Tag Archive: China Tibet


Bezorgdheid geuit over Olympische Spelen van Peking tijdens de VN-Mensenrechtenraad

Tijdens de 47e zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève op 7 juli 2021 heeft Vincent Metten namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring afgelegd waarin hij zijn bezorgdheid uit over de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking in het licht van de grootschalige en systematische schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering.

De Mensenrechtenraad van de VN kwam bijeen voor zijn vierjaarlijkse paneldiscussie over het bevorderen van de mensenrechten door middel van sport en het Olympisch ideaal, die onder meer werd bijgewoond door Michelle Bachelet, hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten, en Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.
Vincent Metten herinnerde aan het harde optreden in Tibet voor de Olympische Zomerspelen van 2008 in Peking en bracht de negatieve ontwikkelingen in Xinjiang (dat de Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan) en Hongkong ter sprake: “In 2008 zette de Chinese Communistische Partij een gewelddadige onderdrukking in bij de vreedzame protesten in Tibet, sindsdien heeft de Partij een bewakingsstaat gevestigd met alomtegenwoordige indoctrinatie. Alles met het doel om Tibetanen te ‘Siniseren’. In Xinjiang zijn meer dan twee miljoen Oeigoeren en anderen opgesloten in interneringskampen. Hongkong heeft de vrijheden verloren die door het internationaal recht worden gegarandeerd.”
De Olympische Zomerspelen van 2008 heeft China aangemoedigd om een beleid te voeren dat schadelijk is voor de mensenrechten. Daarom vroeg Vincent Metten “Kan het toekennen van de Spelen aan een autoritaire staat als de Volksrepubliek China een negatief effect hebben op jonge atleten, en in strijd zijn met de uitgesproken verwachtingen van de Algemene Vergadering van de VN en de fundamentele beginselen van het Olympisme?”
Oproepen voor een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen van 2022 zijn de afgelopen weken toegenomen. In februari 2021 drong een coalitie van meer dan 180 maatschappelijke organisaties er bij regeringen op aan zich te verbinden tot een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen. Ook een aantal parlementsleden – onder meer uit de VS, Duitsland, Tsjechië en het VK – hebben hun regering opgeroepen om uitnodigingen voor de spelen af te slaan.
De vertegenwoordiger van Denemarken, die een verklaring aflegde namens de Scandinavische en Baltische Europese landen, riep op tot de eerbiediging van de mensenrechten, inclusief de rechten van minderheden, bij de planning, de voorbereiding en de uitvoering van alle grote sportevenementen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/bezorgdheid-geuit-over-olympische-spelen-van-peking-tijdens-de-vn-mensenrechtenraad/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

TIBETAANSE MONNIK OPGESLOTEN IN MIANYANG-GEVANGENIS VOOR HET VERSPREIDEN VAN ONLINE BERICHTEN

De Tibetaanse monnik Rinchen Tsultrim werd in 2019 opgepakt omdat hij zijn mening en gedachten verspreide via online berichten. Onlangs werd onthuld dat Rinchen is veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf in de Mianyang Gevangenis.

Na het indienen van meerdere vragen over zijn welzijn en verblijfplaats, werd Rinchen’s familie, na 1,5 jaar, eindelijk op de hoogte gebracht door het Ngaba Public Security Bureau. Rinchen’s familie kreeg te horen dat Rinchen Tsultrim was veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf in de Mianyang Gevangenis. Verder konden er geen bijzonderheden over zijn rechtzaak worden achterhaald. Amnesty International heeft vorige week haar ernstige bezorgdheid geuit over de toestand en het welzijn van Rinchen Tsultrim, omdat hij geen toegang heeft tot zijn familie en tot wettelijke vertegenwoordiging.
De Mianyang Gevangenis ligt dicht bij de provinciehoofdstad van Sichuan, Chengdu. Veel Tibetanen in Oost-Tibet met afwijkende meningen en gedachten zijn naar de Mianyang Gevangenis gestuurd om hun gevangenisstraf uit te zitten. Een Tibetaanse monnik en voormalig politiek gevangene, Choekyi, overleed in mei 2020 nadat hij in januari 2019 vervroegd was vrijgelaten uit de Mianyang-gevangenis. Hoogst waarschijnlijk liet China Choekyi vrij om de verantwoordelijkheid af te schuiven voor zijn dreigende dood in gevangenschap als gevolg van marteling en mishandeling.
Ondanks het feit dat werd verteld dat 2 familieleden Rinchen Tsultrim in de gevangenis konden bezoeken, heeft tot op heden geen enkel familielid hem kunnen zien. Het is niet bekend waarom het bezoek tot dusver niet kon plaatsvinden. Rinchen’s vader had wel eerder te kennen gegeven af te zien van zijn bezoek aan de gevangenis in ruil voor bevestiging van de fysieke integriteit van zijn zoon in de gevangenis.
De geheimzinnigheid rond Rinchen’s gevangenschap geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de vraag of in deze zaak een eerlijke rechtsgang is toegepast. Hoewel de familie van Rinchen op dit moment niet weet op welke aanklacht hij is veroordeeld, vermeldde een oproep van het staatsveiligheidsbureau van het district Ngaba aan een getuige dat hij werd verdacht van “het aanzetten tot splittisme”. Tibetanen met afwijkende meningen en gedachten worden vaak berecht op grond van “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid” van het Chinese strafrecht.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-monnik-opgesloten-in-mianyang-gevangenis-voor-het-verspreiden-van-online-berichten/

De Monnik zal weer een zware tijd te gemoed gaan. De macht van China blijft de Tibetanen achtervolgen. En bepaalde zullen niet buigen voor hen.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Misschien toch leuk om even te bekijken. En hoe bij de Tibetanen de angst aanwezig is.

BRON: https://savetibet.nl/

Nu de Chinese Communistische Partij 100 jaar wordt, betreurt ICT de vernietiging van de Tibetaanse cultuur

De Chinese Communistische Partij (CCP) viert op 1 juli haar honderdste verjaardag met de bewering dat zij “zich krachtig heeft verzet tegen etnische onderdrukking en discriminatie, de gelijkheid tussen alle etnische groepen heeft gehandhaafd en regionale etnische autonomie heeft ingevoerd”. Onlangs nog, in een nieuw Witboek over Tibet, dat in mei 2021 werd uitgegeven, beweerde China dat: “Tibet zich heeft losgemaakt van zijn achtergebleven, autocratische, geïsoleerde verleden om welvaart, democratie en een open toekomst te omarmen.”

De waarheid is echter precies het tegenovergestelde. De 10e Panchen Lama vatte de gevolgen van de Chinese overheersing in Tibet goed samen toen hij zei: “Als we de prijs van het offer dat wij (Tibetanen) hebben gebracht vergelijken met de ontwikkeling die we hebben gezien, is mijn gevoel dat de waarde van ons offer veel groter is geweest. Ons offer weegt veel zwaarder dan onze ontwikkeling.”
In feite gaan de Tibetanen gebukt onder het verpletterende gewicht van een totalitaire eenpartijdictatuur. Het Tibetaanse volk heeft geen zeggenschap over zijn eigen bestuur; alle belangrijke beslissingen worden genomen door de CCP en niet-Tibetanen domineren de belangrijkste leidinggevende functies.

Geen mensenrechten

Als we kijken naar de mensenrechtensituatie, zien we dat Tibetanen vanwege hun specifieke identiteit het meest worden geschaad. Tibetanen worden vervolgd enkel en alleen omdat zij hun culturele identiteit willen behouden en worden geconfronteerd met immense beperkingen van hun mogelijkheden om hun godsdienst te belijden, in hun moedertaal te spreken, te reizen en hun vrijheid van meningsuiting uit te oefenen.
Chen Quanguo, partijsecretaris in Xinjiang (bij de Oeigoeren bekend als Oost-Turkestan), die internationale verontwaardiging veroorzaakte over de massale opsluiting van Oeigoeren en Kazachen, bekleedde voorheen dezelfde functie in de Tibetaanse Autonome Regio. Tijdens zijn regeerperiode bij de TAR voerde hij een beleid dat erop gericht was het Tibetaanse volk onder controle te houden, en waarvan sommige vandaag in Xinjiang worden herhaald. In  2012 vond er bijvoorbeeld een oplsuiting van honderden Tibetaanse pelgrims plaats die terugkeerden van boeddhistische lessen die werden gegeven door de Dalai Lama. Veel van deze  gedetineerden waren oudere mannen en vrouwen die weken of zelfs maanden werden vastgehouden. Hier zagen we dus al een voorloper van Chen’s massa opsluitingen in Xinjiang.
Ook bestaat er grote bezorgdheid over de mogelijke invoering van dwangarbeidprogramma’s in Tibet. Deze programma’s zouden een diepe impact kunnen hebben op het leven van Tibetanen die van hun familie, hun gemeenschap en hun cultuur worden weggerukt. In het klimaat van angst dat in Tibet blijft heersen is het een zekerheid dat de Tibetanen geen andere keuze hebben dan zich te schikken naar de maatregelen die door de Chinese autoriteiten worden voorgeschreven.

Sinisering van het Tibetaans boeddhisme

Wat de godsdienst betreft, die de kern vormt van de Tibetaanse identiteit, worden de Tibetanen vervolgd om hun geloof. De Chinese autoriteiten hebben monniken en nonnen onderworpen aan “patriottische heropvoeding” en Tibetanen kunnen worden gearresteerd alleen al voor het bezit van foto’s van de Dalai Lama of het vieren van zijn verjaardag. Het Tibetaans boeddhisme is gebaseerd op een systeem van intensieve studiepraktijken, dat ernstig wordt beperkt door het Chinese beleid dat de band tussen het Tibetaanse volk en zijn boeddhistische geloof wil verbreken.
De Dalai Lama en de Tibetanen in ballingschap zijn in staat de leer van het Tibetaans boeddhisme met de hele wereld te delen. Maar in Tibet onder Chinees bewind wordt het Tibetaans boeddhisme bedreigd in zijn voortbestaan als gevolg van het Chinese beleid; zelfs Gyaltsen Norbu, door de Chinese staat benoemd tot Panchen Lama, heeft gewaarschuwd dat het Chinese beleid zou kunnen leiden tot een situatie waarin het Tibetaans boeddhisme alleen nog in naam bestaat. De absurde bewering van de CCP dat zij gezag hebben over de reïncarnatie van de Dalai Lama is slechts een van de meest zichtbare pogingen tot sinicisering, waarbij dit oude geloof wordt ondergeschikt gemaakt aan de autoritaire politieke doelstellingen van Peking.

De aantasting van het milieu in Tibet

De kwestie van het milieu in Tibet is nauw verbonden met de mensenrechten. Voor Tibetanen is de aantasting van het milieu een grote zorg. Tibetanen wonen namelijk al eeuwenlang in harmonie met de natuur samen, dit is zelfs vastgelegd in hun religieuze overtuigingen en gebruiken. Het roekeloze ontwikkelingsbeleid van China verwoest het milieu van Tibet. Ongecontroleerde houtkap en mijnbouw, roekeloze afdamming, en de gedwongen verwijdering van Tibetaanse nomaden van de graslanden zijn slechts enkele van de kenmerken van China’s rentmeesterschap van het Tibetaanse milieu.

Dalai Lama biedt visie

De Dalai Lama en het Tibetaanse volk hebben een visie over hoe de Tibetaanse cultuur de wereldbeschaving ten goede kan komen, maar Peking ziet daar kennelijk weinig waarde in behalve de winst van de toeristenindustrie. In 1987 merkte de 10e Panchen Lama op: “Er wordt niet veel aandacht besteed aan de Tibetaanse taal. Als Tibet de meest religieuze regio is, is het vanzelfsprekend dat de Tibetaanse taal moet worden bevorderd. Maar er gebeuren veel verkeerde dingen.”
Helaas wordt momenteel, drie decennia later, de studie van het Tibetaans op de scholen in Tibet nog steeds geconfronteerd met enorme uitdagingen.
De 10e Panchen Lama zei ook: “Tibetanen zijn de legitieme meesters van Tibet. De wensen en gevoelens van het Tibetaanse volk moeten worden gerespecteerd.”
Onze boodschap aan de CCP is vandaag de dag fundamenteel dezelfde. Het consequente pleidooi van de Dalai Lama voor geweldloosheid is de sleutel tot het bereiken van een duurzame oplossing voor de Tibetanen, en het is in het beste belang van zowel de Chinezen als het Tibetaanse volk. Zolang de CCP de wensen van het Tibetaanse volk niet respecteert, zal het bij loze woorden blijven.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/nu-de-chinese-communistische-partij-100-jaar-wordt-betreurt-ict-de-vernietiging-van-de-tibetaanse-cultuur/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

Gezamenlijke verklaring van de EU-VS stelt mensenrechtenschendingen Tibet aan de orde

In een gezamenlijke verklaring, na een bijeenkomst vandaag in Brussel, hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten hun gedeelde bezorgdheid over de schendingen van de mensenrechten door China, onder meer in Tibet, onderstreept.

De EU werd vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. President Joe Biden vertegenwoordigde de VS.
Dit was het eerste bezoek van de nieuwe president van de VS aan Europa na zijn verkiezing, en ook de eerste bijeenkomst tussen de EU en de VS tijdens zijn presidentschap. De laatste ontmoeting van leiders van de EU en de VS vond plaats in Brussel in mei 2017.
Voorafgaand aan de bijeenkomst zei Michel dat de drie presidenten streefden naar een “wederopbouw van een sterke” alliantie tussen de EU en de VS.

Schendingen van de mensenrechten in Xinjiang en Tibet
De leiders bespraken een breed scala aan onderwerpen van gemeenschappelijk belang, waaronder buitenlandse zaken en de situatie in de Volksrepubliek China. Aan het eind van de top legden zij een gezamenlijke verklaring af waarin staat dat Brussel en Washington beloven “nauw overleg te plegen en samen te werken”.
In de verklaring wordt ook gesproken over “onze respectieve vergelijkbare veelzijdige benaderingen van Beijing, die elementen van samenwerking, concurrentie en systematische rivaliteit omvatten”, daarnaast wordt een melding gemaakt van “voortdurende schendingen van de mensenrechten in Xinjiang en Tibet, de erosie van autonomie en democratische processen in Hongkong; economische dwang; desinformatiecampagnes; en regionale veiligheidskwesties”.
Op de persconferentie na de bijeenkomst zei Ursula von der Leyen: “Als het om mensenrechten en menselijke waardigheid gaat, zijn wij systeemconcurrenten. We moeten ons daarover uitspreken en het is heel duidelijk dat dit de belangrijkste kwestie is die ons duidelijk verdeelt.”
China regeert Tibet, een van oudsher onafhankelijk land, al meer dan 60 jaar. Als gevolg van China’s decennialange schendingen van de mensenrechten van het Tibetaanse volk en pogingen om hun culturele identiteit te vernietigen, is Tibet nu, volgens Freedom House, samen met Syrië het minst vrije land op aarde.
De Chinese regering pleegt ook genocide tegen Oeigoeren in Xinjiang (dat Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan) en treedt hard op tegen pro-democratische activisten in Hongkong.

Betrekkingen EU-VS en China
In een verklaring die in december 2020 werd aangenomen, verklaarde dat de EU en de VS het eens zijn over de strategische uitdaging die de toenemende internationale assertiviteit van China vormt, en benadrukte zij de nieuwe EU-VS-dialoog over China als een belangrijk mechanisme om hun belangen te bevorderen en hun meningsverschillen over deze kwestie te overbruggen.
Enkele dagen later hield de Europese Raad een bespreking over de betrekkingen tussen de EU en de VS, waarin de Europese leiders het belang onderstreepten van een sterk strategisch trans-Atlantisch partnerschap op basis van gemeenschappelijke belangen en gedeelde waarden.

Gecoördineerde sancties tegen Chinese functionarissen
Verscheidene westerse landen hebben sancties opgelegd aan functionarissen in China wegens schendingen van de rechten van de Oeigoerse gemeenschap. De sancties werden ingevoerd als een gecoördineerde inspanning door de EU, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada. China reageerde vervolgens met zijn eigen sancties tegen Europese functionarissen.
Als reactie op deze Chinese tegensancties besloot het Europees Parlement vorige maand de alomvattende investeringsovereenkomst tussen de EU en China te bevriezen totdat China zijn sancties opheft.
Het Europees Parlement heeft de EU ook opgeroepen tot meer coördinatie en samenwerking met de VS in het kader van een trans-Atlantische dialoog over China, onder meer met het oog op een gecoördineerde aanpak van maatregelen tegen mensenrechtenschendingen, en vraagt dat deze dialoog een sterke parlementaire dimensie krijgt.

ICT-citaat
Vincent Metten, directeur EU-beleid van International Campaign for Tibet, zei:
“ICT juicht het toe dat de verschrikkelijke mensenrechtensituatie in Tibet wordt genoemd in de gezamenlijke verklaring die tijdens de EU-VS bijeenkomst is aangenomen. Dit is een zeer bemoedigende en constructieve stap in de trans-atlantische samenwerking ten opzichte van de Volksrepubliek China. Het is van cruciaal belang dat gelijkgestemde staten hun buitenlands beleid ten aanzien van China blijven coördineren en blijk geven van hun vastberadenheid om op multilateraal niveau gezamenlijk te reageren en op te treden om de ernstige schendingen van de mensenrechten door Beijing en president Xi Jinping te veroordelen.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/gezamenlijke-verklaring-van-de-eu-vs-stelt-mensenrechtenschendingen-tibet-aan-de-orde/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

“Two session” vergadering: de assimilatie in Tibet gaat door

China heeft van 4 tot 11 maart 2021 de jaarlijkse “two session” vergadering gehouden. Dit is een vergadering van China’s nationale wetgevende macht, het Nationale Volkscongres, en de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese volk. Deze jaarlijkse bijeenkomst is belangrijk om inzicht te krijgen in China’s politieke plannen en prioriteiten. De bijeenkomst van dit jaar was van bijzonder belang voor het vrijgeven van de voorlopige details van China’s 14e vijfjarenplan.

De TAR-delegatie die meedeed aan de vergadering bestond uit:

 • Wu Yingjie, partijsecretaris van het TAR
 • Lobsang Gyaltsen, voorzitter van het TAR Volkscongres
 • Chi Dralha, voorzitter van de TAR regering.
 • 16 afgevaardigden
 • 3 niet-stemgerechtigde
 • 3 waarnemers

De TAR beslaat ongeveer de helft van Tibet, dat meer dan 60 jaar geleden door China werd geannexeerd. Onder de Tibetaanse afgevaardigden uit andere Tibetaanse gebieden bevonden zich Tashi Dorje (Chinees: Zhaxi Duojie), hoofd van de uitvoerende kunsttroep in Yushu, Qinghai, en Dhadak Doring Thupten Gyatso (Dazha Duoring Tudan Jiacuo), vice-voorzitter van de CPPCC-afdeling in de Tibetaanse en Qiang autonome prefectuur Ngaba (Aba).

14e vijfjarenplan
Het 14e vijfjarenplan was dominant tijdens de vergaderingen van dit jaar. In het vijfjarenplan stellen Chinese politici doelen en doelstellingen vast voor de komende vijf jaar (2021-2025), alsmede doelstellingen voor de lange termijn tot 2035. Dit 14e vijfjarenplan, omvat grootse plannen voor Tibet.
Tijdens de “Two session” vergadering werd aangegeven dat China zal doorgaan op de ingeslagen weg om een “modern socialistisch land” op te bouwen. Voor de Tibetanen betekent dit dat het huidige assimilatiebeleid in versneld tempo zal worden voortgezet.
Tijdens de bijeenkomsten werd de Chinese taal opnieuw benoemd als onderdeel van de “modernisering van Tibet”. Daarnaast werd er gesproken over het “verfijnen van de godsdienst”, het “weerstaan van buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden”, en het “handhaven van de stabiliteit met een sterke militaire aanpak”.
Hoewel de specifieke details van het 14e plan voor de TAR en de Tibetaanse gebieden in de provincies Sichuan, Gansu, Qinghai en Yunnan eind 2021/begin 2022 worden verwacht, heeft China’s hoofddoelstelling, om zich deze eeuw om te vormen tot een “modern socialistisch land”, grote gevolgen voor Tibet en de Tibetanen. In het algemeen lijkt het erop dat het 14e Vijfjarenplan en de langetermijndoelstellingen zullen leiden tot:

 • De voortdurende onderdrukking van Tibetanen in Tibet in naam van “armoedebestrijding” en “ecologisch behoud”
 • Tibetanen die hun traditionele levensstijl verliezen door China’s “verstedelijking” en “heropleving van het platteland”
 • Een grote toestroom van Chinese toeristen naar Tibet als onderdeel van een “dubbele circulatie”-een strategie om de afnemende economische groei te stabiliseren
 • Verdere militarisering om China’s grensgebieden te versterken
 • Meer grootschalige infrastructuur in voor de “ontwikkeling” van de westelijke gebieden van het land

Tijdens de opening van het Nationale Volkscongres op 5 maart heeft de Chinese premier Li Keqiang de nadruk gelegd op de “historische nieuwe verwezenlijking van de doelstellingen” en taken die zijn vastgesteld voor “armoedebestrijding”. Hoewel de premier in zijn toespraak indrukwekkende cijfers gaf voor uitroeiing van de armoede, werd de gedwongen verhuizing van miljoenen Tibetanen voor “armoedebestrijding” niet benoemd. Dit waren tijdens het 13e vijfjarenplan in de TAR al zo’n 628.000 Tibetanen. Deze gedwongen verhuizing van miljoenen “arme” Tibetanen op het platteland heeft er niet alleen toe geleid dat zij van hun voorouderlijk land zijn verdreven, maar ook dat hun trotse zelfvoorziening is veranderd in afhankelijkheid van de Chinese staat en in politieke dankbaarheid jegens de Chinese Communistische Partij voor haar voortdurende subsidies.

Sinisering van Tibet

Het verslag van de premier heeft de implementatie bevestigd van “het basisbeleid van de Partij inzake religieuze aangelegenheden, en werkzaamheden om religies te sturen richting de aanpassing aan de socialistische samenleving”.
Daarnaast heeft de door de China aangewezen Panchen Lama, Gyaltsen Norbu, naar verluidt zijn steun betuigd aan het beleid van de staatsleiding. Deze “neppe” Panchen Lama is lid van het Permanent Comité van de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese volk, vice-voorzitter van de Chinese Boeddhistische Associatie en voorzitter van de TAR-afdeling van de Chinese Boeddhistische Associatie. In een langer verslag in de Chinese staatsmedia wordt hij als volgt geciteerd:
“Het Tibetaans boeddhisme beweegt zich voortdurend in de richting van Sinisering onder de voorwaarden van aanpassing aan de socialistische samenleving met Chinese kenmerken. Vanuit objectief oogpunt is Sinisering van het Tibetaans boeddhisme de enige weg vooruit voor de ontwikkeling van het Tibetaans boeddhisme.”
Dit is in overeenstemming met de oproep tijdens het 19e Partijcongres in 2017, an de Chinese Communistische Partij tot Sinicisatie van alle religies, waaronder het Tibetaans boeddhisme. Dit werd gelanceerd door de Chinese Boeddhistische Vereniging die door de staat wordt gesteund.
Sinicisatie is een campagne van de Chinese regering om alle aspecten van de samenleving onder de controle van de Chinese overheid te brengen. In Tibet houdt sinisering in dat de regering volledige zeggenschap krijgt over het Tibetaanse boeddhisme, hierbij worden de unieke religieuze, linguïstische en culturele identiteit van de Tibetanen geëlimineerd.

De CCP reageert op de Amerikaanse wetgeving inzake Tibet
In zijn openingstoespraak op 4 maart benadrukte de voorzitter van de conferentie, Wang Yang, de veroordeling door de partij van de Amerikaanse wetgeving ter ondersteuning van de rechten van Tibetanen, Oeigoeren en democratische activisten in Hong Kong. In een toespraak tot de congresleden merkte Wang Yang op dat “wij de Amerikaanse wetgeving inzake Xinjiang, Tibet en Hong Kong in de meest krachtige bewoordingen hebben veroordeeld”.
Hoewel de mensenrechten universeel en voor iedereen zijn, hebben de leiders in China consequent volgehouden dat de schendingen van de mensenrechten binnenlandse kwestie zijn. China geeft consequent aan dat de nationale macht boven alle andere internationale wetgeving gaat, waardoor elke beoordeling van de mensenrechten een inmenging in China’s binnenlandse kwesties wordt. Tijdens de “Two sessions” vergadering werd het beginsel van niet-inmenging in binnenlandse kwesties prominent beklemtoond om China’s schendingen van de rechten van Tibetanen, Oeigoeren, activisten voor democratie in Hongkong, enz. af te schermen.

Xi Jinping herinnert aan zijn bezoek aan Yushu
Op 7 maart, tijdens het Nationale Volkscongres heeft de Chinese president Xi Jinping deelgenomen aan de besprekingen van de delegatie van Qinghai. Hij benadrukte de goedheid van de partij tegenover de Tibetanen na de aardbeving van Yushu in april 2010, en herinnerde aan zijn bezoek aan Yushu na de aardbeving en zijn “bezorgdheid” om de Tibetanen die daar wonen. Xi benadrukte de goedheid van de partij en haar programma voor armoedebestrijding en merkte op:
“Ik ben naar Yushu gegaan om te begrijpen waar de mensen van leven. Sommige mensen gingen de bergen in om cordyceps te graven. Na een paar dagen in de bergen konden ze weer terugkeren naar hun armoedige leven. Door de landelijke uitroeiing van de armoede hebben de mensen de zorg en de kracht van de partij gezien door de hulp bij de aardbevingen en de armoedebestrijding. Daarom zingen zij [Tibetanen] vanuit hun hart volksliederen voor de partij”.
De Tibetanen in Yushu hebben echter veel bezwaren geuit tegen het plan voor de wederopbouw na de aardbeving. Honderden Tibetanen demonstreerden in de stad Kyegu in Yushu een jaar na de aardbeving, en hielden spandoeken en borden vast met leuzen als: “Hulp voor het rampgebied van Yushu moet de voordelen van gewone mensen voorop stellen.”
De protesten zijn het gevolg van lokale bezorgdheid over het wederopbouwbeleid van de regering, dat Tibetanen uitsluit van het planningsproces. Volgens sommige Tibetanen wordt hun woonplaats van het oorspronkelijke bloeiende, traditionele handelscentrum voor Tibetaanse veehouders omgevormd tot een Chinees toeristisch centrum.

Ecologische veiligheid

Xi benadrukte dat Beijing erkent dat het Tibetaans Plateau van cruciaal belang is voor de ecologische veiligheid en duurzame ontwikkeling van China en gaf de delegatie in Qinghai ook de opdracht om “de belangrijke taak op zich te nemen om de ecologische veiligheid te handhaven, de bron van de drie rivieren te beschermen en de ‘Chinese watertoren’ te beschermen”.
De laatste jaren zijn echter duizenden Tibetaanse herders (gedwongen) verplaatst om de bron van de drie rivieren te “beschermen”: de Machu (Geel), Drichu (Yangtze) en Dzachu (Mekong). China’s bouwt grote dammen in deze rivieren om waterkracht op te wekken en water om te leiden naar steden op het Chinese vasteland. Dit heeft niet alleen geleid tot verplaatsing van Tibetaanse veehouders onder het voorwendsel van “ecologisch behoud”, maar het heeft ook mensen die stroomafwaarts wonen in Zuid- en Zuidoost-Azië de toegang tot Tibetaanse rivieren ontzegd.

Veiligheidsoefeningen in Tibet
Beijing handhaaft de strenge veiligheidsmaatregelen in Tibet om zijn beleidsdoelen te bereiken. Evenals vorig jaar woonden ook dit jaar China’s minister van Openbare Veiligheid en staatsraadlid, Zhao Kezhi, de TAR-delegatie tijdens het 13e Nationale Volkscongres bij.
Vanwege de gevoeligheid van verschillende gebeurtenissen dit jaar – de Tibetaanse Opstand, de 100e verjaardag van de Communistische Partij, de 70e verjaardag van de “vreedzame bevrijding van Tibet” – is de veiligheid in Tibet streng. Om de Tibetanen ervan te weerhouden hun protest tegen het Chinese bewind te uiten op de 62e Tibetaanse nationale opstandendag, werd op 10 maart in Lhasa een bijeenkomst gehouden voor de mobilisatie van de stabiliteitsmacht van de TAR en de stad Lhasa.
De strijdmacht voor stabiliteitsbehoud bestaat uit het Volksbevrijdingsleger, de Gewapende Volks Politie, officieren van het Bureau voor Openbare Veiligheid en de Brandweer. De veiligheidstroepen kregen het bevel om “loyaal te zijn aan de partij, de missie voor ogen te houden, terrorisme te bestrijden, geweld te beheersen, de grens te stabiliseren, het fundament te versterken, het volk te verenigen, en vastberaden de strijd te winnen om de stabiliteit te handhaven”. Na de bijeenkomst werd diezelfde dag in Lhasa een veiligheidsoefening gehouden, en werden ook in alle steden en prefecturen in het TAR gelijktijdige oefeningen gehouden om aan te geven dat Tibet de fase van stabiliteitsbehoud is ingegaan om het besluit van algemeen secretaris Xi Jinping en de CCP resoluut uit te voeren.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/de-assimilatie-in-tibet-gaat-door/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Herdenking Tibetaanse volksopstand tegen Chinese bezetting

Op 10 maart kwamen wereldwijd Tibetanen en supporters bijeen om de 62ste herdenking van de Tibetaanse volksopstand te markeren. Ook in Nederland vond een herdenking plaats bij de Chinese Ambassade in Den Haag, georganiseerd door International Campaign for Tibet, de Tibetaanse gemeenschap en de Tibet Support Groep.

Nederland liet haar stem horen voor vrijheid en rechtvaardigheid voor het Tibetaanse volk en riep China op de repressie te stoppen. Het was een vreedzame bijeenkomst van ongeveer 150 deelnemers. De Tibetaanse vlag werd gewapperd in solidariteit met de Tibetaanse vrijheidsstrijd. Vurige passie klonk door de megafoon van verschillende sprekers en Tibetaanse verzetsliederen werden gezamenlijk gezongen. De sfeer was dubbel, aan de ene kant rauw van het feit dat de onderdrukking nog steeds plaats vindt… En aan de andere kant de trots en eenheid die gevoeld werd door daar met zijn allen voor hetzelfde doel te staan: vrijheid in Tibet.

Fotocredits: Netty
Fotocredits: Netty

Sinds de bezetting van Tibet door China in 1950 voeren de Tibetanen een geweldloze strijd voor autonomie, mensenrechten en democratie. Door de groeiende toestroom van Chinezen vormen zij een minderheid in eigen land. Tibetanen worden op grote schaal gediscrimineerd en economisch gemarginaliseerd. Hun taal, religie en unieke cultuur staan onder druk en als volk worden zij in hun voortbestaan bedreigd. Meer dan 156 Tibetanen hebben zichzelf in brand gestoken als protest tegen de Chinese onderdrukking. In 2020 zijn er meer dan half miljoen Tibetanen, voornamelijk boeren en nomaden, onder het mom van armoedebestrijding van hun land verdreven, gedwongen om omgeschoold tot laagbetaalde arbeidskracht en elders in China tewerkgesteld.
Op 10 maart 1959 kwam het Tibetaanse volk in opstand tegen de Chinese bezetting die in 1950 was begonnen. Duizenden Tibetanen verloren hun leven tijdens de verdediging van hun land. Hun leider, de Dalai Lama, werd gedwongen te vluchten naar India en woont daar sindsdien in ballingschap met meer dan honderdduizend landgenoten. De opstand was een keerpunt in de geschiedenis van het Tibetaanse volk en de herdenking van deze historische dag blijft van groot belang voor Tibetanen, zowel binnen Tibet als in ballingschap.

Fotocredits: Netty
Fotocredits: Netty

Ondanks dat de demonstratie een succes was, is het probleem in Tibet nog lang niet opgelost. Met iedere demonstratie en campagne hopen wij een stapje dichterbij het doel te komen de Chinese onderdrukking tot een einde te brengen. Steun ICT’s werk voor mensenrechten in Tibet en voor de vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/herdenking-tibetaanse-volksopstand2021/

Er aandacht aan blijven geven en weten dat dit volk het niet makkelijk heeft onder het Chinese regime. Ze zullen altijd in opstand blijven komen. Dat nooit zal overgaan.

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetanen worden naar Chinese scholen in China gestuurd onder het mom van “vooruitgang”

Op het zevende Tibet Work Forum in augustus 2020 riep de Chinese president Xi Jinping op tot een vaderlandslievende (patriottische) heropvoeding van de jongere generatie Tibetanen, waarbij hij ambtenaren vroeg aan de slag te gaan met “het versterken van ideologisch en politiek onderwijs op scholen, het stimuleren van patriottisme in het hele proces van het schoolonderwijs op alle niveaus, en het planten van zaden met liefde voor China in het hart van elke tiener.”.

Dit onderwijsproject lijkt te vorderen. In december 2020 meldden de Chinese staatsmedia dat een propagandateam uit de Tibetaanse Autonome Regio Tibetaanse scholen en klassen in Chinese steden bezocht om “National Unity Education Activities” te houden. Een spreker van de TAR kwam een “praatje maken over de vriendelijkheid van de partij” en instrueerde de studenten met de volgende tekst “hou van de kern, luister naar de partij.”

onderwijs school TAR propaganda
Lobsang Dhondup, lid van een propagandateam uit Lhasa, ontmoet Tibetaanse studenten in Zhuhai, provincie Guangdong.

De TAR beslaat ongeveer de helft van Tibet, een historisch onafhankelijk land dat China meer dan 60 jaar geleden heeft geannexeerd en nog steeds met een ijzeren vuist regeert.

Op 26 december 2020 heeft de Tibetaanse middelbare school van Changzhou in de provincie Jiangsu evenementen gehouden om haar 35e verjaardag te vieren. Volgens de staatsmedia is deze school een van de eerste scholen in Chinese steden waar studenten van de TAR naar school werden gebracht.

Als onderdeel van het ogenschijnlijke plan van de Chinese regering om “het achtergebleven onderwijs en het gebrek aan talenten in Tibet” te verbeteren, zijn er sinds 1985 in verschillende Chinese steden speciale scholen en klassen opgericht. Deze scholen en de Tibetaanse studenten worden nu door de Chinese autoriteiten steeds meer gezien als wegen voor indoctrinatie.

In 1984 besloot de Chinese Communistische Partij om scholen voor Tibetaanse studenten op te richten in Chinese provincies en steden, als onderdeel van de “landelijke hulp aan Tibet”. Vanaf 1985 werden in Tianjin, Hebei, Shanxi, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Chongqing, Shaanxi en Yunnan jaarlijks 1300 studenten uit de TAR toe gelaten die de lagere school hadden afgemaakt.

In het eerste jaar waren er 400 studenten uit de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, 200 uit Lhoka (Chinees: Shannan), 250 uit Shigatse (Rikaze), 100 uit Nyingtri (Linzhi), 200 uit Chamdo (Changdu), 100 uit Nagchu (Naqu) en 50 uit Ngari (Ali).

In 1989 werden er klassen voor Tibetanen geopend op technische middelbare scholen en middelbare scholen in Chinese steden. In 2002 werden er Tibetaanse klassen geopend op enkele andere middelbare scholen en in 2010 werden er Tibetaanse klassen geopend op 48 middelbare beroepsscholen.

Volgens de informatie op de websites van de Chinese overheid waren er vanaf januari 2019 in totaal 141.900 studenten ingeschreven in deze klassen en scholen, waaronder 53.000 op lagere middelbare scholen, 42.000 op de hogere middelbare scholen, 11.000 op technische en beroepsmatige middelbare scholen en 35.000 op hogescholen en universiteiten.

Er waren 75 middelbare scholen en hogescholen in 20 Chinese steden; 29 scholen in 12 steden met middelbare beroepsopleidingen; en 196 hogescholen en universiteiten met Tibetaanse studenten. In 2020 waren er 4.472 studenten die toelatingsexamens voor de universiteit aflegden.

Aard van het onderwijs voor Tibetanen
Er zijn twee soorten scholen voor Tibetanen in Chinese steden. Eén categorie omvat aparte scholen die speciaal voor Tibetaanse studenten zijn opgericht. Dit zijn scholen zoals Wuhan Tibetaanse Middelbare School, Shanghai Gongkang Tibetaanse Middelbare School en Chongqing Tibetaanse Middelbare School.

De andere categorie is bestaande scholen met klassen voor Tibetanen in Chinese steden, zoals de Foshan No. 1 High School in de provincie Guangdong en de Liaoyang No. 1 High School in de provincie Liaoning. Daarnaast worden sommige Tibetaanse studenten ook toegelaten tot bestaande scholen in Chinese steden.

Tibetaanse studenten die op de lagere en hogere middelbare scholen van het Chinese vasteland studeren, zijn meestal tussen 12 en 18 jaar oud. Wat de onderwijsfaculteit betreft, wordt alleen de Tibetaanse taaldocent gekozen door de autoriteiten in het TAR, terwijl degenen die alle andere vakken onderwijzen, inclusief de verantwoordelijke docent, afkomstig zijn uit Chinese steden of provincies.

Na het beëindigen van de lagere middelbare school moeten de studenten terugkeren naar de TAR om hun toelatingsexamen voor de lagere middelbare school af te leggen. De staatsmedia meldden bijvoorbeeld dat 1.600 studenten in juli 2020 vanuit Chinese steden naar Lhasa terugkeerden om daar het toelatingsexamen voor de middelbare school af te leggen. Na het afstuderen van de hogere middelbare school doen de studenten hun toelatingsexamen rechtstreeks vanuit de plaats in de Chinese steden waar ze hebben gestudeerd, in plaats van terug te keren naar het TAR.

Terwijl de meerderheid van de studenten die naar deze scholen worden gestuurd Tibetaans zijn, zijn er ook Chinese studenten, die de kinderen en familieleden zijn van Chinezen die in Tibet werken.

Deze scholen en klassen voor Tibetanen hebben nu een relatief compleet schoolsysteem gevormd, inclusief lagere middelbare school , hogere middelbare school, middelbare beroepsschool, junior college, algemeen basisonderwijs en postdoctoraal onderwijs.

Scholen als plek voor aanhangers van de CCP
De Chinese autoriteiten zeggen dat de doelstellingen van dit onderwijssysteem zijn om te zorgen voor economische en sociale ontwikkeling in Tibet en om de stabiliteit van Tibet op lange termijn te bevorderen. Zij zien deze speciale scholen en klassen voor Tibetanen echter steeds meer als politieke instrumenten om de aanhangers van de Chinese communistische partij te voeden.

Dit werd duidelijk gemaakt in de “Implementation Rules for Class (School) Management of Tibetan Middle Schools in the Mainland” die in september 1992 door de Staatscommissie voor Onderwijs werden uitgevaardigd, waarin staat: “De praktijk heeft aangetoond dat het runnen van scholen voor Tibet in het binnenland een strategisch besluit is van de CCP en de Staatsraad. Het zal een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de eenheid van het moederland en de etnische eenheid”. Het document gaat verder: “Het fundamentele doel van de oprichting van scholen voor Tibetanen in het binnenland is om gebruik te maken van de voorwaarden voor het leiden van scholen en de voordelen van leraren op de scholen om Tibet te helpen een groep aanhangers van de CCCP te cultiveren die het socialisme steunen, bewust zijn van de eenheid van het moederland en de etnische eenheid, en het bewaren van een voorlopige wetenschappelijke wereldvisie en een vergelijkend perspectief”.

In een bericht van de Staatsraad aan de onderwijscommissies in 1996 werd het leiden van dergelijke scholen en klassen voor Tibetanen ook wel “zeer politiek” genoemd.

In 1990 verklaarde de toenmalige president Jiang Zemin dat het onderwijs in het binnenland de Tibetanen hielp het moederland te begrijpen en hun kijk op de wereld te verbreden.

In een uitgebreid artikel schreef Yan Qing, een professor aan de Minzu Universiteit van China, in 2016 over de “bijzondere betekenis” van deze Tibetaanse scholen op basis van de “politieke omgeving”. Yan schreef: “Vanuit het perspectief van de politieke omgeving is Tibet de enige provincie met een illegale regering in ballingschap in de provinciale administratieve afdelingen van ons land, en het is gebaseerd op het buitenland dat de ontwikkeling van binnenlandse etnische relaties ondermijnt. De Dalai Clique vluchtte in 1959 naar India en zette een regering in ballingschap op in India om criminele activiteiten uit te voeren om het moederland te verdelen. Ze vochten hevig met ons op het gebied van cultuur en onderwijs en gebruikten verschillende middelen om binnenlandse studenten aan te trekken en te misleiden om in het buitenland te gaan studeren”.

Yan zei verder: “Het succes of het falen van het Tibetaanse onderwijs heeft te maken met de veiligheid van de zuidwestelijke grens van ons land. Aangezien de politieke omgeving en de regionale ligging van het onderwijs in Tibet unieker is dan die van gewone provincies en regio’s, en het fundament van de ontwikkeling van het onderwijs uiterst zwak is, heeft het dringend behoefte aan speciale zorg en ondersteuning”.

In 2015 zei Xi Jinping dat “de prestaties van de loopklassen op het vasteland opmerkelijk en verstrekkend zijn en voortdurend moeten worden verbeterd, en samengevat en dat er een langetermijnplan moet worden opgesteld”.

Onlangs, rapporteerde de staatsmedia in december 2020 dat een propagandateam van de TAR een ontmoeting had met studenten die in Chinese steden studeerden. Onder hen was Lobsang Dhondup, adjunct-directeur van de Tibet Youth Daily, die sprak met studenten van de Tibetaanse klas in de Zhuhai No. 4 Middle School en “drong er bij de kinderen op aan dat de Partij en de staat zulke goede leer- en leefomstandigheden voor hen hebben gecreëerd. Je moet dankbaar zijn en je eigen praktische acties gebruiken om de vriendelijkheid van de partij en de staat terug te betalen”. Dit evenement maakte deel uit van de “National Unity Education Activity for Tibetan Class in the Mainland” die sinds de start in 2013 jaarlijks wordt gehouden.

Hoewel de autoriteiten deze studenten wilden gebruiken als propaganda-instrumenten, heeft de ervaring met het studeren op deze scholen volgens een onderzoek hun Tibetaanse culturele identiteit versterkt[1].

Uitdagingen voor Tibetaanse studenten
Volgens een rapport van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen waren deze scholen succesvol in het geven van onderwijs aan de studenten van het TAR. In het rapport staat “gegevens tonen de effectiviteit van de Tibetaanse klasse op het vasteland in termen van de kwantiteit en kwaliteit van de talentopleiding, dat wil zeggen, het heeft talenten gecultiveerd op alle niveaus die dringend nodig zijn voor de Tibetaanse samenleving, en het heeft sterke intellectuele steun en talentondersteuning geboden voor de ontwikkeling van Tibet”.

Echter, zonder rekening te houden met de politieke indoctrinatie, zelfs in onderwijsgerelateerde zaken, hadden deze studenten uitdagingen.

Volgens een onderzoeksartikel gepubliceerd door de Peking Universiteit, “Inland Tibet Class from the Perspective of Multicultural Education” door onderzoeker Nyima Dhondup, wordt de Tibetaanse taal niet meegeteld in de totale score van de studenten tijdens het toelatingsexamen van de universiteit, waardoor scholen het onderwijs van Tibetanen negeren en studenten geen tijd hebben om er voor te zorgen vanwege de druk van het toelatingsexamen van de universiteit.

In de hogere middelbare scholen wordt de Tibetaanse taalcursus ofwel volledig geannuleerd, ofwel gereduceerd tot een minor of een keuzevak, omdat het curriculum gebaseerd is op het toelatingsexamen van de hogeschool. Het college toelatingsexamen voor studenten van de Tibetaanse middelbare school vereist een Tibetaans taalexamen, maar het wordt niet meegerekend in de totaalscore wanneer ze zich aanmelden voor een college op het vasteland van China.

Studenten hebben ook gezegd dat de kwaliteit van de leraren inferieur is aan die scholen en klassen voor Chinese studenten. Volgens een Tibetaan die is afgestudeerd aan de Tibetaanse les op de middelbare school van de Shandong Universiteit, zijn de leerboeken voor Tibetaanse lessen dezelfde als die voor de Chinese studenten, maar de lessen voor Tibetanen worden gegeven door minder gekwalificeerde leraren. Als er goede leraren in de Tibetaanse klas zijn, zal de school hen overplaatsen om Chinese studenten te onderwijzen.

Racistisch pesten
Tibetaanse studenten zijn ook doelwit geworden van aanvallen door Chinese studenten. Er zijn gewelddadige incidenten waarbij Tibetaanse studenten van Tibetaanse scholen en klassen op het vasteland van China het slachtoffer worden.

Een ernstigste gewelddadig incident vond plaats in Chengdu in 2011, toen op 14 en 15 december Chinese studenten honderden Tibetaanse studenten in de Tibetaanse klas van de Chengdu Railway Engineering School belegerden. Nyima Dhondup citeert in zijn artikel een student van de school die zegt dat veel Tibetaanse studenten werden geslagen en opgenomen in het ziekenhuis, terwijl de Tibetaanse slaapzaal en de klaslokalen werden vernield. Radio Free Asia meldde dat de Chinese studenten in de school, die de Tibetanen daar in aantal overtreffen, vraagtekens zetten bij “het beleid van Peking om etnische minderheden een voorkeursbehandeling te geven”.

“Je had moeten zien hoe ze ons Tibetanen beledigden in hun internetberichten,” vertelde een Tibetaanse student aan de RFA.

Tibetaanse scholen als model voor andere gemeenschappen
De Chinese autoriteiten hebben aangegeven dat de scholen voor Tibetanen in Chinese steden een model zijn geworden voor etnisch onderwijs in China. In een circulaire van 1999 zei de Staatsraad: “Op dit moment gaan de etnische conflicten in sommige gebieden van de wereld nog steeds door. Internationale vijandige krachten hebben nationale separatistische krachten binnen en buiten het land gebruikt om ons land te infiltreren en te ondermijnen. Om het etnisch onderwijs verder te versterken en de intensiteit van de talentopleiding in de gebieden van etnische minderheden te verhogen is niet alleen gerelateerd aan de economische ontwikkeling van de gebieden van etnische minderheden en de verbetering van de nationale kwaliteit, maar ook aan de stabiliteit, de eenheid en de nationale eenheid van het land. Vanuit strategisch oogpunt is dit van bijzonder belang en urgent.

De Staatsraad vervolgde dat de scholen voor Tibetanen “zeer succesvol” waren en “door alle partijen werden verwelkomd en bevestigd”, en de partij trok duidelijk lessen uit de Tibetaanse ervaring toen in het najaar van 2000 de lessen voor studenten uit Xinjiang (bij de Oeigoeren bekend als Oost-Turkestan) werden opgestart.

Hieronder staat de gedeeltelijke lijst van scholen en klassen voor studenten uit de TAR in Chinese steden:

Chongqing Tibet high School, established in 1985

Changzhou Tibet Middle School in Jiangsu Province, established in 1985

Shaoxing County Tibet Middle School in Zhejiang Province, established in 1985

Beijing Tibet High School, established in 1987

Chengdu Tibet High School, Sichuan Province, established in 1989.

Jinan Tibetan High School in Shandong Province, established in 1991

Shanghai Gongkang Tibet High School established in 1998

Wuhan Tibet High School, Hubei Province, established in 2006

Tibet Class at Shanghai Huimin High School established in 1985 (subsequently merged with the Shanghai Gongkang Tibet High School)

Tibet class of Hebei Normal University in Hebei Province

Tibet class in Foshan No. 1 High School in Guangdong Province

Tibet class in Liaoyang No. 1 High School in Liaoning Province

Tibet Class in Senior High school of Shandong University in Shandong Province

Tibet class in Chengdu Railway Engineering School in Sichuan Province

Tibet class in Shanxi University High School established in 1985

Tibet Class in Zhuhai Fourth Middle School in Guangdong Province

Eleventh Middle School of Shenyang City in Liaoning Province, established in 2002

Tibet Class in Liaoyang No. 1 Middle School in Liaoning Province

Tibet class in Zhangzhou No. 3 Middle School in Fujian Province, established in 2004

Guangdong Trade Vocational and Technical School

4th Inland Tibet Class of the High School Affiliated to Yunnan Normal University

Tibet Class in Liedong Middle School in Sanming in Fujian Province, established in 1995

Tibet Class of the Fourth High School of Zhengzhou City in Henan Province

Tibet Class of No. 1 Yueyang City High School in Hunan Province

Tibet Class of Jilin University, Jilin Province

Tibet Class, No. 35 High School, Hefei, Anhui Province

Inland Tibet Class of Jiangxi Metallurgical Industry School

Tibet Class of Hongshan High School in Wuhan City, Hubei Province

Tibet class in Northeast Forestry University, Heilongjiang Province

Tibet class in Jiangyi Middle School in Shunde, Guangdong Province, established in 2017

Tianjin Tibetan Secondary Vocational Class

Tibet class in People’s Public Security University of China in Beijing

Tibet class in Zhejiang Police College in Hangzhou in Zhejiang Province

Tibet class of the Chinese People ‘s Police University

Tibet class of the China Criminal Police College

Tibet class of the Railway Police College

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetanen-worden-naar-chinese-scholen-op-het-vasteland-gestuurd-onder-het-mom-van-vooruitgang/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Zo zie je maar weer hoe sterk de Chinese autoriteiten zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Gevolgen van de zevende nationale census voor Tibet

Volgens Chinese staatsmedia is China op 1 november van dit jaar begonnen met de zevende nationale volkstelling. Volgens de Chinese staatsmedia zouden ongeveer 7 miljoen personeelsleden huizen bezoeken voor registratiewerkzaamheden. Dit is een telling die eens in de 10 jaar wordt uitgevoerd en waarbij twee soorten vragenlijsten worden gebruikt; 10% van de huishoudens moet een lang formulier invullen, terwijl de rest van de bevolking het korte formulier moet invullen. De verzameling van censusinformatie eindigt op 10 december.
Hoewel dit wordt geprojecteerd als een middel om informatie te verzamelen die de regering nodig heeft om haar economische ontwikkelingsplannen vorm te geven, doen sommige veranderingen in de formulieren dit jaar vragen rijzen over de vraag of de volkstelling zal worden gebruikt om de controle over de mensen verder aan te scherpen. Reuters meldde dat respondenten op de enquête het aantal familieleden moeten bekendmaken die in Hong Kong, Macau en Taiwan wonen of die nu een buitenlandse nationaliteit hebben. Deze vereisten zullen gevolgen hebben voor het Tibetaanse volk, waarvan sommigen familie hebben op het Indiase subcontinent of die staatsburgers zijn van landen in Europa, Noord-Amerika of Australië.
Zo werden Lhamo, een 36-jarige Tibetaanse herder en moeder van drie kinderen, en haar neef in juni vastgehouden in de provincie Driru in Nagchu in de Tibetaanse Autonome Regio en beschuldigd van het sturen van geld naar familieleden of andere Tibetanen in India, volgens Human Rights Watch. Lhamo stierf vervolgens in augustus 2020 in een plaatselijk ziekenhuis. Volgens het rapport was ze vóór haar detentie in goede gezondheid.
Bovendien meldde het staatsmediacentrum Economic Daily dat voor het eerst de ID-nummers (te vinden op de identiteitskaarten van hun bewoners) van volkstellingsonderwerpen zullen worden verzameld “om de kwaliteit van de volkstellinggegevens te verbeteren.” De identiteitskaart van de ingezetene omvat naam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, adres van permanent verblijf, het identiteitsnummer van de burger, de foto van de drager, de geldigheidsduur van de kaart en de autoriteit van afgifte. Het systeem voor het verzamelen van volkstellingen zal de verzamelde informatie dus elektronisch koppelen aan ID-nummers, zodat autoriteiten deze voor politieke doeleinden kunnen gebruiken. Economic Daily meldde dat het hoofd van het Bureau van de Leidende Groep voor de Zevende Nationale Census van de Staatsraad zei dat de informatie over het ID-nummer vertrouwelijk zal worden gehouden, en voegde eraan toe: “Het is ten strengste verboden om persoonlijke informatie van burgers aan een instelling bekend te maken, eenheid of individu. ” In China heeft de Communistische Partij echter de controle over instellingen en gebruikt ze deze om haar eigen politieke agenda te dienen, dus een dergelijke verzekering van een hoge ambtenaar zal niet veel vertrouwen wekken.

Etniciteitsclassificatie in censusvorm

De veranderingen die in de laatste volkstelling zijn geïntroduceerd, maken gemeenschappen zoals de Tibetanen vatbaar voor identificatie en selectie voor willekeurige vervolging door de staat, aangezien iemands etniciteit op het volkstellingformulier moet worden ingevoerd. Deze kwestie van etniciteitsclassificatie, die in de eerste volkstelling in 1953 werd geïntroduceerd, is om een ​​aantal redenen van belang. Over het algemeen heeft het Chinese rechtssysteem geen duidelijke definitie van ‘etniciteit’. Of het nu gaat om de Regionale Etnische Autonomiewet van de Volksrepubliek China (1984) of het Witboek over het Etnisch Beleid van China en de Gemeenschappelijke Welvaart en Ontwikkeling van Alle Etnische Groepen (2009), de definitie van etnische groepen wordt slechts aangenomen.
In 2015 vaardigden de Nationale Commissie voor Etnische Zaken en het Ministerie van Openbare Veiligheid “Maatregelen voor het Beheer van de Registratie van Etnische Groepen Chinese Staatsburgers” (Order nr. 2) uit, waarin werd bepaald dat: “De etnische samenstelling van een burger kan alleen worden bevestigd en geregistreerd op basis van de etnische samenstelling van zijn vader of moeder. ” Interessant genoeg breidde de order dit uit door te zeggen dat ‘ouders’ niet alleen biologische ouders omvatten, maar ook ‘adoptieouders en stiefouders die een opvoedings- en opvoedingsrelatie hebben met hun stiefkinderen’. Als zodanig zou een persoon met eender welke etniciteit in theorie de etniciteit van zijn of haar adoptieouders kunnen aannemen. In het censusformulier moesten de respondenten hun etniciteit invullen in een lege ruimte (op R2 in het censusformulier van 2010), en dit kon niet levenslang worden gewijzigd. Kinderen van ouders met verschillende nationaliteiten moesten er een uitkiezen. Er worden geen duidelijke redenen genoemd voor het verzamelen van etnische statistieken in de volkstelling, hoewel kan worden aangenomen dat dergelijke informatie nodig is voor het plannen van de toewijzing van middelen of ontwikkelingsprogramma’s.

Wat is de Tibetaanse bevolking?

De nauwkeurigheid van statistieken met betrekking tot de Tibetaanse bevolking is een probleem sinds de invasie van Tibet en de vestiging van de Chinese overheersing. De Chinese regering beschouwt alleen de Tibetaanse Autonome Regio, die zij pas in 1965 heeft opgericht, als “Tibet”, ook al ligt ongeveer de helft van Tibet buiten de TAR. Dus wanneer China de bevolking van Tibetanen in Tibet noemt, vermeldt het alleen die van de TAR. Aan de andere kant verwijzen Tibetanen in ballingschap (inclusief de Centrale Tibetaanse regering gevestigd in Dharamsala, India) naar alle Tibetaanse gebieden als ze naar Tibet verwijzen. Ten tweede heeft China ook sommige delen van de gemeenschap in Tibet onder aparte “etniciteiten” ingedeeld en niet als Tibetaans. In de TAR zijn er etnische groepen zoals de Monpa en Lhopa die door sommige Tibetanen worden beschouwd als onderdeel van hun bredere etnische familie. In het oosten worden de Pumi-mensen in Mili (Chinees: Muli) en twee andere provincies in de provincie Sichuan erkend als een afzonderlijke etnische groep, hoewel Tibetanen denken dat ze Tibetaans zijn (zelfs de naam ‘Pumi’ wordt beschouwd als een corrupte vorm van “Bodmi”, wat Tibetaans volk betekent in de Tibetaanse taal).
Vanwege de bovengenoemde manier om “Tibet” te classificeren, zijn Chinese functionarissen blijven volhouden dat de bevolking van Tibet iets meer dan 2 miljoen bedraagt, als reactie op beweringen van verbannen Tibetanen dat de Tibetaanse bevolking zes miljoen bedraagt. Bovendien, in reactie op de beschuldiging dat 1,2 miljoen Tibetanen zijn omgekomen onder Chinese heerschappij, verwees een Witboek over Tibet uit 1992 naar de Chinese volkstelling van 1990 waarin de bevolking van “Tibet” (wat de Tibetaanse Autonome Regio betekent) werd gesteld op 2.096 miljoen en zei: “Over de kwestie van de omvang van de Tibetaanse bevolking heeft de Dalai-kliek veel geruchten verspreid. Het meest sensationele was dat meer dan 1,2 miljoen mensen zijn omgekomen na de vreedzame bevrijding van Tibet. In 1953 meldde de Tibetaanse lokale regering onder leiding van de Dalai Lama dat de bevolking 1 miljoen mensen bedroeg. Als 1,2 miljoen inwoners waren afgeslacht, zou het een geval van genocide zijn geweest en de bevolking in Tibet had zeker niet kunnen toenemen tot de huidige 2 miljoen. ” De Chinese regering beweert dat de bevolking van “Tibet” in de loop der jaren is toegenomen. De volkstelling van 2010 stelt de Tibetaanse bevolking in “Tibet” (wat de Tibetaanse Autonome Regio betekent) op 2,7 miljoen, maar het stelt ook de totale Tibetaanse bevolking op 6.282.187, wat in feite meer is dan het aantal dat wordt geciteerd door Tibetanen in ballingschap.

Politieke implicaties van de volkstelling

Een andere vraag die uit de volkstelling naar voren komt, is: zou de Chinese regering zich om politieke redenen opzettelijk bemoeien met de cijfers van niet-etnische Tibetanen die in Tibetaanse gebieden wonen? De Dalai Lama en Tibetanen hebben altijd hun bezorgdheid geuit over de toenemende door de staat gesponsorde migratie van Han-Chinezen naar Tibetaanse gebieden, aangezien dat het behoud van de Tibetaanse identiteit bedreigt, in combinatie met het onderdrukkende bewind van Peking. In mei 2008 sprak de Dalai Lama met The Guardian over de implicaties van demografische transformatie en zei: “Er is elk gevaar dat Tibet een echt Han-Chinees land wordt en Tibetanen een onbeduidende minderheid worden. Dan wordt de basis van het idee van autonomie zinloos. ” Volgens de volkstelling van 2010 bedraagt ​​de Chinese bevolking in de TAR 245.263, wat minder is dan 9% van de totale TAR-populatie in dezelfde telling. Tibetanen in Tibet en bezoekers uit het buitenland hebben echter een toenemend aantal niet-Tibetaanse migranten naar de regio gezien, vooral geconcentreerd in stedelijke gebieden, vooral na de introductie van de spoorverbinding van Golmud naar Lhasa in 2007. Deze komen bovenop de een aanzienlijk aantal ambtenaren en militairen vestigde zich in de regio. Er zijn berichten over Chinese migranten die naar Tibet zijn gemigreerd, aangetrokken door zakelijke kansen. In feite verwees Jin Shixu, vice-president van de Commissie voor Planning en Ontwikkeling in de TAR, zelfs vóór de introductie van de spoorverbinding naar de omvangrijke migrantenbevolking in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Toen hij in 2002 met verslaggevers sprak, zei hij: “Ongeveer de helft van hen is de migrantenbevolking“, eraan toevoegend dat “dit aantal zeker sterk zal toenemen”. Dit is ook in overeenstemming met de rechtvaardiging die de Chinese leider Deng Xiaoping in 1987 gebruikte voor “het sturen van Han naar Tibet”. Deng zei: “Tibet is dunbevolkt. De 2 miljoen Tibetanen zijn niet genoeg om de taak op zich te nemen om zo’n enorme regio te ontwikkelen. Het kan geen kwaad Han naar Tibet te sturen om te helpen … De belangrijkste kwesties zijn wat het beste is voor Tibetanen en hoe Tibet zich in een snel tempo kan ontwikkelen en vorderingen kan maken met de vier moderniseringen in China. ” Daarom zouden de tellingcijfers voor de Chinese bevolking in de TAR in reële termen veel hoger moeten zijn dan vermeld. Dit is bijzonder verrassend, aangezien de volkstelling van 2010, net als de eerdere gehouden, verondersteld werd de eerste keer te zijn dat mensen werden geteld op basis van waar ze werkelijk wonen, in plaats van waar ze zijn geregistreerd onder het huishoudregistratiesysteem. Dat zou hebben betekend dat de zwevende migrantenpopulatie in de TAR er bijvoorbeeld in had moeten terugkomen.

Tibetaanse bevolking vanaf de telling van 2010

Hieronder volgen de gegevens over de bevolking van Tibetanen en niet-Tibetanen in Tibetaanse gebieden die ICT heeft samengesteld uit de zesde nationale volkstelling van 2010.

Tibet Autonome Regio (TAR): 

Bevolking van permanente inwoners: 3.002.166

Tibetaanse bevolking: 2.716.389, goed voor 90,48% van het totaal

Chinees: 245.263, goed voor 8,17%

Anderen: 40.514, goed voor 1,35% (inclusief 10.561 Monpas en 3.682 Lhopas, door Tibetanen beschouwd als onderdeel van hun etnische groep)

Sichuan: Totale Tibetaanse bevolking: 1.495.500

Kardze Tibetaanse Autonome Prefectuur (Sichuan)

Bevolking van permanente inwoners: 1.091.872

Tibetaanse bevolking: 854.860, goed voor 78,29%

Chinees: 19.998, goed voor 18,24%

Anderen: 37.814, goed voor 3,47%

Autonome Prefectuur Ngaba Tibetan-Qiang (Sichuan)

Bevolking van permanente inwoners: 898.713 Tibetaanse bevolking: 489.782, goed voor 54,50%

Qiang: 157.969, goed voor 17,58%

Chinees: 220.679, goed voor 24,55%

Anderen: 30.283, goed voor 3,37%

Mili Tibetaanse Autonome Provincie (Sichuan)

Bevolking van permanente inwoners: 138.555

Tibetaanse bevolking: 46.012

Chinees: 24.267 Yi: 43.627

Mongolen: 9.031

Miao: 8.635

Naxi: 5.098

Anderen: 1.770, goed voor 1% van de totale bevolking (de Bodmi (Pumi) zijn hierin opgenomen, hoewel Tibetanen ze als Tibetaans beschouwen. Voor Mili hebben we alleen cijfers voor 2019)

Qinghai Provincie: totale Tibetaanse bevolking: 1.375.000

Yulshul (Ch: Yushu) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 378.439

Tibetaanse bevolking: 365.169, goed voor 96,49%

Chinees: 11.685, goed voor 3,09%

Hui: 827, goed voor 0,22%

Di: 281, goed voor 0,07%

Salar: 301, goed voor 0,08%

Mongools: 62, goed voor 0,02%

Anderen: 114, goed voor 0,03%

Golog (Ch: Guoluo) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 181.682

Tibetaanse bevolking: 166.895, goed voor 91,86%

Chinese bevolking: 11.934, goed voor 6,57%

Hui: 1.739, goed voor 0,96%

Di: 429, goed voor 0,24%

Salar: 247, goed voor 0,14%

Mongools: 107, goed voor 0,06%

Anderen: 331, goed voor 0,18%

Malho (Ch: Huangnan) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 256.716

Tibetaanse bevolking: 175.978, goed voor 68,55%

Chinees: 15.617, goed voor 6,08%

Hui: 16.741, goed voor 6,52%

Di: 1.027, goed voor 3,91%

Salar: 1.696, goed voor 0,66%

Mongools: 35.894, goed voor 13,98%

Anderen: 763, goed voor 0,3%

Tsolho (Ch: Hainan) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 441.689

Tibetaanse bevolking: 292.888, goed voor 66,31%

Chinees: 109.694, goed voor 24,84%

Hui: 30.203, goed voor 6,84%

Di: 3.993, goed voor 0,90%

Salar: 1.040, goed voor 0,24%

Mongools: 3.096, goed voor 0,70%

Anderen: 777, goed voor 0,17%

Tsonub (Ch: Haixi) Mongoolse-Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 489.338

Tibetaanse bevolking: 53.498, goed voor 10,93%

Chinees: 322.996, goed voor 66,01%

Mongools: 27.043, goed voor 5,53%

Hui: 65.828, goed voor 13,45%

Di: 9.953, goed voor 2,03%

Salar: 4.665, goed voor 0,95%

Anderen: 5.355, goed voor 1,1%

Tsochang (Ch: Haibei) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 273.304

Tibetaanse bevolking: 66.586, goed voor 24,36%

Chinees: 98.068, goed voor 35,88%

Hui: 86.152, goed voor 31,52%

Mongools: 13.670, goed voor 5,00%

Anderen: 9.000, goed voor 3,56%.

Tsoshar (Ch: Haidong) Stad (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 1.396.846

Tibetaanse bevolking: 132.381, goed voor 9,48%

Chinees: 778.305, goed voor 55,72%

Hui: 273.672, goed voor 19,59%

Di: 115.008, goed voor 8,23%

Salar: 89.741, goed voor 6,42%

Mongolen: 6.242, goed voor 0,45%

Anderen: 1.497, goed voor 0,11%

Xining City (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 2.208.708

Tibetaanse bevolking: 121.667, goed voor 5,51%

Chinees: 1.635.217, goed voor 74,04%

Hui: 359.138, goed voor 16,26%

Di: 57.521, goed voor 2,6%

Mongools: 13.701, goed voor 0,62%

Salar: 8.505, goed voor 0,38%

Anderen: 12.959, goed voor 0,59%

Gansu provincie totale Tibetaanse bevolking: 488.400

Kanlho (Ch: Gannan) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Gansu): 

Bevolking van permanente inwoners: 689.132

Tibetaanse bevolking: 376.565, goed voor 54,64%

Chinees: 266.702, goed voor 38,70%

Hui: 43.097, goed voor 6,25%.

Mongools: 164, goed voor 0,02%

Salar: 335, goed voor 0,05%

Pari (Ch: Tianzhu) Tibetaanse Autonome Provincie (Gansu)

Bevolking van permanente inwoners: 218.034 Tibetaanse bevolking: 66.125, goed voor 29,87%

Chinees: 139.190, goed voor 62,88%

Hui: 12.633, goed voor 5,71%

Anderen: 86 mensen, goed voor 0,04% (Voor Pari hebben we slechts 2000 censuscijfers)

Dechen (Ch: Diqing) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Yunnan)

Populatie van permanente inwoners: 400.182

Tibetaanse bevolking: 129.496, goed voor 32,36%

Chinees: 73.393, goed voor 18,34%

Lisu: 106.910, goed voor 26,72%

Naxi: 46.402, goed voor 11,60%

Yi: 16, 765, goed voor 4,19%

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/12010/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

Europese parlementsleden praten in Tibet Talk Europe#7 over bezoek Chinese Minister Wang Yi aan Europa en EU-China relaties

Europese parlementsleden bekritiseren Chinees beleid in Tibet tijdens Tibet Talks Europe #7 

Op 30 September spraken parlementsleden uit Noorwegen, Frankrijk en Nederland en het Europees Parlement over het bezoek van Chinese minister Wang Yi aan Europa, de recente EU-China Summit en EU-China relaties.
Om te beginnen vroeg moderator Pim van Galen ieder parlementslid de situatie in Tibet kort te beschrijven. Martijn van Helvert (CDA/NL) zei dat Tibetanen in een permanente lockdown leven en dat de cultuur, taal en ziel van het Tibetaanse volk gebroken wordt. Er is werk aan de winkel.
Isabel Santos, Europees Parlementslid voor de socialistische partij, zei dat de situatie in Tibet onacceptabel is vanuit oogpunt van Europese waarden: democratie en mensenrechten.
Petter Eide, voormalig voorzitter van Amnesty International en nu parlementslid voor de socialistische partij zei dat ondanks de kritische situatie in Tibet er in Noorwegen een complete stilte is over Tibet.
Andre Gattolin, parlementslid voor En Marche in Frankrijk, zei dat het moeilijk is informatie uit Tibet te verkrijgen. De Chinese communistische partij exporteert een in hun ogen succesvol model van repressie van Xinjiang naar Tibet.
Vincent Metten, EU policy director van de International Campaign for Tibet-Europe verwees naar het 7de Work Forum over Tibet, dat net in Beijing heeft plaatsgevonden. Het Chinese beleid is om de Tibetaanse cultuur te verchineseren en de Tibetanen te assimileren. Tibet is een politiestaat met totale controle over Tibetanen, zei hij.
Pim van Galen vroeg de parlementsleden wat zij vonden van het bezoek van Chinese minister Wang Yi onlangs aan Europa.
Martijn van Helvert bekritiseerde de geheimhouding van het bezoek. Hij hoorde via de Inter Parliamentary Alliance on China dat Minister Wang Yi op bezoek zou komen, 1 dag van te voren. Hij had de indruk dat mensenrechten slechts waren afgevinkt, niet serieus besproken. Petter Eide bevestigde dat er ook in Noorwegen geen transparantie was over het bezoek en geen openheid over de inhoud van de discussies. De Noorse regering is voornamelijk geïnteresseerd in het uitbreiden van de handelsrelatie met China en denkt dat het opnemen van mensenrechten in de agenda de goede relatie zal schaden. Andre Gattolin had President Macron laten weten dat hij het een vergissing vond dat hij Minister Wang Yi persoonlijk op het Elysees had ontvangen. Hij verwees naar Merkel die de Chinese minister niet had ontvangen. Ook ontbrak het aan communicatie over het bezoek. Isabel Santos zei dat de relatie met China aan het veranderen is. Na de recente EU-China summit had President Charles Michel gezegd dat de EU een speler is, niet een speelveld. Dat is een sterke uitspraak. De EU ziet China als een strategische partner maar ook als een systemische rivaal. Volgens Santos moeten we niet meer naïef zijn en handel als een instrument zien om veranderingen te bewerkstelligen. We moeten om verandering vragen voor we handel drijven.
Martijn van Helvert benadrukte dat we meer internationaal moeten samenwerken als het gaat om China, in Europa maar ook daarbuiten, met Australië en Indonesië. Hij deelt Trump’s analyse over China maar niet zijn aanpak. Hij drong aan op een grote coalitie rondom China met alle landen die daartoe in staat en bereid zijn. Martijn kondigde aan dat hij vandaag een motie indient om alvast een zwarte lijst te maken van Chinese functionarissen die mensenrechten schendingen begaan. Petter Eide vroeg Martijn de namen te delen: dit zou een Europees initiatief moeten zijn om een vuist te kunnen maken.
Vincent Metten benadrukte dat de relatie tussen de EU en China niet in balans is. De EU heeft niet dezelfde toegang tot China als andersom. Er is reciprociteit in de relatie nodig. 
Isabel Santos zei dat een Europees sanctie mechanisme en het bevriezen van tegoeden een effectieve manier is om mensenrechten te verdedigen en mensen die misdrijven tegen de menselijkheid begaan, aan te pakken. Zij drong aan op betekenisvolle toegang tot Tibet en hoopte dat President van de Europese Raad Charles Michel Tibet zal bezoeken als onderdeel van de mensenrechten dialoog met China. De EU dringt al langer aan op zo’n bezoek. Ik heb aangedrongen op een bezoek zonder beperkingen in onze bewegingsvrijheid, zei Santos. Een Disneyland achtige bezoek is niet de dialoog die wij willen. Het moet een bezoek zijn waarin we vrij zijn om met mensen te spreken.
Vincent Metten benadrukte dat de EU goed is in het afleggen van stevige verklaringen over mensenrechten maar dat het ontbreekt aan actie. Santos informeerde het panel dat er onlangs een nieuw comité is opgericht dat zich bezighoudt met inmenging in de Europese democratie en misinformatie. Dit comité kan onderzoeken hoe China onze samenlevingen probeert te beïnvloeden.
Petter Eide gaf als reden voor het feit dat Noorwegen zo stil is als het gaat om Tibet dat Noorwegen de handelsrelatie met China wil uitbreiden. Zo simpel is het, zei hij. Het gaat vooral om de export van zalm. Dit is nu het twee na grootste export product naar China, na olie en gas. De Chinese markt is heel groot en rijk. De Noorse regering is bezorgd dat kritiek en een mensenrechten dialoog een negatieve impact op de handel in zalm zal hebben. Eide hekelde de geheimzinnigheid en het gebrek aan transparantie rond het bezoek van Minister Wang Yi. Hij maakte zich grote zorgen om de pogingen van China om het Noorse publiek te manipuleren. Door het bezoek pas kort van te voren aan te kondigen waren burgers en organisatie zoals Amnesty niet in staat een reactie of demonstraties te houden. De Chinese ambassade had zelf openbare plekken in Oslo laten afzetten om demonstraties te voorkomen. Het is moeilijk te zeggen of de Noorse regering hier actief aan mee heeft gewerkt maar daar lijkt het wel op.
Het panel concludeerde dat het nuttig was om de discussie over Tibet internationaal met elkaar te voeren om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk actie te ondernemen. 

BRON:https://savetibet.nl/nieuwsartikel/europese-parlementsleden-bediscusieren-bezoek-chinese-minister-wang-yi-aan-europa-en-eu-china-relaties/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)
deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: