Tag Archive: china


China gaat drie kinderen per gezin toelaten

De Tempel Van De Hemel, Sneeuw, Gebouw, Chinese Stijl

China gaat de limiet van twee kinderen per gezin schrappen en drie kinderen toelaten. Dat heeft het persagentschap Xinhua vandaag aangekondigd.

De Chinese bevolking is de voorbije 10 jaar toegenomen met 5,38 procent tot in totaal 1,4 miljard inwoners, zo blijkt uit de jongste volkstelling, die enkele weken geleden werd gepubliceerd. Het gaat om een vertraging van de groei. De data wijzen op een verouderende bevolking en afnemende bereidheid om meer kinderen op de wereld te zetten.
Sinds 2017 neemt de geboortegraad af, ondanks de versoepeling van de eenkindpolitiek. Sinds oktober 2015 was het toegelaten om een tweede kind te krijgen. Nu komt daar dus een derde bij. 
China voerde in 1979 de éénkindpolitiek in om de explosieve bevolkingsgroei te drukken. Wie de regels overtrad, betaalde een boete. Bijna veertig jaar lang hield het land vast aan de regel om zo het bevolkingsaantal te doen dalen. 

Gevolgen eenkindpolitiek

Sinds het invoeren van de eenkindpolitiek daalde de bevolkingsgroei dan wel, de man-vrouwverhouding werd eveneens volledig scheefgetrokken. Een meisje kost immers meer geld – onder andere door een dure bruidsschat die betaald moet worden – en een jongen kan de familienaam tenminste voortzetten.
Daardoor werden er in 2013 nog 112 jongens per 100 meisjes geboren. In de rest van de wereld ligt die verhouding iets anders met 107 jongens per 100 meisjes.
Daarbij daalde de vruchtbaarheid van vrouwen, stagneerde de bevolkingsgroei en dreigt het land nog steeds overspoeld te worden door een immense vergrijzingsgolf. En daarmee werd het belangrijkste gevolg van de eenkindpolitiek duidelijk. 

BRON: https://www.hln.be/buitenland/china-gaat-drie-kinderen-per-gezin-toelaten~a0f76aaf/

Zo zie je dan maar weer dat de Chinese bevolking niet mag doen wat ze willen. Dictatuur speelt daar een grote rol. En dat is al van toen Mao aan de macht kwam. Dan mocht een gezin maar een kind hebben en het liefst een jongen. Als dat niet het geval was moest het gezin het kind proberen weg te stoppen. Nu is de teller op drie gezet.

Muziek, Kinderen, Baby, Nieuwe Studenten, Jongen, Asia

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

ICT roept regeringen op China te confronteren met zijn mensenrechtenschendingen in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2022

International Campaign for Tibet (ICT) roept regeringen en internationale organisaties, waaronder de EU en de Afrikaanse Unie, op om vóór de Olympische Spelen van 2022 een publiek standpunt in te nemen over de dringende noodzaak voor China om de mensenrechten in China, Xinjiang, Tibet en Hongkong te respecteren.

Hieronder volgt de volledige tekst van de schriftelijke verklaring van ICT:

Schriftelijke verklaring van de International Campaign for Tibet voor de Tom Lantos mensenrechtencommissie en de gezamenlijke hoorzitting van de Congressional-Executive Commission on China vandaag met als onderwerp “China, genocide en de Olympische Spelen”

18 mei 2021

International Campaign for Tibet (ICT) is van mening dat de selectie van Beijing voor de Olympische Winterspelen in 2022 door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een vergissing was die voorbijging aan de neerwaartse spiraal van ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten die zich manifesteerden in 2015, toen de Spelen werden toegekend. In september 2020 sloot de International Campaign for Tibet zich aan bij een coalitie van mensenrechtengroeperingen die Tibetanen, Oeigoeren, Zuid-Mongolen, Hongkongers, Taiwanezen en Chinezen vertegenwoordigen. Samen met andere internationale mensenrechtenorganisaties, roepen wij het IOC op om de vergissing ongedaan te maken en het besluit om Beijing de Olympische Winterspelen van 2022 te laten organiseren, in te trekken. In februari 2021 sloot ICT zich aan bij een een coalitie van meer dan 180 maatschappelijke organisaties, met een oproep aan regeringen om zich te verbinden tot een diplomatieke boycot van de Olympische pelen. Wij herhalen deze oproep.
Het IOC heeft bij zijn beslissing geen rekening gehouden met de ervaring die is opgedaan na de toekenning van de Olympische Zomerspelen van 2008 aan China. In 2008 had China een historische kans om de wereld te tonen dat het een waardig gastland voor de Olympische Spelen is. Zowel het IOC als China benadrukten de mogelijke positieve gevolgen die de Olympische Spelen van 2008 voor de Chinese samenleving zouden hebben. De realiteit bewees echter het tegendeel. De veronderstellingen, die destijds door het IOC en zijn leden met klem werden geuit, dat de Olympische Spelen China zouden aanmoedigen om transparantie te betrachten, concrete stappen te ondernemen om zijn verantwoordelijkheden uit hoofde van het internationaal recht na te komen, en zich te ontwikkelen tot een meer verantwoordingsplichtig lid van de internationale gemeenschap, zijn niet uitgekomen. In plaats daarvan droegen de Olympische Spelen van 2008 bij tot een steeds uitgesprokener nationalistisch en agressief beleid van de Chinese Communistische Partij, zowel intern als naar buiten toe. Terwijl het IOC in 2008 ten onrechte beweerde dat de Spelen van 2008 toen al tot positieve veranderingen hadden geleid, ontslaat het zichzelf nu van elke politieke verantwoordelijkheid. IOC-voorzitter Thomas Bach verklaarde in oktober vorig jaar ronduit dat de Spelen “niet over politiek gingen”. Dit gebrek aan principe is onaanvaardbaar.
In Tibet bijvoorbeeld zijn in maart en april 2008 een onbekend aantal Tibetanen door de Chinese autoriteiten gedood of gevangengenomen na grootschalige, vreedzame protesten in heel Tibet. Het was daarom bijzonder verontrustend om te zien hoe de estafette van de Olympische fakkel, gesteund door een reeks westerse bedrijfssponsors, de sfeer van angst en repressie negeerde en kennelijk probeerde te verdoezelen in de straten van Lhasa, waar enkele weken daarvoor nog geweld en bloedvergieten hadden plaatsgevonden.
Vanaf 2009 hebben ongeveer 135 Tibetanen zichzelf in brand gestoken uit protest tegen het beleid van de communistische partij. Dit was zowel een gevolg van de Orwelliaanse onderdrukking van de Tibetaanse samenleving na 2008 als een reactie op een steeds ingrijpender sociaal en economisch beleid op de Tibetaanse hoogvlakte.
Tot op de dag van vandaag vinden in Tibet ernstige schendingen van de mensenrechten plaats, zoals marteling en mishandeling, willekeurige detentie en verdwijning, en drastische ingrepen in het religieuze en culturele leven. Repressieve politieke campagnes, institutioneel racisme en langetermijnbeleid dat de Tibetanen economisch marginaliseert, bedreigen het voortbestaan van de Tibetaanse identiteit en veroorzaken spanningen en kwade wil tussen het Chinese en het Tibetaanse volk.
De Panchen Lama, een van de belangrijkste figuren in het Tibetaans boeddhisme, wordt vermist sinds de Chinese regering hem en zijn familie op 17 mei 1995 heeft ontvoerd, enkele dagen nadat de Dalai Lama hem had geïdentificeerd als de reïncarnatie van de vorige Panchen Lama. De Panchen Lama was toen pas zes jaar oud. Vorig jaar vroegen VN-deskundigen China “ervoor te zorgen dat Tibetaanse boeddhisten hun religie, tradities en culturen vrij en zonder inmenging kunnen beoefenen”, aangezien vrijheid van godsdienst het recht van Tibetaanse boeddhisten omvat en “om hun geestelijken en religieuze leiders te bepalen in overeenstemming met hun eigen religieuze tradities en praktijken”.
Na de Olympische spelen van 2008 gingen het IOC en de internationale gemeenschap verder. Er werd geen eis gesteld voor een onafhankelijk onderzoek naar de talrijke berichten over moorden in Tibet in maart en april 2008. Na de ervaring van 2008, en nu in het licht van de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing, vragen Tibetanen met meer urgentie dan ooit om een verantwoordelijke internationale Olympische beweging.
In 2017 heeft het IOC in zijn gaststadovereenkomsten mensenrechtenvereisten toegevoegd die zijn afgestemd op de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten. Die beginselen bepalen dat entiteiten zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten moeten betrachten. Hoewel Beijing het contract voor de organisatie van de Winterspelen kreeg toegewezen voordat de nieuwe beginselen over de mensenrechten was goedgekeurd, kan het IOC op grond van vastgestelde “operationele vereisten” met de gaststad onderhandelen over de bescherming van de mensenrechten en over normen. Een dergelijke due diligence is door het IOC niet uitgevoerd.
De Olympische Ethische Code zegt: “Het waarborgen van de waardigheid van het individu is een fundamentele vereiste van het Olympisme”, terwijl het Handvest tot doel heeft “sport in dienst te stellen van de harmonieuze ontwikkeling van de mens, teneinde de totstandkoming van een vreedzame samenleving die zich bezighoudt met het behoud van de menselijke waardigheid.”
In 2015 zei de Chinese president Xi Jinping in een videoboodschap met betrekking tot de Olympische Spelen van 2022 dat het een nieuwe kans zou zijn om de Olympische Beweging vooruit te helpen en de Olympische Geest te bevorderen. eraan toevoegend zei Ci Jinping alle toezeggingen na te komen.
Het IOC, dat de Olympische Spelen van 2022 aan Beijing heeft toegekend, heeft nu de duidelijke verplichting om na te gaan of China zich aan zijn ethische code en verbintenissen houdt. Het moet ook de verbintenissen openbaar maken die de Chinese regering is aangegaan om de Olympische Spelen veilig te stellen, zodat op transparante wijze verantwoording kan worden afgelegd. Door de Spelen in China te houden en tegelijkertijd te weigeren China’s staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in Tibet en daarbuiten aan de kaak te stellen, zou het IOC de Chinese regering in feite vertellen dat zij haar onderdrukking van de Tibetanen kan voortzetten en zelfs opvoeren zonder internationale consequenties te hoeven dragen. Daarom moet het IOC zich nu op zijn minst publiekelijk en openlijk, zonder vrees voor represailles, uitspreken over de schendingen van de rechten in Tibet, Xinjiang, Binnen-Mongolië, Hong Kong en elders.
Het is de hoogste tijd dat het IOC deze stappen neemt. Als het IOC zichzelf niet in de positie acht om dienovereenkomstig te handelen, zou het moeten besluiten om zijn besluit om de Spelen van 2022 aan Beijing toe te wijzen, in te trekken.
De geschiedenis van de mensenrechtenschendingen heeft ons een duidelijke les geleerd. Zwijgen staat gelijk aan vergiffenis en dat wie zich afwendt van misdaden tegen de menselijkheid, daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Als het IOC niets doet om onweerlegbare, decennialange, aanhoudende ernstige mensenrechtenschendingen in Olympische gastlanden zoals China aan te pakken, wordt het medeplichtig.

Om deze redenen roept International Campaign for Tibet op tot:

  • Regeringen om af te zien van deelname in welke hoedanigheid dan ook aan de Olympische Spelen in Beijing 2022 en om druk uit te oefenen op de nationale Olympische comités en het IOC om de bezorgdheid over de mensenrechten bij de Chinese regering en publiekelijk aan de orde te stellen.
  • Regeringen en internationale organisaties, waaronder de EU en de Afrikaanse Unie, om vóór de spelen een publiek standpunt in te nemen over de noodzaak voor de VRC om de mensenrechten in China, Xinjiang, Tibet, Hongkong, enz. te eerbiedigen.
  • Regeringen, parlementen en sportbonden om hun atleten voor te lichten over de mensenrechtensituatie in Tibet, Xinjiang, Hongkong en andere gebieden. Zij moeten getuigenissen van slachtoffers en pleitbezorgers van de rechten van slachtoffers uitnodigen voor parlementaire hoorzittingen, bijeenkomsten en openbare evenementen.
  • De regeringen moeten de nodige druk uitoefenen op China om ervoor te zorgen dat het de repressie in Tibet niet opvoert voor of tijdens de spelen. Na afloop van de Spelen moeten de regeringen de situatie nauwlettend in de gaten houden om ervoor te zorgen dat er na de Spelen geen gewelddadigheden in Tibet plaatsvinden, zoals in 2008 is gebeurd. Het IOC en de internationale gemeenschap kunnen na afloop van de Spelen van 2022 niet gewoon verder gaan. In plaats daarvan zijn zij verplicht ervoor te zorgen dat de Olympische Spelen niet resulteren in een toename van de mensenrechtenschendingen door de Chinese regering. Op die manier kunnen de Olympische Spelen beter voldoen aan hun missie om een internationale gemeenschap van harmonie, respect en waardigheid voor iedereen te bevorderen.

Bovendien roept International Campaign for Tibet op tot:

  • Bedrijfssponsors om de nationale Olympische comités en het IOC op te roepen de bezorgdheid over de mensenrechten bij de Chinese regering en publiekelijk aan de orde te stellen, en te overwegen hun sponsoring van de Spelen van 2022 in te trekken, om in overeenstemming te zijn met de beginselen volgens het Global Compact van de Verenigde Naties, als de nationale Olympische comités en het IOC niet adequaat op deze oproep reageren.
  • Onafhankelijke media om in hun berichtgeving over de Spelen van 2022 fijngevoelig te zijn, met name wat betreft de weergave van de mensenrechten en de politieke situatie in Tibet, Xinjiang, Hongkong of enig ander gebied waar binnenlandse conflicten woeden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-roept-regeringen-op-china-te-confronteren-met-zijn-mensenrechtenschendingen-in-de-aanloop-naar-de-olympische-spelen-van-2022/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

China is herkozen voor de VN-mensenrechtenraad, maar met minder stemmen!

De Volksrepubliek China is op 13 oktober tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York herkozen voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, maar het aantal stemmen is aanzienlijk gedaald.
139 lidstaten stemden voor de kandidatuur van de Volksrepubliek China, vergeleken met de 180 stemmen die het land in 2016 kreeg. Het resultaat, ongeveer 25% minder stemmen, laat zien dat China in zijn regionale groep achterloopt op Pakistan, Oezbekistan en Nepal.
Het teleurstellende resultaat komt na een aantal recente tegenslagen voor de Volksrepubliek China bij de VN. In juni riepen meer dan 50 VN-deskundigen en -organen op tot een onafhankelijk toezichtmechanisme en een speciale zitting van de Mensenrechtenraad om de mensenrechtenschendingen in Xinjiang, Tibet en Hongkong te onderzoeken.
Tijdens de 45e zitting van de Raad voor de mensenrechten heeft de Volksrepubliek China een resolutie over het recht op ontwikkeling ingetrokken die zij samen met Pakistan had ingediend.
Waarnemers waren bezorgd over het kennelijke voornemen van de Volksrepubliek China om de internationale mensenrechtennormen opnieuw te definiëren en de universaliteit en onverdeeldheid van de mensenrechten te ondermijnen.
Met name in Tibet betekent “ontwikkeling” voor de Chinese autoriteiten: gedwongen verhuizing en, zoals onlangs in het rapport van de Inter-Parlementary on China naar voren kwam, de uitvoering van programma’s voor dwangarbeid van 500.000 Tibetanen.
Tijdens de 75ste Algemene Vergadering in New York hebben 39 staten zich aangesloten bij een verklaring over de mensenrechtensituatie in China en verwezen naar de situaties in Xinjiang, Tibet en Hongkong.

ICT’s opinie:

“Hoewel we het betreuren dat China in de VN Mensenrechtenraad is herkozen, toont de daling van het aantal stemmen aan dat steeds meer landen de systematische en ernstige schendingen van de rechten van de CCP in Tibet, Xinjiang en Hongkong ten zeerste afkeuren. De internationale gemeenschap zou nu volledig moeten instemmen met een onafhankelijk toezichtmechanisme bij de Verenigde Naties. De nationale regeringen zouden ook moeten overwegen om de Chinese regering ter verantwoording te roepen voor haar schendingen van de rechten en haar gebrek aan transparantie en openheid met name met betrekking tot Tibet.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china_herkozen_vn_stemmen_gedaald/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks)

Snap niet dat die nog stemmen kunnen behalen. Al zeker niet als het om mensenrecht gaat.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Chinees volkslied niet respecteren kan inwoners Hongkong volgens nieuwe wet drie jaar cel kosten: politie grendelt parlement af uit vrees voor protest

Hongkong gaat boegeroep tijdens Chinees volkslied strafbaar maken

In Hongkong is de politie massaal op de been voor op een nieuwe dag van protesten tegen de Chinese inmenging in de regio. Het parlementsgebouw is volledig afgegrendeld uit vrees voor acties tegen een wet waarover vandaag wordt gedebatteerd. Volgens die nieuwe wet zou het ‘niet respecteren’ van het Chinese volkslied binnenkort een celstraf van drie jaar en een boete van 50.000 Hongkongse dollar (5.900 euro) kunnen opleveren.

De spanning in Hongkong is vandaag opnieuw te snijden, na een weekend dat al bol stond van de volksprotesten tegen Chinese invloed in de speciale regio. Aanleiding vandaag is een nieuwe wet die de inwoners ‘respect’ voor het Chinese volkslied moet bijbrengen. Zo zou het verplicht worden het volkslied en zijn geschiedenis te leren op de lagere en de middelbare scholen. Geen respect tonen voor het volkslied kan volgens het voorstel tot drie jaar cel of een boete van 50.000 Hongkongse dollar opleveren.
Critici zien vooral een nieuwe inperking van de vrijheid van meningsuiting. Voor veel inwoners van Hongkong is China in de praktijk het buitenland, hoewel het gebied wettelijk gezien deel van het land uitmaakt als ‘speciale bestuurlijke regio’. In Hongkong vinden al enkele jaren regelmatig protesten plaats tegen de steeds groter wordende Chinese inmenging. Vorig jaar al werd het parlement bestormd en deels vernield bij protesten tegen een wet die uitlevering naar China moest vergemakkelijken. De wet werd na massaal protest uiteindelijk ingetrokken, maar de politie probeert dat scenario vandaag duidelijk te voorkomen.

Barricades

De omgeving van het parlement is met barricades en prikkeldraad afgeschermd. Duizenden agenten staan op stand-by en iedereen die het gebied binnen wil, wordt gecontroleerd en gefouilleerd. “Je ziet dat er politie staat op iedere straathoek. Het is net alsof de staat van beleg is afgekondigd”, zei een activiste, die kort daarvoor door de politie was gecontroleerd. “Als je op straat loopt, kan je aannemen dat je wordt gecheckt en dat je tas wordt doorzocht.”

Op sommige straten wierpen demonstranten kleine wegblokkades op en riepen mensen in een shoppingcentrum slogans als ‘Bevrijd Hongkong’ en ‘Onafhankelijkheid voor Hongkong is de enige uitweg’. De politie zette op sommige plaatsen traangas in. Minstens 16 mensen werden opgepakt.

De wet waarover vandaag in het parlement wordt gedebatteerd komt er bovenop het Chinese wetsvoorstel op de nationale veiligheid. Dat zou China toelaten zich rechtstreeks te mengen in veiligheidskwesties in Hongkong. Acties van “separatisme, rebellie en terrorisme” moeten volgens het voorstel streng vervolgd worden. Daartoe wil China in de toekomst eigen veiligheidsdiensten “wanneer dat nodig is” vestigen in Hongkong, en die daar ook kunnen inzetten.  

Eén land, twee systemen

Hongkong werd in 1997 na lang Brits bestuur weer onderdeel van China. Het heeft echter een verregaande autonomie via de zogenaamde ‘één land, twee systemen’-regeling. Het rechtssysteem en de economie zijn westers, wat van de regio een internationaal financieel centrum heeft gemaakt waar ook China van profiteert. In het verdrag dat de teruggave regelde, verplichtte China zich er toe dat de autonomie voor minstens 50 jaar zou gelden. De rechterlijke macht in China zelf is niet onafhankelijk en de positie van verdachten is uiterst zwak.

China ontkent dat de nieuwe veiligheidswet een bedreiging vormt voor de autonomie van Hongkong. “Dit gaat om de stabiliteit op de lange termijn: er is geen effect op de vrijheid van vereniging en meningsuiting, noch op de status van de stad als financieel centrum”, aldus Matthew Cheung, de nummer twee van de regering van Hongkong, na premier Carrie Lam. “En zolang de burgers het volkslied niet respectloos behandelen, moeten ze zich geen zorgen maken.”

BRON: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/chinees-volkslied-niet-respecteren-kan-inwoners-hongkong-volgens-nieuwe-wet-drie-jaar-cel-kosten-politie-grendelt-parlement-af-uit-vrees-voor-protest~a625a5b1/

Dan zie je pas hoe sterk de chinezen zijn tegenover anderen. En telkens maar dreigen en het ook doen met een gevangenisstraf of ter dood veroordelen. Nu gaat het om het volkslied. In Tibet omdat ze zich niet aan bepaalde regels houden. En dat gaat zover terug toen Mao Zedong aan de macht kwam daar.

Chinees Volkslied (CHN/NL tekst) - Anthem of China - YouTube

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

OEIGOEREN

Meer dan 600.000 handtekeningen in 72 uur! Bedankt! Belangrijke ministers van Buitenlandse Zaken komen nu samen in Genève — laten we hen met 1 miljoen stemmen oproepen om op te staan voor de Oeigoeren. Deel dit met iedereen:

Het is verschrikkelijk — 1 miljoen Oeigoeren worden in China gevangen gehouden en gehersenspoeld! Vrouwen worden verkracht, kinderen worden van hun ouders gestolen. Onze overheden durven hun stem niet te laten horen, maar wij wel! Over enkele dagen kan deze gruwel aan bod komen op een VN-top — en als ieder van ons nu tekent, dan kunnen we 1 miljoen stemmen overhandigen op de vergadering — 1 voor elke opgesloten Oeigoer! Vervolgens zal Avaaz de verhalen van overlevenden delen met parlementen overal ter wereld en grote bedrijven onder druk zetten om zich terug te trekken — zo zullen we aan China laten zien dat we niet ophouden tot de Oeigoeren vrij zijn. Teken nu!

Teken de petitie

Beste vrienden,

China staat in de schijnwerpers door het coronavirus, maar het land wil een andere crisis verborgen houden voor de wereld: 1 miljoen Oeigoeren worden gevangen gehouden en gehersenspoeld door Chinese autoriteiten!

Vrouwen worden verkracht en gemarteld; kinderen worden van hun ouders gestolen.

Het is afschuwelijk dat dit gebeurt in 2020 en dat de meeste overheden te laf zijn om hun stem te laten horen. Maar wij zullen niet zwijgen! Over enkele dagen kan deze gruwel aan bod komen tijdens een VN-top. Volgens insiders kan een wereldwijde oproep cruciale landen eindelijk de moed geven om kritiek te uiten op China. Als iedereen die dit leest nu tekent, dan kunnen we 1 miljoen handtekeningen overhandigen aan de vergadering — 1 voor elke opgesloten Oeigoer!

Vervolgens zullen we de verhalen van overlevenden delen met parlementen overal ter wereld en internationale bedrijven onder druk zetten om hun betrokkenheid bij deze culturele genocide stop te zetten — en China en de wereld laten zien dat we niet ophouden tot de Oeigoeren vrij zijn.

Klik hier en teken de dringende oproep om de Oeigoeren te bevrijden!

Beijing voelt zich al decennia bedreigd door de Oeigoerse gemeenschap — maar de regering is gestaag overgegaan van behoedzaamheid naar controle, vervolgens naar onderdrukking en nu naar massale opsluiting en indoctrinatie. De omvang van de repressie vergt enorm veel technologische infrastructuur — gezichtsherkenning, toezicht op huizen en openbare ruimtes, en gigantische DNA-databanken.

Internationale merken bieden kapitaal en technologie, en in ruil voorziet China hen van dwangarbeid en ongelooflijke rendementen op investeringen in Chinese bewakingstechnologieën — het is een monsterverbond! Maar als de VN, overheden, bedrijven en investeerders van zich laten horen, straffen opleggen aan de verantwoordelijken en financieringsstromen naar China droogleggen, dan zou Beijing van koers kunnen wijzigen … en daar kunnen wij voor zorgen!

Onlangs heeft een overlever van de Holocaust een elfde gebod voor de mensheid geopperd: “Wees niet onverschillig.” Dit is een gewetenszaak voor ons allen.

Laten we beginnen door van onze overheden af te dwingen dat ze Beijing oproepen om de mensenrechten van de Oeigoeren te beschermen. Vervolgens zullen we internationale investeerders en CEO’s oproepen om niet langer te zwijgen en hun zakenrelaties met China te bevriezen! Teken nu en deel dit met al je vrienden.

Klik hier en teken de dringende oproep om de Oeigoeren te bevrijden!

Telkens opnieuw heeft onze gemeenschap zich geschaard achter moedige minderheden die hun bestaansrecht verdedigen. Van de inheemse bevolking in het Amazonewoud tot de Masai in Kenia, we hebben hun stemmen versterkt zodat de hele wereld hen kon horen. Laten we nu de stemmen versterken van de Oeigoeren die gehersenspoeld worden in gigantische terreurkampen in China en laten we doen wat we kunnen om hen vrij te krijgen. Doe nu mee!

Met hoop en vastberadenheid,

Meetali, Diego, Luis, Huiting, Nataliya, Will, Wissam en de rest van het Avaaz-team

Meer informatie:

De Holocaust van Xinjiang (Trouw)

Gescreend, opgesloten, gefolterd: de realiteit van een miljoen Oeigoeren in China (MO)

Chinezen noemen kampen ‘niks bijzonders’, maar documenten zeggen wat anders (AD)

Dit kreeg ik prive

Wie Oeigoeren net kent lees hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeigoeren

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

Laagste geboortecijfer in China sinds oprichting Volksrepubliek in 1949

 
Vorig jaar is het geboortecijfer in China tot een historisch dieptepunt gezakt. Met 10,48 geboorten per 1.000 inwoners in 2019 is het cijfer op het laagste niveau sinds de oprichting van de Volksrepubliek in 1949. Dat maakte de regering bekend.

Om vergrijzing en een demografische crisis te voorkomen, heeft het Aziatische land in 2016 zijn eenkindpolitiek versoepeld. Sindsdien mogen stellen twee kinderen krijgen, maar de maatregel had niet het gewenste effect. Het aantal geboortes in China daalt al drie jaar op rij.

In 2019 bedroeg het geboortecijfer volgens het Nationaal Bureau voor Statistiek van China slechts 10,48 geboorten per 1.000 inwoners. In 2019 werden in totaal 14,65 miljoen baby’s geboren, in 2018 waren dat er 15,23 miljoen, en in 2017 17,23 miljoen.

Toch telde China vorig jaar voor het eerst 1,4 miljard Chinezen, een toename van 4,67 miljoen mensen. Maar de beroepsbevolking dreigt niet meer te kunnen volgen. Vorig jaar daalde die met 0,1 procent, naar 896,4 miljoen mensen tussen 16 en 59 jaar die in staat zijn om te werken. Daarmee daalt dat deel van de bevolking voor het achtste jaar op rij.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/laagste-geboortecijfer-in-china-sinds-oprichting-volksrepubliek-in-1949~a368c8fe/

Wat nog wel altijd aan de orde is. Is dat het liefst jongetjes zijn. En nu ze twee kinderen mogen hebben daalt er de geboorte.

Afbeeldingsresultaat voor geboorte china

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

China’s nieuwe dammen dwingen duizenden Tibetanen te verhuizen en bedreigen biodiversiteit UNESCO Werelderfgoed

Een nieuw rapport van de International Campaign for Tibet (ICT) onthult dat de UNESCO World Heritage site “Three Parallel Rivers” in Tibet, één van de meest biologisch diverse gebieden op aarde, wordt bedreigd door China’s constructie van 25 nieuwe dammen. Tevens zal de constructie van de dammen leiden tot de gedwongen verplaatsing van duizenden Tibetanen en andere bewoners. Het nieuwe rapport van ICT, “Damming Tibet’s Rivers: New Threats to Tibetan Areas under UNESCO Protection”, onderzoekt de effecten van de dammen op lokale Tibetaanse bewoners en de stroomafwaartse impact van de dammen. Uit het rapport blijkt dat 25 nieuwe dammen in aanbouw zijn of in de planning staan ​​rond het unieke gebied waar de Yangtze, Mekong en Salween rivieren parallel aan elkaar lopen.

ICT’s nieuwe rapport: Damming Tibet’s Rivers: New Threats to Tibetan Areas under UNESCO Protection

Volgens UNESCO is de Three Parallel Rivers-regio van Tibet “de laatst overgebleven habitat voor een uitgebreide reeks van zeldzame en bedreigde planten en dieren.” Het gebied is een van ’s werelds meest biologisch gevarieerde gebieden met ongeveer 7.000 plantensoorten en wordt wel de genenbank van de wereld genoemd.

Verstrengeling belangen UNESCO en Chinese overheid
UNESCO heeft tot nu toe niet gereageerd op deze verontrustende ontwikkelingen. China wendt haar politieke en economische macht aan om UNESCO te beïnvloeden. De energiegigant GEIDCO, die geleid wordt door een hoge functionaris van de communistische partij, Liu Zhenya, sponsorde de internationale water conferentie van UNESCO in Parijs op 13 en 14 mei. De voormalig Chinese ambassadeur in België is in maart 2018 aangesteld als plaatsvervangend directeur-generaal van UNESCO. En de President van de International Hydropower Association, die het World Hydropower Congress organiseerde aansluitend op de UNESCO waterconferentie, Liu Chuxue, is tevens vice-president van China’s Three Gorges Corporation. Deze corporatie bouwde een van ’s werelds meest beruchte dammen die meer dan 1,2 miljoen mensen ontheemde en records haalde voor het aantal overstroomde dorpen en steden, corruptie, mensenrechtenschendingen en aantasting van het milieu.

Chinese bronnen

Chinese bronnen zeggen dat duizenden mensen gedwongen zullen worden te verhuizen als gevolg van de damconstructie, waarvan 100.000 mensen vanwege de Longpan / Tiger Leaping Gorge dam over de Yangtze-rivier en meer dan 58.000 mensen vanwege waterkrachtprojecten in de provincie Qinghai.

Volgens Tsering Jampa, Executive Director ICT-Europe:
“Dit rapport laat zien dat de strategie van de Chinese overheid om UNESCO status te krijgen voor plekken in Tibet maar de regels om die gebieden behoorlijk in stand te houden te negeren, zowel roekeloos als gevaarlijk is. Door tientallen dammen te bouwen op het Tibetaanse Plateau zeer dicht bij door UNESCO beschermde gebieden, brengt Peking een uniek ecosysteem in gevaar en riskeert het levensonderhoud van duizenden mensen. UNESCO moet de Chinese overheid ter verantwoording roepen en een gedegen onderzoek verrichten. Anders staat de reputatie van UNESCO op het spel.”

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2019/mei/chinas-nieuwe-dammen-dwingen-duizenden-tibetanen-te-verhuizen-en-bedreigen-biodiversiteit-unesco-werelderfgoed/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks)

China maakt weg vrij voor einde van tweekindpolitiek

AFP
China lijkt een einde te willen maken aan het jarenlange beleid dat bepaalt hoeveel kinderen koppels mogen hebben. In een ontwerptekst voor een nieuwe civiele code zijn alle paragrafen over familieplanning verdwenen, bericht het Chinese staatspersagentschap Xinhua.

China, met 1,3 miljard inwoners het drukstbevolkte land ter wereld, voerde in 1979 de éénkindpolitiek in om de explosieve bevolkingsgroei te drukken. Maar omdat ook China kampt met vergrijzing, werd die politiek in 2016 al versoepeld. Sindsdien mogen Chinese koppels in stedelijk gebied twee kinderen krijgen. De Volksrepubliek zou nu stappen zetten richting volledig vrije familieplanning, meldt Xinhua.

In een ontwerptekst voor een nieuwe civiele code is alle tekst rond familieplanning verdwenen, stelt de krant vast. De wijziging wordt wel pas in maart 2020 voorgelegd aan het Nationale Volkscongres, de jaarlijkse bijeenkomst van het niet-verkozen parlement in hoofdstad Peking.

China kampt met een vergrijzende bevolking, een dalend geboortecijfer en dus almaar minder mensen op arbeidsleeftijd. Intussen werkt de overheid aan een campagne om de bevolking warm te maken voor het idee van een gezin met meer dan twee kinderen. Onder meer een postzegel met daarop een familie van twee varkens en drie kleine biggetjes, die volgend jaar gelanceerd wordt, moet daarvoor zorgen.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/china-maakt-weg-vrij-voor-einde-van-tweekindpolitiek~ad0adf30/

Ooit mochten ze maar alleen een jonge op de wereld zetten. Was het anders dan moesten ze dit proberen stil te houden of zelfs vermoorden of weggeven. Want aan meisjes had men niets. Die konden niet werken. Nu is het al zover maar dan nog moeten ze wachten tot 2020 en hopen dat het goedgekeurd wordt.

Afbeeldingsresultaat voor chinese kinderen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Deze deur bleef gesloten
Beste Bruno,

Onze premier is net terug uit China van een grote handelsmissie waarin heel wat deuren zijn geopend. In de stad Guangzhou zijn voor bijna een kwart miljard euro contracten en andere samenwerkingsovereenkomsten ondertekend tussen Nederlandse en Chinese bedrijven en instellingen, vooral in de landen tuinbouwsector. Zo mag ons land voor 15 miljoen aan kalfsvlees naar China exporteren.

Nu is de vraag: gaan er behalve staldeuren van kalveren ook celdeuren open van de talloze onschuldige politieke gevangenen die in Tibet vastzitten?

Want dat hadden we premier Rutte specifiek gevraagd in de actie die we ter gelegenheid van deze handelsmissie gevoerd hebben. Maar vooralsnog hebben we geen enkel teken ontvangen dat er ergens een celdeur geopend is. We moeten het doen met de mededeling dat achter de schermen de Chinezen aangesproken zijn op mensenrechten. Dat kan natuurlijk niemand controleren.

Conclusie: dit was de uitgelezen kans om China als handelspartner aan te spreken. Immers, Nederland is de een-na belangrijkste handelspartner van China in Europa (met 8,8 miljard euro aan export naar en 52 miljard euro aan import uit China) Dit was de uitgelezen kans voor premier Rutte om te melden dat er in alle opzichten goede zaken in China gedaan zijn.

Maar wat is de realiteit van vandaag? President Xi Jinping heeft vrijwel de absolute macht naar zich toegetrokken en de Tibetaanse en Chinese burgers zijn verworden tot rechteloze wezens.

Daarom blijven we niet stilzitten! We gaan er, mede namens jou, bij de leden van de vaste kamercommissie voor Buitenlandse Zaken op aandringen om het kabinet over deze kwestie te ondervragen. Wij zijn dankbaar dat o.a. het kamerlid mevrouw Karabulut inmiddels vragen over deze gemiste kans heeft gesteld. Terecht, want het Chinese regime dat stelselmatig martelt en moordt verdient een hardere aanpak dan de fluweelzachte handschoenen van het Nederlands kabinet.

Bruno, ben je dat met ons eens? Steun ons dan in onze acties met een gift want we hebben geen andere keus. Als wij het niet doen, doet niemand het.  Steun ons alsjeblieft.

Met innige dankbaarheid,

Tsering Jampa,
Directeur

Dit kreeg ik privé.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

China test slimme AI-bril en wil elke burger binnen drie seconden kunnen identificeren

Vorige maand testte de politie ook al slimme zonnebrillen uit aan een treinstation in Henan.
AFP Vorige maand testte de politie ook al slimme zonnebrillen uit aan een treinstation in Henan.
De Chinese politie testte vorige week een nieuw soort veiligheidscamera uit in Peking. Met een slimme AI-bril screenden de agenten gezichten en nummerplaten, die in realtime door een database van verdachte figuren gehaald werd. Op termijn wil China technologisch in staat zijn om elke burger binnen de drie seconden te identificeren.

De AI-brillen zijn gefabriceerd door LLVision, dat ook al instond voor de levering van de slimme zonnebrillen die vorige maand in een treinstation in Henan getest werden. Ditmaal scanden de AI-brillen bestuurders en hun nummerplaten aan een autosnelweg in de rand van Peking om al wie op een gecentraliseerde zwarte lijst staat eruit te pikken. Bij een match kregen de agenten een rood waarschuwingssignaal. De nieuwe veiligheidsmethode werd afgelopen week getest tijdens het jaarlijkse Chinese Volkscongres in de Chinese hoofdstad.

Een beeld uit een promovideo van LLVision dat de AI-brillen fabriceert.
REUTERS Een beeld uit een promovideo van LLVision dat de AI-brillen fabriceert.

Het land zet al langer in op moderne technologie om de ‘staatsveiligheid’ te verhogen. Onder president Xi Jinping – die nu levenslang aan de macht mag blijven – wil China de technologieën van artificiële intelligentie, gezichtsherkenning en big data zo veel mogelijk op punt stellen om al wat tegen de Communistische Partij ingaat de kop in te drukken. China telt nu al zo’n 170 miljoen beveiligingscamera’s, maar de overheid wil dat aantal meer dan verdrievoudigen tegen 2020. Dat zou dan ongeveer neerkomen op bijna één camera per twee burgers. Het finale doel is om elke burger binnen de drie seconden te kunnen identificeren.

Critici vrezen ervoor dat China zal evolueren naar een gesofisticeerde bewakingsstaat, waarin dissidenten het nog harder dan nu te verduren zullen krijgen. Volgens experts is dat een ernstige inbreuk op de privacy en op de mensenrechten. Maar LLVision zegt dat burgers zich geen zorgen hoeven te maken om hun privacy. Omdat de overheid de AI-brillen enkel zou inzetten voor “nobele doeleinden”, zoals het vatten van verdachten en voortvluchtigen.

REUTERS

In de provincie Xinjiang maakt de overheid nu al gebruik van gezichtsherkenningscamera’s. Bijna de helft van de bevolking daar zijn Oeigoeren, een moslimminderheid die gewantrouwd wordt. Van de inwoners verzamelde de overheid, zonder hun medeweten, al persoonlijke gegevens als irisscans, vingerafdrukken en bloedtypes. In 2016 werd ook gestart met het aanleggen van een database van stemmen. Handig bij het afluisteren van telefoongesprekken.

Omdat er nauwelijks bescherming is van de privacy in China en omdat er zo veel ‘testpersonen’ rondlopen, kan dat soort technologieën zich er vrijwel zonder beperkingen ontwikkelen. Met alle gevolgen van dien voor de toekomstige Chinese maatschappij.

Een van de 170 miljoen bewakingscamera's in China. Deze staat aan het beroemde Tiananmenplein voor een portret van Mao Zedong in Peking.
REUTERS Een van de 170 miljoen bewakingscamera’s in China. Deze staat aan het beroemde Tiananmenplein voor een portret van Mao Zedong in Peking.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/china-test-slimme-ai-bril-en-wil-elke-burger-binnen-drie-seconden-kunnen-identificeren~a104d10e/

Gezichtsherkenning waar loop je dan als burger nog vrij. Al is het in iedere grootstad te vinden de camera’s. Waar we allemaal opgenomen worden. Waar ligt dan nog de privacy van de mensen. Zo is er een prachtig boek wij worden wakker. Want als de overheid wil ben je overal te vinden daar hoef je niets speciaals voor bij je te hebben.
Als men nu al in bepaalde landen het land alleen kan binnen komen door je gezicht of dergelijke te laten scannen dan vraag ik me af voor wat het land bang is?
Overal worden we gevolgd is het niet op straat of elders dan is het wel met wat we doen via pc of gsm.
Afbeeldingsresultaat voor wet op de privacy belgieAfbeeldingsresultaat voor gezichtsherkenning

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: