Tag Archive: mensenrechtenorganisatie


Bezorgdheid geuit over Olympische Spelen van Peking tijdens de VN-Mensenrechtenraad

Tijdens de 47e zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève op 7 juli 2021 heeft Vincent Metten namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring afgelegd waarin hij zijn bezorgdheid uit over de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking in het licht van de grootschalige en systematische schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering.

De Mensenrechtenraad van de VN kwam bijeen voor zijn vierjaarlijkse paneldiscussie over het bevorderen van de mensenrechten door middel van sport en het Olympisch ideaal, die onder meer werd bijgewoond door Michelle Bachelet, hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten, en Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.
Vincent Metten herinnerde aan het harde optreden in Tibet voor de Olympische Zomerspelen van 2008 in Peking en bracht de negatieve ontwikkelingen in Xinjiang (dat de Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan) en Hongkong ter sprake: “In 2008 zette de Chinese Communistische Partij een gewelddadige onderdrukking in bij de vreedzame protesten in Tibet, sindsdien heeft de Partij een bewakingsstaat gevestigd met alomtegenwoordige indoctrinatie. Alles met het doel om Tibetanen te ‘Siniseren’. In Xinjiang zijn meer dan twee miljoen Oeigoeren en anderen opgesloten in interneringskampen. Hongkong heeft de vrijheden verloren die door het internationaal recht worden gegarandeerd.”
De Olympische Zomerspelen van 2008 heeft China aangemoedigd om een beleid te voeren dat schadelijk is voor de mensenrechten. Daarom vroeg Vincent Metten “Kan het toekennen van de Spelen aan een autoritaire staat als de Volksrepubliek China een negatief effect hebben op jonge atleten, en in strijd zijn met de uitgesproken verwachtingen van de Algemene Vergadering van de VN en de fundamentele beginselen van het Olympisme?”
Oproepen voor een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen van 2022 zijn de afgelopen weken toegenomen. In februari 2021 drong een coalitie van meer dan 180 maatschappelijke organisaties er bij regeringen op aan zich te verbinden tot een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen. Ook een aantal parlementsleden – onder meer uit de VS, Duitsland, Tsjechië en het VK – hebben hun regering opgeroepen om uitnodigingen voor de spelen af te slaan.
De vertegenwoordiger van Denemarken, die een verklaring aflegde namens de Scandinavische en Baltische Europese landen, riep op tot de eerbiediging van de mensenrechten, inclusief de rechten van minderheden, bij de planning, de voorbereiding en de uitvoering van alle grote sportevenementen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/bezorgdheid-geuit-over-olympische-spelen-van-peking-tijdens-de-vn-mensenrechtenraad/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks)  - S

Europees Parlement bevriest investeringsovereenkomst met China

Het Europees Parlement heeft vandaag een resolutie aangenomen over de Chinese sancties tegen EU-entiteiten. In deze resolutie wordt de investeringsovereenkomst (CAI) tussen de EU en China bevroren totdat de Chinese sancties zijn opgeheven.

De leden van het Europees Parlement beschouwen de stap van Peking als een aanval op de vrijheden en het democratische leven van de EU en haar lidstaten en dringen er bij de Chinese autoriteiten op aan deze volstrekt ongerechtvaardigde beperkende maatregelen op te heffen.
599 leden stemden voor de resolutie, 30 stemden tegen en 58 leden onthielden zich van stemming.
Bovendien roepen de Europese afgevaardigden op om het debat rond de CAI te gebruiken als een machtsmiddel om de bescherming van de mensenrechten en de steun voor het maatschappelijk middenveld in China te verbeteren. De afgevaardigden herinneren de Commissie er ook aan dat rekening moet worden gehouden met de mensenrechtensituatie in China, en in Hongkong, wanneer de Commissie wordt verzocht de CAI goed te keuren.
Het Europees Parlement beschouwt de Chinese sancties tegen parlementsleden, entiteiten en denktanks, als een aanval op de Europese Unie en haar Parlement als geheel, alsook als een aanval op de vrijheid van onderzoek. Daarnaast zijn de Chinese sancties onrechtvaardiging en volstrekt ongefundeerd.

Mishandeling van Oeigoeren
De Chinese sancties volgen op de sancties die Europa nam tegen vier Chinese functionarissen en een entiteit die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder de grootschalige opsluiting en vernedering van Oeigoeren en mensen uit andere etnische moslimminderheden in Oost-Turkestan.
In de motie wordt gewezen op de geleidelijke verschuiving van het leiderschap van de Chinese Communistische Partij in de richting van een confronterende aanpak, onder meer door de EU te bestoken met desinformatie en cyberaanvallen. Het Belgische parlement en andere nationale entiteiten zijn onlangs het doelwit geweest van een cyberaanval die samenviel met een hoorzitting van de Commissie Buitenlandse Zaken over de situatie in Xinjiang, die moest worden uitgesteld tot 18 en 19 mei.
Leden van het Europees Parlement stellen nogmaals de voortdurende repressie aan de kaak die plaatsvindt tegen de Oeigoerse gemeenschap, dat de unieke identiteit en het bestaansrecht van de Oeigoeren dreigt uit te roeien.

Situatie van de mensenrechten
Leden van het Europees Parlement zijn ook bezorgd over de uitleveringsverdragen tussen verscheidene EU-lidstaten en China (namelijk België, Bulgarije, Frankrijk, Italië, Litouwen, Portugal, Roemenië en Spanje) en de risico’s die deze verdragen inhouden voor Oeigoeren, burgers van Hongkong, Tibetanen of Chinese dissidenten in Europa die uitgeleverd zouden kunnen worden om in de Volksrepubliek China politiek te worden berecht.
Het Europees Parlement spreekt opnieuw zijn ernstige bezorgdheid uit over de verschillende schendingen van de grondrechten en mensenrechten in China, en in het bijzonder de systematische vervolging van het Oeigoerse volk, Tibetanen, Mongolen, etnische minderheden, mensenrechtenverdedigers, sociale activisten, religieuze groeperingen, journalisten en strijders tegen onrechtvaardigheden. Daarnaast wordt ook bezorgdheid geuit over de steeds toenemende onderdrukking van alle afwijkende meningen, met name in Hong Kong.
De leden van het Europees Parlement dringt er bij de Commissie, de Europese Raad en de lidstaten op aan alle nodige maatregelen te nemen en al hun machtsmiddelen, met name de economische, aan te wenden om de Chinese regering ertoe te bewegen de kampen te sluiten waar China meer dan 1 miljoen Oeigoeren heeft ondergebracht, en een einde te maken aan alle schendingen van de mensenrechten in Xinjiang en in plaatsen zoals Tibet. De leden van het Europees Parlement zijn van mening dat de huidige mensenrechtensituatie in China op z’n ergst is, sinds het bloedbad op het Tiananmenplein.
De leden van het Europees Parlement dringen er ook bij de Commissie op aan om een holistische EU-strategie te ontwikkelen en uit te voeren met het oog op het boeken van echte vooruitgang op het gebied van de mensenrechten in China.
Tot slot roept het Europees Parlement de EU op haar coördinatie en samenwerking met de VS in het kader van een Euro-Atlantische dialoog over China te bevorderen, ook met betrekking tot een gecoördineerde aanpak van maatregelen om schendingen van de mensenrechten aan te pakken

ICT-citaat
Vincent Metten, directeur EU-beleid van de International Campaign for Tibet, zei:

“ICT juicht het standpunt van het Europees Parlement toe om de investeringsovereenkomst tussen de EU en China te bevriezen totdat de Chinese sancties zijn opgeheven, evenals zijn oproep om het onderhandelingsproces te gebruiken als machtsinstrument om de bescherming van de mensenrechten en de steun voor het maatschappelijk middenveld in China te verbeteren. ICT heeft, samen met andere NGO’s, het ontbreken van enige verwijzing naar de mensenrechten in de overeenkomst aan de kaak gesteld en heeft haar bezorgdheid rechtstreeks aan de Europese Commissie kenbaar gemaakt. Het standpunt van het Europees Parlement is een stap in de goede richting, die erop gericht is de bevordering en de eerbiediging van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat centraal te stellen in de betrekkingen tussen de EU en China”.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/het-europees-parlement-bevriest-de-investeringsovereenkomst-met-china/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

China is herkozen voor de VN-mensenrechtenraad, maar met minder stemmen!

De Volksrepubliek China is op 13 oktober tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York herkozen voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, maar het aantal stemmen is aanzienlijk gedaald.
139 lidstaten stemden voor de kandidatuur van de Volksrepubliek China, vergeleken met de 180 stemmen die het land in 2016 kreeg. Het resultaat, ongeveer 25% minder stemmen, laat zien dat China in zijn regionale groep achterloopt op Pakistan, Oezbekistan en Nepal.
Het teleurstellende resultaat komt na een aantal recente tegenslagen voor de Volksrepubliek China bij de VN. In juni riepen meer dan 50 VN-deskundigen en -organen op tot een onafhankelijk toezichtmechanisme en een speciale zitting van de Mensenrechtenraad om de mensenrechtenschendingen in Xinjiang, Tibet en Hongkong te onderzoeken.
Tijdens de 45e zitting van de Raad voor de mensenrechten heeft de Volksrepubliek China een resolutie over het recht op ontwikkeling ingetrokken die zij samen met Pakistan had ingediend.
Waarnemers waren bezorgd over het kennelijke voornemen van de Volksrepubliek China om de internationale mensenrechtennormen opnieuw te definiëren en de universaliteit en onverdeeldheid van de mensenrechten te ondermijnen.
Met name in Tibet betekent “ontwikkeling” voor de Chinese autoriteiten: gedwongen verhuizing en, zoals onlangs in het rapport van de Inter-Parlementary on China naar voren kwam, de uitvoering van programma’s voor dwangarbeid van 500.000 Tibetanen.
Tijdens de 75ste Algemene Vergadering in New York hebben 39 staten zich aangesloten bij een verklaring over de mensenrechtensituatie in China en verwezen naar de situaties in Xinjiang, Tibet en Hongkong.

ICT’s opinie:

“Hoewel we het betreuren dat China in de VN Mensenrechtenraad is herkozen, toont de daling van het aantal stemmen aan dat steeds meer landen de systematische en ernstige schendingen van de rechten van de CCP in Tibet, Xinjiang en Hongkong ten zeerste afkeuren. De internationale gemeenschap zou nu volledig moeten instemmen met een onafhankelijk toezichtmechanisme bij de Verenigde Naties. De nationale regeringen zouden ook moeten overwegen om de Chinese regering ter verantwoording te roepen voor haar schendingen van de rechten en haar gebrek aan transparantie en openheid met name met betrekking tot Tibet.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china_herkozen_vn_stemmen_gedaald/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks)

Snap niet dat die nog stemmen kunnen behalen. Al zeker niet als het om mensenrecht gaat.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

ICT wijst op China’s Repressieve beleid en ‘Veiligheid–Architectuur’ in Tibet tijdens VN-Mensenrechtenraad Sessie

Melanie

ICT Mélanie Blondelle legt verklaring af bij de Mensenrechtenraad van de VN namens de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR).

Tijdens de op dit moment plaatsvindende zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève wees International Campaign for Tibet (ICT) nogmaals op de kwestie van het repressieve beleid van China in Tibet. Bij een ‘side event’ georganiseerd door de Vereniging voor Bedreigde Volkeren, stelde, directeur Kai Müller van ICT Duitsland, die ook ICT’s VN Advocacy Team leidt, dat de Chinese “beveiligingsarchitectuur” in Tibet niet tot vrede of stabiliteit leidt. In zijn op 20 juni gegeven toespraak belichtte Müller het beleid en de wet- en regelgeving, alsmede de regionale en lokale maatregelen, die resulteren in een klimaat van onderdrukking en angst in Tibet, en die in strijd zijn met internationale mensenrechtenwetgeving.

Het evenement werd gemodereerd door Ngodup Dorjee, vertegenwoordiger van de Dalai Lama in Genève. Tienchi Martin-Liao, voorzitter van de onafhankelijke Chinese PEN, was een van de panelleden. Eerder op 17 juni tijdens de zitting van de Mensenrechtenraad had ICT een mondelinge verklaring afgelegd namens de Helsinki Stichting voor de Rechten van de Mens (zie tekst hieronder). De verklaring werd afgelegd door Mélanie Blondelle, Policy en Advocacy Officer van het kantoor van ICT in Brussel en was een antwoord op het rapport van de Speciale Rapporteur van de VN voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, David Kaye.

De verklaring richtte zich op de risico’s waarmee Tibetanen worden geconfronteerd bij het uiten van hun standpunten in een steeds repressiever klimaat (waaronder de nieuwe nadruk op “anti-terrorisme” en “stabiliteit behoud” maatregelen), waarin bijna elke uiting van de Tibetaanse identiteit of cultuur door de autoriteiten kan worden gekenmerkt als “separtistisch” en daarom “crimineel”. Daarnaast richtte de verklaring zich op de onderdrukking van een golf van vreedzame solo demonstraties in het gebied van Ngaba (Tibetaanse regio in de provincie Sichuan).

De verklaring herhaalde ook de bezorgdheid van de Verenigde Staten eerder in het debat over de onlangs goedgekeurde Chinese wet op de bestrijding van terrorisme, die “terrorisme” op een hoop gooit met een ongedefinieerde religieus “extremisme”, hetgeen ruimte geeft voor het strafbaar stellen van bijna elk vreedzame uiting van Tibetaanse identiteit, niet-gewelddadige afwijkende meningen of kritiek op het etnische of religieuze beleid, en het risico met zich meedraagt van verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting in Tibet.

“We roepen de Raad voor de mensenrechten, waarvan de Volksrepubliek China lid is, op om te zorgen dat al diegenen, die louter en alleen gevangenen zitten op grond van het uitoefenen van hun recht op vrijheid van mening en meningsuiting en er bij China op aan te dringen om onafhankelijke waarnemers toe te laten tot Tibet om de omvang van de schendingen van vrijheid van meningsuiting ter plekke te verifiëren”, zei Blondelle.

 

 


Tekst van de verklaring van ICT Policy en Advocacy Officer Mélanie Blondelle,

ALGEMENE VERGADERING

Mensenrechtenraad

Tweëendertisgste sessie

16 juni 2016

punt 3: interactieve dialoog – Verslag van de Speciale Rapporteur voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting

Verklaring van Mélanie Blondelle afgegeven namens de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Mijnheer de President,

Wij willen de speciale rapporteur de heer David Kaye bedanken voor zijn rapport.

In de afgelopen maanden heeft een aanscherping van de repressie in Tibet plaatsgevonden, waarbij een nieuwe nadruk op “anti-terrorisme” en maatregelen voor “stabiliteit onderhoud”, een nog gevaarlijker politiek klimaat hebben gecreëerd voor Tibetanen bij het uiten van hun mening.

Als gevolg hiervan betaalt een nieuwe generatie Tibetanen een hoge prijs voor hun recht op vrijheid van meningsuiting, in politieke omstandigheden waarin bijna iedere uiting van de Tibetaanse identiteit of cultuur, ongeacht hoe mild ook, door de autoriteiten kan worden gebrandmerkt als “separatistisch” en daarom “crimineel”.

Een van hen is de populaire blogger Druklo, meer algemeen bekend onder zijn pseudoniem Shokjang, die op 17 februari 2016 tot drie jaar gevangenis werd veroordeeld [1]. Details over de aanklacht zijn niet bekend, maar in de dagen voorafgaand aan zijn arrestatie had hij in een blogpost geschreven over een intensieve opbouw van de Chinese veiligheidstroepen in het gebied van Rebkong (Chinees: Tongren), Qinghai.

In de provinciestad Ngaba in de provincie Sichuan, een van de meest onderdrukte gebieden van Tibet, wordt een golf van vreedzame solo protesten ernstig onderdrukt [2]. Tibetanen, die afzonderlijke niet-gewelddadige demonstraties hebben gehouden, waarin zij opriepen voor de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet en vrijheid voor Tibet, zijn aangehouden, en krijgen te maken met ernstige marteling in de gevangenis en zien een een gevangenis straf van tussen de twee en vier jaar tegemoet.

De onlangs aangenomen Chinese antiterreur wet gooit “terrorisme” op een hoop met een verder niet gedefinieerd religieus “extremisme” hetgeen ruimte geeft voor het strafbaar stellen van bijna elk vreedzame uiting van Tibetaanse identiteit, niet-gewelddadige afwijkende meningen of kritiek op het etnische of religieuze beleid, en het risico met zich meedraagt van verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting in Tibet.

We doen een beroep op de Mensenrechtenraad, waarvan de Volksrepubliek China lis is, om te zorgen voor de vrijlating van alle gevangenen, die louter en alleen gevangen zitten op grond van het uitoefenen van hun recht op vrijheid van mening en meningsuiting, en bij China aan te dringen op toelating van onafhankelijke waarnemers tot Tibet om de omvang van de schendingen van de vrijheid van meningsuiting ter plekke te verifiëren.

Dank u, meneer de president

Voetnoten:

[1] Populaire en moedige Tibetaanse blogger veroordeeld tot drie jaar in de gevangenis, ICT, 19 februari 2016.

[2] Golf van vreedzame solo protesten in Ngaba: repressie en verdere beperkingen opgelegd, ICT, 28 september 2015.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/juni-2016/ict-wijst-op-chinas-repressieve-beleid-en-veiligheid-architectuur-in-tibet-tijdens-vn-mensenrechtenraad-sessie/

Naar buitenland bellen? Dan riskeer je cel in Noord-Korea

© Thinkstock.

Noord-Korea drijft het isolement van zijn inwoners nog wat verder op. Inwoners die betrapt worden terwijl ze aan het bellen zijn met familie of vrienden in het buitenland, riskeren opgesloten te worden in kampen voor politieke gevangenen of andere detentiecentra. Dat stelt Amnesty International in een nieuw rapport.

Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn de controles, repressie en intimidatie toegenomen in Noord-Korea sinds het aantreden van president Kim Jung-Un in 2011. “De Noord-Koreaanse autoriteiten willen de absolute controle over de bevolking en treden daarom hard op tegen mensen die een gsm gebruiken om familie of vrienden te contacteren in het buitenland”, zegt Arnold Fang, specialist Oost-Azië bij Amnesty.

Er zijn zo’n 3 miljoen abonnees bij de binnenlandse provider, die gecontroleerd wordt door de staat, maar telefoontjes naar het buitenland worden volledig geblokkeerd. Sommige Noord-Koreanen grijpen daarom naar “Chinese mobiele telefoons” en bijhorende SIM-kaarten om via Chinese netwerken vlakbij de grens met het buitenland te bellen. Familie en vrienden die in het buitenland leven, sturen die telefoons en SIM-kaarten dan illegaal naar Noord-Korea.

Mensenrechten
De verregaande beperkingen op communicatie zorgen ervoor dat wie Noord-Korea is ontvlucht, geen middelen heeft om met het thuisfront in contact te blijven. “Dat brengt aan beide kanten onzekerheid met zich mee over hun geliefden en of ze al dan niet nog leven, opgespoord worden door het regime of in de cel beland zijn”, stelt Amnesty.

“De Noord-Koreanen worden niet alleen verhinderd te vernemen wat er in de wereld gebeurt, ze krijgen bovendien ook niet de kans de wereld te vertellen over het bijna volledige gebrek aan mensenrechten in Noord-Korea”, aldus Arnold Fang.

Pyongyang is zeer gevoelig voor elke kritiek op de mensenrechtensituatie in het land. De toestand is nochtans schrijnend, zo bleek in 2014 nog uit een VN-rapport waarin gesproken werd over schendingen die “hun gelijke niet hebben in de hedendaagse wereld.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/15783/Noord-Korea/article/detail/2641198/2016/03/09/Naar-buitenland-bellen-Dan-riskeer-je-cel-in-Noord-Korea.dhtml
Je merkt het is niet alleen in Tibet dat men aan de regels moet houden van China. Hier in noord Korea riskeren de mensen zelfs een gevangenisstraf als ze bellen naar buiten of familie. Maar gaat dit allemaal naar toe. Gaat deze president de weg op van Mao Zedong. Dan zal de bevolking nog een zware tijd te gemoed gaan.
Kim Jung-Un  
Mao Zedong
Op beide staat geen empathie op het gezicht.
AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Tibetaanse non steekt zichzelf in brand

Tibetaanse non steekt zichzelf in brand
Foto: Archiefbeeld

Een Tibetaanse non heeft zichzelf op 8 april in brand gestoken uit protest tegen de bezetting en overheersing van haar land door China. Dat melden verscheidene mensenrechtenorganisaties zaterdag. Over het lot van de vrouw is niets bekend maar vermoedelijk is ze overleden, zo luidt het.

De 47-jarige Yeshi Khando stak zichzelf in brand vlakbij een regionale politiepost in Kardze (Ganzi in het Chinees), melden Free Tibet, een organisatie die vanuit Groot-Brittannië opereert, International Campaign for Tibet en Radio Free Asia (RFA). De politie kwam tussen en doofde het vuur met brandblussers. De vrouw werd door de ordetroepen meteen geëvacueerd en even later werd haar familie op het politiebureau geroepen. Volgens ooggetuigen kon ze het voorval onmogelijk overleefd hebben.

Khando wilde volgens de organisaties haar oproep kracht bij zetten voor een terugkeer naar Tibet van de Dalai Lama, sinds 1959 in ballingschap in het Indiase Dharamshala. Ze vroeg ook zelfbeschikkingsrecht voor het Tibetaanse volk.

Sinds 2009 staken al zeker 130 Tibetanen zichzelf in brand uit protest tegen de Chinese bezetting van Tibet.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20150411_01625153/tibetaanse-non-steekt-zichzelf-in-brand

Weer zo een stukje droevig nieuws dat je leest om de bezetting en de overheersing van Tibet. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Tibetanen Onderdrukt in Nepal, aldus Mensenrechtenorganisatie

PEKING – Onder enorme druk van China beknot de Nepalese regering de politieke vrijheden van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal, onderwerpt hen aan mishandeling en intimidatie door veiligheidstroepen, en bespioneert hen ten behoeve van Chinese ambtenaren, aldus een dinsdag vrijgegen rapport van Human Rights Watch.

Het 100-pagina’s tellende rapport, “Onder China’s Schaduw: Mishandeling van Tibetanen in Nepal”, documenteert de repressie waarmee Tibetanen te maken hebben, die, veelal illegaal, de Nepalese grens overtrekken vanuit het naburige Tibet dat sinds 1951 door de Chinese Communistische Partij wordt bezet. Het rapport bespreekt ook hoe sommige van die vluchtelingen nooit Nepal zelf bereiken, en stelt dat er “ernstige bezorgdheid is dat Nepal Tibetanen soms gedwongen terugstuurt naar China.”

Elke gedwongen terugkeer van Tibetanen aan de grens zou een schending betekenen van een “gentlemen’s agreement” tussen Nepal en het Bureau van de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties, die een transit centrum voor Tibetanen in de Kathmandu-vallei beheren. Deze overeenkomst is gericht op het waarborgen van een veilige doorgang voor Tibetanen naar India, waar een belangrijke Tibetaanse vluchtelingen gemeenschap is.

Veel Tibetanen hebben geklaagd over repressie – waaronder marteling en onderdrukking van religieuze praktijken – onder de Chinese bezetting. Degenen die gepakt worden terwijl ze Nepal proberen binnen te gaan, of naar Tibet terugkeren na een reis naar India, worden vaak voor weken of maanden lang in detentie vastgehouden en ondervraagd.

Veel Tibetanen steken via Nepal door naar India om te proberen de Dalai Lama, de spirituele leider van de Tibetanen, te zien, die woont in de uitlopers van de Indiase Himalaya, of om te proberen een beter leven op te bouwen weg van de omheiningen in Tibet en China. Er zijn ongeveer 20.000 Tibetanen in Nepal.

De toestroom van Chinese veiligheidstroepen in delen van het Tibetaanse plateau sinds de Tibetaanse opstand van 2008 en een grotere samenwerking tussen Chinese en Nepalese troepen hebben geleid tot een enorme daling in het aantal Tibetaanse vluchtelingen, dat in Nepal arriveert. In 2013 werden minder dan 200 vluchtelingen geregistreerd, die gevlucht waren van China naar Nepal, vergeleken met een jaarlijks gemiddelde van 2.000 voor 2008, aldus Human Rights Watch.

Nepal was van oudsher een toevluchtsoord voor Tibetaanse vluchtelingen, maar dat is niet langer het geval, gezien China’s economische invloed in de regio. Nepal, een arm, niet aan zee grenzend land, steunt op investeringen uit China om de economie draaiend te houden. De overheid probeert ook de banden met China te versterken, als tegenwicht tegen India.

In het afgelegen boeddhistische koninkrijk van Mustang, dat aan Tibet grenst, levert China jaarlijk $50.000 aan voedselhulp. Chinese militaire functionarissen ontmoeten daar lokale Nepalezen om te praten over wat de ceremoniële vorst van Mustang in een interview met The New York Times in 2012 “grensbeveiliging” noemt. In de jaren 1960 was Mustang de basis voor door de CIA getrainde Tibetaanse guerrilla’s om oorlog te voeren tegen de Chinese troepen, die hun vaderland bezetten.

“De situatie voor de Tibetaanse vluchtelingen gemeenschap in Nepal is aanzienlijk verslechterd, sinds China’s gewelddadige reactie op de protesten in Tibet van 2008”, aldus Brad Adams, Azië-directeur van Human Rights Watch,in een schriftelijke verklaring.

Shankar Prasad Koirala, een woordvoerder van het Nepalese ministerie van Binnenlandse Zaken, zei in een interview dinsdag dat Nepal nooit vluchtelingen op Nepalese bodem had mishandeld. “Hoewel we de internationale verdragen met betrekking tot vluchtelingen nog moeten ondertekenen, gedragen we ons op humanitaire gronden goed jegens alle vluchtelingen”, stelde hij.

Heer Koirala zei dat de regering beveiligingsambtenaren, die verdacht worden van het mishandelen van vluchtelingen, zou onderzoeken.

In de afgelopen jaren hebben Tibetanen in Kathmandu, de Nepalese hoofdstad, geklaagd over aanhoudingen door veiligheidstroepen tijdens anti-China protesten. Die troepen breken demonstraties op en verhinderen soms openbare bijeenkomsten op data die voor de Chinese regering gevoelig liggen, zoals de Dalai Lama’s verjaardag. Zelfs de viering van de Tibetaanse cultuur kan worden stilgelegd, stellen vluchtelingen.

Tenzin Chokzin, een 22 jarige Tibetaanse vluchteling in Katmandu, zei in een interview vorige maand dat Tibetanen in Nepal vaak worden uitgesloten van optredens in culturele programma’s. “De waakzaamheid van de politie is na 2008 aangescherpt”, zei hij. “We worden zelfs gedwongen om onze in hotels georganiseerde culturele programma’s te annuleren.”

De heer Koirala zei dat de Nepalese regering geen protesten kon tolereren, die de belangen van de buurlanden schade zou kunnen toebrengen.

Sinds 2009 hebben meer dan 130 Tibetanen in het door China bezette Tibet zichzelf in brand gestoken om tegen het Chinese beleid te protesteren. In februari 2013 overleed een 25 jaar oude Tibetaanse monnik in Kathmandu, Drupchen Tsering, na zichzelf in brand te hebben gestoken in de buurt van een gerespecteerde boeddhistische stupa, of heiligdom, in Boudhanath, een Tibetaanse enclave. Tibetanen in het gebied vroegen om zijn lichaam, maar de ambtenaren bevolen om het lichaam in het midden van de nacht te cremeren, onder de bewering dat de familie het lichaam niet had opgeëist.

Het rapport van Human Rights Watch stelt dat China na de opstand van 2008 besloot tot “aanzienlijke opschaling van haar economische en politieke betrekkingen met Nepal”. Het hoogtepunt van deze inspanningen was een bezoek aan Nepal door de toenmalige premier Wen Jiabao in januari 2012 .

China is uitgegroeid tot een belangrijke directe buitenlandse investeerder in Nepal, een ontwikkeling die, aldus het rapport, “voor een deel gericht is op het beïnvloeden van Nepal’s overwegingen waar haar nationale belangen liggen”.

Berichtgeving door Edward Wong uit Beijing, en Bhadra Sharma uit Kathmandu, Nepal.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2014/april-2014/tibetanen-onderdrukt-in-nepal-aldus-mensenrechtenorganisatie/

Amnesty: 150 miljoen meisjes zijn aangerand

Protest in de Marokkaanse hoofdstad Rabat tegen de verkrachting van twee meisjes, augustus 2013. © epa.

Meisjes die moeten trouwen met hun verkrachter, ongewenst zwanger raken als tiener of overlijden tijdens een zwangerschap. Seksueel geweld tegen meisjes en het schenden van hun rechten is nog altijd aan de orde van de dag. Over de hele wereld zijn ruim 150 miljoen meisjes onder de 18 jaar weleens aangerand. Als er niets gebeurt, zal dit aantal toenemen. Aldus Amnesty International in een rapport dat vandaag verschijnt.

Volgens de mensenrechtenorganisatie lopen honderden miljoenen jongeren ter wereld het risico te maken te krijgen met seksueel geweld. Vaak doordat hun rechten niet worden beschermd en zelfs worden geschonden door wetten die gelden in het land waar ze wonen, stelt Amnesty.

Van de ruim 150 miljoen meisjes die weleens zijn aangerand, gebeurde dit bij de helft van hen voordat ze 16 jaar waren. Daarbij heeft een op de drie vrouwen wereldwijd weleens te maken gehad met seksueel geweld of misbruik. Ook zijn kindhuwelijken en meerdere zwangerschappen als tiener niet ongewoon.

Bevallen in de koeienstal
Zo tekende Amnesty het verhaal op van de Nepalese Khunmeni. Zij werd als 15-jarige door haar ouders uitgehuwelijkt en raakte tien keer zwanger. Tijdens de zwangerschappen moest ze doorwerken. Als ze moest bevallen, werd ze verbannen naar de koeienstal. Door de vele zwangerschappen verzakte haar baarmoeder. Daarvoor werd ze pas jaren later geopereerd.

Ook stelt Amnesty in het onderzoek dat ruim 50 miljoen meisjes tussen nu en 2020 voor hun 15e getrouwd zullen zijn. Daarbij krijgen 14 miljoen jonge meisjes elk jaar een (ongewenst) kind. “Het is ongelooflijk dat sommige landen dingen als kindhuwelijken, verkrachting binnen het huwelijk in de 21ste eeuw vergoelijken, terwijl andere straffen hebben staan op abortus, seks voor het huwelijk en homoseksuele relaties”, aldus Amnesty-Secretaris-Generaal Salil Shetty.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1806007/2014/03/06/Amnesty-150-miljoen-meisjes-zijn-aangerand.dhtml

Dan mogen we nog zoveel doen en mensenrechtenorganisatie mag zich nog zo hard inzetten, het zal altijd blijven. En zoals nu de maatschappij is zal het gewoon in bepaalde landen nog erger worden. En dan mogen we nog niet vergeten van deze die geen aangifte doen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: