DE KRACHT VAN VERBINDING MET JE ZELF

De verbinding met je Zelf

De verbinding met jezelf is de meest belangrijke verbinding die we hebben. En zoals genoemd in voorgaand artikel is deze verbinding ook bepalend voor de verbindingen die we ‘buiten ons’ leggen. Maar in hoeverre zijn we ons werkelijk bewust van ons Zelf en de verbindingen die we met ons Zelf hebben?
Meer en meer verhogen de trillingen op aarde zich, waardoor we ons steeds bewuster worden van de Multidimensionaliteit die we zijn. We weten en voelen inmiddels dat we veel meer zijn dan onze aardse lichamen of persoonlijkheid. Velen zijn zich steeds bewuster aan het worden of al geworden van onze gevoelswereld, gedachtenwereld en energetische innerlijke wereld. Dit zijn de 3-dimensionale en 4–dimensionale velden van ons bewustzijn.
Sommigen echter weten en voelen ook de hogere dimensielagen, voorbij de 3D en 4D, en staan met zichzelf in contact en ook met 5D of hogere bewustzijnsvelden. Dat wat we onze Hoger Zelven of Lichtlichamen noemen. En misschien zelfs nog met veel ‘hogere’ realiteiten die uiteindelijk allemaal behoren bij ons als Goddelijk Wezen in manifestatie.
Oké, je hebt daar dan een stuk bewustwording op, dat je niet alleen je lijf en persoonlijkheid bent, maar dat je ‘groter’ bent, meer bent dan dat. Maar ligt daar dan ook een vorm van bewustzijn op in hoeverre je verbonden bent met al deze lagen? In hoeverre deze hun eigen regisseur zijn, of heb jij als bewuste Ziel de leiding in handen?

Oude lagen en patronen

Omdat we steeds dieper ontwaken in ons bewustzijn worden steeds meer lagen blootgelegd waarvan we lange tijd afgescheiden zijn geweest, of in elk geval geen bewustzijn op hadden liggen. Dat betekent dat deze lagen en velden vaak op 3D en 4D niveau geheel eigen structuren hebben ontwikkeld (vaak overleving of afweermechanismen) om ons staande te houden in de wereld.
Deze velden of lagen van ons Zelf zijn veelal beschadigd en gekleurd en bevatten vele gekleurde zienswijzen, meestal resonerend met pijn, oordelen, oude ervaringen of oude overtuigingen. Niet gerelateerd aan ons steeds verder uitbreidend bewustzijn waarin een veel grotere realiteit van bewustzijn zichtbaar en voelbaar wordt. Dat betekent dat de lagen van bewustzijn die wakker worden vele oude paradigma’s, zienswijzen en ervaringen bevatten die we in een hokje gestopt hebben en gelabeld als pijnlijk, eenzaam, onveilig, etc.
Ook bevatten dergelijke lagen vele oude strategieën van verweer, armoedebewustzijn, afweer, overleven, strijden, reageren en handelen vanuit pijn of gebrek aan overzicht, patronen in ons zelf en met de buitenwereld die resoneren op afgescheidenheid in plaats van Eenheid. En daarmee bevatten ze dus ook een oude manier van verbinding: verbinding vanuit onbewustzijn, resonerend op pijn, littekens en wonden die ergens in je onbewustzijn opgeslagen liggen als alarmerende herinneringen.
Zodra ons bewustzijn zich verder opent en we ons steeds meer bewust worden wat er onder de oppervlakte in ons leeft, komen meer en meer van deze oude patronen naar de voorgrond. Patronen allereerst in onszelf die uitermate beperkend kunnen werken naar ons zelf toe, maar ook naar onze verbindingen in de buitenwereld. Hoeveel patronen en structuren zie je niet die je samen met partner of familie hebt neergezet vanuit onbewustzijn, die eerder beperkend dan bevrijdend werken? Denk aan opvoeding, normen, waarden, overtuigingen, levensvisie, enzovoorts.
Naarmate je bewustzijn meer open gaat, zul je meer van deze patronen gaan herkennen. Deze zijn onbewust met elkaar overeengekomen en gecreëerd, in respons op elkaars blinde vlekken, pijnpunten en overleving. Structuren die tot op zekere hoogte zorgen voor een stukje veiligheid, waardoor je weet waar je aan toe bent. Of deze structuren echter ook nog dienstbaar zijn zodra je dieper in bewustzijn ontwaakt, is een volgend punt.
Dit zelfde gebeurt natuurlijk allereerst in je Zelf: wanneer je dieper ontwaakt en je bewustzijn verder in trilling wordt aangeraakt, komen dergelijke patronen ook in je Zelf aan het licht. Dat levert voer op voor groei, om patronen die je eerder beperken dan bevrijden te leren doorzien, te helen of los te laten. Of innerlijk te besluiten patronen die je nog dienen in stand te houden. Dat is het pad van bewustzijnsgroei wat we gaan.
De vraag is echter: in hoeverre zijn we ons ervan bewust dat dergelijke lagen misschien wel zichtbaar en voelbaar worden, maar dat er daarmee op bewust niveau misschien nog geen werkelijke verbinding mee gemaakt wordt.

Jezelf bevrijden van het oude

We kunnen pas echt met deze lagen in verbinding komen als we ons zelf durven toestaan daar volledig mee te verbinden. Als we werkelijk in die pijn en littekens gaan zitten, vanuit neutraliteit van het hart zonder ons er in mee te laten sleuren. Pas van daaruit kunnen we dergelijke thema’s en patronen werkelijk doorzien, helen en loslaten, of wat er ook maar de bedoeling van is. Pas dan bevrijden we ons Zelf werkelijk van het oude, en maken we een nieuwe verbinding met ons Zelf op die lagen.
Echter, veelal zijn het de onbewuste angst- en afweer lagen in onszelf die ons liever weerhouden van het werkelijk contact maken met de pijn, angst of emotie die aan het litteken ten grondslag ligt. En op een subtiel niveau houden wij ons zelf zo dus doorlopend op lagen uit de verbinding met ons Zelf.
Met verbinding met je Zelf doel ik dus niet alleen op die lagen van ons Zelf die mooi, stralend, krachtig en van hogere orde zijn. Want dat is relatief makkelijker en kan leiden tot een vlucht uit de realiteit en aarding. Maar ik heb het juist ook over de lagen van pijn, emotie, oude energie of wat dan ook. Met deze lagen kunnen we ons vaak veel moeilijker verbinden, omdat we dan werkelijk de diepte van de pijn mogen doorgronden.
Enkele voorbeelden van deze thematieken zijn: innerlijke kind reacties, strijdersmentaliteit, (zelf) afwijzing, angsten, onzekerheid, zelfveroordeling, ontkrachten van jezelf, gebrek aan kracht, geen ruimte geven aan jezelf, reageren vanuit overleving, schuldgevoel, schaamte, onveiligheid, gebrek aan liefde voor jezelf, geen (in)zicht hebben, destructieve patronen, noem maar op. Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden van dergelijke patronen.

Openingen creëren

Om steeds dieper met ons Zelf in verbinding te treden dienen we werkelijk alle lagen die we zijn te omarmen en accepteren. Dat kan alleen vanuit het Onvoorwaardelijke neutrale Hart, vanuit Onvoorwaardelijke Liefde.
Vanuit een omarming en acceptatie van ons Zelf leggen we de juiste basis om onszelf nog dieper te openen, voor ons Zelf. Om openingen te creëren en het juiste draagvlak om alle beschadigde delen van ons Bewustzijn te helen en ons zelf daarmee dieper en dieper te bevrijden van het oude en het nieuwe grootsere bewustzijn van wie wij Zijn werkelijk dieper te gaan ervaren.

Zelf onderzoek

De energieën van deze tijd nodigen steeds dieper uit ons Zelf in alle mogelijke facetten, op alle mogelijk (reeds toegankelijke lagen) te onderzoeken in hoe wij daarmee in verbinding staan, of juist niet. Wat probeer je in je Zelf te omzeilen? Waarmee verbind jij je? Dat kunnen ook zienswijzen, geloof, overtuigingen zijn die je ofwel beperken ofwel bevrijden van het oude paradigma van beperkt bewustzijn.
Met welke lagen identificeer jij je Zelf en welke stoot je af, veroordeel je of wijs je af in jezelf? Dat zijn lagen waarop je dus niet in werkelijke verbinding stapt met je Zelf. En waarom? Wat ligt er waardoor je er liever vanaf blijft? Waardoor je je er liever niet mee verbindt?
Om ons steeds dieper bewust te worden van wie wij werkelijk Zijn, in het nu-moment gerelateerd, in ons menselijke aardse zijn en in ons ‘grotere’ Zijn (Goddelijk Zijn en alles wat daar tussen die facetten ligt) mogen we ons Zelf steeds dieper weer gaan verbinden met ons zelf.
Zolang we ons niet verbinden met alles wat wij zijn, in Licht en Schaduw, blijven er blinde vlekken bestaan die ons afhouden van ons Zelf. Blijven er patronen bestaan die de leiding over ons leven, op onbewust niveau, blijven pakken en die aan het stuur blijven staan. Waardoor wij niet ten volle op steeds meer lagen werkelijk bewust ons Meesterschap en Ascensie/Bewustwordingspad kunnen lopen.

Je eigen schaduw

Het klinkt paradoxaal: je ook verbinden met je eigen schaduw en onbewuste velden, maar toch is het de enige weg om er meer zicht op te krijgen wat er leeft in de kelder van je Wezen.
Want wanneer we ons vanuit de verbinding met ons innerlijk Licht of Bewustzijn ook durven te verbinden met onze schaduw- en pijn kanten, kunnen we juist onze Bewuste, helende, Lichtkwaliteiten inzetten om ons Zelf te helen. We halen het stukje heelwording en meesterschap werkelijk uit ons Zelf. Vanuit zorg voor ons Zelf en het nemen verantwoordelijkheid voor ons Zelf.
We zijn veelal zo bang voor onze pijn, angst, ego, verdriet en emotie dat we er liever van weg blijven. Zelfs als we ons op het pad van bewustwording bevinden. Maar daarmee houden we de onbewuste lagen in stand en daarmee blijven we uit de werkelijke Verbinding met ons Zelf.
Wanneer we ons met alle lagen van ons Wezen verbinden, krijgen we juist een dieper overzicht in waar we in Verbinding zijn met ons Zelf en waar niet. En ontstaat een helderder overzicht in waar nog werk te verrichten is in groei, heling en bewustwording. Het biedt praktischer handvatten en dieper inzicht in ons Zelf.
Daarnaast biedt het een snellere detectiemodus om ons eerder te laten voelen waar en wanneer we uit verbinding gaan met ons Zelf, waar energieën aanwezig zijn die ons niet dienen maar eerder verder uit de balans trekken of ons beïnvloeden op de blinde laagjes van de oude afgescheidenheid.
Mocht je ervaren dat je dan op momenten alsnog uit de verbinding met je Zelf gaat, doordat oude patronen opspelen of getriggerd worden, kun je deze sneller herkennen en herstellen. Doordat je aanspraak kan maken op je bewuste verbinding met ‘hogere lagen’ van je Zelf, zelfs als je die even niet kan voelen omdat je in een lagere trilling bent geschoten. En kun je je zelf daarmee sneller weer optrekken naar een bewuster level en zien wat er aan de hand is.

Groeien in bewustzijn

Tegelijkertijd bij dit alles voel ik ook het belang van het werkelijk terug claimen van je eigen lagen en bewustzijn, om je ermee te verbinden. Bewust of nog onbewust. Omdat dat er voor zorgt dat je met snellere passen kunt groeien in de bewustwording van wie je echt bent, voorbij alle littekens en oude patronen, en je jezelf er tegelijkertijd bewuster mee beschermt als het gaat om beïnvloeding van energieën van buitenaf (die de oude littekens en pijn- of angstpatronen voeden en dus versterken).
Anderzijds kun je sterker herkennen waar nog oude patronen en gevoelsreacties in je aanwezig zijn die resoneren met het oude paradigma van je onbewuste zelf. Waar komen invullingen, verwachtingen, innerlijke kind reacties, persoonlijkheidslagen naar de voorgrond? Je wordt je sneller bewust van wat er nog in je leeft en tot uitdrukking wordt gebracht. Wat het eerste is wat in jou reageert op welke situatie dan ook.
In de kracht van Verbinding met je Zelf kun je zelf alle verantwoordelijkheid weer dragen voor wie jij Bent, met bewuste en nog onbewuste lagen. Maar met het stukje Meesterschap dat je ook alle onbewuste lagen en pijnstructuren dieper en effectiever om kunt zetten gedurende je Bewustzijnsgroei. Je neemt dan werkelijk Goddelijke Verantwoordelijkheid voor jouw pad en jouw Zijn!

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/kracht-verbinding-zelf/

Een verbinding met je zelf leggen is in eerste instantie liefde aan jezelf geven. Maar ook leren jezelf te kennen. Allemaal hebben we twee kanten. Vaak laten we niet graag onze schaduwkant zien. Maar willen we die ook van ons zelf niet zien. Dat maakt dat men soms met trauma’s rond blijft lopen of als er iets gebeurd er een negatief gevoel naar boven komt. Een verbinding leggen met jezelf is je aanvaarden zoals je bent. Dan straal je dan laat je liefde voelen. Niet alleen voor jezelf ook naar anderen toe.
Juist is het voor bepaalde heel moeilijk om dit toe te passen. Denk maar aan mensen met een psychisch probleem.
Door met jezelf in verbinding te gaan leer je ook je eigen lichaam kennen. Leer je ook jouw eigen gevoel kennen. Want ook speelt dit een belangrijke rol in ons leven. Dit wordt ook niet aangeleerd. In de meeste gevallen zal er liefde voelbaar zijn ouder kind. Maar zelf liefde en verbinden met jezelf moet jezelf aanleren. Moet je durven aangaan. En vaak moet men daar ook een momentje voor uittrekken. Zeker als men in een relatie zit of een druk leven heeft. Dan wordt het wel eens vergeten om aandacht aan jezelf te geven.
Het kan ook zijn dat men de comfort zone uit moet durven komen. Juist wat je niet kent kan je altijd leren. Het staat geen leeftijd op.
Een puber zal op een moment zijn lichaam gaan verkennen. Dat is een verbinding leggen naar het gevoel. Naar eigen liefde. Hoe ouder men wordt hoe minden we ons zelf een knuffel durven geven. Een schouderklopje kunnen geven laat staat je lichaam durven aan te raken. Want nee je zit in een relatie je bent gehuwd en dan mag dat niet. Wel juist dan verlies je de liefde de verbinding naar jezelf toe.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Advertentie