Tag Archive: Campaign for Tibet


Maatschappelijke organisaties roepen op tot opnemen mensenrechten waarborgen in investeringsverdrag EU- China

Een coalitie van 36 maatschappelijke organisaties (CSO’s), waaronder de International Campaign for Tibet, roept het Europees Parlement om afdwingbare mensenrechtenclausules in het  investeringsverdrag met China op te nemen.

In de gezamenlijke brief drukken de maatschappelijke organisaties ‘grote bezorgdheid’ uit over het weglaten van een mensenrechtenclausule in de discussie over de overeenkomst en de uiteindelijke tekst van de EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI). Zij stellen dat de omissie: “een signaal geeft dat de Europese Unie aanstuurt op nauwere samenwerking [met China] ongeacht de omvang en ernst van de mensenrechtenschendingen door de Chinese Communistische Partij, zelfs wanneer Peking internationale verdragen schendt en weigert om internationaal toezicht op de mensenrechtensituatie toe te staan.”

De brief is gericht aan de voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Ursula von der Leyen; de voorzitter van de Europese Raad, de heer Charles Michel; de commissaris voor Handel, de heer Valdis Dombrovskis; de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de heer Josep Borrell; de voorzitter van het Europees Parlement, de heer David Sassoli; en leden van het Europees Parlement. Verwijzend naar zowel het groeiende bewijs van dwangarbeid als verschillende resoluties van het Europees Parlement over dwangarbeid in Tibet en Xinjiang, concluderen de maatschappelijke organisaties dat: “Het is daarom duidelijk dat de Europese Unie zowel een verdragsverplichting als een morele plicht heeft om bij haar onderhandelingen met de Volksrepubliek China vast te houden aan haar grondbeginselen van democratie, rechtsregels en de universaliteit van mensenrechten. Dit is niet alleen een verplichting voor de mensen die het slachtoffer zijn van onderdrukking en grove mensenrechtenschendingen, maar ook om de internationale, op regels gebaseerde orde hoog te houden.”

Ze doen de volgende aanbevelingen: “We roepen de Europese Unie en haar instellingen op om ervoor te zorgen dat China de belangrijkste mensenrechtenverdragen ratificeert alvorens de overeenkomst aan te gaan, met name het ICCPR en de kernverdragen van de ILO. De overeenkomst moet ook een mensenrechtenclausule bevatten. Dit moet worden ingevoerd via een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling dat bindende taal gebruikt en voorziet in effectieve handhavingsmechanismen in geval van schending, de oprichting van een interne EU-adviesgroep en effectieve monitoring- en klachtenmechanismen inzake mensenrechten die door de getroffenen bevolkingsgroepen en ngo’s die de mensenrechten verdedigen kunnen worden aangegrepen..

Dit moet ertoe bijdragen dat de overeenkomst wordt uitgevoerd in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving. Met het oog op transparantie en participatief proces, dringen we er bij de Europese instellingen op aan om in het verdere onderhandelingsproces maximale transparantie aan te houden, zodat een goed en geïnformeerd publiek en parlementair debat mogelijk is.”

HANDTEKENINGEN:

Anti-Slavery International – Campagne voor Oeigoeren – Centrum voor arbeidsrechten in Albanië – China Aid Association – Chinese mensenrechtenverdedigers – Christelijke solidariteit wereldwijd – Schone kleren Campagne Europese Coalitie – EVV Europese Vakvereniging / Confédération Européenne des Syndicats – Europees Waardencentrum voor Veiligheidsbeleid – Eerlijke actie – Federazione italiana Diritti Umani – Gender Alliance for Development Center – Albanië – Wereldwijd Comité voor de rechtsstaat “Marco Pannella” – Hong Kong Global Connect – Hong Kong Watch – Human Rights Foundation – Human Rights in China – ICNA Council for Social Justice – Ilham Tohti Initiative – IndustriAll Europe – International Campaign for Tibet – International Federation for Human Rights – International Service for Human Rights – International Trade Union Confederation – Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies – Geen zaken met genocide – Geweldloos radicaal Party, Transnational Transparty – Safeguard Defende rs – Society for Threatened Peoples – SÜDWIND – Institut für Ökonomie und Ökumene – The Rights Practice – Uyghur Association of Victoria, Australië – Uyghur Centre for Human Rights and Democracy – Uyghur Human Rights Project – Unrepresented Nations and Peoples Organization – World Uyghur Congress

Lees hier de volledige gezamenlijke oproep: https://www.savetibet.eu/wp-content/uploads/2021.01.13-Joint-Appeal-CAI.pdf.

Achtergrond

Het handels- en investeringsbeleid van de EU kan niet los worden gezien van het bredere kader van de handhaving en bevordering van mensenrechten, zoals de Europese Commissie onlangs heeft geprobeerd te bevestigen. De oprichtingsverdragen van de EU verplichten de EU haar beleid te ontwerpen om de mensenrechten en de rechtsstaat te bevorderen en te consolideren, ook in haar betrekkingen met de rest van de wereld.

In tegenstelling tot wat we tijdens de kerstvakantie hebben gezien, mag deze overeenkomst niet worden gesloten zonder een dringend transparant en openbaar debat, te beginnen bij het Europees Parlement dat zich duidelijk en herhaaldelijk over deze kwestie heeft uitgesproken. De toenemende reeks bewijzen van het gebruik van dwangarbeid in de Volksrepubliek China, de weigering van toegang aan onafhankelijke internationale waarnemers en de groeiende bezorgdheid binnen het bedrijfsleven over de mogelijkheid van effectieve due diligence-procedures om hun respect voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen normen, zijn duidelijke indicatoren voor de noodzaak om sterke en afdwingbare bepalingen in de overeenkomst op te nemen, vooral omdat de duurzaamheidseffectbeoordeling van november 2017, in opdracht van de Europese Commissie, zelf getuigt van het feit dat de eerbiediging van sociale, economische en mensenrechten onder de overeenkomst zal grotendeels afhangen van het nationale juridische kader van partners.

In zijn resolutie van 17 december 2020 herhaalde het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid zijn krachtige veroordeling na nieuwe rapporten over het gebruik van dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang. In oktober 2020 uitten verschillende leden van het Europees Parlement ook hun bezorgdheid over een rapport waarin het grootschalige programma van dwangarbeid in de Tibetaanse Autonome Regio werd onthuld, waarbij al meer dan een half miljoen Tibetanen op het platteland werden gedwongen hun land te verlaten en naar militaire trainingscentra te gaan.

In dit licht kunnen de bewoordingen waaraan de Volksrepubliek China zich naar verluidt zou hebben gecommitteerd in het principe dat eind december werd bereikt met betrekking tot de ratificatie en implementatie van internationale arbeidsnormen, niet volstaan.

China’s groeiende minachting voor internationale normen en overeenkomsten is opnieuw aangetoond onmiddellijk na het principeakkoord met de EU, met de arrestatie van meer dan 50 pro-democratische figuren in Hong Kong onder de nationale veiligheidswet, opgelegd in een flagrante schending van de internationale overeenkomsten in het kader van de Chinees-Britse gezamenlijke verklaring.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/36-maatschappelijke-organisaties-roepen-op-tot-sterkere-waarborgen-van-de-mensenrechten-in-de-investeringsovereenkomst-tussen-de-eu-en-china/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

Zorgen over bouw in de UNESCO- beschermde Jokhang tempel in Lhasa

Jokhang Temple (Lhasa) - 2020 Alles wat u moet weten VOORDAT je ...

De International Campaign for Tibet maakt zich zorgen over berichten over bouw werkzaamheden in de door UNESC beschermde Jokhang-tempel in Lhasa, de hoofdstad van Tibet.

Volgens een rapport van de in Peking gevestigde Tibetaanse schrijver Woeser op Radio Free Asia op 5 mei 2020 zijn de Chinese autoriteiten begonnen met de bouw van twee stalen paviljoens op het plein voor de heiligste tempel van Tibet. De paviljoens lijken te voldoen aan een Chinese bouwstijl die niet past bij de traditionele Tibetaanse architectuur.

Toen de Chinese staatsmedia op 7 mei 2020 berichtten over een investering in de “bescherming” van de site, gaven ze geen gedetailleerde informatie over de omvang en de omvang van de uit te voeren constructie.

Hoewel de Jokhang-tempel momenteel niet toegankelijk is voor het publiek, werd de constructie zichtbaar toen het omlooppad rond de tempel op 28 april na sluiting werd geopend voor het publiek vanwege de uitbraak van het coronavirus.

ICT heeft het UNESCO Werelderfgoedcentrum in Parijs verzocht om details over de bouwplaats beschikbaar te stellen en of het de door UNESCO beschermde ‘Outstanding Universal Value’ van de Jokhang-tempel beïnvloedt.

ICT drong er verder bij het centrum op aan zulke belangrijke Tibetaanse culturele erfgoedsites als de Jokhang-tempel te beschermen tegen onaanvaardbare inmenging van de Chinese autoriteiten, met name gezien de staatsmediaberichten die investeringen in de site aankondigen.

Elke Tibetaan heeft het recht om te genieten van zijn of haar culturele erfgoed, dat moet worden beschermd zodat het aan toekomstige generaties kan worden doorgegeven om ervan te genieten, aldus ICT.

De Jokhang-tempel is een oude en unieke Tibetaanse tempel die eeuwenlang pelgrims uit heel Tibet en de Tibetaans-boeddhistische wereld aantrekt. De Jokhang-tempel is gebouwd in de 7e eeuw en heeft een opmerkelijke Tibetaanse architectuur.

Paviljoen over historische pijler

Gelegen net voor de 1.300 jaar oude Jokhang-tempel is de stenen pilaar waarop het keizerlijke Sino-Tibetaanse Verdrag van 821/23 na Christus is gegraveerd dat de grenzen van het Tibetaanse rijk en de Tang-dynastie China afbakende. Volgens ooggetuigenverslagen en fotografisch bewijs wordt een van de nieuwe paviljoens boven de stenen pilaar gebouwd.

Gezien het historische belang van de Jokhang-tempel, heeft UNESCO bij het plaatsen van Lhasa’s Potala-paleis op de Werelderfgoedlijst in 1994 aanbevolen om de reikwijdte uit te breiden tot de Jokhang-tempel. Uiteindelijk keurde het UNESCO-werelderfgoedcomité in 2000 de opname van het Jokhang-tempelklooster goed als onderdeel van het “Historisch Ensemble van het Potala-paleis, Lhasa”.

Er bestaat ook ernstige bezorgdheid over het niveau van Tibetaans overleg en deelname aan het instandhoudingsproces. Het ‘Barkhor Conservation Plan’ uit 1992 is ontwikkeld door de Chinese regering, die alleen nominaal de Tibetaanse experts en inwoners van Lhasa heeft geraadpleegd.

Studies van een architect en erfgoedadviseur tussen 1994 en 2005 hebben ook uitgewezen dat het meeste erfgoedbehoud van belangrijke erfgoederen (waaronder het Potala-paleis, de Jokhang-tempel en de Norbulingka- en Sakya-kloosters) werd uitgevoerd door niet-Tibetanen.

Na een brand in de Jokhang-tempel in 2018 hebben het Werelderfgoedcentrum van UNESCO en zijn adviesorgaan in april 2019 een gezamenlijke reactieve monitoringmissie naar de tempel uitgevoerd. Een rapport is tot op heden niet openbaar gemaakt.

UNESCO-regels vereisen dat verdragspartijen op verzoek rapporten over de “staat van instandhouding” van werelderfgoedsites indienen. Tijdens de 42e zitting van het UNESCO-werelderfgoedcomité in 2018 werd een dergelijk verzoek ingediend bij de Chinese regering over het historische ensemble van het Potala-paleis, waaronder de Jokhang.

Na presentaties aan UNESCO over het ontbreken van openbare rapportage, werd op 28 januari 2020 een samenvatting van twee pagina’s van het Chinese “staat van instandhouding” -rapport online gepubliceerd. Het volledige rapport is niet beschikbaar gesteld.

ICT is bezorgd over het duidelijke gebrek aan transparantie rondom de Jokhang-tempel, zowel van UNESCO als de Chinese autoriteiten, en bekritiseerde het gebrek aan gedetailleerde rapportage als “onaanvaardbaar” gezien het belang van de Jokhang-tempel.

In de beschrijving van het Historisch Ensemble van het Potala-paleis in Lhasa stelt UNESCO: “De schoonheid en originaliteit van de architectuur van deze drie locaties [Potala-paleis, Jokhang-tempel en Norbulingka], hun rijke versiering en harmonieuze integratie in een opvallend landschap, voegen toe hun historische en religieuze interesse. ‘

Een Tibetaan uit Lhasa, die nu in ballingschap leeft, vertelde ICT: „Ik ben opgegroeid op een plek in de buurt van de Jokhang en heb mijn jeugd regelmatig bezocht. Kijkend naar de foto’s van de paviljoens, lijken ze erop gericht toeristische attracties te zijn en de aandacht van de internationale bezoekers af te leiden van de inhoud van de Chinees-Tibetaanse verdragspilaar. Gezien het feit dat dergelijke paviljoens deel uitmaken van de oude Chinese cultuur, zou het hebben van een van deze over de verdragspijler kunnen zijn om bezoekers een indruk te geven dat Tibet sinds de oudheid deel uitmaakt van China. ”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/zorgen-over-bouw-in-de-unesco-beschermde-jokhang-tempel-in-lhasa/

Dit is toch echt emotioneel dat de Chinese overheid zo een pracht van een tempel te niet doen. Heel de schoonheid en architectuur van Tibet gaat ten onder. 

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

STORY OF TIBET

Logo International Campaign for Tibet

Special Event: ‘Story of Tibet’

Beste Bruno,

Kom jij ook naar het ICT Special Event: ‘Story of Tibet’ op zondag 29 september aanstaande? Op dit Special Event leer je Tibet beter kennen door film screenings en gesprekken met hedendaagse Tibetaanse filmmakers. ‘Story of Tibet’ is onderdeel van het Buddhist Film Festival, in samenwerking met International Campaign for Tibet en vindt plaats in het Eye Amsterdam.

Tibetaanse filmmakers Ritu Sarin, Tenzin Sonam en Tenzin Phuntsog vertonen hun nieuwste films: ‘The Sweet Requiem’ en ‘Rituals of Resistance’.
Programma ‘Story of Tibet’:

14.00-14.30  In gesprek met drie filmmakers: 
Ritu Sarin en Tenzing Sonam reflecteren met hun films en artistieke werk op vraagstukken van verbanning, identiteit, cultuur en nationalisme waarmee het Tibetaanse volk geconfronteerd wordt. Zij zullen hun filminstallatie ‘Shadow Circus’ en hun award-winnende film ​​’The Sweet Requiem’ toelichten.
Tenzin Phuntsog, oprichter van het Tibet Film Archive, zal spreken over zijn werk voor het behoud van zeldzame archieffilms van Tibet en zijn film ‘Ritual of Resistance.’

Zaal: Cinema 1

14.30-16.00  Film: The Sweet Requiem, met Q&A
Zaal: Cinema 1

17:00-18.15  Film: Ritual of Resistance, met Q&A
Zaal: Cinema 2

Wil je het ICT Special Event: Story of Tibet bijwonen? 
Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. Je kunt direct kaarten bestellen op de website van Eye Amsterdam: www.bffe.eu/special-event-story-of-tibet.Graag tot 29 September!

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet

Dit kreeg ik privé.

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Mondelinge verklaring van Tibet International Campaign for Tibet tijdens de 96e VN CERD sessie in Genève op 7 augustus 2018

Discriminatie in Tibet

Tibetanen worden in hun eigen land door hun Chinese bezetters systematisch gediscrimineerd.

Hierna volgt de verklaring van International Campaign for Tibet in de VN-commissie voor de Eliminatie van Raciale Discriminatie (CERD) in Genève, zoals die op 7 augustus 2018 door ICT Germany Executive Director Kai Müller werd afgegeven.

Tijdens deze op 6 augustus begonnen CERD-sessie zal op 10 augustus 2018 China’s Landenrapport worden beoordeeld. ICT heeft bij de CERD een rapport ingediend over het Chinese beleid ten aanzien van Tibetanen.

International Campaign for Tibet wil de aandacht vestigen op het discriminerende beleid, regelgeving en maatregelen, alsmede op de discriminerende publieke propaganda en berichtgeving over Tibetanen in de Volksrepubliek China.

Tibetanen kunnen hun religie niet vrijelijk beoefenen en ook kunnen zij hun cultuur en taal niet op een zinvolle manier beschermen. In plaats daarvan lijden ze onder repressieve wetgeving, die elke uitdrukking van hun identiteit beschouwt als extremistisch en zelfs terroristisch.

Kai Müller CERD 2018

ICT Duitsland Executive Director Kai Müller voor de VN-ingang in Genève met een kopie van ons rapport aan CERD over China’s discriminerende beleid in Tibet.

Officiële Chinese propaganda verspreidt denigrerende en racistische verhalen over Tibetanen onder Chinese burgers, met name sinds de tijd van wijdverspreide – en grotendeels vreedzame – protesten in Tibet in 2008. In dit verband valt ook de introductie van de zogenaamde “Lijfeigenen Emancipatiedag” in 2009.

Tibetanen worden vaak geslagen, gearresteerd en gemarteld, omdat ze proberen hun geloof te belijden, voor hun rechten op te komen of hun loyaliteit te tonen aan de Dalai Lama, hun spirituele leider. Onlangs werd het Tibetaanse schoolkinderen verboden tijdens hun vakantie deel te nemen aan religieuze activiteiten. Tibetanen worden, in tegenstelling Chinezen, stelselmatig paspoorten om naar het buitenland te reizen geweigerd.

Zelfs binnen Tibet krijgen Tibetanen te maken met bewegingsbeperkingen. Zoals uit ons onderzoek in Chinese sociale media naar voren is gekomen, zijn Han Chinezen, wanneer ze Tibet als toerist bezoeken, vaak geschokt door de omvang van de repressie door hun eigen regering.

Chinese autoriteiten moeten hun ‘verzinsels’ over de ‘achterlijkheid’ van Tibetanen beëindigen en een visie op de Tibetaanse cultuur gaan promoten, die Tibetanen niet tot folklore reduceert, noch valselijk waanbeelden over de superioriteit van de Chinese cultuur de wereld instuurt.

Tibetanen zouden hun eigen zaken vanaf de basis moeten kunnen besturen. Wetten en beleid, die de Tibetaanse manier van leven criminaliseren, controle uitoefenen en toezicht houden op religieuze beoefenaars en Tibetaanse nomaden en herders dwingen hun voorouderlijk land te verlaten, moeten stoppen. Onder deze zijn ook religieuze maatregelen en wetten, die zogenaamd terrorisme bestrijden, maar in werkelijkheid slechts gewone Tibetanen onderdrukken. Opmerkelijk is dat het Tibetanen, in tegenstelling tot Chinese burgers, verboden is om verenigingen te vormen, bijvoorbeeld inzake milieuaangelegenheden.

We betreuren de detentie van Tibetanen, zoals Tashi Wangchuk, die onlangs tot vijf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, nadat hij opgekomen was voor Tibetaanse taalrechten, en Karma Samdrup, een Tibetaanse milieuactivist, die door de politie werd gemarteld en 15 jaar gevangenisstraf kreeg opgelegd. Een ander onopgelost geval van willekeurige detentie en gedwongen verdwijning is het lot van de 11e Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, die niet meer in het openbaar is verschenen, sinds hij twee decennia geleden door de Chinese overheid op zesjarige leeftijd werd ontvoerd.

We dringen er bij de commissie op aan China verantwoordelijk te houden voor de vele schendingen van rechten, die zich vooral richten op kwetsbare groepen zoals Tibetanen en anderen, en op die manier de naleving van internationale en universele rechten te handhaven, die niet mogen verwateren of worden ondermijnd.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/augustus/mondelinge-verklaring-van-tibet-international-campaign-for-tibet-tijdens-de-96e-vn-cerd-sessie-in-geneve-op-7-augustus-2018/

Nieuw ICT rapport onthult China’s Strategieën om Toegang tot Tibet als Wapen in te zetten

Access Denied: China’s gedwongen isolement van Tibet en het basisprincipe van wederkerigheid

Een nieuw rapport van de International Campaign for Tibet roept op tot een meer robuuste internationale benadering van Tibet, gebaseerd op het principe van wederkerigheid en het opkomende besef, dat China’s toenemende autoritaire invloed onder Xi Jinping zich tot buiten de landsgrenzen van de Volksrepubliek China heeft uitgebreid. Deze invloed dreigt onze democratieën te ondermijnen en ingrijpend te veranderen op manieren, die een ernstige bedreiging vormen voor onze gezamenlijke toekomst.

China presenteert Tibet als open voor de wereld en vertelt buitenlandse overheden en journalisten, dat zij ’s werelds hoogste en grootste plateau zelf moet gaan zien. Maar, in strijd met de gebruikelijke diplomatieke praktijk tussen landen en internationale organisaties, zijn de afgelopen jaren verzoeken van regeringen om Tibet te bezoeken geweigerd en journalisten, die rapporteren over Tibet worden bedreigd, vastgezet en of de Volksrepubliek China uitgezet. Terwijl Tibetanen zitten “opgesloten” binnen Tibet en internationale waarnemers worden buitengesloten, is er een toename in het aantal officiële naar het buitenland gestuurde Chinese delegaties om “de wereld het verhaal van Tibet in China te vertellen.”

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, zegt: “Chinese leiders proberen het volledige isolement van Tibet af te dwingen. Dit isolement wordt vaak omschreven als erger dan in Noord-Korea, waar ten minste sommige buitenlandse media zijn gevestigd. Onafhankelijke internationale waarnemers worden uit Tibet geweerd, of het wordt hen alleen onder strikt gecontroleerde omstandigheden toegestaan Tibet te bezoeken, terwijl een groot aantal delegaties van Chinese ambtenaren zonder enig obstakel westerse democratieën binnenreizen om hun propaganda te verspreiden.”

Nu de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap worstelt met economische en militaire opkomst van China op het wereldtoneel, ver buiten het Aziatische continent, kan er een sterkere argument naar voren worden gebracht het aandringen op eerbiediging van de mensenrechten en burgerrechten binnen de Volksrepubliek China, in lijn met de fundamentele Amerikaanse en internationale normen en veiligheidsbelangen.

Een door alle partijen gesteund wetsvoorstel in het Amerikaanse Congres, de ‘Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet’, zoekt wederkerigheid voor de burgers van de VS om Tibet te bezoeken, net zo als Chinezen vrijelijk toegang hebben tot de Verenigde Staten. Als Amerikaanse diplomaten en journalisten de toegang tot Tibet blijft worden ontzegd, dan zouden de voor de uitvoering van dat beleid verantwoordelijke Chinese ambtenaren uitgesloten moeten worden van het inreizen in de Verenigde Staten. Ondertussen hebben Europese leiders en parlementsleden wederkerigheid als een belangrijk principe in termen van hun bilaterale betrekkingen met China aangemerkt.

Tibet geopolitieke betekenis is van dien aard, dat het een meer prominente plaats in het bewustzijn van de wereld verdient. Het is de taak van onze regeringen en de internationale gemeenschap om te beginnen met het aandringen op het diplomatieke principe van wederkerigheid in hun betrekkingen met de Volksrepubliek China om op die manier de asymmetrisch autoritaire invloed van China aan te pakken, niet alleen in Tibet en China, maar ook in onze eigen samenleving.

International Campaign for Tibet rapporteert:

  • Bijna drie keer het aantal van de door de partij georganiseerde delegaties hebben in de afgelopen tien jaar vrije toegang tot de westerse landen gekregen in verhouding tot het aantal vertegenwoordigers van de westerse regeringen, die het werd toegestaan om Tibet te bezoeken. Dit is een integraal onderdeel van China’s strategische informatiebeleid, bedoeld om in de westerse landen de perceptie over Tibet en de Dalai Lama bij de betrokken doelgroepen te manipuleren en beïnvloeden.
  • Buitenlandse journalisten wordt bijna zonder uitzondering de toegang tot Tibet geweigerd, anders dan in het kader van strikt gecontroleerde officiële bezoeken. Daarnaast kunnen ze China uitgezet worden louter en alleen door vragen of kritiek op het beleid van de Partij over standpunten, die de Partij als “gevoelige kwesties” beschouwt . Daarentegen zijn er in de hoofdsteden van de wereld aanzienlijke aantallen Chinese journalisten van door de Communistische Partij-gecontroleerde media actief, die zich bezighouden met het verspreiden van propaganda in onze eigen taal, zonder dat ze iets in de weg gelegd wordt.
  • China’s propaganda inspanningen om zowel binnen als buiten Tibet het ‘verhaal van Tibet’ te controleren, die ze zelf omschrijven als een “nieuw historisch perspectief”, zijn geïntensiveerd en zullen in 2018 door de partij worden uitgebreid.
  • In een niet eerder voorgekomen ontwikkeling vormen zowel het Chinese binnenlandse massatoerisme in heel Tibet, naast de ongebreidelde macht van het veiligheidsapparaat, de meest wijdverspreide politieke repressie in een generatie. Terwijl de Chinese toeristen steeds vrijer zijn om te komen en gaan op het plateau, meestal in groepen en onder begeleiding van door de staat opgeleide gidsen, worden Tibetanen zelf in Tibet geconfronteerd met ingrijpende beperkingen in hun bewegingsvrijheid en in de communicatie met de buitenwereld.

International Campaign for Tibet’s rapport, ‘Access Denied: China’s gedwongen isolement van Tibet, en het argument voor wederkerigheid’, gepubliceerd op 9 mei 2018, is hier beschikbaar (in het Engels):

ACCESS DENIED: CHINA’S ENFORCED ISOLATION OF TIBET, AND THE CASE FOR RECIPROCITY

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/mei/nieuw-ict-rapport-onthult-chinas-strategieen-om-toegang-tot-tibet-als-wapen-in-te-zetten/

China ze doen zich mooier voor dan ze zijn. Want Tibet is nog altijd een gevangenis ook om er binnen te komen.

Afbeeldingsresultaat voor tibet

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

International Campaign for Tibet – viering 30 jaar in dienst van het Tibetaanse volk in Amerikaanse Congres

Groepsfoto ICT's 30ste verjaardag viering in het Amerikaanse Congres

Enkele van de sprekers en aanwezigen op ICT’s 30ste verjaardag viering in het Amerikaanse Congres op 6 maart 2018.

Op 6 maart 2018 markeerde een speciale gebeurtenis in het Amerikaanse Congres International Campaign for Tibet’s 30 jaar van belangenbehartiging voor het Tibetaanse volk. Congresleden en hun stafleden, ambtenaren van het State Department, leden van de NGO-gemeenschap, Tibetaanse Amerikanen, en Tibet supporters, die in de stad waren ter gelegenheid van de Tibet Lobby Dag waren aanwezig bij het evenement.

De leider van Democratische partij, Nancy Pelosi, en de volksvertegenwoordigers James P. McGovern (D-MA) en Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), de vertegenwoordiger  van het Bureau van Tibet Ngodup Tsering, ICT Bestuurslid Kasur Tempa Tsering, de voormalige politieke gevangene Ngawang Sangdrol en ICT bestuursvoorzitter Richard Gere verzorgden een toespraak.

In maart 1988 werd International Campaign for Tibet in Washington, DC opgericht om het Tibetaanse volk en de visie van ZH de Dalai Lama voor een vreedzame oplossing van het Tibetaanse conflict te ondersteunen. Sprekers en deelnemers gebruikten het evenement als een gelegenheid om hun waardering en steun te betuigen voor de trouwe toewijding en steun, die het volk van Tibet en de Dalai Lama hebben ontvangen door de bevlogenheid en inzet van de leden van het Congres, de opeenvolgende Amerikaanse regeringen en vrienden van over de hele wereld.

ICT Vice President Bhuchung K. Tsering heette iedereen van harte welkom namens voorzitter Matteo Mecacci, die zelf verhinderd was en sprak de aanwezigen als volgt toe. Toen ICT 30 jaar geleden werd opgericht, had de regering van de Verenigde Staten geen constructief en coherent beleid ten opzichte van Tibet of de Dalai Lama. Dertig jaar later, door de steun van vooraanstaande politieke leiders van beide partijen, is de Verenigde Staten gecommitteerd om via de Tibetaanse Beleidswet uit 2002 beleids- en programmatische steun aan het Tibetaanse volk te verstrekken.

Vandaag de dag, ongeacht welke partij aan de macht is, is het vast beleid van de Verenigde Staten om de verschillende onderdelen van het erfgoed van het Tibetaanse volk te beschermen en steun te verlenen voor een oplossing van de Tibetaanse kwestie door middel van onderhandelingen tussen de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers en de Chinese regering.

In zijn toespraak refereerde de Vice President ook naar voormalige Tibetaanse leiders als Tenzin Tethong en Lodi Gyari, die niet alleen de vertegenwoordigers van de Dalai Lama’s waren, maar ook leiding gaven aan ICT en werkten om haar doelstellingen te vervullen. Hij vermeldde ook een aantal leden van de huidige directie van ICT evenals huidige en voormalige medewerkers, die aanwezig waren.

Ook introduceerde de Vice President het nieuwe logo van ICT. Dit is onderdeel van het proces van modernisering van onze communicatie platforms en het uitbouwen van onze online outreach. Het nieuwe ICT-logo is een frisse en moderne variant op de huidige vlam en woordmerk. Het in New York gevestigde adviesbureau Opperman Weiss heeft ‘om niet’ haar kennis en ervaringen ingezet om dit logo te ontwikkelen, alsmede geholpen in het verder vastleggen van ICT’s merk en identiteit.

Tevens werd een speciale videoboodschap van Zijne Heiligheid de Dalai Lama werd getoond. In deze video sprak Zijne Heiligheid zijn “grote waardering” uit voor de 30 jaar waarin ICT “daadwerkelijke steun voor de Tibetaanse zaak” heeft gerealiseerd. Hij zei: “Ik heb altijd aangegeven, dat de supporter van de Tibetaanse zaak niet pro-Tibetaans is, maar eerder pro-rechtvaardigheid.”

Terwijl hij verder inging op het belang van de Tibetaanse cultuur en zijn inspanningen om een oplossing voor Tibet te vinden, die niet om onafhankelijkheid vraagt, riep de Dalai Lama op voor “nog meer actie en activiteiten in verschillende delen van de wereld”. Hij zei dat we in breder perspectief naar de Tibetaanse kwestie moeten kijken en voegde toe: “Ik denk dat we het bewustzijn omtrent de kwestie Tibet moeten vergroten, niet alleen de mensenrechtenkwestie, maar ook de cultuur.”

Congreslid Jim McGovern zei in zijn opmerkingen, dat hij in de missie van ICT geloofde en overtuigd was dat het Tibetaanse volk hun leven moet kunnen leven, zoals zij dat zelf willen. Daarnaast stelde hij dat dat de Dalai Lama in staat moet zijn om naar huis terug te keren, na bijna 60 jaar van ballingschap. “Hij heeft dat recht” zei hij.

Congreslid McGovern drong er bij Tibet supporters op aan om hun activisme te vernieuwen en zelfs een nog sterkere beweging op te bouwen. Hij zei dat we moeten zorgen dat de Chinese regering alert wordt en kennis neemt van de onze standpunten. De 30ste verjaardag zou een oproep moeten zijn de ‘Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet’ aan te nemen, nee te zeggen tegen de Chinese inspanningen om de reïncarnatie van de Dalai Lama naar zich toe te trekken, vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen veilig te bewerkstelligen en de Panchen Lama te bevrijden.

Het Congreslid zei ook dat de Global Magnitsky wet moet worden gebruikt om de Chinese ambtenaren te bestraffen en dit moet beginnen bij degenen, die verantwoordelijk zijn voor de dood van Tenzin Delek Rinpoche. Hij drong er bij Tibet supporters op aan om samen te werken met onze bondgenoten en parlementariërs over de hele wereld en om de zichtbaarheid van de Tibetaanse regering in ballingschap te vergroten. Hij zei, dat we tijd en energie moeten investeren om de Chinese overheid terug te laten keren naar de onderhandelingstafel en de Tibetaanse Chinese dialoog nieuw leven in te blazen. Hij merkte ook op dat we moeten aandringen, dat bedrijven die zaken doen in Tibet hun steentje bijdragen om de rechten van het Tibetaanse volk en alle mensen in China te beschermen.

Tot slot zei Congreslid Jim McGovern dat hij instemde met de Dalai Lama’s stelling dat deze beweging is niet zozeer pro-Tibet, maar eerder een pro-rechtvaardigheid is. Hij gaf aan dat het nu de tijd is om in actie te komen en zei dat we het ons niet kunnen veroorloven om nog eens 50 jaar te wachten. We moeten ons verenigen en nieuwe paden zoeken bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën.

Congreslid Ros-Lehtinen zei in haar opmerkingen dat ze had het voorrecht had gehad om met veel van de ICT medewerkers samen te werken. Ze herinnerde zich de tijd, dat ze zich samen met Congreslid Tom Lantos inzette voor de Congressional Gold Medal voor de Dalai Lama. Ze zei dat ze ook in andere initiatieven samenwerkt met ICT: bij HR 1872, de ‘Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet’. Door deze wet zullen Chinese ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor het niet toelaten van Amerikanen tot Tibet, geen visum krijgen voor de V.S.. Ze voegde eraan toe dat ze in contact stond met een aantal van haar collega’s en dat er “goede gemeenschappelijke grond” is om de wetgeving naar de volgende fase te brengen.

Congreslid Ros-Lehtinen sprak ook over haar nieuwe resolutie over Tibet en zei dat ze de werknemers van ICT wilde bedanken de hulp in het op de juiste manier opstellen hiervan. Ze introduceerde deze samen met Democratisch Congreslid Eliot Engel. Ze zei dat deze resolutie een brede schets is voor de weg voorwaarts voor het Amerikaanse beleid ten aanzien van Tibet. We gezien hoe Tibetaanse kwestie naar de periferie van ons buitenlands beleid is geduwd en dat is iets dat moet worden gecorrigeerd. Ze voegde eraan toe dat “met de steun van ICT we ons best doen om dit tij te keren. Dit moet centraal staan.”

Ros-Lehtinen verwees naar de Dalai Lama’s boodschap over dat de kwestie Tibet pro-rechtvaardigheid is en dit overeenkomstig in de Amerikaanse geest is. Ze zei dat haar resolutie de lange geschiedenis van sterke steun voor Tibet in het Congres gedetailleerd beschrijft en de prioriteiten voor de weg vooruit vastlegt. In de resolutie moet Beijing onder druk gezet worden om een dialoog met de Dalai Lama aan te gaan, die moet leiden tot een onderhandelde oplossing van de Tibetaanse kwestie.  Daarnaast wordt in de resolutie opgeroepen tot vrijlating van alle politieke en religieuze gevangenen in Tibet en voorziet de resolutie in de benoeming van een speciale coördinator voor Tibetaanse Vraagstukken op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Congreslid Ros-Lehtinen karakteriseerde het beleid van Peking niet alleen als immoreel en onrechtvaardig, maar ook als bedreigend voor de stabiliteit van een cruciaal terrein voor Amerikaans belang. Ze stelde: “Zolang als ik me kan herinneren, heeft ICT hier in het Congres de leiding genomen en de wereld getoond dat we zij aan zij staan met de bevolking van Tibet in hun strijd voor vrijheid.” Ze concludeerde met te zeggen dat onze inspanningen binnenkort vruchten dragen en dat we zullen hier terug zullen komen om het aanbreken van de langverwachte vrijheid voor de bevolking van Tibet te vieren, een viering van hun geschiedenis, cultuur en taal.

Vertegenwoordiger Ngodup Tsering bracht namens de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap zijn gelukwensen over aan ICT. Hij zei dat ICT al heel lang een anker voor Tibetaanse zaak is geweest en sprak zijn dank uit aan degenen, die ICT in het verleden van dienst zijn geweest en degenen, die ICT nu helpen, in het bijzonder voorzitter Richard Gere. In zijn adres aan Richard Gere zei vertegenwoordiger Tsering: “Je hebt onze strijd, jullie strijd gemaakt.

De Tibetaanse regering in ballingschap is vanuit het diepst van haar hart dankbaar voor je onvoorwaardelijke liefde en steun via je werk bij ICT. Tibet zal je nooit vergeten.” Terwijl hij de nieuwe uitdagingen van kant van China belichte, zei vertegenwoordiger Tsering, dat hij naar ICT keek en Tibetaanse supportgroepen om te komen met nieuwe ideeën om deze aan te pakken. Hij zei dat het Bureau van Tibet hierin hand in hand met hen zal werken. Ook bedankte hij de leiders uit het Congres voor alle inspiratie en ondersteuning, die ze hebben verstrekt aan het Tibetaanse volk.

ICT bestuurslid Tempa Tsering zei dat ICT een heel uitzonderlijke organisatie is en bedankte de vele mensen, die voor ICT hebben gewerkt en die ICT hebben geholpen. Hij zei dat het werk van ICT is nog niet af, omdat de kwestie Tibet nog niet is opgelost. In zijn omschrijving waarom mensen nu juist de Tibetaanse kwestie zouden moeten steunen, zei hij dat dit een kwestie van de geweldloosheid is, van waarheid en gerechtigheid, van de wereldwijde consequenties, zoals in het geval van het Tibetaanse milieu, en een kwestie met de strategische gevolgen voor de vrede, gelegen in het hart van Azië.

Voormalige politieke gevangene Ngawang Sangdrol ging tijdens haar toespraak in op haar ervaringen in gevangenschap door de Chinese autoriteiten en hoe de steun van de Verenigde Staten en anderen haar heeft geholpen. Over de ondersteuning door het Congres zei ze, dat Tibetanen in Tibet “Weten wat jullie doen voor Tibet, maar dit niet kunnen zeggen.” Ze voegde hieraan toe: “Ik dank u namens hen”. Zij sprak ook dat haar diepe waardering uit voor de steun van ICT voor haar zelf en voor ICT’s werk over Tibet.

Ngawang Sangdrol concludeerde: “Ik woon nu in een vrij land, maar elke dag maak ik me zorgen over de talloze Tibetanen, die vandaag de dag nog steeds lijden. Om deze reden ben ik hier vandaag om uw hulp en steun te vragen om China onder druk te zetten om Tibetaanse politieke gevangenen vrij te laten.” Daarnaast drong ze aan op meer druk op de Chinese regering en resultaatgerichte steun voor de middenweg benadering van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.”

Democratische leider Nancy Pelosi opende haar toesprak met te zeggen, dat de Tibetaanse kwestie een tweeledige probleem voor de Verenigde Staten is geweest. Verwijzend naar de Tibetanen, die gevangen zitten, zei ze dat ze zeker wilde stellen dat deze mensen weten dat we ze nooit zullen vergeten. Ze zei dat deze politieke gevangenen een prioriteit zijn voor haar en andere Tibet supporters. Ze voegde hieraan toe, dat we willen dat de Chinese regering weet dat we de Tibetanen niet zijn vergeten.”

Ze beschreven ook haar reis naar India en Tibet, waarbij ze de leiding had over een niet partijgebonden delegatie van het Congres. Terwijl ze de kern van de Tibetaanse kwestie naar voren bracht, zei ze, dat toen de Chinese ambtenaren haar vertelden over hoe de Chinese regering het dak van de tempels hadden verguld, ze zei dat ze niet geïnteresseerd in vergulde tempels, maar dat ze daar in plaats geïnteresseerd waar de Chinezen de hoofden van Tibetaanse kinderen mee vol stoppen. Ze zei dat het probleem was dat de Chinese autoriteiten hen verhinderden om hun taal, cultuur, religie te leren en wat het betekent om Tibetaans te zijn.

Democratische leider Pelosi verwees tot slot naar de ‘Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet’ als een initiatief waarmee we de Tibetaanse kwestie onder de aandacht kunnen brengen.

Richard Gere 30 jaar ICT at US Congress

ICT-voorzitter Richard Gere spreekt op de bijeenkomst ter gelegenheid van ICT’s 30e verjaardag in het Amerikaanse Congres op 6 maart 2018.

De laatste spreker was ICT-voorzitter Richard Gere, die naar de Tibetaanse zaak verwees als “een familiebedrijf”. Hij zei dat de inzet geen geldelijk gewin is, maar, zoals de Dalai Lama aangeeft, dat het gaat om rechtvaardigheid, mededogen en liefde. Gere zei dat het gaat over mensen, die de waarheid te vertellen. Hij zei dat de Tibetaanse kwestie ons kan leren, hoe om te gaan met elkaar en elkaar te omarmen.

Onder verwijzing naar zijn ontmoeting met de Tibetanen, de start van Tibet House, zijn eigen stichting en zijn betrokkenheid met ICT, zei hij dat deze activiteiten een persoonlijk voorrecht voor hem zijn geweest. Hij beschreef de aanwezigen als “lastposten”, die werken voor het welzijn van het Tibetaanse volk.

Richard Gere prees de leiders van het Congres voor hun niet aflatende steun. Hij benadrukte hoeveel Tibetanen de Democratische leider Nancy Pelosi respecteren en hij bracht een incident in januari in herinnering, toen hij een Tibetaan in Bodh Gaya ontmoette. Deze persoon sprak geen Engels, en droeg een khata (een Tibetaanse begroetings sjaal) en sprak uitgebreid met een vertaler. Toen Richard zijn collega vroeg, wat deze persoon zei, was de vertaling: “Ik wilde u een khata geven, want ik begrijp dat u Nancy Pelosi kent.”

Richard Gere verwees naar de videoboodschap van de Dalai Lama en zei dat het een ongelooflijke kans was om de Dalai Lama te ontmoeten. Hij zei dat wanneer de Congressional Gold Medal werd uitgereikt aan de Dalai Lama, het een transcendent moment was. Het was niet alleen spiritueel, het was voor hem een herdefinitie wat het is om een Amerikaan te zijn. Toen hij luisterde naar de president, de leiders in het Congres, en de ‘First Lady’, die spraken tijdens op de Gold Medal uitreiking, kon hij niet uitmaken, wie een Democraat of een Republikein was. Hij zei dat ze allemaal in de hoogst mogelijke termen en vanuit hun hart spraken.

Hij herinnerde zich dat hij na afloop van het evenement het gevoel had te begrijpen wat onze voorvaderen bedoeld hadden. Tenslotte zei Gere dat de notie dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten “echt radicaal” is. Hij sloot met die gedachte af en bedankte iedereen voor de gezamenlijke weg samen over de afgelopen 30 jaar.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/maart/international-campaign-for-tibet-30-jaar-in-dienst-van-het-tibetaanse-volk/

‘China is geen normale partner’ campagne groot succes!

Overhandiging petitie ministerie Buitenlandse Zaken

ICT Europe Executive Director overhandigt petitie voor minister Zijlstra bij ministerie Buitenlandse Zaken.

Tsering Jampa, directeur van International Campaign for Tibet, bood voorafgaand aan het werkbezoek aan China van minister Zijlstra en koning Willem-Alexander, de petitie met ruim 10.000 handtekeningen aan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zowel de media als de Tweede Kamerleden hebben aandacht besteed aan onze oproep aan de minister en de koning om Tibet te bespreken met hun Chinese gesprekspartners.

Op 7 februari bracht koning Willem-Alexander samen met minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken een werkbezoek aan China. Het bezoek ging voor een groot gedeelte over de onderlinge handelsrelatie. International Campaign for Tibet heeft gebruik gemaakt van deze gelegenheid om uit te leggen dat China helemaal geen gewone handelspartner is. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de Chinese behandeling van politieke gevangenen in Tibet.

ICT heeft een open brief aan de koning gestuurd en deze gepubliceerd in de Volkskrant op 7 februari. Bovendien riepen we minister Zijlstra in een petitie op om handelsbelangen niet boven mensenrechten te stellen.

BRON: https://www.savetibet.nl/#

Uitnodiging: ontmoet leden van het Tibetaanse parlement

Wat is geweldloosheid voor Tibetanen?
Kom en praat mee!

Save Tibet !

Op uitnodiging van International Campaign for Tibet maken vier leden van het Tibetaanse parlement in ballingschap dit najaar een tour door Europa. Tijdens deze reis vragen ze aandacht voor de huidige situatie in Tibet. Van 24 tot 30 november brengen zij ook een bezoek aan Nederland.

Ondanks de brute onderdrukking door China heeft het Tibetaanse volk het pad van geweldloosheid en dialoog gekozen. Al meer dan 30 jaar proberen de Dalai Lama en de Tibetanen door een ‘Middenweg benadering’ een voor zowel China als Tibet vreedzame oplossing te vinden.

Te vaak echter blijven volken zoals de Tibetanen, en groepen die op geweldloze wijze hun conflicten proberen op te lossen, in de kou staan. De Tibetaanse delegatie wil de ervaringen van, en uitdagingen voor het Tibetaanse volk in dit opzicht met ons delen en tevens met jou van gedachten wisselen over hoe wij geweldloosheid een belangrijkere plaats in onze wereld kunnen geven.

Het is een bijzonder voorrecht voor mij om je uit te nodigen voor een speciale ontmoeting met hun op zaterdag 25 november in de Rode Hoed te Amsterdam.

Meld je hier aan.

Wij hopen dat je in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn, zodat zij jou persoonlijk kunnen ontmoeten en bedanken voor je steun voor het Tibetaanse volk.

Locatie:
De ontmoeting zal plaatsvinden op 25 november van 15.00-17.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam.

Programma:
14.30 uur                     inloop
15.00 uur                     start programma
16.30 uur                     filmvertoning
17.00 uur                     receptie

Aanmelden:

Wij verzoeken je vriendelijk om je vóór 20 november op te geven via www.savetibet.nl/uitnodiging-rode-hoed.
Voor vragen kun je contact met ons opnemen via tel.: 020-3308265 of e-mail: icteurope@savetibet.nl.

Wij kijken uit naar je komst.
Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa,
Executive Director

BRON: https://www.savetibet.nl/#

Viering International Non-Violence day en verjaardag van Mahatma Gandhi

Executive Director International Campaign for Tibet, Tsering Jampa, en Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij UNESCO, de heer Lionel Veer na afloop van de International Non Violence Day.

Vanochtend, maandag 2 oktober, vond in het Vredespaleis in Den Haag een speciaal door de Stichting Standbeeld Mahatma Gandhi georganiseerd programma plaats in verband met de viering van International Non-Violence day en de verjaardag van Mahatma Gandhi.

In solidariteit met het gedachtengoed van Gandhi was International Campaign for Tibet aanwezig op deze bijeenkomst. Non-violence is een centraal uitgangspunt voor de strijd van Tibetanen en hun supporters wereldwijd tegen de brute Chinese overheersing in Tibet. De heer Lionel Veer, voormalige Mensenrechtenambassadeur van Nederland, was gastspreker en hij benadrukte de relevantie van geweldloosheid als strategie voor politieke verandering.

ICT maakte van de gelegenheid gebruik om de heer Lionel Veer, die nu Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij UNESCO te Parijs is, ICT’s onlangs verschenen rapport ‘Nomad’s in Nomansland’ te overhandigen. Afgelopen juni heeft ICT intensief campagne gevoerd bij UNESCO om op te komen voor de belangen van in Hoh Xil levende Nomaden tijdens de recente toekenning van dat gebied als UNESCO Werelderfgoed.

BRON: https://www.savetibet.nl/#

ICT wijst op China’s Repressieve beleid en ‘Veiligheid–Architectuur’ in Tibet tijdens VN-Mensenrechtenraad Sessie

Melanie

ICT Mélanie Blondelle legt verklaring af bij de Mensenrechtenraad van de VN namens de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR).

Tijdens de op dit moment plaatsvindende zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève wees International Campaign for Tibet (ICT) nogmaals op de kwestie van het repressieve beleid van China in Tibet. Bij een ‘side event’ georganiseerd door de Vereniging voor Bedreigde Volkeren, stelde, directeur Kai Müller van ICT Duitsland, die ook ICT’s VN Advocacy Team leidt, dat de Chinese “beveiligingsarchitectuur” in Tibet niet tot vrede of stabiliteit leidt. In zijn op 20 juni gegeven toespraak belichtte Müller het beleid en de wet- en regelgeving, alsmede de regionale en lokale maatregelen, die resulteren in een klimaat van onderdrukking en angst in Tibet, en die in strijd zijn met internationale mensenrechtenwetgeving.

Het evenement werd gemodereerd door Ngodup Dorjee, vertegenwoordiger van de Dalai Lama in Genève. Tienchi Martin-Liao, voorzitter van de onafhankelijke Chinese PEN, was een van de panelleden. Eerder op 17 juni tijdens de zitting van de Mensenrechtenraad had ICT een mondelinge verklaring afgelegd namens de Helsinki Stichting voor de Rechten van de Mens (zie tekst hieronder). De verklaring werd afgelegd door Mélanie Blondelle, Policy en Advocacy Officer van het kantoor van ICT in Brussel en was een antwoord op het rapport van de Speciale Rapporteur van de VN voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, David Kaye.

De verklaring richtte zich op de risico’s waarmee Tibetanen worden geconfronteerd bij het uiten van hun standpunten in een steeds repressiever klimaat (waaronder de nieuwe nadruk op “anti-terrorisme” en “stabiliteit behoud” maatregelen), waarin bijna elke uiting van de Tibetaanse identiteit of cultuur door de autoriteiten kan worden gekenmerkt als “separtistisch” en daarom “crimineel”. Daarnaast richtte de verklaring zich op de onderdrukking van een golf van vreedzame solo demonstraties in het gebied van Ngaba (Tibetaanse regio in de provincie Sichuan).

De verklaring herhaalde ook de bezorgdheid van de Verenigde Staten eerder in het debat over de onlangs goedgekeurde Chinese wet op de bestrijding van terrorisme, die “terrorisme” op een hoop gooit met een ongedefinieerde religieus “extremisme”, hetgeen ruimte geeft voor het strafbaar stellen van bijna elk vreedzame uiting van Tibetaanse identiteit, niet-gewelddadige afwijkende meningen of kritiek op het etnische of religieuze beleid, en het risico met zich meedraagt van verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting in Tibet.

“We roepen de Raad voor de mensenrechten, waarvan de Volksrepubliek China lid is, op om te zorgen dat al diegenen, die louter en alleen gevangenen zitten op grond van het uitoefenen van hun recht op vrijheid van mening en meningsuiting en er bij China op aan te dringen om onafhankelijke waarnemers toe te laten tot Tibet om de omvang van de schendingen van vrijheid van meningsuiting ter plekke te verifiëren”, zei Blondelle.

 

 


Tekst van de verklaring van ICT Policy en Advocacy Officer Mélanie Blondelle,

ALGEMENE VERGADERING

Mensenrechtenraad

Tweëendertisgste sessie

16 juni 2016

punt 3: interactieve dialoog – Verslag van de Speciale Rapporteur voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting

Verklaring van Mélanie Blondelle afgegeven namens de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Mijnheer de President,

Wij willen de speciale rapporteur de heer David Kaye bedanken voor zijn rapport.

In de afgelopen maanden heeft een aanscherping van de repressie in Tibet plaatsgevonden, waarbij een nieuwe nadruk op “anti-terrorisme” en maatregelen voor “stabiliteit onderhoud”, een nog gevaarlijker politiek klimaat hebben gecreëerd voor Tibetanen bij het uiten van hun mening.

Als gevolg hiervan betaalt een nieuwe generatie Tibetanen een hoge prijs voor hun recht op vrijheid van meningsuiting, in politieke omstandigheden waarin bijna iedere uiting van de Tibetaanse identiteit of cultuur, ongeacht hoe mild ook, door de autoriteiten kan worden gebrandmerkt als “separatistisch” en daarom “crimineel”.

Een van hen is de populaire blogger Druklo, meer algemeen bekend onder zijn pseudoniem Shokjang, die op 17 februari 2016 tot drie jaar gevangenis werd veroordeeld [1]. Details over de aanklacht zijn niet bekend, maar in de dagen voorafgaand aan zijn arrestatie had hij in een blogpost geschreven over een intensieve opbouw van de Chinese veiligheidstroepen in het gebied van Rebkong (Chinees: Tongren), Qinghai.

In de provinciestad Ngaba in de provincie Sichuan, een van de meest onderdrukte gebieden van Tibet, wordt een golf van vreedzame solo protesten ernstig onderdrukt [2]. Tibetanen, die afzonderlijke niet-gewelddadige demonstraties hebben gehouden, waarin zij opriepen voor de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet en vrijheid voor Tibet, zijn aangehouden, en krijgen te maken met ernstige marteling in de gevangenis en zien een een gevangenis straf van tussen de twee en vier jaar tegemoet.

De onlangs aangenomen Chinese antiterreur wet gooit “terrorisme” op een hoop met een verder niet gedefinieerd religieus “extremisme” hetgeen ruimte geeft voor het strafbaar stellen van bijna elk vreedzame uiting van Tibetaanse identiteit, niet-gewelddadige afwijkende meningen of kritiek op het etnische of religieuze beleid, en het risico met zich meedraagt van verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting in Tibet.

We doen een beroep op de Mensenrechtenraad, waarvan de Volksrepubliek China lis is, om te zorgen voor de vrijlating van alle gevangenen, die louter en alleen gevangen zitten op grond van het uitoefenen van hun recht op vrijheid van mening en meningsuiting, en bij China aan te dringen op toelating van onafhankelijke waarnemers tot Tibet om de omvang van de schendingen van de vrijheid van meningsuiting ter plekke te verifiëren.

Dank u, meneer de president

Voetnoten:

[1] Populaire en moedige Tibetaanse blogger veroordeeld tot drie jaar in de gevangenis, ICT, 19 februari 2016.

[2] Golf van vreedzame solo protesten in Ngaba: repressie en verdere beperkingen opgelegd, ICT, 28 september 2015.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/juni-2016/ict-wijst-op-chinas-repressieve-beleid-en-veiligheid-architectuur-in-tibet-tijdens-vn-mensenrechtenraad-sessie/

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀‼ || Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: