Tag Archive: spirituele tekst


Een chakrakoord speelt ook mee in communicatie.

Handen, Te Geven, Deeltjes, Energie, Wellness, Exchange

Men zegt wel eens we zitten op dezelfde golflengte. Maar eigenlijk heeft dit te maken met hoe je elkaar op dat moment aanvoelt. Dat aanvoelen gaat gepaard met onze chakra’s. Iedere ontmoeting of communicatie die je hebt hangt af van hoe je elkaar aanvoelt. Men gaat ook dingen aanvoelen. Juist omdat energie tussen beide speelt.
Wat hier ook een belangrijke rol in speelt in onze lichaamstaal. En dan voornamelijk het spiegelen.
Nu als we het hebben over de chakrakoord dan moet je ook kunnen bepalen aan welk niveau je met de ander vastknoopt. Dat leer je gewoon door te oefenen.
Waar voel je de verbinding?
Zien je dat ook aan de andere persoon?
Voel je de woorden binnenkomen voel je het gevoel binnenkomen?
Tussen de persoon of het gesprek kan je merken dat je van de ene chakra naar de andere gaat. Dat maakt dat je dit ook moet leren aanvoelen. Ook ons lichaam zal vaak in het gesprek veranderen. Daar men ook aandacht aan kan geven.
Het onderste stukje over de verschillende chakra’s heb ik even gekopieerd
van.

Koorden vanuit het eerste chakra (stuitchakra/heiligbeenchakra)
Koorden vanuit de eerste chakra zijn van wezenlijk belang in de communicatie tussen ouders en kinderen. Tussen kleine kinderen en hun ouders moet deze verbinding heel stevig zijn, want hieruit haalt het kind zijn informatie over veiligheid en overleving. Als de ouder bijvoorbeeld niet gegrond is of zich onveilig voelt, zal het kind dit aanvoelen en zich hoogstwaarschijnlijk hetzelfde gaan voelen. Koorden vanuit de eerste chakra treffen we ook weleens aan tussen volwassenen. Dit kan betekenen dat ze om elkaar geven, maar kan ook duiden op te sterke afhankelijkheid. Soms zie je dat iemand uit angst een reddingslijn uitgooit vanuit zijn eerste chakra. Zonder woorden maakt dit koord duidelijk: help – red me!

Koorden vanuit het tweede chakra (sacraal chakra)
Koorden vanuit de tweede chakra vormen een verbinding op het gevoelsmatige vlak. Dit gevoelsmatige kan variëren van gewoon gezellig contact tot aan de liefdesdaad. Het koord komt heel veel voor en geeft alle mogelijke niveaus van intimiteit weer. Het kan vrolijk, liefdevol en heel plezierig zijn. Ook kan het gebruikt warden om anderen door vleierij of verleiding te manipuleren.

Koorden vanuit het derde chakra (zonnevlecht/solar plexus)
Via het verbindingskoord van de derde chakra wordt vaak een machtsstrijd uitgevochten. Je vindt het vaak in de sport, de zakenwereld, de politiek en bij andere ondernemingen waaraan concurrentie en ‘teamgeest’ te pas komt. Iemand die een ander mens nodig heeft om op gang te komen, zal vaak een lijn uitwerpen naar de derde chakra van die ander, waardoor hij energie onttrekt aan diens zonnevlecht. Mensen die zich aan elkaar ergeren of ruzie hebben, bezitten vaak ook een derde­chakrakoord.

Koorden vanuit het vierde chakra (hartchakra)
Een koord vanuit de vierde chakra is een uiting van liefde, affiniteit en waardering. Ben hartkoord toont begrip en medeleven en is vooral goed om anderen bevestiging te geven, maar kan ook duiden op jaloezie of te veel afhankelijkheid.

Koorden vanuit het vijfde chakra (keelchakra)
Een koord tussen vijfde chakra’s komt waarschijnlijk het meest voor. Het heeft betrekking op verbale, maar ook telepathische aspecten. Omdat de keelchakra een heel creatief centrum is, tref je bij fantasievolle of artistieke mensen vaak heldere en kleurige koorden aan. Leden van een orkest zijn bijvoorbeeld vaak op dit niveau met elkaar verbonden.
Een minder bewonderenswaardig aspect van een vijfde-chakrakoord is dat je negatieve gedachten ermee kunt uitzenden of anderen ‘met kwaadaardige stralen bestoken’. Dit kan onbewust dan wel opzettelijk gebeuren.

Koorden vanuit het zesde chakra (derde oog chakra)
Een koord vanuit het zesde chakra doet zich voor bij een levendige uitwisseling van ideeën en inzichten. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als je met iemand anders aan het brainstormen bent. Het kan ook dienen als ‘brug’ naar andermans hoofd – wat betekent dat nieuwsgierige mensen dichterbij kunnen komen dan je lief is! Een zesde-chakrakoord kan ook gebruikt worden om anderen te manipuleren en te overheersen.

Koorden vanuit het zevende chakra (kruinchakra)
Een koord vanuit de zevende chakra laat een verbinding op spiritueel niveau zien. Het kan ook dienen als communicatiemiddel tussen leraar en leerling, ouder en kind, goeroe en volgeling. Een kruinchakrakoord kan iemand op een bezitterige of manipulerende manier gebruiken door een ander ermee naar zijn hand te zetten.

De eerst chakra en tweede kan men ook zien dat er meer is dan alleen praten. Men kan het gevoel dat daar voelbaar is ook als sensueel aanvoelen. Dat kan komen door bepaalde woorden of zelfs door een aanraking. Dan bedoel ik een hand geven of een schouderklopje.
Nu een ontmoeting een gesprek zal altijd lichamelijk voelbaar zijn. Als men zich daarop gaat trainen ga je merken dat je veel meer te weten kan komen dan dat woorden gebruikt worden.

Chakra 'S, Energie, Coach, Energiecentra, Aura

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Onze persoonlijke ontwikkeling is de cruciale sleutel voor het creëren van een leefbare relatie tussen de mens en de Aarde

De ontwikkeling van de mensheid

Al 200 jaar zijn we druk bezig om de grootste levenssystemen van onze planeet stop te zetten. Bovenop de ecologische crisissen zien we afbrokkelende economieën, etnische en klassenconflicten en wereldwijd oorlog. De oorsprong van al deze ecologische en sociale verwoesting is een wereldwijde verstoring van de ontwikkeling van individuele personen. Echte volwassenheid, of psychologische volgroeidheid, is een zeldzaam fenomeen geworden in westerse en verwesterde maatschappijen. Echte wijze ouderlingen bestaan zelfs bijna helemaal niet meer.

door Bill Plotkin

Verweven met deze blokkade in persoonlijke ontwikkeling, misschien zelfs onlosmakelijk verbonden: ons dagelijks leven is mijlenver afgedreven van de oorspronkelijke intimiteit van de mensheid met de natuur. En afgedreven van onze unieke individuele essentie, onze ziel.
Maar als we weten waar te zoeken, dan zien we fantastische kansen ontstaan uit alle crisissen. We ervaren wereldwijd al een collectieve, menselijke reactie op ons bestaan. Een ongelofelijk creatieve vernieuwing, voor alle dimensies van de menselijke activiteit hier op Aarde. Van ecologie, politiek en economie tot educatie en spiritualiteit.
Ik geloof dat onze eigen ontwikkeling de cruciale sleutel is voor het creëren van een leefbare relatie tussen de mens en de Aarde. Voor een meer volwassen maatschappij zijn er meer volwassen personen nodig. En de Natuur (inclusief onze eigen essentie, onze ziel) is altijd het beste model geweest voor menselijke ontwikkeling.
Omarm de Natuur en ziel als onze wijste en meest betrouwbare gidsen. Dan kunnen we onze kinderen opvoeden, tieners ondersteunen en onszelf ontwikkelen. Op een manier die ons volgroeid maakt en een duurzame menselijke cultuur opbouwt. We kunnen voorbijgaan aan de huidige egocentrische maatschappij (materialistisch, mensgericht, gebaseerd op concurrentie en klassen, vatbaar voor geweld en niet duurzaam) naar zielcentrisch (verbeeldend, ecocentrisch, gebaseerd op samenwerking, rechtvaardig, medelevend en duurzaam).
Aan de basis van deze filosofie ligt de gedachte dat elk persoon een unieke en mystieke relatie heeft met de wilde natuur. En dat de bewuste ontdekking en voeding van die relatie de kern vormt van echte volwassenheid. In de huidige maatschappij zien we volwassenheid puur in termen van hard werken en praktische verantwoordelijkheid. Ik zie het anders: echte volwassenheid is geworteld in ervaringen die de persoon overstijgen, in een mystieke connectie met de Natuur, die we ervaren als een unieke, heilige roeping. Die ervaring wordt belichaamd door bezield werk en volwassen verantwoordelijkheid. Deze mystieke connectie is de echte kern van volwassenheid. En het is precies wat de mainstream Westerse maatschappij over het hoofd ziet – of actief onderdrukt en verdrijft.
Deze gedachte komt misschien over als radicaal, maar hij is verre van origineel. De westerse beschaving heeft de meeste sporen van haar mystieke wortels van volwassenheid uitgewist, maar deze kennis vormt nog altijd de kern van iedere inheemse traditie die we kennen. Inclusief de tradities waar onze eigen maatschappij uit is ontstaan.
De ontwikkeling van de mensheid is onmisbaar voor het transformeren van de maatschappij. De krachtigste zaden voor een culturele renaissance groeien door het unieke creatieve werk van authentieke volwassenen. Al die volwassenen zijn echte ambachtslieden, visionairen en leiders. Of ze nu leven en stilletjes werken in kleine arena’s als gezinnen, boerderijen en klaslokalen of juist heel openbaar op grote podia: zij zijn de meest betrouwbare bronnen van culturele verandering.
Om volledig volwassen te worden, om ons te ontwikkelen zoals de Natuur en ziel het zouden willen, daarvoor is een radicale verschuiving nodig in ons wereldbeeld en onze waarden. We moeten iedere fase van het leven in een nieuw licht zien, inclusief de psychologisch-spirituele taken per fase. We moeten vooral leren om kinderen op te voeden in afstemming op de Natuur: de onschuld van de vroege jeugd bewaken en de latere jeugd omvormen tot een tijd van verwondering en vrij spelen in de natuur. Natuurlijk moeten we ze ook de culturele tradities aanleren. We moeten tieners ondersteunen, zodat ze zo authentiek en fantasierijk kunnen leven als ze zijn. Als het lukt om volledige maatschappelijke steun te kweken voor jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd om de mystiek van de Natuur en de geest te verkennen en transformeren, dan kunnen zij hun rol innemen als ambachtslieden van culturele verandering. Zo ontstaan er eindelijk weer sporen van de wijsheid van ouderdom. Deze kansen moeten we iedereen bieden, in alle socio-economische klassen en in alle maatschappijen.
In de maatschappij van ‘industriële groei’ hebben we onze ‘Natuurlijke taak’ juist eeuwenlang beperkt, onderdrukt of zelfs helemaal genegeerd in de eerste drie fases van de menselijke ontwikkeling: van de kindertijd tot de vroege adolescentie. Hierdoor zijn we in onze tienerjaren al zo uit evenwicht met de Natuur dat de meeste mensen zich nooit verder ontwikkelen.
De stop van persoonlijke groei helpt de industriële ‘groei’. We onderdrukken de Natuurlijke dimensie van onze ontwikkeling, via het onderwijs, sociale waarden, marketing, beroepen en hobby’s die de Natuur negeren, stadsindeling, chemische geneeskunde, psychologische praktijken en op nog veel meer manieren. Zo brengt de maatschappij van industriële groei onvolwassen burgers voort die zich geen leven kunnen voorstellen voorbij consumentisme en banen die onze ziel onderdrukken.
Het verwaarlozen van onze menselijke natuur heeft geleid tot de huidige en jammerlijke situatie: de meeste mensen zijn vervreemd van hun essentiële individualiteit, hun ziel. De mensheid in haar geheel is grotendeels vervreemd van de natuurlijke wereld die ons heeft geëvolueerd en die ons onderhoudt. De ziel is ‘gedegradeerd’ tot een spirituele New Age-fantasie of de geheime schat van een bedevaart. De Natuur behandelen we, in het beste geval, als een ansichtkaart of de achtergrond van een vakantie. En veel vaker als een bouwmarkt of stortplaats. Te veel van ons voelen geen intimiteit met de natuurlijke wereld en met onze ziel. En brengen ze allebei continu enorme schade toe.
Maar het is niet te laat om te veranderen. In  mijn boek Nature and the Human Soul vindt je suggesties voor hoe we de Natuurlijke taak een plek geven in iedere fase van de menselijke ontwikkeling. Hoe we de klus voor de cultuur veel grondiger en effectiever kunnen aanpakken dan we nu doen. Door onszelf aan die twee taken te wijden, kunnen we zonder obstakels opgroeien tot volwassenen. En, uiteindelijk, tot onze ´wijze ouderdom´. Zo creëren we 21e-eeuwse maatschappijen die het leven ondersteunen en voeden.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/ontwikkeling-sleutel-creeren-van-een-leefbare-aarde/

Sommigen moeten de aarde nog echt leren kennen. Want ze zal het nodige doen om de mens op momenten wakker te schudden. Als men daar geen gehoor aangeeft zal ze zich verzetten. Een leefbare aarde kan alleen maar bekomen worden dat men de aarde respecteert. De aarde waar we nu ons op bevinden is ook maar een tussenstop die we hier maken. Om dan weer verder te reizen. Het zijn soms zware lessen die we hier krijgen op aarde. Denk maar waar we nu mee te kampen hebben. Maar ook daar komen we sterker uit als mens. We hebben zo een connectie met de aarde waar velen niet bij stil staan. Onze voeten die een zijn met de aarde. Maar wat we niet mogen vergeten. Dat onze verbinden het meeste ligt met onze wortelchakra en hartchakra. Wij die in liefde kunnen leven geven liefde aan onze aarde en dat zullen we ook terug mogen verwachten. De indiaanse cultuur staat dan ook erg verbonden met de aarde en dieren. Waar wij nog heel wat kunnen en mogen van leren.
Als je de aarde kan respecteren kan je er heel wat energie van voelen stromen en zal ze ook het nodige met je delen.

Aarde, Moeder Aarde, Moeder, Natuur, Vrouwen, Hemel

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Spiritueel ontwaken.

Spiritualisme, Ontwaken, Meditatie, Yogi, Aura

Dat gebeurd niet zomaar. Daar moet je iets voor doen en voor over hebben. Het kan zijn dat er bepaalde emoties naar boven komen maar ook bepaalde dingen moet loslaten.
Spiritueel ontwaken begint bij jezelf te leren kennen. Het begrip krijgen dat je lichaam stoffelijk is en dat men al meerdere levens gehad heeft. Wat je nu meemaakt heeft ooit je pad op een positieve of negatieve zien al doorkruist. Er zijn bepaalde punten in dit bestaan waar je soms geen vinger kunt opleggen dat ze gebeuren. Omdat men nu denkt maar niet denkt in wat er al geweest is. Door bewust ervan te worden dat men wilt ontwaken kom je steeds stapje voor stapje dichterbij jezelf. Neem als voorbeeld een ziekte of ongemak. Dat komt door iets. Je lichaam vecht tegen iets en dan is het aan jezelf om te zoeken hoe er vrede mee te nemen. Zodat je gezondheid je ongemak beter te verdragen is.
Je daalt neer en de keuze die jezelf gemaakt hebt van je moeder. Wat je in die buik meekrijgt is al een begin van jouw leven. Daar men niet altijd bij stil blijft staan. Maar ook in die buik voel je veel van wat er gebeurd daarbuiten. Dat je ook nadien bij je zal dragen. Bepaalde dingen zal je dan in dit leven moeten verwerken. Zou je dat niet doen blijf je eigenlijk openstaan als bepaalde dingen je pad weer opkomen. Je voorouders je ouders spelen dan ook een rol in het
proces ontwaken. Wat ze hebben meegemaakt neem jij onbewust mee in je leven. Ook hier moet je voor jezelf kijken wat je kan opruimen om voor jezelf ruimte vrij te maken. Zo laat je energie stromen in jezelf. Je zet in wijze van je chakra’s open en vooral de wortelchakra. Ga je een relatie aan of zit je in een relatie zal het puntje familiesysteem naar boven komen. Dat maakt dat niet altijd er een overeenkomst is met je partner en daar een gulden middenweg moet in vinden. Maar ook weer niet door jezelf te laten leven door je partner maar je grenzen aan te geven. Ook ga je heel wat energie oppikken in een relatie van je kinderen en zelfs van je huisdieren. Dan moet jezelf de vraag stellen wat kan ik ermee, wat doe ik ermee. Zo verlies jezelf niet in de energie van anderen. Zo krijg je meer inzicht in jezelf en in wat je kan of mag ondernemen. Maar de basis is dat je vanuit jezelf te werk gaat. Bepaalde patronen zullen herkenbaar zijn waar je snel op in kan spelen en tot een overeenkomst kan komen. Anderen dan weer niet en dan is het voor jezelf de grens aan te geven. Zodat je niet mee getrokken wordt. Dit is dan weer een teken die je hier nog iets moet loslaten, verwerken of aan moet werken.
Op een moment wordt je bewust dat bepaalde mensen rond je heen in dezelfde patronen blijven zitten of hangen. Je gaat merken dat bepaalde ziek worden of door stress in een depressie belanden. Op zo een moment kan je er alleen maar zijn. Je kan luisteren meer ook niet. Men gaat merken dat maakt jezelf veel sterker. Men zal misschien dan wel eens het woord egoïsme gebruiken. Maar dat staat eigenlijk voor aan jezelf denken.
Wat jezelf niet wilt of wilt voelen doe je anderen ook niet aan. Je handelt vanuit een positief gevoel. Zou je dat niet doen komt het toch tot je terug. Noem het karma of handelen.
Men moet soms onderhandelen met jezelf om hier ook oplossingen in te vinden. Want men zal wel ooit iets gedaan hebben dat je niet wou en dan moet je dit ook verwerken. Dan pas krijg je vrede. Dit is eigenlijk een proces waar je altijd aan moet werken in dit leven.
Op een moment ga je merken dat je heel wat dingen op een ander niveau gaat bekijken. Maar ook vanuit een ander gezichtspunt. Men gaat eerst in jezelf te raden om dan het door te geven. Dan nog weet je dat het door de ander niet aangenomen moet worden. Dat is dan hun les die ze weer moeten leren. Door dit stukje voel je in jezelf liefde stromen. Je het mededogen voor de anderen.

Op maatschappelijk niveau gaat het steeds over ons: onze ervaringen veroorzaken boosheid in ons, zorgen ervoor dat we ons van anderen afgezonderd voelen, of veroorzaken een gevoel van superioriteit omdat we meer ontwaakt zijn dan de meeste andere mensen. Op het mondiale niveau zijn we het omslagpunt van ‘ ik’ gepasseerd en bevinden we ons in de beginfase van het ervaren van de goddelijke stroom en eenheid. Bij het ontwaken bestaat het woord IK niet. Ik ben, ik wil en ga zo maar door is er niet. Dat is je ego dat je laat spelen. Dat mag je niet als je zuiver wilt ontwaken. Ik wil zet dat eens om in ZOU GRAAG. Dat voelt veel beter aan en je zet je ego je IK ermee opzij. Zo ga je ook merken dat meer en meer zelfliefde naar boven komt. Dat je dit laat stromen in jouw lichaam. Op een moment ga je merken dat het leven nu momentopnames zijn. Soms zelfs een illusie. Dan is het aan jezelf om de werkelijkheid te gaan zien. Dit door onderzoek dat je voor jezelf doet. Men gaat niet zwart wit denken maar er zit veel meer ertussen. Juist dan is aanvoelen en leren. Je laat je niet door anderen leiden in deze fase maar je gaat zoeken naar de werkelijkheid die voor jezelf belangrijk is.
Dan krijg je in heel het ontwaken het moeilijkste. Het lezen wie we zijn. En alles waarmee we verbonden zijn in het nu. Maatschappij vrienden familie relatie. En hoe jezelf daar in kan plaatsen. Hier kan je soms gebruik maken van de axenroos of roos van leary. Men gaat merken dat je deze (on)bewust vaak gebruikt in het dagelijks leven.
Mensen die je dichtbij je laat komen zijn mensen die op hetzelfde niveau staat als jezelf. Die niet oordelen of vooroordelen hebben. Maar die de realiteit van het leven zien. Het zijn mensen die ook meer met deze zaken bezig zijn dan met tv kijken of noem maar op. Zoals mediteren yoga doen of diepere gesprekken voeren. Waar men emoties kan tonen en delen zonder een angst te moeten hebben.
Maar een ding blijft het belangrijkste in liefde leven en liefde aan jezelf geven. Dankbaar zijn iedere dag voor jouw leven. En wat je vraagt in liefde ook tot je zal komen. Zo ben je spiritueel ontwaakt.
Ook van belang is dat je goed met je chakra’s kan werken. Zij zijn de motor van jouw innerlijk lichaam. Net als je hart en al je andere organen.
Jouw geboorte.
Jouw leven.
Hier en nu.
Met je verleden en het nu.
Dat maakt wie je worden kan.
Jouw leven nu op aarde.

Boeddhisme, Spiritualiteit, Meditatie, Dharma Wielen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Je goed aarde

Aarde, Moeder Aarde, Moeder, Natuur, Vrouwen, Hemel

Je goed aarde draagt bij voor een goede gezondheid en energie. Toch vinden mensen die niet altijd nodig of te zweverig. Maar eens ze het beginnen te doen voelen dit ook in lichaam en geest. Als we geboren worden is het eerste wat we voelen lucht (zuurstof) en moeder aarde. Kinderen die spelen buiten voelen zich beter en opgewekter. Volwassenen doe dit minder en krijgen dan ook zo minder energie binnen.  Er zijn bepaalde manieren om je goed te aarde.

Gras, Velden, Boom, Jongen, Kind, Cape, Knuffelen


Die kunnen helpen tot een gezonde levensstijl.
Durf eens op blote voeten te lopen of ze op de grond te zetten.
Wanneer ga je lichaam het meest verbinden met de aarde. Als je op het strand ligt te zonnen. Maar zo even op moeder aarde gaan zitten met blote voeten en je handen dat wordt niet vaak gedaan.
Drink water
Water is de bron.

De bron van ons lichaam. Dat bijna uit 70% water bestaat.
Neem eens wat meer aardend voedsel.
Daar zit ook vlees bij. Een dier dat gedood wordt voor consumptie kan je ook bedanken dat het voor jou gestoven. Groeten spelen hier een belangrijke factor.
Zonlicht
Goed voor vitamine D. waar veel mensen een tekort aan hebben. Maar het zelf niet weten. Zonlicht is aards en geeft warmte en energie. Als de zon schijnt zie je iedereen met een lach buiten komen. Zon en je voeten op moeder aarde dat geeft een energie boost. Laat dan ook zoveel mogelijk van je lichaam aan het zonlicht zien. Ja mensen liefst naakt maar dat is natuurlijk niet te doen.
Knuffel een boom bekijk en voel aan planten.
Mensen verklaren je soms gek als men je ziet staan tegen een boom of praat met een plantje. Maar ook deze geven je energie. Boomknuffelen die je het best op blote voeten en je probeer met heel je lichaam verbinding te maken.
Ademen.
Dat doen we allemaal maar soms niet op de juiste manier. Zodat je snel voelt dat je buiten adem bent als je een inspanning moet doen. Neem dagelijks een adempauze. Ik spreek altijd van 7-7-7. Adem rustig 7tellen in hou 7tellen je adem vast en adem rustig in 7tellen uit. Een goed site is deze:

https://www.yogisan.nl/de-5-beste-ademhalingsoefeningen-voor-ontspanning/
Leg je gedachten bij je voeten.
Als je gaat wandelen of je moet iets nemen focus op je voeten. Iedere stap die je neemt voel hem aan.
Neem eens een douche in plaats van een bad.
Stromend water over je lichaam voelen stromen reinigt je lichaam.
Durf te spelen
Spelen met kinderen met je huisdier kan zoveel gevoel naar boven brengen.
Yoga meditatie tai chi qi gong.
Deze stemmen je af op een goede aarding. En op een goede ademhaling. Je werkt vaak met KI energie.
Rustig praten
Praten zonder lichaamsbewegingen te maken laat je ook een energetisch gevoel voelen. Zeker als het gesprek gaat over gevoel of spiritueel.
Muziek
Dat brengt rust in je. Beluister het ook met blote voeten.
Zingen en vrij dansen
Zing eens mee uit volle brost of dans op het ritme van muziek. Voel je vrij. Dat geeft ook zoveel energie.
Visualiseer.
Door een energiekoord te visualiseren van boven je kroon langs je ruggengraat naar je voeten toe voel je energie stromen. Denk hierbij dat je tenen wortels zijn en diep de aarde ingaan. Zo kan je ook de aardse energie laten stralen en ga je eigenlijk omgekeerd te werk van de kosmische energie.
Een goede aarding voelt iedereen aan. En dat begint al met je ’s morgens te wassen met koud water. Zitten met een rechte rug en beide voeten op de grond. Zal zorgen voor een goede bloed doorstroming.
Mensen geniet van dit gevoel. En probeer het dagelijks te doen een van deze punten.

Vrouw, Op Blote Voeten, Rivier, Jurk, Wandelen, Natuur

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wat zie je als je in jouw weerspiegeling kijkt

Water, Waterval, Achtergrond, Natuur, Element, Macro

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder. Chinese filosoof lao tse. Water is dan ook het element van de Chinese geneeskunde. Het behoort tot de 5 elementen.

Afbeeldingsresultaat voor 5 elementen
  • Element Hout
  • Element Vuur
  • Element Aarde
  • Element Metaal
  • Element Water
pexels-photo-1458684.jpeg

 In de winter is water actief. Net als wij actief zijn. Maar ook moet men de rust innerlijk kunnen geven. Water staat maar op een moment stil. Dat is als het bevroren is. Wel soms sta je er niet bij stil als je een probleem niet onder ogen durft te kijken en dat op een moment toch aan de oppervlakte komt. Daarom kan het verstandig zijn om in deze periode je rust te vinden en je op te laden. Maar dan moet men eerst wat diep gezonken zit durven aan te pakken. Wanneer je helder kan denken dan pas kan je groeien. Het is dan ook van belang in de Chinese geneeskunde om bij bepaalde elementen stil te blijven staan. Te kijken voor jezelf wat kan ik er mee. En dat begint al met het kijken naar je spiegelbeeld. Hoe zie jij jezelf. Hoe voel jij jezelf als je naar je kijkt. Voel je door het kijken ook emoties. Die emoties hebben een oorzaak. Soms kan het dan verstandig zijn om deze nu aan te pakken.
Drie belangrijke punten van water
Het stroomt – het leven je innerlijke stroomt
Het staat stil bevroren – soms willen we onze gevoelens ook net aanvoelen.
Het verdampt – sommigen dingen die we meemaken hebben we los kunnen laten door verwerking.
Wat ook het voordeel is van water dat men een stroming heeft. En dat is net als ons leven je kan doorstromen tot andere mogelijkheden je kan doorstromen om bepaalde inzichten te krijgen. Want alles heeft water nodig. Wij als mens ook om te overleven maar ook om te groeien. Juist als ons lichaam en geest niet helder is (troebel) zullen we dat gewaar worden. Niet helder kunnen denken niet helder kunnen functioneren. Dan moet je durven naar jezelf te kijken. De helderheid terug te vinden. Dan pas voel je alles stromen. Dan pas kan je doorgaan.
Wij mensen vergeten soms dat de natuur en het contact met de natuur ons veel te bieden heeft.
als je de 5 elementen neemt zie je ook dat er altijd een verbondenheid is. Dat de ene niet zonder de andere kan op een moment. Ook dit is misschien eens een les om opzoek te gaan voor jezelf wat deze elementen voor jezelf kunnen betekenen. En welk element je bent. Want ook dat kan helpen om jezelf beter te leren kennen. Ook voeding kan je zo gaan selecteren dat kan helpen bij afvallen.

Engel, Fee, Vleugels, Fantasie, Jong, Vrouwelijke

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

JOUW ENGEL

Zonsondergang, Huizen Silhouet, Angel, Stemming, Vogels

Allemaal hebben we een beschermengel rond ons heen. En als men op google gaat zoeken naar je horoscoop engel dan kom je soms tegenstrijdigheden tegen. Daarom is het soms beter je gevoel te volgen. Daarvoor kan je dan zelf opzoek gaan. Of zelfs een deck engelen kaarten aankomen. Ze allemaal eens lezen en voelen wat een bepaalde kaart met je gevoel doet. Nu een engel hoeft niet altijd iemand te zijn die ooit hierop aarde geleefd heeft. Het kan ook een persoon zijn die je goed kent en heengegaan is. Wie kent het gezegde niet. Wat heb ik een grote of goede bewaarengel. Wel juist op die momenten sta je stel bij jouw engel. Maar vaak laat je het ook snel los. Omdat zoiets niet zichtbaar is. Eigenlijk zouden we wat meer op het onzichtbare moeten gaan vertrouwen. Ze geven aanwijzingen als het nodig is. Ze geven ons inzichten. Ook als je met een engelen deck werkt komen er inzichten naar boven. Zeker als men een open vraag stelt. Dan ga je al snel een inzicht of antwoord krijgen. Het is natuurlijk hoe je er zelf voor openstaat.
We mogen niet vergeten. Dat er ooit hierop aarde zijn geweest met een missie. Laat ik het zo even noemen. Want ook wij hebben een bepaalde missie. Is die volbracht stroom je door naar een andere Dimensie. Om dan ook van daaruit iets te gaan doen. Om mensen te helpen. Alhoewel men dan weer iets daar in die Dimensie iets moet leren.
Ghost was een mooie film met heel veel inzichten in.

Sta jezelf open voor jouw bewaarengel of bepaalde engelen.

Natuur, Hemel, Engel, De Hemel, Landschap

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wie is sterk

Kind, Bull, Rundvlees, Vee, Herkauwer, Koe, Bestrijding

Dit heeft veel te maken met de manier van leven en hoe je in het leven staat. Iedereen is op zijn manier een sterk iemand. Sterk zijn is aan jezelf werken. Aan je lichaam en geest. Soms met hulp om iets te bereiken soms door vanuit jezelf te gaan werken. Men moet een balans voor jezelf voor je lichaam vinden. Sterk worden je niet alleen door bepaalde sporten te beoefenen. Maar juist door mentaal je sterk te maken. Dan pas kan je in het leven veel winnen. Wanneer je zelf sterk voelt ga je ook innerlijke rust voelen. Ga je niet wegstoppen voor mensen rondom je of voor iets anders. Men gaat nadenken en ondernemen. Je zal ook de kalmte in je kunnen bewaren en zoiets straal je dan ook weer uit. Je zal dan ook beter om kunnen gaan met veranderingen en onzekerheden. Omdat je vanuit jezelf gaat zoeken en niet in je comfortzone blijft zitten. Je durft eruit te stappen en andere richtingen aannemen. Het besef hebben dat je sterk in jezelf staat geeft gewoon een goed gevoel. Dat gevoel laat je ook zien op allerlei vlakken. Meer omdat je vanuit je gevoel leeft en vanuit daar ook stappen onderneemt. Dat maakt je sterk en krachtig in je doen en laten.
Denk maar aan de sport aikido. Je tegenstander vloeren met de energie van zichzelf. Denk hier ook bij aan steven seagel.
Sterk zijn zit in veel meer dan je kracht onbenullig te gaan gebruiken.
Sterk zijn en je zo voelen geeft je ook meer zelfvertrouwen.
Spiritueel kan je ook altijd verdiepen in je sterk maken. Dit gaat dan over je innerlijke.

Wie voelt zich steeds sterk.
Wie gaat door het leven met een sterk gevoel en geest.

Een grasspriet zo dun maar ook zo sterk. je trapt het plat en na enkele momenten staat het terug rechtop.

Meisje, Bokser, Naakt, Zonder Kleren, Bokszakken

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Spirituele tapas

Silhouet, Vrouwen, Boom, Yoga, Meditatie, Harmonie

Een concept voor brandende ijver en essentiële energie. Het heeft te maken met zelfdiscipline en ook soms met soberheid.
Tapas bestaat erin om verschillende oefeningen om de lagere aard te zuiveren. De kosha’s (voertuigen) de beheersing van een ijzeren wil die je voor jezelf kan opleggen.

Kosha’s

ANNAMAYA KOSHA (grofstoffelijk fysiek lichaam)
PRANAMAY KOSHA (vitaliteitslichaam)
MANOMAYA KOSHA (denklichaam)
VIJNANAMAYA KOSHA (‘intellect’ lichaam)
ANANDAMAYA KOSHA (zaligheidslichaam)

Het komt erop neer dat je een beheersing krijgt over het fysieke lichaam. En het ontwikkelen van wilskracht. Een discipline die jezelf oplegt. Sommigen dingen in het leven dat jezelf wilt opleggen vind je niet leuk. Juist door tapas te leren, leer je het te doen.
Het is niet leuk om gezond te eten.
Het is niet leuk om vroeg naar bed te gaan.
Het is niet leuk om dagelijks te mediteren.
Het is niet leuk om koffie te drinken.
Ga zo maar door.

Controlelijst, Analyse, Afvinken, Controleren, Haak


Tapas leert je het wel te doen. Door voor jezelf te zeggen ik ga van dat uur tot dat uur mediteren iedere dag.
Ik ga stoppen met koffie drinken voor een week.

Door eigenlijk jezelf erop te wijzen van uur en moment en hoelang je het gaat doen. leer je discipline te leggen in jezelf. Als je bepaalde dingen dan vol kan houden ga je merken dat je op een moment je grenzen voor jezelf gaat verleggen en men gaat zich herboren voelen. Ieder moment dat jezelf ertoe aanzet is een moment van herboren te worden.
Tapas is eigenlijk hetzelfde als een to do lijstje maar dan gericht op lichaam en geest en niet om het jaar mee te beginnen. Maar om voor jezelf te zeggen nu doe ik het en hou ik het een week vol. Je kleeft ervoor jezelf een tijd op. Want ook dat is naar jezelf toe discipline opleggen.
Bepaalde dingen leggen we ons zelf al op in ons dagelijks leven en ons leven hierop aarde. Juist dit kan je iets uitgebreider gaan maken zodat je ook hier meer en meer een gezond gevoel bij krijgt.
Allemaal kennen we tapas die bestaan uit kleine gerechten. Wel juist is dit hetzelfde maar dan gericht op lichaam en geest. Kleine dingen voor jezelf opleggen. Waar je lichamelijk voordeel uit mag halen.
Het is juist door kleine stapjes te zetten dat men iets kan volhouden.

Meditatie, Vergadering, Vipassana, Yoga, Reflectie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Als men zich anders voelt in je gezin of bij familie

Spel Tekens, Isolatie, Geïsoleerd, Eenzaamheid

We kunnen niet allemaal hetzelfde zijn. Ieder kind is anders, iedere volwassene is anders in een gezin. Toch moet men soms veel incasseren. Denk maar als ze zeggen je bent niet normaal. Je bent niet van deze wereld. En dan weet je soms niet hoe je met jezelf om moet gaan. Toch heeft dit ook een doel in het gezin. Alhoewel men ervoor open moet staan om het te begrijpen. Men voelt zich dan misschien anders maar eigenlijk ben je hetzelfde. Toch kunnen bepaalde dingen moeilijk worden. Omdat je niet begrepen wordt. Maar ook kan je er zelf iets uit leren. Geduld uit te oefenen om toch maar te proberen om jouw denken naar voren te brengen. Maar leg niets in andermans handen. Je moet jezelf kunnen blijven zodat je kan blijven groeien. En daar komen soms keuze bij te pas. Het is daarom ook om te leren in je eigen kracht en energie te blijven. Als je jong bent en je wordt voor iets gestraft kan je van die straf ook voor jezelf iets aangenaams maken. En bij jezelf denken ooit zullen ze me begrijpen. Herkenning speelt hiervoor jezelf een belangrijke rol in. Zodat je weet dat er ook bepaalde emoties aan te pas kunnen komen. Maar blijf in jezelf geloven. Blijf bij je standpunt al wordt het niet aanvaard.
Het kan dan ook nuttig zijn om te ventileren. Even alles los te laten. Dat kan op verschillende manier en nadien ga je ook goed voelen. Men gaat merken dat je op een moment je het ook minder gaat aantrekken wat ze van je vinden. Omdat je eigen pad bewandeld. Daar komt dan wel bij dat je soms een harde keuze moeten maken. Afstand nemen. Ga zeker geen slachtofferrol spelen. Want dan kan er misbruik van gemaakt worden. Dat men je gaat aanzien als zwak. Dat is zeker niet de bedoeling.
In bepaalde gezinnen en families bestaat er nog altijd een regel als hiërarchie. En dat mag maar men moet als ouder ook leren dat men van een kind leren kan. Dat is toch nog voor bepaalde moeilijk. Om het als oudere te aanvaarden dat een kind ook een inbreng kan en zelfs mag hebben. Zo laat je ook voelen dat het erbij hoort.
natuurlijk als men het er als ouder moeilijk mee hebt dat je kind zo is dan kan dit een struikelblok zijn. Maar ook voor het kind.

Denk nooit dat men anders is. We zijn allemaal hetzelfde. En we zijn allemaal hier om van elkaar te leren.

Model, Vrouw, Meisje, Naakt, Kunst, Popart, Artistiek

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nu is het misschien de tijd om te ontwaken.

Sneeuwwitje, Sprookjes, Ontwaken, Dwergen, Prinses

De storm waar we midden inzitten geeft ons een teken. Een teken dat we iets moeten leren naar ons zelf toe. Men heeft dit niet voor niets gekregen. Leren omgaan met angsten en emoties zijn een van de belangrijkste. Leren om vanuit jezelf iets te doen. Leren om alleen te zijn. Dat laatst bedoel ik dan mee thuis te blijven. Voor velen heel moeilijk. Ze voelen zich opgesloten zo voelen zich eenzaam ze voelen zich alleen.
Toch heb je alles zelf in de hand. Je kan zelf kiezen welke weg je opgaat. Maar ook hoe bewust je door het leven gaat. Dat bewust is ook gericht op je eigen lichaam. Eigenliefde staat hier in eerste instantie centraal. Stel je daar eens voor open zodat je de aardse kracht en energie mag en kan ontvangen. Dan kan je die op een moment doorgeven. Ons leven is liefde en die liefde begint bij jezelf om het nadien te kunnen delen.
Als men ergens in deze negatieve spiraal blijft hangen dan kan men ook niet ontwaken. Want stel jezelf de vraag eens. Is het wel negatief of is het leren om anders te gaan leven?
Wanneer men bewust is van jezelf dan ga je dit voelen innerlijk en die positieve energie straal je ook uit. Dat is energie die vanuit het hart komt. Dus waarom zou je boos maken om wat er nu rond je heen gebeurd. Die boosheid daar doe jezelf alleen maar pijn mee. Zodat je weer niet kan ontwaken. En geen liefde kan voelen nog afgeven. In zo een geval ga je in een modus om te overleven. Waardoor jezelf aanvoelt als slachtoffer van dit gebeuren. Maar door je ogen te gaan openen, je gevoel te gaan openen. Ga je merken dat dit een proces is waar veel uit te leren valt. Zo zak 2021 ook een jaar zijn waar men nog veel inzichten zal van krijgen. Men moet nu alle kracht en energie bij jezelf kunnen houden. Om actief met jezelf bezig te zijn. Dingen die je niet nodig hebt gooi ze van je af. Dingen die in de weg staan doe ze wel. Maak een doorgang voor jezelf. Dan ga je merken dat 2021 een jaar voor jezelf gaat worden. Waar je vanuit jezelf je grenzen kan aangeven. Maar ook waar je eigenliefde kan in laten stromen. Dan ga je merken dat wat je allemaal al hebt mogen leren nu in dit jaar van pas zal komen om het uit te werken.

Singapore, Boeddhistische Tempel, Boeddha, Boeddhisme

Ontwaken doe je vanuit jezelf.
Ontwaken is jouw leven in handen nemen.
Ontwaken is liefde aan jezelf geven.
Ontwaken is jouw weg bewandelen in liefde.

Vrouw, Kunst, Abstract, Vintage, Meisje, Aquarel

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

bijonsinhuissen.wordpress.com/

𝙽𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚛𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝

%d bloggers liken dit: