagne End Tibet Torture van ICT omvat video’s, kaarslichtjes, berichten op sociale media en meer. Het hoogtepunt van de campagne is 26 juni, de Internationale Dag ter ondersteuning van slachtoffers van marteling.
Tot 26 juni zal ICT elke dag video’s delen van Tibetanen die martelingen hebben overleefd. Zij laten hun stem horen ten behoeve van andere Tibetanen die nog steeds worden gemarteld in de gruwelijke gevangenissen van China.
“Op dit moment martelt China honderden onschuldige Tibetanen alleen maar omdat ze hun basisrechten uitoefenen. Talloze andere Tibetaanse martelslachtoffers zijn al gestorven,” zei Kai Mueller, ICT’s VN-pleitbezorger en uitvoerend directeur van ICT Duitsland. “Met onze campagne End Tibet Torture willen we niet alleen de slachtoffers van martelingen eren, maar ook China’s afschuwelijke mishandeling van het Tibetaanse volk onder de aandacht brengen.”

Tibetaanse slachtoffers van martelingen

Tibet wordt geregeerd door China’s autoritaire regering en is volgens Freedom House samen met Syriè het minst vrije land op aarde.
Sinds China meer dan 60 jaar geleden Tibet veroverde, hebben de Chinese autoriteiten onnoemelijk veel Tibetanen gemarteld. Vijf van deze slachtoffers, die erin slaagden deze martelingen te ontvluchten, zullen deze week het gezicht zijn van de campagne van ICT.
ICT zal deze week elke dag een nieuwe video laten zien waarin telkens een Tibetanen die martelingen in hun thuisland hebben overleefd het opneemt voor een andere Tibetaan die nog steeds wordt gemarteld.

Hieronder vast een overzicht van de Tibetanen die in de video´s terugkomen:

 • Ngawang Sangdrol spreekt voor Wangdu: Ngawang is een vreedzame demonstrant die op 13-jarige leeftijd de gevangenis inging. In de gevangenis maakte hij deel uit van de 14 nonnen van Drapchi 14. Deze groep stond bekend om hun moed en solidariteit in de beruchte Drapchi gevangenis. Sangdrol zal spreken voor Wangdu. Wangdu werd in 2008 tot levenslang veroordeeld omdat hij informatie over Tibet zou hebben doorgespeeld aan mensen buiten Tibet.
 • Phuntsog Nyidron Sanaschiga spreekt voor Soghar Lodoe Gyatso: Phuntsog Nyidron Sanaschiga is een ander lid van de 14 nonnen van Drapchi. Zij zal spreken voor Soghar Lodoe Gyatso, die in 2018 een gevangenisstraf van 18 jaar kreeg nadat hij een soloprotest voor wereldvrede had uitgevoerd, kort nadat hij was vrijgelaten nadat hij meer dan 20 jaar in de gevangenis had gezeten.
 • Rinzin Choekyi spreekt voor Yeshi Choedon: Rinzin Choekyi is een ander lid van 14 nonnen van Drapchi. Zij zal spreken voor Yeshi Choedon, die in 2008 tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij informatie zou hebben verstrekt aan aanhangers van de Dalai Lama, de verbannen spirituele leider van Tibet.
 • Dhondup Wangchen spreekt voor Thabkhe Gyatso: Dhondup Wangchen is een Tibetaanse filmmaker wiens moedige documentaire, “Leaving Fear Behind” leidde tot zijn gevangenisstraf en marteling. De documentaire gaat over de realiteit van het leven in Tibet voorafgaand aan de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Dhondup Wangchen zal spreken voor Thabkhe Gyatso, een Tibetaanse monnik die in goede gezondheid verkeerde toen hij naar de gevangenis ging, maar nu naar verluidt “half verlamd” is door de martelingen die hij heeft ondergaan.
 • Golok Jigme spreekt voor Gangkye Drubpa Kyab: Golok Jigme  is een Tibetaanse monnik die met Dhondup Wangchen heeft gewerkt aan “Leaving Fear Behind.” Hij zal spreken voor Gangkye Drubpa Kyab, een Tibetaanse schrijver die een boek schreef over het lijden van het Tibetaanse volk en de protesten in 2008 op het Tibetaanse Plateau.

Bekijk de eerste video in de serie, waarin Golok Jigme spreekt zich uit voor Gangkye Drubpa Kyab:

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/slachtoffers-van-martelingen-zijn-het-gezicht-van-campagne-tegen-de-martelingen-in-tibet/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M
Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Body-Moving-Theo-Herbots

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheidsblog Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Kleine dingen

Op zoek naar groot geluk in kleine dingen

WorldsApart 2.0

So Close & Yet So Far...

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

%d bloggers liken dit: