Tag Archive: mammografie


Mammografie op maat: gepersonaliseerde borstkankerscreening is in de maak. “Er glippen nog steeds veel tumoren door de mazen van het net”

Mammografie, Gezondheid, Mammogram Machine, Geneeskunde

Om de twee jaar mogen Belgische vijftigplussers gratis hun borsten laten checken, en dan nog worden sommige borstkanker te laat vastgesteld. De uitnodigingen krijg je namelijk op basis van slechts één enkele risicofactor: leeftijd. “De huidige opsporing­sprogramma’s zijn gebaseerd op studies uit de jaren 80. Maar recentere studies brachten naast leeftijd nog andere parameters aan het licht.” Een nieuw Europees onderzoeksproject, My Personal Breast Screening, gaat na hoe screening persoonlijker en gerichter aangepakt kan worden. Prof. dr. Chantal Van Ongeval en prof. Ann Van den Bruel geven duiding.

1 op de 9 vrouwen in ons land krijgt ooit te horen dat ze borstkanker heeft, België is daarmee koploper in de wereld. Oktober is de internationale actiemaand in de strijd tegen borstkanker, en ook NINA doet mee: de hele maand lang brengen we de moedigste, strafste en meest informatieve artikels over borstkanker. 

Sinds 2001 kunnen alle Belgische vrouwen van 50 tot en met 69 jaar om de twee jaar gratis hun borsten laten onderzoeken in het kader van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Ook in de rest van Europa maakt borstkankerscreening deel uit van landelijk georganiseerde screeningssystemen. Daarbij wordt slechts één risicofactor in rekening genomen: de leeftijd; Afhankelijk van het land worden er om de één tot drie jaar mammografieën aangeboden. Zo’n mammografie – een röntgenfoto van de borsten – brengt het borstklierweefsel in kaart en helpt zo mogelijke afwijkingen detecteren. 
“De huidige opsporing­sprogramma’s zijn gebaseerd op studies uit de jaren 80, waarin ontdekt werd dat de helft van de borstkankers voorkomt tussen de leeftijd van 50 en 69 jaar en borstkankerscreening de kans op overleving in deze leeftijdsgroep verhoogt. Daardoor werd screenen op basis van leeftijd op zowel biologisch als economisch vlak lang als de efficiëntste strategie ­beschouwd”, verduidelijkt prof. Chantal Van ­Ongeval, diensthoofd radiologie in het UZ Leuven. “Maar recentere studies brachten andere parameters aan het licht: naast leeftijd en levensstijlfactoren blijken ook ­genetische voorbeschiktheid en dicht borstweefsel belangrijke risico­factoren.”

Speeksel en borstweefsel 

Dat vrouwen die erfelijk belast zijn met een mutatie in een BRCA-gen een groter risico lopen om borst- of eierstokkanker te ontwikkelen, is al bekend sinds de ­jaren 90. Maar tot voor kort was het niet duidelijk wat er precies voor zorgt dat ze daadwerkelijk kanker krijgen. Bovendien zijn er ook heel wat families waarin borstkanker vrij vaak voorkomt, maar waar er geen genetische afwijkingen gevonden worden.
Prof. Van Ongeval: “Honderden genen spelen een rol in het ontstaan van kanker. Achterhalen wie het daadwerkelijk krijgt en waarom dat zo is, is dan ook een bijzonder complexe puzzel. Een vijftal jaar geleden ontdekten wetenschappers een belangrijk nieuw puzzelstuk in de vorm van SNP’s (uitgesproken als ‘snips’, kort voor single-nucleotide polymorphism, red.) Dat zijn heel kleine afwijkingen in het DNA-materiaal die gelinkt kunnen worden aan bepaalde types kanker, waaronder borstkanker. Eén enkele SNP verhoogt het risico op kanker minimaal. Maar bij sommige mensen vonden de onderzoekers veel van die SNP’s, die gecombineerd voor een significant verhoogd risico zorgden. Een speekselanalyse volstaat om ze in kaart te brengen.” 

Vrouwen met heel dicht borstweef­sel hebben een verhoogde kans op borstkan­ker.prof. Chantal Van ­Ongeval, diensthoofd radiologie UZ Leuven

De tweede nieuwe risicofactor is de borstdensiteit. “Vrouwen met heel dicht borstweefsel hebben een verhoogde kans op borstkanker. Een bijkomend probleem is dat dit dichte klierweefsel het ook moeilijker maakt om aanwezige tumoren op te sporen via een mammografie.”
Hoe het komt dat de ene vrouw dichter klierweefsel heeft dan de andere, wordt momenteel volop onderzocht. “Genetische aanleg en hormonale factoren hebben sowieso een invloed”, stelt prof. Van Ongeval. “Bij 80 ­procent van de vrouwen die nog regelmatig menstrueren, is de borstdensiteit bijvoorbeeld nog hoog. Na de menopauze zakt het aantal vrouwen met dicht borstklierweefsel tot 10 à 20 procent. Waarschijnlijk speelt ook de gynaecologische voorgeschiedenis een rol, zoals de leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind kreeg en of ze borstvoeding gaf of niet. Mogelijk heeft ook de aanwezigheid van fijnstof in de omgeving een impact, maar dat moet nog verder onderzocht worden.” 
Deze nieuwe bevindingen leggen de tekortkomingen van de huidige screeningsstrategie bloot. “Enerzijds heb je een grote groep vrouwen die laag scoren op de voornaamste risicofactoren, en dus eigenlijk te vaak ­onderzocht worden. Anderzijds heb je een kleinere groep vrouwen die momenteel te weinig gecontroleerd worden en gebaat zouden zijn met een jaarlijkse controle en aanvullend onderzoek met echografie of MRI.” 

Risicoprofiel

Het antwoord op dat probleem presenteert zich mogelijk in de vorm van MyPeBS – ­oftewel My Personal Breast Screening. De wetenschappers achter deze Europese ­klinische studie willen een methode ontwikkelen om borstkanker efficiënter op te sporen. Het onderzoek loopt in België, Frankrijk, Israël, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Voor Vlaanderen zijn het UZ Leuven en het UZ Brussel de deelnemende testcentra.
In Leuven begeleidt prof. Van Ongeval samen met dr. Machteld Keupers het project. “Kan een gepersonaliseerde aanpak het aantal nieuwe gevallen van invasieve borstkankers nog verder terugdringen dan de standaardscreening? Dat is de grote hamvraag achter deze studie. De MyPeBS-strategie houdt niet alleen rekening met de leeftijd, zoals in het huidige screeningsprogramma, maar meet ook het individuele risico om borstkanker te ontwikkelen. Dat wordt geëvalueerd op basis van drie criteria: de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis, de borstdichtheid op de mammografie en de genetica.” 
In de zes deelnemende landen zullen 85.000 vrouwen vier jaar lang opgevolgd worden. “Eerst gaan we op basis van een vragenlijst en verkennend gesprek na of aan de deelnemingsvoorwaarden voldaan is. Vrouwen die genetisch belast zijn met een van de borstkankergenen of al eerder borstkanker hadden, komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. Voldoet een kandidate aan de criteria, dan wordt ze willekeurig in de studie- of controlegroep ingedeeld. Wie in die laatste groep zit, wordt gescreend volgens de huidige richtlijnen. In de studiegroep screenen we volgens de gepersonaliseerde aanpak.” 

Voor wie tot de lage risico­groep behoort, volstaat een controle om de vier jaar, terwijl vrouwen met een hoog risicopro­fiel aangeraden worden om hun borsten jaarlijks te laten checken.prof. Chantal Van ­Ongeval, diensthoofd radiologie UZ Leuven

“Op basis van hun borstdensiteit en het resultaat van hun speekselstaal, stellen we voor deze vrouwen een persoonlijk risicoprofiel en bijbehorend screeningsschema op. We hanteren daarbij vier categorieën, die variëren volgens het ingeschat risico op invasieve borstkanker. Voor wie tot de lage risicogroep behoort, volstaat een controle om de vier jaar, terwijl vrouwen met een hoog risicoprofiel aangeraden worden om hun borsten jaarlijks te laten checken. Hebben ze een hoge borstdensiteit, dan krijgen ze een aanvullende echografie. Een kanttekening: we proberen iemands risico zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, maar dat wil onder geen beding zeggen dat je sowieso ziek zal worden. Het geeft je vooral meer gerichte informatie.” 

Een nauwkeuriger visnet

Door gerichter te gaan screenen, wil MyPeBS een aantal zwakke punten van de huidige aanpak wegwerken. “Het principe blijft hetzelfde: hoe sneller we een kwaadaardige tumor kunnen opsporen, hoe beter de prognose. Op dat vlak heeft de huidige strategie zeker haar nut al bewezen, in de vorm van lagere sterftecijfers en minder zware behandelingen. Daartegenover staan een aantal werkpunten en nadelen. Vergelijk het met vissen: momenteel gebruiken we bij iedere patiënt hetzelfde net. Daardoor is er enerzijds wat bijvangst, in de vorm van valspositieve resultaten en overdiagnoses. Anderzijds glippen er heel wat tumoren door de mazen van het net: vooral vrouwen met dicht borstweefsel ontdekken vaker tussen twee mammografieën door een kanker.”

Als er minder vrouwen tweejaar­lijks gescreend hoeven te worden, komt er budget vrij dat voor andere doeleinden gebruikt kan worden, zoals leefstijl­pre­ven­tie of gratis echo’s.prof. Chantal Van ­Ongeval, diensthoofd radiologie UZ Leuven

“Met de gepersonaliseerde aanpak hopen we die nadelen zoveel mogelijk te minimaliseren. Extra voordeel: als er minder vrouwen tweejaarlijks gescreend hoeven te worden, komt er budget vrij dat voor andere doeleinden gebruikt kan worden, zoals leefstijlpreventie of gratis echo’s voor vrouwen met dicht borstweefsel.” 
In de Verenigde Staten, waar vrouwen vanaf hun 40ste aangeraden worden om hun borsten jaarlijks te laten checken, loopt intussen een soortgelijk project: de WISDOM-studie (Women Informed to Screen Depending on Measures of Risk). Wat voor bh’s geldt, geldt dus misschien ook voor borstkankerscreenings: one size doesn’t fit all.

To screen or not to screen? De geïnformeerde keuze

Momenteel kan je je in ons land gratis ­preventief laten screenen op drie types kanker: borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker. Wie in aanmerking komt voor het onderzoek, krijgt thuis een uitnodiging toegestuurd. Ook voor prostaatkanker bestaat er al even een screeningstool (de PSA-test, een soort bloedonderzoek), maar het gebruik ervan staat al even ter discussie. Wat recenter is de ophef over longkankerscreening. Door actief op de ziekte te jagen met CT-scans, zouden er een kwart minder longkankerdoden vallen. Toch zijn er in België nog geen concrete plannen om zo’n bevolkingsonderzoek in te voeren. Heel wat mensen snappen er niets meer van: hoe meer risico’s je kan uitsluiten, hoe beter. Toch?
“Wereldwijd beweegt er momenteel heel wat rond longkankerscreening, omdat een aantal studies aantonen dat het een positief effect heeft”, kadert professor huisartsengeneeskunde Ann Van den Bruel. “In de gescreende groep zou het risico op overlijden door longkanker ­gemiddeld lager liggen dan in de niet-gescreende groep. Maar: aan het einde van de rit lag het totale aantal overlijdens niet lager. Mensen stierven dus nog steeds op dezelfde leeftijd, maar aan andere aandoeningen. Tel daarbij op dat een CT-scan de zorgverzekering heel wat kost, én dat zo’n screening heel wat ethische vragen oproept. Wie ga je dan screenen, iedereen of alleen de rokers? Wat is het effect van zo’n scan op het rookgedrag? Mogelijk zijn de onderzochte personen na elke negatieve scan minder gemotiveerd om te stoppen met roken… Wat wel vaststaat, is dat screenen op longkanker een kostelijk verhaal is.” 
Prof. Van den Bruel merkt ook in haar eigen praktijk dat er heel wat misverstanden leven over screenings. “Heel wat patiënten zijn ervan overtuigd dat screenings per definitie een preventiemaatregel zijn. Dat kan je hen niet kwalijk nemen: wij als artsen hebben ze zo in de markt gezet. Nu, in het geval van dikkedarm- of baarmoederhalskanker valt daar nog iets voor te zeggen. Het onderzoek is er namelijk op gericht om het voorstadium van die aandoeningen op te sporen, en kan dus als een preventieve actie beschouwd worden.” 

Overdiagno­se blijft een groot probleem. Zo’n screening kan de snelgroei­en­de tumoren niet altijd van de traaggroei­en­de exemplaren onderschei­den.prof. Ann Van den Bruel, professor huisartsengeneeskunde

“Maar bij borst- of prostaatkanker zit het toch anders: daar ga je bij een gezond persoon actief op zoek naar de ziekte, waardoor de kans om kankerpatiënt te worden net verhoogt. Soms ten ­­onrechte: overdiagnose blijft een groot probleem. Zo’n screening kan de snelgroeiende tumoren niet altijd van de traaggroeiende exemplaren onderscheiden, waardoor er soms onnodig wordt behandeld – met alle negatieve gevolgen voor de patiënt van dien. Een nadeel dat veel vaker voorkomt, is het krijgen van een valspositieve diagnose. Uit onderzoek blijkt dat de psychologische impact daarvan onderschat wordt: in plaats van opgelucht te zijn omdat er niets aan de hand is, blijven heel wat mensen piekeren. Wat als ze toch iets ­gemist hebben?” 
Volgens huisartsenvereniging Domus Medica hebben er per 1.000 gescreende vrouwen 34 een verdacht mammogram. Zij ondergaan verder onderzoek en verdere beeldvorming zoals echografie. Acht vrouwen daarvan moeten een biopsie ondergaan. Bij die biopsie wordt bij vier vrouwen daadwerkelijk een kankergezwel vastgesteld.

Er mag nog sterker benadrukt worden dat deelname eraan een individue­le keuze is, en geen algemene verplich­ting.prof. Ann Van den Bruel, professor huisartsengeneeskunde

Dat screeningsprogramma’s persoonlijker en dus efficiënter worden, noemt prof. Van den Bruel een goede evolutie. Maar: er mag nog sterker benadrukt worden dat deelname eraan een individuele keuze is, en geen algemene verplichting. “De persoonlijke keuzevrijheid van de patiënt moet centraal staan.” 
Maar er is meer. “Een ander pijnpunt van bevolkingsonderzoek is dat het maar een deel van de bevolking bereikt. En elke euro die je aan zo’n screening uitgeeft, kan je natuurlijk niet aan preventie uitgeven. Op het vlak van leefstijl blijft roken de ­belangrijkste risicofactor voor kanker én heel wat andere aandoeningen. Laten we dus maximaal inzetten op rookstopbegeleiding en ­tabakspreventie.” 

MyPeBS is een Europees onderzoeksproject dat de huidige borstkankerscreeningsstrategie, die gebaseerd is op leeftijd, vergelijkt met een nieuwe screeningsstrategie op basis van ­individueel risico. Alle info: mypebs.eu.

BRON: https://www.hln.be/fit-en-gezond/mammografie-op-maat-gepersonaliseerde-borstkankerscreening-is-in-de-maak-er-glippen-nog-steeds-veel-tumoren-door-de-mazen-van-het-net~a2efbdd7/

Er ontglippen zeker nog teveel vrouwen. Juist omdat ze met een leeftijdsgroep werken. Maar men mag niet vergeten dat borstkanker ook voorkomt bij jongere vrouwen. Ook stellen veel vrouwen het uit om een mammografie te laten uitvoeren. Het is toch ook een pijnlijke zaak hoor ik zeggen. En niet alles zal er op zo een mammo te zien zijn. Dan is het toch nuttig om dit onder de noemer te brengen.

Vrouw, Sexy, Erotiek, Naakt, Bedekt, Borsten, Acteren

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Waarom vrouwen na hun coronavaccin beter even wachten met een borstonderzoek

Mammografie, Groeten, Mammogram Machine

Vrouwen die na hun coronavaccin een borstonderzoek of mammografie ondergaan, kunnen geconfronteerd worden met een vals positief resultaat. Door een immunologische reactie kunnen de lymfeklieren na een prikje opzwellen, wat verward kan worden met tekenen van borstkanker. Een compleet normaal en onschuldig effect, maar wel één dat naast onnodige onderzoeken tevens angst en paniek kan veroorzaken. Het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) raadt daarom aan om even te wachten met een borstonderzoek na een coronaprikje.

Verschillende Amerikaanse vrouwen kregen recent na een borstonderzoek (via een mammografie, echo of MRI-scan) onterecht te horen dat er symptomen waren ontdekt van borstkanker, legt het Amerikaanse gezondheidsinstituut Penn Medicine uit op haar website. Concreet gaat het om een zwelling van de lymfeknopen in de oksel – een teken van uitgezaaide borstkanker. Die zwelling verdween echter na een paar weken weer, en verdere onderzoeken toonden geen borstkanker aan. Enkele radiologen vermoedden dat het coronavaccin er voor iets tussen zat, en ze kregen gelijk: alle getroffen vrouwen hadden kort voordien een prikje gekregen, in de arm die steeds overeenkwam met de oksel met gezwollen lymfeknopen.
Maar hoe komt het dat die lymfeknopen na een coronaspuitje opzwellen? En moeten vrouwen zich zorgen maken? Nee, luidt het antwoord op die laatste vraag. De lymfeknopen onder de oksel zwellen op als een reactie van het immuunsysteem op het ingespoten vaccin. Dat is compleet normaal, en eigenlijk zelfs goed: het toont aan dat je lichaam correct reageert op het prikje. De bedoeling van het vaccin is immers om een immuunreactie te triggeren, zodat het legertje antilichamen bij een échte besmetting met het virus klaarstaat om te vechten.

Afspraak opnieuw inplannen

Niks om verontrust over te zijn, dus, al kunnen opgezwollen lymfeknopen wel de nodige angst en stress veroorzaken bij vrouwen. Om dat en onnodige bijkomende onderzoeken te vermijden, schrijft het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) dat vrouwen beter hun huisarts raadplegen alvorens ze na hun coronaspuitje een borstonderzoek ondergaan. Die kan hen dan vertellen hoe lang ze best wachten. Sommige experten en gezondheidsorganisaties bevelen aan om vier tot zes weken te wachten. Dan moet de zwelling zeker verdwenen zijn. Wacht echter niet langer, want borstkanker op tijd ontdekken is van levensbelang. Penn Medicine benadrukt ten slotte dat er geen verband is tussen borstkanker en het coronavaccin.
Overigens kunnen ook andere vaccins gezwollen lymfeknopen veroorzaken. Het gebeurt meestal bij vaccins die een sterke immuunrespons teweegbrengen, zoals het coronavaccin, schrijft gezondheidsinstituut John Hopkins.

BRON: https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/waarom-vrouwen-na-hun-coronavaccin-beter-even-wachten-met-een-borstonderzoek/ar-BB1fFsCy?li=AAdeqpu

Hoe reëel we dit moeten opvatten weet ik niet. Maar toch misschien voor jezelf rekening mee te houden als vrouw. Net zoals men ook het beste even zou kunnen stoppen als men de pil neemt en gevaccineerd moet worden. Misschien toch goed even je arts te raadplegen als je zeker wilt zijn.

Terug Naar Boven, Overhemd, Borsten, Tepel, Tepels

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Hoe goed ken jij je borsten? Doe de Mammoquiz

Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen in ons land. Zo kregen vandaag 29 vrouwen het verdict te horen. Dat zijn maar liefst 10.500 nieuwe diagnoses per jaar. Met de Mammoquiz wil Pink Ribbon het bewustzijn over de ziekte verhogen en ervoor zorgen dat meer vrouwen zich laten screenen. Test je kennis over je borsten en doe de Mammoquiz.

Tijdige opsporing van levensbelang!

1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt in de loop van haar leven te maken met borstkanker. Helaas verliezen ook nog steeds 6 vrouwen per dag de strijd.

Toch laten lang niet alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar, de risicodoelgroep, regelmatig hun borsten onderzoeken. Dit jaar ontwikkelde Pink Ribbon, met de financiële steun van de Nationale Loterij, een online vragenlijst, die de Mammoquiz werd gedoopt. Door enkele vragen te beantwoorden, kan je je kennis over je borsten, borstkanker en de opsporing van borstkanker testen en uitbreiden. Met de quiz willen ze het belang van een tijdige opsporing in de verf zetten. Hoe vroeger de diagnose van borstkanker gesteld wordt, hoe minder ingrijpend de behandeling immers zal zijn en hoe groter de kans op een volledig herstel.

mammo

De Mammoquiz is een leuke en heel eenvoudige educatieve quiz in drie talen (Nederlands, Frans en Engels), die geïnspireerd werd op het mammoboxspel. Dat spel werd in 2002 ontwikkeld door het Centrum voor Kankeropsporing.

Iedereen kan de quiz spelen, ook en in het bijzonder vrouwen met een andere cultuur die in België wonen. De Mammoquiz is in eerste instantie gericht op alle vrouwen in België van 50-69 jaar, gezien hun verhoogd risico op borstkanker. Toch is het ook zinvol voor jongere en oudere vrouwen, én mannen, om de test in te vullen.

De vragenlijst is louter informatief en is bedoeld om mensen te sensibiliseren over borstkanker en de alarmsignalen die wijzen op borstkanker te herkennen.

Zelf je kennis eens testen?

Doe de Mammoquiz

voorkomen

Hoe kan ik borstkanker voorkomen?

Een gezonde levensstijl vermindert de kans op borstkanker. Evenwichtige voeding en voldoende beweging zijn erg belangrijk. Overtollig lichaamsvet rond de taille verhoogt immers het risico. Ook roken en alcoholgebruik hebben een nefaste invloed op de ontwikkeling van borstkanker.

Hoe kan ik zelf borstkanker ontdekken?

Je gaat het best naar de dokter als je een van deze alarmsignalen ontdekt:

  1. Je voelt een zwelling, knobbeltje of ongewone pijn in je borst
  2. Je ziet een knobbeltje op je borst
  3. Je voelt een knobbeltje onder je oksel
  4. Je hebt een put in je borst
  5. De vorm van je borst is veranderd
  6. Je tepel is plots naar binnen getrokken
  7. Je hebt vochtverlies uit de tepel
  8. Je huid is oneffen en voelt hard aan (sinaasappelhuid)
  9. De huid van je borst is van kleur veranderd

borstkanker

 

Dit is een bijdrage van Pink Ribbon.

(afbeeldingen © Mellon)

BRON: https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/245/hoe-goed-ken-jij-je-borsten-doe-de-mammoquiz

Heel wat vrouwen vinden het niet nodig of overbodig. Om maandelijks hun eigen borsten te onderzoeken. Toch kan het veel verhelpen. En vrouwen we moeten er eerlijk in zijn. Het is voor jullie toch een prijskaartje van jullie lichaam.

Afbeeldingsresultaat voor borstonderzoek

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Borstonderzoek? Neem eerst een paracetamolletje

 
© Thinkstock.

Een paracetamolletje vooraf kan het ondergaan van een mammografie (borstonderzoek) minder onaangenaam maken. Dat zegt de Nederlandse Ruud Pijnappel, hoogleraar mammaradiologie aan het UMC Utrecht.

Sommige vrouwen ervaren een mammografie als bijzonder pijnlijk. De borst wordt voor de foto platgedrukt tussen twee platen van plexiglas. Hoe platter de borst, hoe beter de foto.

Alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen eens in de twee jaar een oproep voor een mammografie. Pijnappel zegt dat vrouwen die zich altijd laten controleren 50 procent minder risico lopen aan borstkanker te overlijden. Hij is er dan ook voorstander van, al ziet hij wel mogelijkheden voor verdere verbetering.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2921245/2016/10/14/Borstonderzoek-Neem-eerst-een-paracetamolletje.dhtml

Dit is voor alle vrouwen een pijnlijk onderzoek. Maar of een paracetamol nu de oplossing is. Men mag dan ook niet vergeten dat het een lichte bloedverdunner is. Men kan misschien nadien als de vrouw nog pijn heeft iets nemen voor de pijn.

Afbeeldingsresultaat voor mammografie

Afbeeldingsresultaat voor mammografie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Ik heb borstkanker gehad, en dan?

Ik heb borstkanker gehad, en dan?

Op een dag werd ik geconfronteerd met borstkanker, iets wat in België elk jaar bijna 10.000 vrouwen overkomt.

Het was geen leuke periode, maar ik ben er goed uitgekomen en vandaag, dertien jaar later, voel ik me prima!

Dit is het dagboek van mijn borstkanker.

5 september 2000

Vandaag heb ik een afspraak voor een mammografie. Het is niet de eerste keer. Sinds mijn veertigste laat ik er om de twee jaar een maken. Ik voel me gerust. Mijn gynaecoloog heeft mijn borsten nog maar twee maanden geleden manueel onderzocht en alles was goed.

Daar gaan we dan. Het gebruikelijke platdrukken van de borsten. Wanneer zal een vrouw eens een minder pijnlijke machine uitvinden?

Ik kleed me weer aan en maak al aanstalten om te vertrekken als de radioloog haastig komt aanlopen en me vraagt te wachten: «We hebben iets gezien dat me niet aanstaat. We gaan nog een echografie maken». Dat hebben ze onmiddellijk gedaan en de diagnose luidde: ik had een bolletje bovenaan in de rechterborst. Ik was stomverbaasd: «Loopt mijn borst tot daar? Ik kan er mijn rib onder voelen». Er volgende een technische uitleg die me geruststelde: «U bent erg mager, u hebt geen vet op die plaats. Dat is de bovenkant van de borst. Maar het is een klein bolletje, het is nog geen centimeter groot». Toen ik met mijn hand voelde, kon ik inderdaad dat ellendige bolletje voelen.

Ik was een beetje van de kaart toen ik buiten kwam. Wat nu? Ik had echt geen zin om mijn gynaecoloog op te bellen. Ze had niets gevoeld toen ze me onderzocht, ik kon haar wel vermoorden. En ik heb geen huisarts.

Terug thuis vond ik in mijn mailbox een mail van een bevriende verpleegster die in een ziekenhuis in Parijs werkt. Ik heb meteen geantwoord en haar het nieuws verteld. Ze mailde meteen terug: «Je moet naar dokter S…. Dat is een heel sympathieke oncoloog. Ik leg meteen een afspraak voor je vast ».

 

8 september

Afspraak bij dokter S. op de dienst oncologie in Pitié Salpetrière.

Ik zit in een wachtzaal vol vrouwen met een hoofddoek om. Op een tafeltje liggen tijdschriften en catalogen van pruiken. Maar de planten in de wachtzaal zien er kerngezond uit, die hebben geen kanker.

Dokter S. valt reuze mee en bevestigt meteen het verdict: we moeten opereren en dat bolletje weghalen. In het ziekenhuis is er geen plaats. De agenda zit helemaal vol. Hij geeft me de gegevens mee van een privéziekenhuis, maar zegt erbij dat ik misschien lang zal moeten wachten. De chirurg is compleet volgeboekt.

Ik bel meteen naar het ziekenhuis. Ik heb geluk. Ik krijg een afspraak bij de chirurg dokter D. Er heeft net iemand afgebeld voor morgen. Ik moet deze kans grijpen. Ik zeg al mijn afspraken op mijn werk af. Ik voel voortdurend aan dat ellendige bolletje. Ik heb het gevoel dat het continu groeit!

 

9 september 

Afspraak bij dokter D, een al wat oudere chirurg die je echt op je gemak stelt. De 15e is er nog een plaats vrij om me te opereren. Joepie! Ik moet drie dagen in het ziekenhuis blijven. Ze zullen tijdens de operatie ook klierweefsel onder mijn arm wegnemen en dat analyseren samen met het bolletje. Dan weten ze welk type kanker ik heb en of er uitzaaiingen zijn.

De dagen erop vliegen voorbij. Ik moet naar mijn werk en van alles regelen: ziekteverlof, ziekteverzekering, enz., maar ik heb het gevoel dat dat monster me opvreet.

 

15 – 17 september

De operatie. Zonder probleem uit de verdoving ontwaakt. Rond mijn borsten en onder mijn arm zit een verband. Ik heb pijn, maar niet te erg. De uitslag van de analyse: het is een hormoonafhankelijke kanker, maar hij heeft zich nog niet uitgebreid. Goed nieuws!

Ik mag naar huis. Thuis zet ik meteen mijn pc op en ik ga weer aan het werk, opgelucht dat ik van dat monster af ben.

De dagen erop zit er onder mijn arm een grote bal. Ze gaan erin prikken, dan de draadjes wegnemen en dan kan ik mijn normale leven voortzetten. Ik zal alleen wat hinder ondervinden in mijn rechterschouder. Die heeft wat te lijden gehad tijdens de operatie. Ik mag mijn arm niet te hoog optillen, maar er zijn ergere dingen in het leven.

Dokter S, de oncoloog, vertelt me dat een chemokuur niet hoeft, alleen een kuur van 24 sessies radiotherapie, veiligheidshalve. Thuis klinken we erop!

Ze zullen dat in januari doen, dan is alles mooi genezen. In afwachting van de kuur moet ik naar de kinesist. Hij behandelt mijn arm om te voorkomen dat hij gaat zwellen en ook mijn schouder om die weer goed op zijn plaats te krijgen.

 

20 januari 2001

Ik heb een afspraak op de afdeling radiotherapie van nog een ander ziekenhuis. De dienst is volledig nieuw en wordt gerund door een jonge, sympathieke radiotherapeute.

Ze beginnen met een tatoeagesessie om de te bestralen zones af te bakenen. De verpleegster vraagt of ik een definitieve tatoeage wil of niet. «Hoezo?» – «Sommige patiënten willen achteraf geen sporen meer van hun kanker. Maar voor ons is een definitieve tatoeage veiliger.». Ik geef meteen mijn fiat voor de definitieve. Het zijn hoe dan ook maar kleine stipjes, geen doodshoofd. Ik heb ze nu nog altijd. Met ernaast een klein mooi litteken dat amper iets voorstelt. Dokter D heeft puik werk verricht en ik kan ook in de toekomst nog op het strand zonnen met mijn blote borsten! Dank u wel!

 

25 januari 

De eerste sessie radiotherapie. De dokters en verplegers zijn heel spontaan en vriendelijk. Dat geeft je een gerust gevoel. Ik heb voor iedereen champagne mee. Ze zijn er zichtbaar blij mee en mij ontspant het!

Ik moet in een bunker op een soort bed gaan liggen. Niet echt comfortabel. Rondom mij zie ik allemaal ronkende toestellen. Iemand sluit een enorme geblindeerde deur. Ik weet dat ze me volgen via een camera en dat ze bijsturen als het nodig is. De hele procedure is me vooraf goed uitgelegd. Heel even denk ik: «En als ze me vergeten en hier laten liggen? Of stel dat de intercom defect raakt» !!

Tien minuten later is alles afgelopen. Ik heb niets gevoeld.

De komende weken zal ik drie keer per week naar het ziekenhuis moeten voor een bestraling. Het zal gauw een routine worden. Ik heb een rechtstreekse bus en aan het eind van de kuur zal ik alle chauffeurs van de lijn kennen. De laatste sessie neem ik weer champagne mee, net als de eerste keer!

De vijf volgende jaren heb ik om de zes maanden een mammografie, een echografie van de borsten en ook nog een echografie van de buik en het bekken (tegen een mogelijke baarmoederkanker) laten maken. Ik heb ook iedere keer een bloedonderzoek laten doen om het aantal antilichaampjes te tellen. Later is het ritme van één keer om de zes maanden verschoven naar één keer per jaar. Dit jaar moet ik geen onderzoeken doen en alleen maar een bloedstaaltje laten nemen.

De eerste vijf jaar heb ik ook elke dag een pilletje moeten nemen – een hormonenblokker tegen de kanker. Ik kreeg er warmteopwellingen van, maar meestal waren die welkom aangezien ik nogal kouwelijk ben.

Mijn borstkanker is nu een herinnering. Ik heb er geen trauma aan overgehouden. Maar ik dank de hemel dat ik die 5e september 2000 een mammografie heb laten maken. Screening heeft echt wel zin!

BRON: http://www.e-gezondheid.be/ik-heb-borstkanker-gehad-en-dan/actueel/616

Zelf controle en jaarlijks om zeker om de twee jaar een screening laten doen kan veel voorkomen. Toch zijn er die het allemaal niet doen, en op een moment geconfronteerd worden met borstkanker. Nu is het wel als jezelf je borsten gaat onderzoeken en je voelt een knobbeltje is het nog niet altijd kwaadaardig. Maar dan kan je ook een arts raadplegen om verder onderzoeken te laten doen.

Afbeeldingsresultaat voor mammografie

google

Afbeeldingsresultaat voor zelfonderzoek borsten

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Borstkankerpreventie op maat: verstandelijke handicap

Eén op de acht vrouwen krijgt borstkanker. Daarmee is het de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Onder die patiënten zijn ook personen met een verstandelijke beperking. Om die specifieke doelgroep beter te sensibiliseren en te helpen, slaan Pink Ribbon en Cera samen met Gezin en Handicap en VONX de handen in elkaar voor hun nieuwe project: Borst en Boezem Bewust.

Dagelijkse uitdaging

Er zijn geen exacte cijfers bekend rond personen met een verstandelijke beperking in ons land. Voor Vlaanderen zijn er ongeveer 12.000 (21-65 j) vrouwen met een ernstige handicap. Het aantal vrouwen met een lichtere verstandelijke handicap wordt geraamd op 2 à 3 maal het aantal met een ernstige beperking. Op basis van de risicofactoren is er geen reden om aan te nemen dat personen uit deze maatschappelijk kwetsbare doelgroep meer of minder kans op borstkanker zouden hebben. Wel is het duidelijk dat personen met een verstandelijke beperking tijdens hun leven in contact komen met borstkanker. Ofwel omdat ze zelf de ziekte krijgen ofwel iemand uit hun naaste omgeving.

Voor personen met een verstandelijke beperking is het leven vaak moeilijk. Bepaalde zaken die voor anderen vanzelfsprekend zijn, kosten hen meer moeite. Ook op hun omgeving oefent hun zorgbehoevende situatie vaak druk uit. Dat gevoel van druk op de omgeving kan verhogen wanneer de persoon in kwestie slachtoffer wordt van borstkanker. Niet alleen is de periode van de behandeling erg zwaar, maar vaak begint men zich ook af te vragen: ‘Wat als we het eerder hadden geweten?’ Bij borstkanker is vroegtijdige opsporing namelijk van groot belang. Een vroegtijdige diagnose vergroot de kans op volledige genezing en het zorgt ook voor een minder ingrijpende impact van de behandeling. Preventie is dus van levensbelang. Vrouwen met een verstandelijke beperking krijgen wel een oproepingsbrief vanaf 50 jaar voor een gratis mammografie, maar hoe maak je hen duidelijk wat borstkanker is? Hoe duid je hen op het belang van preventie?

Informatie op maat

Pink Ribbon, Cera, Gezin en Handicap en VONX hebben samen een brochure rond opsporing van borstkanker ontwikkeld die zich specifiek richt op personen met een verstandelijke beperking. Die is tot stand gekomen dankzij een rondetafelgesprek met allerhande mensen uit het werkveld: borstverpleegkundigen, pedagogen en personen uit specifieke organisaties die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Er werd gepolst naar de noden binnen deze maatschappelijk kwetsbare groep. Uit het gesprek werd duidelijk dat vrouwen met een verstandelijke beperking weinig tot geen toegang hebben tot begrijpbare informatie over screening/preventie/behandeling van borstkanker. Daarnaast zijn ze vaak onvoorbereid op borstonderzoek,  zowel de screeningsmammografie als een gynaecologisch onderzoek, waardoor ze soms zo angstig zijn dat het onderzoek niet kan uitgevoerd worden. Voorzieningen, mantelzorgers en het warme netwerk van deze vrouwen hebben momenteel simpelweg geen materiaal beschikbaar waarmee ze het thema borstkanker bespreekbaar kunnen maken.

Vrouwen met een verstandelijke beperking hebben weinig tot geen toegang tot begrijpbare informatie over borstkanker

De informatiebrochure kan je vanaf oktober gratis downloaden op de websites van Cera, Gezin en Handicap, Pink Ribbon en VONX. Ter ondersteuning hiervan worden infosessies georganiseerd voor het warme netwerk en professionelen uit de sector. Tijdens de infosessies staan zaken op het programma als het belang van borstkankerpreventie, toegelicht door een arts. Daarnaast vertelt een ervaringsdeskundige over hoe zij een vrouw met een beperking voorbereidt en begeleidt bij een borstonderzoek. Verder zal er buiten de folder ook materiaal ter beschikking worden gesteld dat vrouwen met een beperking helpt voor te bereiden op een borstonderzoek.

Informatie over de infosessies in 2016 zijn te vinden op www.cera.be.

Waarom screening voor iedereen belangrijk is

Borstbewustzijn is voor iedereen van belang, want preventie redt levens. Bekijk en voel daarom aan je borsten zodat je onregelmatigheden sneller kan opsporen en dus op tijd naar je arts stapt. Let op volgende veranderingen: deukjes of kuiltjes, kleurveranderingen, sinaasappelhuid, ingetrokken tepel, vocht of bloed uit de tepel, rode verkleuring die warm aanvoelt, verharding of een groeiende ader. Merk je één van deze veranderingen op, neem dan contact op met je arts. Hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans op volledige genezing én ook de impact van de behandeling is dan minder ingrijpend.

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging van de Vlaamse overheid voor een gratis mammografie. Een onderzoek waar iedere vrouw aan zou moeten deelnemen! Vrouwen jonger dan 50 worden niet automatisch en gratis gescreend op borstkanker, omdat hun leeftijdscategorie 75% minder kans heeft om het slachtoffer te worden van de ziekte. Wel wordt elke vrouw aangeraden om jaarlijks met haar arts te bespreken hoe borstkanker het best wordt opgespoord. Vergeet bovendien niet om een gezonde levensstijl te behouden met voldoende beweging en evenwichtige voeding, vermits dat de kans op kankerontwikkeling reduceert.

Dit is een bijdrage van Pink Ribbon.

BRON: http://www.seniorennet.be/Magazine/artikel/131/borstkankerpreventie-op-maat-verstandelijke-handicap

Toch erg dat heel wat vrouwen er vroeg of laat mee geconfronteerd worden, net als baarmoederhalskanker. Hoe komt het daar zijn ze zeker nog niet helemaal uit. Ze kunnen het op zoveel steken maar exact het weten nee niet echt. Maar het veranderd wel een heel leven van een vrouw die de diagnose krijgt. Niet alleen lichamelijk op een moment maar ook psychisch vergeten heel wat mensen wat deze moeten doorstaan. Ook de angst het afwachten of wachten tot de volgende controle het blijft toch maar allemaal spelen.
En dan heeft natuurlijk nog een bepaalde doelgroep die soms niet mee doen aan een preventie en dat kan ook zware gevolgen hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Soorten borstonderzoek in Nederland

Wist jij dat alle vrouwen vanaf vijftig jaar één keer per twee jaar voor borstonderzoek uitgenodigd worden? Dit borstonderzoek is geheel gratis en je kunt zelf kiezen of je mee wil doen. De kans op borstkanker wordt namelijk steeds groter na je dertigste. Ongeveer 75% van de vrouwen bij wie borstkanker gediagnosticeerd wordt, is vijftig jaar of ouder. Een tijdige diagnose van borstkanker is daarom erg belangrijk. Hieronder staan de verschillende borstonderzoeken op een rijtje.

Borstonderzoek in Nederland

Mammografie

Mammografie, een röntgenfoto van de borst, wordt meestal na een verwijzing van de huisarts of bij een bevolkingsonderzoek uitgevoerd. De röntgenfoto brengt het klier-, bind- en vetweefsel in beeld.

Ook de borstafwijkingen zijn dan te zien. Bij de mammografie wordt je borst tussen twee plexiglasplaten platgedrukt, zodat er van beide kanten foto’s worden gemaakt. Veel vrouwen ervaren een mammografie als vervelend, omdat het platdrukken van de borsten pijnlijk kan zijn.

Bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek worden tumormarkers, eiwitten die door kanker of als reactie door je lichaam zelf worden aangemaakt, in het bloed gezocht. In combinatie met een ander borstonderzoek is het mogelijk om een prognose van borstkanker op te stellen. Je arts kan dan zo bepalen of de behandeling aanslaat en of de kanker kan terugkomen.

MRI-scan

De MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een onderzoek waarbij een scan wordt gemaakt van je borst door middel van radiofrequente golven (geen röntgenfoto’s). Tijdens het borstonderzoek wordt contrastvloeistof ingespoten via een infuus om zo het borstklierweefsel en het tumorweefsel van elkaar te onderscheiden. Hierdoor kan je arts tumoren onderscheiden van gezond weefsel.

Is het niet bekend hoe groot de tumor is en waar het zich bevindt na de mammografie en echografie? Een MRI-scan is er dan voor aanvullend borstonderzoek. Zo krijgt de chirurg een volledig beeld om de beste behandeling uit te voeren, bijvoorbeeld bij een borstsparende operatie. Een MRI-scan kan eventueel uitgezaaide kanker in je hersenen en ruggenmerg ontdekken.

Echografie

De echografie is een niet-pijnlijke borstonderzoek met geluidsgolven die niet te horen zijn door mensen. De echo (weerkaatsing) daarvan geeft weefsels en organen weer op een beeldscherm. Zo kan je arts zien of het een goedaardige (niet uitgezaaid) of kwaadaardige (uitgezaaid) tumor is. Tijdens dit onderzoek lig je op een onderzoeksbank. De arts smeert een bepaalde gel op je huid en gaat met een apparaatje, dat geluidsgolven uitzendt, over je huid.

De echografie kan de arts meer duidelijkheid geven over wat er op de mammografie te zien is. Ook wordt duidelijk of de afwijking in je borst door een weefselmassa (goedaardig of kwaadaardig) wordt veroorzaakt of door een cyste (vocht) komt. Daarnaast kan je arts tevens de grootte van een eventuele tumor bepalen.

CT-scan

De CT-scan, computertomograaf, werkt met röntgenstralen en wordt gebruikt bij een vermoeden van uitzaaiing. Tijdens de scan wordt aan een kant van het apparaat straling afgegeven en aan de andere kant gemeten. Hierbij kan de computer een 3D beeld van je onderzochte orgaan of lichaamsdeel vormen. De gevormde resultaten verschijnen vervolgens op het beeldscherm of worden afgedrukt.

PET-scan

De PET (Positron Emissie Tomografie) is een borstonderzoek waar veranderingen in de stofwisseling van cellen mee gevonden worden. Dit wordt uitgevoerd met een scanner en met kleine hoeveelheid radioactieve stof. Door het combineren van de PET-scan en de CT-scan, kan de arts beter zien waar de radioactieve stof zich ophoopt en waar dus een gezwel zit.

De PET-scan wordt uitgevoerd wanneer de MRI-scan, CT-scan of botscan uitzaaiingen of tumoren niet kan vinden terwijl dat wel het geval is bij verder onderzoek. Ook kan de arts lymfklieren beter opsporen dan bij een echografie van okselklieren. Verder kan het stadium waarin de ziekte zich bevindt hierbij vaak ook bepaald worden.

Borstonderzoek ontwikkeling

PAMmografie

De onderzoekers van onderzoeksinstituut MIRA aan de Universiteit Twente zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van nieuw borstonderzoek om borstkanker op te sporen. Dit heeft onder andere geleid tot het project PAMmografie. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van fotoakoestiek. Hiermee wordt gewerkt met geluid en laserlicht, dit is niet schadelijk in tegenstelling tot röntgenstraling. Hierdoor zullen vrouwen veel minder pijn voelen dan bij andere onderzoeken. Deze methode vindt tumoren ook beter dan bijvoorbeeld de mammografie, ook als jij jonger bent dan vijftig jaar.

Werkwijze en resultaten

Er worden sterke laserpulsen op de borst gericht waarbij het laserlicht wordt opgenomen wanneer het een bloedvat voorbijgaat. Vervolgens ontstaat een geluidsgolf die weer opgevangen wordt door kleine microfoontjes. Kwaadaardige tumoren hebben een netwerk van bloedvaatjes die beter doorbloed zijn dan de andere borstweefsels. Zo kan precies bepaald worden waar de tumor is.
De onderzoekers hopen hiermee een pijnloze screeningsmethode beschikbaar te stellen voor alle vrouwen.

Dit onderzoek is reeds uitgetest bij veertig patiënten. Het bleek toen dat vrijwel alle borsttumoren werden ontdekt die vaak met klassieke röntgenfoto’s niet te zien zijn.

BRON: http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/algemeen/borstkankeronderzoek-kan-beter-en-minder-pijnlijk/

In eerste instantie zelf onderzoek. Zo kan je soms heel snel iets voelen dat niet altijd met leiden naar iets kwaadaardig. Maar door dan even een controle bij een arts of gynaecoloog ben je zeker. Ze zal dan een van bovenstaand onderzoeken laten uitvoeren. Maandelijks zelf controle kan zeker geen kwaad en daar hadden ze eigenlijk moeten mee beginnen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Deze foto toont hoe geniepig borstkanker kan zijn

© Thinkstock.

Borstkanker, dat linken we automatisch aan knobbeltjes in de borst. Maar soms is de ziekte helemaal niet zo duidelijk. De Australische Kylie deelde online een foto van haar borst om te tonen hoe subtiel haar symptomen waren, en om andere vrouwen te waarschuwen.

In februari merkte Kylie Armstrong dat de vorm van haar borst veranderd was: onderaan kon ze drie kleine putjes zien. Omdat ze zich zorgen maakte, ging ze even langs bij haar huisarts. Die stuurde haar door voor een mammogram en een echografie. Niet veel later volgde de diagnose: Kylie heeft borstkanker.

De vrouw postte een foto van haar borst online, omdat ze vrouwen wil waarschuwen dat borstkanker zich niet altijd uit in knobbeltjes. Ook een onschuldig uitziend putje kan wijzen op een kwaadaardig gezwel dat aan de spier trekt en zo de borst vervormt. “Deze drie zeer kleine, subtiele putjes zijn een symptoom van borstkanker. Ik voelde geen knobbeltje, en mijn huisarts ook niet. Maar ze luisterde toen ik zei dat er iets niet pluis was en stuurde me door voor een scan. Die drie kleine putjes hebben mijn leven en dat van mijn familie overhoop gegooid.”

Kylie vertelt verder dat ze het nieuws nog aan het verwerken is, maar dat ze de foto toch wilde delen om andere vrouwen te waarschuwen. “Als je ook maar de kleinste verandering merkt in je borst, ga dan recht naar de dokter. Het kan je leven redden”, roept ze op. En haar boodschap krijgt gehoor: de post werd intussen al meer dan 122.000 keer gedeeld en duikt overal op op internationale media. Kylie kreeg ettelijke steunbetuigingen en ook berichten van vrouwen die zich door haar foto ook zullen laten checken. Missie geslaagd, vindt ze zelf. “Ik ben intussen geopereerd en we hopen allemaal dat ik nu kankervrij ben. Hopelijk zal ik volledig herstellen.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/82/Borstkanker/article/detail/2639939/2016/03/08/Deze-foto-toont-hoe-geniepig-borstkanker-kan-zijn.dhtml

Iedere verandering aan je borsten moet je in het oog houden en met geen goed gevoel even een arts passeren. Want niet alleen een knobbeltje kan positief zijn, maar ook de vorm van verandering of puntjes. Zelfcontrole is altijd belangrijk.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Het sterkste wapen tegen borstkanker? Preventie!

 

Waarom borstkanker precies optreedt bij iemand, is niet duidelijk. Wel is het wetenschappelijk bewezen dat je minder risico loopt als je voldoende beweegt. Daarnaast voel je je ook beter tijdens de behandeling als je sport, en heb je minder kans om te hervallen. Pink Ribbon geeft je meer tekst en uitleg bij de risicofactoren.

De risicofactoren

Waarom krijgt de ene persoon borstkanker en blijft een andere gespaard? Daar bestaat tot nu toe geen wetenschappelijke verklaring voor. Wel zijn er een aantal risicofactoren gekend. Toch zijn die factoren geen absolute voorspellers, want niet iedereen die eraan blootgesteld wordt ontwikkelt borstkanker en er zijn vrouwen zonder de factoren die toch de diagnose krijgen.

De meeste risicofactoren voor borstkanker hebben te maken met hormonen Borstkanker is vooral hormoongevoelig. De meeste borstkankers hebben oestrogenen nodig om te groeien, daarom zijn ook de meeste risicofactoren verbonden met oestrogenen. Zoals je al kon lezen in de vorige artikels van Pink Ribbon, is leeftijd één van de belangrijkste factoren. Vrouwen tussen de 50 en 69 jaar behoren tot de kwetsbaarste groep. Daarom worden ze dan ook tweejaarlijks uitgenodigd voor een gratis screeningsmammografie.

Daarnaast kan iemand genetisch belast zijn met het BRCA 1- en BRCA 2-gen. De mutatie van dat gen verhoogt het risico op borstkanker aanzienlijk. Een drager van een BRCA-mutatie heeft 80-85% kans om borstkanker te ontwikkelen en 60% kans dat die kanker bilateraal is (in beide borsten). Prof. Dr. Eric Legius:Loop je een sterk verhoogd erfelijk risico, dan raden we een halfjaarlijkse controle aan met een borstonderzoek door je arts, een echografie van de borsten en een jaarlijkse mammografie en magnetische scan (MRI) van de borsten. Het is natuurlijk ook mogelijk om je preventief te laten opereren om borstklierweefsel weg te nemen.

/104/Gezondheid/BRCA1.png

Een andere belangrijke risicofactor is de blootstelling aan oestrogeen en progesteron tijdens het leven. Vrouwen die menstrueerden voor de leeftijd van 12 jaar en tot na de leeftijd van 55 jaar lopen een verhoogd risico op borstkanker. Vrouwen die geen kinderen hebben of hun eerste kind pas na 30 jaar kregen, letten ook maar beter op. Daarnaast kan ook het gebruik van geneesmiddelen die oestrogeen of progesteron je in de gevarenzone brengen.

Wie een voorgeschiedenis heeft van benigne (goedaardige) borstaandoeningen of van borstkanker heeft meer kans om (opnieuw) borstkanker te ontwikkelen. Radiotherapie van de borst tijdens de kinderjaren of adolescentie verhoogt ook het risico.

Hier kan je op letten!

Overgewicht, alcoholgebruik en roken kunnen het risico verhogenDaarnaast zijn er nog drie belangrijke factoren die het risico op borstkanker aanzienlijk doen toenemen: overgewicht, alcoholgebruik en roken. Vooral na de menopauze is overgewicht een absolute boosdoener. Vrouwen zorgen er beter voor dat hun buikomvang onder 80 cm blijft, mannen onder 94 cm. Alcohol beperk je het beste tot maximaal één consumptie per dag. Vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker blijven trouwens het best helemaal weg van alcohol. Waarom alcohol en roken het risico verhogen is nog niet duidelijk.

/104/Gezondheid/walk.jpg

Die drie risicofactoren heb je zelf in de hand en je kan er dus preventief aan werken. Leef gezond, overdrijf vooral niet. Kies voor gezonde voeding zoals groenten, fruit of peulvruchten en laat snacks links liggen. En als je dan toch zondigt, doe het met mate. Daarnaast moet je vooral bewegen. Een half uurtje per dag is voldoende en je mag dat gerust verdelen over de hele dag: drie keer 10 minuten is net zo goed als één keer 30 minuten. Beweging zorgt ervoor dat er minder hormonen worden afgescheiden, het werkt in op groeifactoren én als je sport blijf je beter op gewicht. Als je van jongs af aan sport, daalt je risico op borstkanker met 30%. Maak van bewegen een goede gewoonte: een half uurtje wandelen tijdens je lunch, een halte eerder afstappen met de bus, de trap nemen in plaats van de lift, enz. Welke vorm van bewegen of sporten, maakt niet uit. Zorg dat je hartslag omhoog gaat en dat je wat gaat zweten, want bewegen kan wel eens je leven redden.

Bron: Pink Ribbon Magazine. Sanoma.
Borstkanker: gids voor Patiënten – Gebaseerd op de ESMO-richtlijnen. Antikankerfonds.

BRON: http://www.seniorennet.be/Magazine/artikel/104/het-sterkste-wapen-tegen-borstkanker-preventie

En dat is ook zo preventie is de belangrijkste factor om je te wapenen tegen borstkanker. Maar niet alleen dit, want dit is maar een keer per jaar, zelf onderzoek van de borsten moet je geregeld ondernemen. Maandelijks zo kan je snel optreden mocht je iets verdachts voelen. En natuurlijk proberen zo gezond mogelijk te leven en te bewegen. Maar als je dit doet kan je het ook nog krijgen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

“Minder pijn bij onderzoek borstkanker door Sensitive Smart Paddle”

Onderzoek naar borstkanker kan met veel minder pijn gebeuren. Dat is het motto van het Amsterdamse bedrijf Sigmascreening. Dat heeft een apparaat ontwikkeld voor de mammografie. Het voelt hoe hard het op de borst drukt en kan voorzichtiger controleren. Hard genoeg zodat de arts goede beelden krijgt, zo zacht dat het minder pijn doet, legt bestuursvoorzitter Ivo Aarninkhof uit.

De drukplaat, de Sensitive Smart Paddle, komt voort uit het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In dat ziekenhuis draait het apparaat al twee jaar. Ongeveer 2.000 vrouwen zijn er inmiddels mee onderzocht. Een tweede exemplaar wordt volgende week geplaatst bij een ander ziekenhuis in Nederland. Aarninkhof wil nog niet zeggen welk. Volgens hem lopen er ook gesprekken met ziekenhuizen in Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zwitserland.

Angst
In Nederland worden elk jaar bijna 1,3 miljoen vrouwen uitgenodigd om te worden gecontroleerd op mogelijke plekjes in de borsten. Een op de vijf komt niet opdagen, dus ruim 200.000 vrouwen. Enkele tienduizenden van hen blijven thuis omdat ze te bang zijn voor de pijn van de controle. Van hen zullen enkele tientallen mogelijk sterven aan borstkanker.

Het apparaat werkt ongeveer op dezelfde manier als het scherm van een smartphone of een tablet. In het folie zitten nanodraadjes, die een signaal geven als er contact met de borst is, zoals een smartphone voelt dat je met je vinger op het scherm drukt. “Zo weet je de oppervlakte. Het apparaat weet hoeveel kracht het zet. Kracht gedeeld door oppervlakte is de druk.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2516333/2015/11/06/Minder-pijn-bij-onderzoek-borstkanker-door-Sensitive-Smart-Paddle.dhtml

Ik hoor het dikwijls zeggen van vrouwen dat dit een pijnlijk onderzoek is. Dit alleen omdat de borst eigenlijk geplet wordt en toch heel wat pijn kan veroorzaken. Zeker dat ze al pijnlijk aanvoelen en dan nog eens door zo een machine geplet worden om een goed beeld van de binnenkant te krijgen. Dan kan dit wel eens goed uitkomen voor de vrouwen en het onderzoek. Want het is toch belangrijk om het te laten doen zodat men ziektes kan voorkomen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Dolle avonturen met nonkel Juul

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

Gedachten over levensstijl en gezondheid. Een blog over gezondheid en fotografie 💌Speciaal voor jou ✅, Samen met jou ✅, Samen door jou ✅💚||You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀 at the bottom of the Website‼ || Thoughts on Lifestyle and Health. A Health 😀 and Photography💥-Blog 💌Especially for You ✅, Together with You ✅, Together by You ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: