Tag Archive: grens aangeven


Welk ongewenst gedrag komt vaakst voor op werkvloer?

Sinds de #metoo-beweging lijkt er een mentaliteitswijziging op gang te komen. Maar niet enkel de mediasector komt in aanraking met ongewenst gedrag, ook in andere sectoren gebeurt het meer dan verwacht. Wist je dat maar liefst 1 op 3 werknemers vorig jaar één of meerdere keren te maken heeft gehad met ongewenst gedrag?

De cijfers komen van de organisatie Mensura. De specialist op het vlak van preventie, veiligheid en gezondheid ondervroeg meer dan 10.000 werknemers over deze materie.

Hieruit bleek dat 34% van de Belgische werknemers het afgelopen jaar één of meerdere keren te maken heeft gehad met pesterijen, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of agressie op de werkvloer. Ongewenst gedrag, in al zijn mogelijke gedaantes, kan dan ook verregaande gevolgen hebben voor de geestelijke en fysieke gezondheid van de werknemers en vereist een gerichte aanpak.

Agressie het ‘populairst’

Een vierde van de werknemers gaf aan reeds verbaal en/of fysiek geweld te hebben ondergaan het afgelopen jaar. Daarmee is agressie de vaakst voorkomende vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer. Pestgedrag en discriminatie komen elk voor in 13% van de gevallen. 2% zegt het afgelopen jaar last te hebben gehad van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hoe ouder, hoe volwassener?

Het zijn vooral de 45- tot 54-jarigen die aangeven ongewenst gedrag te hebben ervaren. 38% van hen zegt reeds slachtoffer geweest te zijn, terwijl dit bij de werknemers jonger dan 25 jaar “slechts” 27% is. Met 37% zijn er iets meer vrouwen die ermee te maken krijgen, bij de mannen is dit 32%.

Tot hier en niet verder

De psychosociale gevolgen van grensoverschrijdend gedrag zijn niet te onderschatten. Het kan het welzijn van de werknemers in die mate aantasten dat het ook de efficiëntie van de organisatie naar beneden haalt.

Heidi Henkens, psychologe bij Mensura: “De wetgeving verplicht werkgevers sinds 2014 om een preventiebeleid op te stellen ter bestrijding van psychosociale risico’s. Ongewenst gedrag blijft echter een van de moeilijkst te bestrijden psychosociale problemen op de werkvloer. Deze cijfers zijn daar het bewijs van. Wij adviseren, naast een helder preventiebeleid met duidelijkheid over algemeen aanvaarde maatschappelijke grenzen, vooral om het ongewenste gedrag bespreekbaar te maken, bij werkgevers én bij werknemers. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij een aangenaam werkklimaat en het verhogen van de arbeidstevredenheid en zal dit leiden tot minder ziekteverzuim.“

Verantwoordelijkheid bij werkgevers én werknemers

Toch ligt de verantwoordelijkheid niet enkel bij de werkgevers. Ook de slachtoffers onder de werknemers hebben een belangrijke rol.

Heidi Henkens licht toe: “Het stellen van grenzen is zeer belangrijk. Zodra er gevoelens van ongemak, irritatie of angst zijn, is het belangrijk dat slachtoffers dit aangeven en duidelijk maken dat grenzen worden overtreden. Mensen die ongewenst gedrag ervaren moeten hierover kunnen praten met een vertrouwenspersoon binnen de organisatie of met een preventie-adviseur. “

BRON: https://www.jobat.be/nl/artikels/welk-ongewenst-gedrag-komt-vaakst-voor-op-werkvloer/?branding=gva&utm_medium=content&utm_source=gva&utm_campaign=home-blok3

Ongewenst gedrag voor de ene is een hand op de schouder al ongewenst en ongepast voor de ander het kijken dat iemand ongewenst vind. Zelf denk ik dat men sneller een grens moet aangeven, of het zeggen als iets je niet gepast is. Dat kan je op een luchtige manier zodat de ander zeker niet het gevoel krijgt dat je boos bent. Natuurlijk is het zo als men iets toelaat bij de ander dat het vaak dan ook moeilijk is om bij de andere te zeggen nee dat heb ik niet graag. Al zal je van bepaalde meer kunnen verdragen dan van iemand anders toch speelt hier ook een grens in mee.
Maar ook mogen we niet vergeten dat lichaamstaal veel meer spreekt dan woorden, en dat men soms onbewust flirt en dat men de andere zo over je grens laat gaan. 

Afbeeldingsresultaat voor grensoverschrijdend gedrag op het werk

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertenties

Meer meldingen over ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk

 

In 2012 heeft de inter-bedrijfsgeneeskundige dienst Groep IDEWE 848 meldingen binnengekregen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW), dit is een stijging van 5,7% ten opzichte van 2011.
86% van de meldingen gaat over pesten (54%) en conflicten (32%). Het gaat dan vooral om roddels (16%), inspanningen niet naar waarde schatten (18%) en informatie achterhouden (16%). Herhaaldelijke opmerkingen over iemands privéleven, beledigingen en grappen of onaangename verrassingen uithalen vallen eveneens onder de noemer pesten, maar komen beduidend minder voor (3-6%).

De overige klachten zijn psychisch (verbaal) geweld (6%) ongewenst seksueel grensoverschrijdend gedrag (5%), fysiek geweld (2%) en racisme/discriminatie (1%).
Deze volgorde wordt weerspiegeld in de bevraging die Groep IDEWE uitvoerde bij bijna 3.000 Belgische werknemers in 2011-2012. Daaruit blijkt dat in de afgelopen 6 maanden 19% van de werknemers maandelijks minstens 1 vorm van conflictueus gedrag of pesterijen heeft meegemaakt, 4% met een vorm van verbaal geweld te maken kreeg, 3% minstens 1 vorm van ongewenste intimiteiten heeft ondervonden en 1% minstens met 1 vorm van fysiek geweld in aanraking kwam.

In 57% van de gevallen gaat het over aangeklaagden met een hogere positie dan de klager, 27% heeft een gelijke positie. Ongewenst gedrag uitgaande van een medewerker met een lagere hiërarchische functie en andere mogelijke combinaties komen zelden voor.

Dit staat in contrast met de cijfers uit de eerdere bevraging van de Groep IDEWE, daar lijkt immers het omgekeerde waar: in 51% van de situaties wordt een collega als veroorzaker van ongewenst gedrag aangewezen, een leidinggevende maar in 22% van de situaties.
De sekseverhoudingen liggen anders naargelang iemand klager of aangeklaagde is bij ongewenst gedrag. Bij de klagers merken we dat 36% mannen en 64% vrouwen zijn. Bij de aangeklaagden liggen de verhoudingen anders: 51% mannen t.o.v. 36% vrouwen (13% is een combinatie van beiden).

Opvallend is dat bij 40% van de klachten het probleem op het moment van de melding eerder op inter-persoonlijk niveau ligt; een vertroebelde relatie tussen twee personen. Werknemers lijken sneller hulp te vragen bij een interpersoonlijk conflict, alvorens het escaleert tot een ruimere problematiek op team- en organisatieniveau.
Bij zo’n 35% van de gevallen ligt de hoofdoorzaak op team- en/of organisatieniveau. Als problemen op dit niveau worden aangepakt, kan dit een bijdrage leveren aan de preventie van inter-persoonlijke conflicten.

90%van de klachten wordt informeel behandeld. Hulp wordt geboden door middel van ondersteunende gesprekken (49%), betrekking van de hiërarchische lijn (33%) of bemiddeling (7%).
Slechts 10% van de meldingen eindigt in een formele interventie. Dan wordt een onderzoek gestart waarbij gesprekken gevoerd worden met de klager, aangeklaagde(n) en getuigen die betrokken zijn bij het ongewenste gedrag en wordt er een formeel rapport aan de werkgever overhandigd. Als deze weg wordt bewandeld, is er tot drie keer meer kans op ongewenst ontslag voor de klager (34% tegenover 11%) en is er duidelijk minder kans op een verbetering van de psychosociale problematiek dan wanneer de melding informeel blijft (11% tegenover 25%).
Er zijn ook ongewenste gevolgen verbonden aan ongewenst gedrag. In totaal gaat 35% van de betrokkenen in ziekteverlof, dit loopt op tot 39% als het specifiek over pesten gaat en naar aanleiding van fysiek geweld komen we tot maar liefst 59%.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=14303

Grenzen stellen aangeven is overal het belangrijkste wat je kan doen. Toch als men even hier de cijfers leest is het schrikwekkend wat betreft op de werkvloer. Grensoverschrijdend gedrag moet je dan ook heel snel melden. Sommige denken altijd het is om te lachen, maar het gaat van kwaad naar erger. 
Pesten en ongewenste intimiteit zijn dan ook nummer een op de werkvloer. Nu met het laatste is het soms heel moeilijk. Sommige vinden een hand op de schouder al ongewenste intimiteit. Maar als de persoon aangeeft er niet mee gediend te zijn dan kan men er ook rekening mee houden. Niet iedereen voelt zich er goed bij als het aankomt op aanraking van het lichaam. 
Ook mag gezegd worden dan vrouwen sneller het bespreekbaar maken dan mannen. Daarom dat het soms moeilijk is om grensoverschrijdend gedrag echt in kaart te brengen. Maar ook deze mogen aangifte doen. En worden ze niet gehoord met hun klacht neem dan verdere stappen uit het bedrijf of de vereniging. Zodat er daadwerk hulp geboden kan worden.

Zelf heb ik er het nodige al over geschreven hier op mijn blog. En plaats eigenlijk hier een link ervan om toch aan te geven dat men echt een grens moet aangeven, en dat men er moet over praten.
https://shivatje.wordpress.com/2011/12/19/je-grens-aangeven/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUMgre

PERSONAL SPACE

Berekend: de afmetingen van onze ‘personal space’

 

© thinkstock.

 

Het concept van persoonlijke grenzen is zeker niet uit de lucht gegrepen. Onderzoekers zijn er in geslaagd gemiddelde afmetingen te berekenen voor wat de ‘peripersonal space’ genoemd wordt. Die grens zou op 20 tot 40 centimeter van het gezicht liggen en is groter bij mensen die kampen met angstgevoelens.

Aan de Londense University College hebben wetenschappers de grenzen van onze persoonlijke bubbel getest aan de hand van ‘hand-knipperreflexen’, waarbij proefpersonen onbewust begonnen te knipperen als reactie op elektrische stimulansen aan een specifieke zenuw in de hand.

Door de handen op verschillende afstanden van het aangezicht te houden, konden ze meten hoe groot de gevoelens van ongemak en angst waren bij de deelnemers. Hoe groter de knipperreflex, hoe hoger het stressgehalte. De proef werd uitgevoerd op 4, 20, 40 en 60 centimeter. Conclusie? De grenzen van onze ‘personal space’ lijken te liggen tussen de 20 en 40 centimeter. Wie echter gevoelig is voor paniek zal een grotere afstand inlassen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/1697038/2013/09/02/Berekend-de-afmetingen-van-onze-personal-space-.dhtml

Ieder mens heeft zijn grens. Meestal is dit een armlengte, voor sommige is dat korter en voor nog andere verder dan een arm. Toch is het aan jezelf om je eigen grens goed te kennen. Zodat je kan zeggen tot hier en niet verder. Lichaamshouding speelt dan ook een belangrijke rol. Want heel wat mensen vinden het vervelend als ze in die grens komen en kunnen zelfs heel beangstigend worden. Daarom voor jezelf even nagaan hoe jouw grens ligt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

JE GRENS AANGEVEN

Je grenzen stellen en aangeven.

Het makkelijkste in het leven zou het gezegde kunnen zijn.
TOT HIER EN NIET VERDER.
OF
HIER IS HET NU KLAAR MEE.
Wordt of zou er rekening mee gehouden worden een groot vraagteken. Soms gaan mensen heel diep en raar aan het werk om iemands grens over te gaan.
Even ga ik weer een vergelijking maken om iets meer duidelijkheid te krijgen.
Twee landen met in het midden de grens om het land van elkaar te scheiden. Op de grens staan grensposten die bemand zijn om niemand in of uit een bepaald deel naar het ander te laten gaan. Of ze moeten toestemming krijgen om door te mogen. Maar er zijn er die proberen de grenspost links te laten liggen en zo het andere deel binnen te komen.
Dat maakt dus dat er zijn die in dit opzicht ook niet luisteren, en gewoon doen wat denkt goed is.
Dat is nu juist het zelfde met je eigen grens in het leven. Geef toestemming om verder te mogen dan nodig is. Maar blijf duidelijk naar de ander toe. Maar ook moet je duidelijk met je grens voor jezelf zijn. Dat is duidelijkheid zijn, dat is assertief zijn.
Wanneer je voor jezelf niet duidelijk bent, kan de ander ook geen duidelijkheid krijgen. En zal er altijd iets geprobeerd worden om de grens over te proberen komen.
Eigenlijk moet je het bekijken als:
Je duidelijk iets aanbrengt, dat het duidelijk zal aankomen.
Ga je niet duidelijk zijn zullen ze proberen je grens over te gaan of te verleggen.
In het tweede geval zou je de schuld dan op de ander kunnen schuiven maar hier ligt zuiver de schuld bij jezelf. Omdat je niet duidelijk genoeg bent. En wat gebeurd er, ze gaan gewoon door en dat maakt dat ze dan gaan proberen om de grens verder te trekken en dit ten koste van jezelf. Door dat ga je ongemakkelijk voelen komen er emoties of pijnen naar boven. Maar hoe komt het. Door een woord.
ONDUIDELIJKHEID NAAR DE ANDER TOE.
Duidelijk zijn is iemand het laten begrijpen. Het laten begrijpen van tot hier en niet verder. En zo maak je dan ook onderscheid. Want ook dat moet er zijn.
Dat zie je ook aan de vroegere grenzen met twee landen het onderscheid van land A en Land B.
Wanneer je niet duidelijk bent of niet kan aangeven op wat het staat ga je merken dat mensen in een gesprek het kunnen gaan overnemen, of het tot iets brengen waar dan jezelf niet meer tegen opgewassen bent. In het dagelijks leven neem ik een relatie. Als je in een relatie hier bedoel ik ook een vriendschap dus de grote waaier van het woord relatie, niet je grens aangeeft en niet duidelijk bent zal de ander ook blijven verder gaan tot natuurlijk ruzie ontstaat.
Hoe kan je nu best een grens aangeven.
Eigenlijk moet je al weten dat je eigenlijke grens een armlengte is. Dat maakt dat je zo een ruimte maakt voor jezelf. Voor de een zal die lengte groter of korter zijn. Dat maakt ieder voor zichzelf uit.
En ook ga je dus merken dat deze afstand (grens) veel te vertellen kunnen hebben.
–         Afstandelijk.
–         Zakelijk.
–         Intiem.
Dus merk je al dat een grens ook een afstand aangeven is. Als je van dit bewust bent ben je eigenlijk al goed op weg met jezelf te kennen.
Die afstand ga je dan zeker ook nemen in een communicatie. Zo ga je ook merken dat je geen benauwd gevoel gaat krijgen, en laat je aan de ander ook merken van hoe je een communicatie wenst te voeren. En wordt jezelf bewust van hoe je met jezelf laat omgaan.
Een mooi voorbeeld van een grens tussen mensen is:
Als je voor een balie een tafel of bureau staat het gedeelte van de tussenscheiding van persoon tot persoon is de grens die er moet zijn om een gesprek gewoon te laten verlopen. Men zal dan heel snel merken hoe prettig iets aanvoelt en daarop kan je verder mee in de communicatie. Als de communicatie dan is afgelopen kan de handdruk helemaal anders zijn als in het begin.
Eigenlijk is dat ook zo in andere situatie je moet eigenlijk een streep visualiseren en dat is jouw grens in persoonlijkheid.
Wanneer het in een relatie is, zal je ook zo eigenlijk te werk moeten gaan. En dit vanaf het begin. Doe je dat niet laat je het al te ver komen en is de kans groot dat je eigen grens niet meer zal kunnen aangeven. En dat dit van kwaad naar erger kan gaan. Dat kan dan gebeuren door eens te zeggen ja ok en de ander moment zeg je nee. Zo is het niet een grens aan te geven maar laat je iemand in het ongewisse en zal deze altijd proberen verder te komen. En ga je boos worden omdat je denkt dat je de grens aangeeft en dat er misbruik van gemaakt wordt. Maar eigelijk moet je boos op jezelf zijn want je bent niet duidelijk met je stelling en met aangeven.
Zo zie je dat een grens aangeven soms heel hard kan zijn, soms ook iets te maken heeft met het verleden zodat je in het nu niet goed weet hoe en wat. Dat is dan het moeilijkste om ermee te leren omgaan.
Een grens aangeven begint al met vanuit jezelf de woorden ja en nee te durven zeggen. Dit kan voor velen al een probleem geven. Ja is een woordje dat gemakkelijker gezegd wordt als het woord NEE. Velen dragen ook een angst om dat woord over de lippen te brengen. Want als iets onmogelijk lijkt of je bent met iets niet eens moet je kunnen nee zeggen en op dat moment laat je ook zien dat je grens daar ook ligt. Al moet je vanuit je gedachten gaan denken met een ja. Dat is wel raar deze stelling zou je denken, maar kijk het denken moet mee gaan met je gevoel en als je gevoel aangeeft nee zeg je ook nee en zal ja de bovenhand niet gaan nemen. Maar blijf je in gedachten hangen zal je geneigd zijn telkens ja te antwoorden en zal je nooit tot je gevoel kunnen komen. En maakt het dat jij zelf je grens niet duidelijk kan stellen nog niet naar jezelf toe, en dus helemaal niet naar anderen.

Eigenlijk zou je voor jezelf eens een dag moeten visualiseren dat je een weegschaal bent. Met aan de ene kant ja en aan de andere kant nee. Of anders gezegd aan de ene kant denken aan de andere kant gevoel. En van daaruit ga je heel de dag je weegschaal laten bewegen zodat je voelt hoe je lichaam erop reageert. Dan zit je al te werken met jouw eigen grens. En uit ervaring spreek ik nu dit is niet makkelijk en zeker niet leuk. Want je wilt snel dat deze dag om is. Maar je gaat merken dat je dan ook zo je grens gaat aanvoelen voor jezelf en in jezelf.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

HSP, wat moet je ermee?

Jong en hoogsensitief. Maken we het onszelf niet te moeilijk?

La Bella Bora

A bohemian lifestyle, travel, inspiration and mindset blog

Crudo e Cotto

Blog di cucina vegana

easydiet.blog

easy diet, detox juice, detox water, anticancer food, weight lose food, weight lose, healthy drinks, juice, drinks, healthy life, happiness, anti stress, food lover, gym lover, yoga lover, food porn, harmony, soul, body, mind.

Moments of Inspiration

momenten van inspiratie zijn ín ons en om ons heen

Moda-Creative thinking

Moda-Creative thinking

Op zoek naar mijn ziel

een stille revolutie

Wij godinnen

Dé taboedoorbrekende blog voor zelfbewuste, spirituele en holistisch ingestelde vrouwen van vandaag

Hotstuffforladies

everything for ladies

Bewustzijnenzo

Schepje bewustheid, scheutje spiritualiteit, druppeltje humor allemaal in een blender..en tadaaa

Crohn & ik

mijn leven met de ziekte van Crohn

They Call Me Jelke

But do I call them back

GROWYOURMINDNOW

PLEUN MARIA JOHANNA

Het zwarte monster

Een gevecht tegen alles wat ik heb

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

volwassenwordenmetadhd

schrijfsels hyperkinetisch en emotioneel tot menselijkheid gebracht

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

Wu Cares!

nobody cares

Morgana Brighid

Waarzeggerij en Healing. Voor raad en daad.

YogaDagboek

Yoga • Voeding • Lifestyle

HARME BLOGT

marginale blogs van een 71 jarige

Phuro! Be inspired!

Van inspiratie tot transformatie

Dirk Pieters

writer, buddhist, yogi / schrijver, boeddhist, yogi

Healthy & Travel T(r)ips

Blog van een Gezondheids - & Reisfreak

WishMeAvril

Gezond en Gelukkig

struikuiltje

Persoonlijk blog

LiefsCarolien.nl

Inner beauty, Food, Lifestyle and a sparkle personal

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Leren omgaan met narcisme?

Omgaan met een narcist en zelfliefde ontwikkelen.

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

Maria de Ridder

Durf de uitdaging aan te gaan om jezelf opnieuw uit te vinden

Onderweg na kanker

over omgaan met kanker en hoe het in al die grote kleine dingen sporen vraagt

%d bloggers liken dit: