Archive for 20 mei 2021


KLEDING

KLEDING IS EEN STUKJE EIGEN AAN ONZE PERSOONLIJKHEID EN HOE WE ONS VOELEN OM DAGELIJKS EEN KEUZE TE MAKEN VAN WAT WE AANTREKKEN

Persoon, Vrouw, Man, Paar, Mensen, Samen, Twee
Jeans, Mode, Gescheurd, Moderne, Stijl, Knie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Hoge Vertegenwoordiger van de EU veroordeelt gebruik van martelingen in Tibet

Joseph Borrel, de hoge vertegenwoordiger van de EU, gaf deze week antwoord op een vraag van 12 Europese afgevaardigden over de martelingen door China in Tibet en met name over de herhaaldelijk oproepen van de EU aan China om te voldoen aan de verplichtingen, op zowel nationaal als international niveau, om de mensenrechten in Tibet te respecteren en beschermen.

International campaign for Tibet (ICT) is verheugd over het antwoord van Joseph Borrel over de martelingen door China in Tibet. Daarnaast vindt ICT dat de EU ook in het openbaar, het systematische gebruik van foltering, mishandeling en willekeurige detentie van Tibetanen krachtig blijven veroordelen.

Antwoord van hoge vertegenwoordiger/vice-voorzitter Borrell namens de Europese Commissie

De EU verzet zich, met volledige inachtneming van het internationale recht inzake de mensenrechten, tegen en veroordeelt het gebruik van foltering en andere onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen door overheids- en niet-overheidsactoren, ongeacht waar deze plaatsvinden en ongeacht de vorm ervan, en maakt daarbij gebruik van alle instrumenten waarover zij beschikt.
De EU heeft China herhaaldelijk opgeroepen te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van het nationale en het internationale recht om de mensenrechten te eerbiedigen en te beschermen, met inbegrip van de rechten van personen die tot minderheden behoren, in het bijzonder in Xinjiang en in Tibet. De Hoge Vertegenwoordiger/vicevoorzitter (HV/VV) heeft deze oproep herhaald in zijn toespraak tijdens de 46e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties(1). De EU-leiders hebben elke gelegenheid aangegrepen om de situatie van etnische Tibetanen bij de Chinese leiders aan de orde te stellen, onder meer tijdens de top EU-China op 22 juni 2020(2) en tijdens de bijeenkomst van de leiders EU-China op 14 september 2020(3).
Na de vrijlating van mensenrechtenverdediger Tashi Wangchuk heeft de woordvoerder van de HV/VV op 29 januari 2021 een verklaring afgelegd waarin wordt verwezen naar “talrijke met elkaar verband houdende gevallen van detentie, verdwijningen en sterfgevallen in detentie” betreffende burgers van Tibetaanse afkomst in China. In de verklaring wordt opgeroepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van allen die momenteel gevangen zitten in verband met de uitoefening van hun rechten en fundamentele vrijheden, alsook tot een eerlijk proces en een eerlijke rechtsbedeling, en een fatsoenlijke behandeling, vrij van foltering en mishandeling voor degenen die in hechtenis zitten(4).
Diplomatieke toenadering blijft van het grootste belang bij de behandeling van specifieke gevallen van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning of foltering en mishandeling. Individuele gevallen zullen verder aan de orde worden gesteld in bilaterale vergaderingen met Chinese ambtgenoten, alsook in het openbaar en in multilaterale fora.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/hoge-vertegenwoordiger-van-de-eu-veroordeelt-gebruik-van-martelingen-in-tibet/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Verklaring over Tibet van de Mensenrechtencommissie in het Duitse parlement

De mensenrechtencommissie in het Duitse parlement (Bondsdag) heeft vandaag een verklaring uitgegeven, met stemmen van de regeringspartijen CDU / CSU en SPD en de oppositiepartijen FDP en Alliantie 90, waarin scherpe kritiek wordt geuit op het beleid van de Communistische Partij van China in Tibet en er wordt herinnerd aan het einde van de feitelijke onafhankelijkheid van Tibet 70 jaar geleden. De verklaring is afgelegd ter herdenking van de ondertekening van de 17e overeenkomst tussen China en Tibet op 23 mei 1951.
International Campaign for Tibet (ICT) is verheugd over de verklaring van de commissie en onderstreept de urgentie van de situatie in Tibet en de noodzaak van een oplossing op basis van de “Middenweg” van de Dalai Lama. ICT is ook verheugd over de duidelijke en gezamenlijke standpunten van zowel de regeringspartijen als belangrijke oppositiepartijen. De Nederlandse vertaling van de verklaring staat hieronder:

Verklaring van het Comité voor Mensenrechten en Humanitaire Hulp over de ondertekening van de 17-punten overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek China en vertegenwoordigers van de toenmalige Tibetaanse regering, 70 jaar geleden:

Op 23 mei 1951 maakte de ondertekening van het 17-puntenakkoord een einde aan de feitelijke onafhankelijkheid van Tibet. De ondertekening van het akkoord werd ook afgedwongen onder druk van het Chinese leger dat Tibet in de jaren daarvoor, vanaf 1949, had bezet.
Terwijl de Chinese regering, onder leiding van de Communistische Partij (CP), de ondertekening van het 17-puntenakkoord tot op de dag van vandaag beschrijft en viert als een vreedzame bevrijding, voelen de Tibetanen zich genadeloos overgeleverd aan de Communistische Partij, met vele beperkingen en schendingen van hun grondrechten. In maart 1959 werd de Tibetaanse opstand bloedig onderdrukt. De Dalai Lama moest zijn vaderland verlaten en vluchtte naar India.
Sindsdien heeft de Chinese Communistische Partij, in strijd met de inhoud van de 17-punten overeenkomst, haar strategie van assimilatie en sinisatie voortgezet, zowel ten aanzien van de Tibetanen als van andere minderheden in andere regio’s van de Volksrepubliek China. De overeenkomst voorzag onder meer in de autonomie van Tibet met het oog op het behoud van zijn politieke systeem en in een garantie voor de status, functies en bevoegdheden van de Dalai Lama. Bovendien garandeerde de overeenkomst de bescherming van de religieuze overtuigingen en gebruiken van het Tibetaanse volk.
Vandaag wordt de cultuur, de traditionele levenswijze, de taal, de identiteit en de godsdienst van de Tibetanen bedreigd. In strijd met het verdrag is ook het Tibetaanse politieke systeem volledig afgeschaft. De 17-punten overeenkomst diende alleen om de macht van de Chinese Communistische Partij uit te breiden, niet voor vreedzame en gelijkwaardige samenleving. Het vreedzame verzet van het Tibetaanse volk tegen de opzettelijke ontneming van rechten heeft dringend wereldwijd meer aandacht en steun nodig.
De seculiere en spirituele leiders van de Tibetanen hebben in de afgelopen 70 jaar van gewelddadige onderdrukking keer op keer de weg van de vrede gekozen. De “middenweg” van de Dalai Lama is een kans om mogelijke toekomstige conflicten te vermijden. De Commissie mensenrechten en humanitaire hulp van de Duitse Bondsdag steunt de geweldloze weg van het Tibetaanse volk om op deze wijze uiting te geven aan zijn wil tot zelfbeschikking en roept de Chinese regering opnieuw op de mensenrechten van de Tibetanen en hun cultuur en religie te eerbiedigen en deze eindelijk te garanderen, zoals bepaald in het 17-puntenakkoord en zoals gewaarborgd in de grondwet van de Volksrepubliek China. Aan de schendingen van de mensenrechten van alle religieuze en etnische minderheden in de Volksrepubliek China en de massale aantasting van het religieuze en culturele leven en van de persoonlijke vrijheid moet onmiddellijk een einde worden gemaakt. De commissie roept de Chinese regering op onmiddellijk een einde te maken aan de repressie tegen het Tibetaanse volk en de dialoog met de legitieme vertegenwoordigers van de Tibetanen te hervatten.
Het Comité voor de rechten van de mens en de humanitaire hulp geeft uiting aan de scherpe kritiek op de systematische schendingen van de mensenrechten in China. De commissie zal niet ophouden deze schendingen van de mensenrechten herhaaldelijk aan de orde te stellen en met klem te eisen dat de mensenrechtensituatie in China wordt verbeterd.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/verklaring-over-tibet-van-de-mensenrechtencommissie-in-het-duitse-parlement/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

ICT roept regeringen op China te confronteren met zijn mensenrechtenschendingen in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2022

International Campaign for Tibet (ICT) roept regeringen en internationale organisaties, waaronder de EU en de Afrikaanse Unie, op om vóór de Olympische Spelen van 2022 een publiek standpunt in te nemen over de dringende noodzaak voor China om de mensenrechten in China, Xinjiang, Tibet en Hongkong te respecteren.

Hieronder volgt de volledige tekst van de schriftelijke verklaring van ICT:

Schriftelijke verklaring van de International Campaign for Tibet voor de Tom Lantos mensenrechtencommissie en de gezamenlijke hoorzitting van de Congressional-Executive Commission on China vandaag met als onderwerp “China, genocide en de Olympische Spelen”

18 mei 2021

International Campaign for Tibet (ICT) is van mening dat de selectie van Beijing voor de Olympische Winterspelen in 2022 door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een vergissing was die voorbijging aan de neerwaartse spiraal van ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten die zich manifesteerden in 2015, toen de Spelen werden toegekend. In september 2020 sloot de International Campaign for Tibet zich aan bij een coalitie van mensenrechtengroeperingen die Tibetanen, Oeigoeren, Zuid-Mongolen, Hongkongers, Taiwanezen en Chinezen vertegenwoordigen. Samen met andere internationale mensenrechtenorganisaties, roepen wij het IOC op om de vergissing ongedaan te maken en het besluit om Beijing de Olympische Winterspelen van 2022 te laten organiseren, in te trekken. In februari 2021 sloot ICT zich aan bij een een coalitie van meer dan 180 maatschappelijke organisaties, met een oproep aan regeringen om zich te verbinden tot een diplomatieke boycot van de Olympische pelen. Wij herhalen deze oproep.
Het IOC heeft bij zijn beslissing geen rekening gehouden met de ervaring die is opgedaan na de toekenning van de Olympische Zomerspelen van 2008 aan China. In 2008 had China een historische kans om de wereld te tonen dat het een waardig gastland voor de Olympische Spelen is. Zowel het IOC als China benadrukten de mogelijke positieve gevolgen die de Olympische Spelen van 2008 voor de Chinese samenleving zouden hebben. De realiteit bewees echter het tegendeel. De veronderstellingen, die destijds door het IOC en zijn leden met klem werden geuit, dat de Olympische Spelen China zouden aanmoedigen om transparantie te betrachten, concrete stappen te ondernemen om zijn verantwoordelijkheden uit hoofde van het internationaal recht na te komen, en zich te ontwikkelen tot een meer verantwoordingsplichtig lid van de internationale gemeenschap, zijn niet uitgekomen. In plaats daarvan droegen de Olympische Spelen van 2008 bij tot een steeds uitgesprokener nationalistisch en agressief beleid van de Chinese Communistische Partij, zowel intern als naar buiten toe. Terwijl het IOC in 2008 ten onrechte beweerde dat de Spelen van 2008 toen al tot positieve veranderingen hadden geleid, ontslaat het zichzelf nu van elke politieke verantwoordelijkheid. IOC-voorzitter Thomas Bach verklaarde in oktober vorig jaar ronduit dat de Spelen “niet over politiek gingen”. Dit gebrek aan principe is onaanvaardbaar.
In Tibet bijvoorbeeld zijn in maart en april 2008 een onbekend aantal Tibetanen door de Chinese autoriteiten gedood of gevangengenomen na grootschalige, vreedzame protesten in heel Tibet. Het was daarom bijzonder verontrustend om te zien hoe de estafette van de Olympische fakkel, gesteund door een reeks westerse bedrijfssponsors, de sfeer van angst en repressie negeerde en kennelijk probeerde te verdoezelen in de straten van Lhasa, waar enkele weken daarvoor nog geweld en bloedvergieten hadden plaatsgevonden.
Vanaf 2009 hebben ongeveer 135 Tibetanen zichzelf in brand gestoken uit protest tegen het beleid van de communistische partij. Dit was zowel een gevolg van de Orwelliaanse onderdrukking van de Tibetaanse samenleving na 2008 als een reactie op een steeds ingrijpender sociaal en economisch beleid op de Tibetaanse hoogvlakte.
Tot op de dag van vandaag vinden in Tibet ernstige schendingen van de mensenrechten plaats, zoals marteling en mishandeling, willekeurige detentie en verdwijning, en drastische ingrepen in het religieuze en culturele leven. Repressieve politieke campagnes, institutioneel racisme en langetermijnbeleid dat de Tibetanen economisch marginaliseert, bedreigen het voortbestaan van de Tibetaanse identiteit en veroorzaken spanningen en kwade wil tussen het Chinese en het Tibetaanse volk.
De Panchen Lama, een van de belangrijkste figuren in het Tibetaans boeddhisme, wordt vermist sinds de Chinese regering hem en zijn familie op 17 mei 1995 heeft ontvoerd, enkele dagen nadat de Dalai Lama hem had geïdentificeerd als de reïncarnatie van de vorige Panchen Lama. De Panchen Lama was toen pas zes jaar oud. Vorig jaar vroegen VN-deskundigen China “ervoor te zorgen dat Tibetaanse boeddhisten hun religie, tradities en culturen vrij en zonder inmenging kunnen beoefenen”, aangezien vrijheid van godsdienst het recht van Tibetaanse boeddhisten omvat en “om hun geestelijken en religieuze leiders te bepalen in overeenstemming met hun eigen religieuze tradities en praktijken”.
Na de Olympische spelen van 2008 gingen het IOC en de internationale gemeenschap verder. Er werd geen eis gesteld voor een onafhankelijk onderzoek naar de talrijke berichten over moorden in Tibet in maart en april 2008. Na de ervaring van 2008, en nu in het licht van de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing, vragen Tibetanen met meer urgentie dan ooit om een verantwoordelijke internationale Olympische beweging.
In 2017 heeft het IOC in zijn gaststadovereenkomsten mensenrechtenvereisten toegevoegd die zijn afgestemd op de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten. Die beginselen bepalen dat entiteiten zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten moeten betrachten. Hoewel Beijing het contract voor de organisatie van de Winterspelen kreeg toegewezen voordat de nieuwe beginselen over de mensenrechten was goedgekeurd, kan het IOC op grond van vastgestelde “operationele vereisten” met de gaststad onderhandelen over de bescherming van de mensenrechten en over normen. Een dergelijke due diligence is door het IOC niet uitgevoerd.
De Olympische Ethische Code zegt: “Het waarborgen van de waardigheid van het individu is een fundamentele vereiste van het Olympisme”, terwijl het Handvest tot doel heeft “sport in dienst te stellen van de harmonieuze ontwikkeling van de mens, teneinde de totstandkoming van een vreedzame samenleving die zich bezighoudt met het behoud van de menselijke waardigheid.”
In 2015 zei de Chinese president Xi Jinping in een videoboodschap met betrekking tot de Olympische Spelen van 2022 dat het een nieuwe kans zou zijn om de Olympische Beweging vooruit te helpen en de Olympische Geest te bevorderen. eraan toevoegend zei Ci Jinping alle toezeggingen na te komen.
Het IOC, dat de Olympische Spelen van 2022 aan Beijing heeft toegekend, heeft nu de duidelijke verplichting om na te gaan of China zich aan zijn ethische code en verbintenissen houdt. Het moet ook de verbintenissen openbaar maken die de Chinese regering is aangegaan om de Olympische Spelen veilig te stellen, zodat op transparante wijze verantwoording kan worden afgelegd. Door de Spelen in China te houden en tegelijkertijd te weigeren China’s staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in Tibet en daarbuiten aan de kaak te stellen, zou het IOC de Chinese regering in feite vertellen dat zij haar onderdrukking van de Tibetanen kan voortzetten en zelfs opvoeren zonder internationale consequenties te hoeven dragen. Daarom moet het IOC zich nu op zijn minst publiekelijk en openlijk, zonder vrees voor represailles, uitspreken over de schendingen van de rechten in Tibet, Xinjiang, Binnen-Mongolië, Hong Kong en elders.
Het is de hoogste tijd dat het IOC deze stappen neemt. Als het IOC zichzelf niet in de positie acht om dienovereenkomstig te handelen, zou het moeten besluiten om zijn besluit om de Spelen van 2022 aan Beijing toe te wijzen, in te trekken.
De geschiedenis van de mensenrechtenschendingen heeft ons een duidelijke les geleerd. Zwijgen staat gelijk aan vergiffenis en dat wie zich afwendt van misdaden tegen de menselijkheid, daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Als het IOC niets doet om onweerlegbare, decennialange, aanhoudende ernstige mensenrechtenschendingen in Olympische gastlanden zoals China aan te pakken, wordt het medeplichtig.

Om deze redenen roept International Campaign for Tibet op tot:

 • Regeringen om af te zien van deelname in welke hoedanigheid dan ook aan de Olympische Spelen in Beijing 2022 en om druk uit te oefenen op de nationale Olympische comités en het IOC om de bezorgdheid over de mensenrechten bij de Chinese regering en publiekelijk aan de orde te stellen.
 • Regeringen en internationale organisaties, waaronder de EU en de Afrikaanse Unie, om vóór de spelen een publiek standpunt in te nemen over de noodzaak voor de VRC om de mensenrechten in China, Xinjiang, Tibet, Hongkong, enz. te eerbiedigen.
 • Regeringen, parlementen en sportbonden om hun atleten voor te lichten over de mensenrechtensituatie in Tibet, Xinjiang, Hongkong en andere gebieden. Zij moeten getuigenissen van slachtoffers en pleitbezorgers van de rechten van slachtoffers uitnodigen voor parlementaire hoorzittingen, bijeenkomsten en openbare evenementen.
 • De regeringen moeten de nodige druk uitoefenen op China om ervoor te zorgen dat het de repressie in Tibet niet opvoert voor of tijdens de spelen. Na afloop van de Spelen moeten de regeringen de situatie nauwlettend in de gaten houden om ervoor te zorgen dat er na de Spelen geen gewelddadigheden in Tibet plaatsvinden, zoals in 2008 is gebeurd. Het IOC en de internationale gemeenschap kunnen na afloop van de Spelen van 2022 niet gewoon verder gaan. In plaats daarvan zijn zij verplicht ervoor te zorgen dat de Olympische Spelen niet resulteren in een toename van de mensenrechtenschendingen door de Chinese regering. Op die manier kunnen de Olympische Spelen beter voldoen aan hun missie om een internationale gemeenschap van harmonie, respect en waardigheid voor iedereen te bevorderen.

Bovendien roept International Campaign for Tibet op tot:

 • Bedrijfssponsors om de nationale Olympische comités en het IOC op te roepen de bezorgdheid over de mensenrechten bij de Chinese regering en publiekelijk aan de orde te stellen, en te overwegen hun sponsoring van de Spelen van 2022 in te trekken, om in overeenstemming te zijn met de beginselen volgens het Global Compact van de Verenigde Naties, als de nationale Olympische comités en het IOC niet adequaat op deze oproep reageren.
 • Onafhankelijke media om in hun berichtgeving over de Spelen van 2022 fijngevoelig te zijn, met name wat betreft de weergave van de mensenrechten en de politieke situatie in Tibet, Xinjiang, Hongkong of enig ander gebied waar binnenlandse conflicten woeden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-roept-regeringen-op-china-te-confronteren-met-zijn-mensenrechtenschendingen-in-de-aanloop-naar-de-olympische-spelen-van-2022/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Bewuste zelfzorg voor planetaire genezing

Beker, Menstruele, De Menstruatie, Periode, Buffer
heilig activisme en vrouwengezondheid

Wat heeft activisme te maken met onze gezondheid? Waarom is een goed uitgeruste vrouw een kracht voor verandering? En wat heeft jouw keuze voor tampons of maandverband te maken met activisme? De antwoorden op deze vragen hangen af van wat jij denkt wat ‘activisme’ is.
Wanneer jouw beeld van een activist een jonge vrouw is die zit vastgelijmd aan treinrails, weggesleept wordt naar de gevangenis door de politie, met vlaggen zwaait bij een demonstratie, petities ondertekent of toespraken houdt, denk dan nog eens na.
Heilig activisme kan een zeer persoonlijke aangelegenheid zijn. Het gaan gaan over hoe vaak jij besluit te rusten, of, ja, welke tampons jij koopt. Heilig activisme is geworteld in een helder, praktisch besef van onze fysieke verbinding met de aarde en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.

Een heilige verbinding

Je hebt misschien wel eens de woorden: ‘Earth, my body; water, my blood; air, my breath, and fire, my spirit…’* gehoord. Dit is geen metafoor, dit is de realiteit: de Aarde is een levende planeet en leven als een heilige activist betekent het dagelijks erkennen van deze realiteit.
De elementen waaruit de aarde is ontstaan hebben dezelfde samenstelling als de elementen van alles dat leeft op aarde. We zijn verschillen niet van al het andere dat leeft en ademt op deze planeet. We zijn gemaakt door de aarde, we leven op haar en we zullen terugkeren naar haar, net als al het andere rondom ons. Op cellulair niveau zijn alle levensvormen op de planeet gemaakt van dezelfde ingrediënten als de aarde haarzelf. Traditionele medicijnsystemen zoals Chinese geneeskunst, Ayurveda en Inheemse helingsmethoden zijn allen gegrond in een erkenning van deze elementaire verbinding: mensen zijn deel van het levensweb hier op aarde. Heilige activisten maken de keuze om deze waarheid te eren.
Er is geen onderscheid tussen de aarde en ons. We zijn een deel van de matrix van al het leven: een levend web van onderlinge verbindingen en verbanden. De oceanen en de bomen, de bergen en de rivier, de lucht en de regen… dit zijn ook onze lichamen, net zoals onze giftige zeeën, stranden vol plastic rietjes, vergiftigde meren, smeltende ijskappen, verschroeide bossen, niet in te ademen lucht en zure regen. Dit alles is ook in ons, net zo goed als het in Haar is. Omdat, voor het geval het je nog niet was opgevallen, er geen planeet B is. Dit is ons huis en we hebben geen andere woonplek.
Wat we onze omgeving aandoen, doen we onszelf aan. Hoe we de aarde behandelen, zo behandelen wij ook onszelf, omdat zij een deel is van ons en vice versa. Hoe wij ook ons fysieke lichaam voeden en verzorgen, onze emotionele staten, onze gedachten en intuïtieve wijsheid, onze slaap, onze vertering en onze menstruatie: die alles is een reflectie van hoe wij de aarde behandelen. Onze lichamen zijn levende, ademende omgevingen/milieus.
Vrouwelijkheid is een ecosysteem, en vrouwenlichamen maken er allemaal deel van uit.

De cyclische relatie van vrouw en aarde

De fysiologie van het vrouwelijk lichaam, in het bijzonder het vrouwelijk voortplantingssysteem, heeft een zekere relatie met de Aarde. Hoe we kiezen om te zorgen voor onszelf en hoe we zorgen voor onze menstruatiecyclus, onze ervaringen met menstruele gezondheid – inclusief onze seksuele expressie en onze creativiteit, onze zwangerschappen, lactatie en menopausale ervaring – deze hebben allemaal een zeker impact op de Aarde. Omdat menstruatiecycli niet alleen bewegen in het ritme met de maan en de seizoenen, ze produceren ook bloed dat terug gaan naar de Aarde – om haar te verrijken of te vervuilen, afhankelijk van hoe je er voor kiest om je bloed los te laten. Keuzes die we maken over hoe we met onze energie omgaan of met ons bloed, hoe we omgaan met onze lichaamssappen (en die van onze baby’s als we die hebben) – al deze fysieke functies kunnen vervuiling veroorzaken en onze planeet beschadigen.
Dit is de directe en eenvoudige verbinding tussen zelfzorg keuzes voor gezondheid van de vrouw en die van de Aarde. Dit is de link tussen het welzijn van vrouwen en milieuactivisme.
Het is zo simpel. Hoe je omgaat met je eigen stukje van het ecosysteem van het vrouw-zijn, maakt een enorm verschil voor het milieu.

heilig activisme en vrouwengezondheid

Laten we allereerst praten over inviron-menstruality. Dit is een groot woord dat twee grote ideeën nuttig samenbrengt. Het is een combinatie van ‘invironment’ (milieu) en ‘menstruality’ (menstruatie). Menstruatie betekent de ritmische cycli van vrouwen – niet alleen menstruatie maar ook menarche (de eerste keer dat een meisje bloedt), onze menopauze (het beëindigen van de menstruatie en onze rijpe jaren).
Degenen van ons die elke maand menstrueren, stellen hun lichaam bloot aan toxische chemicaliën, en gooien plastic in de vuilnisbak of spoelen dit door het toilet, vanwege de ongezonde menstruatieproducten die ons worden verkocht.

Feiten en cijfers

De gemiddelde vrouw gebruikt 11.000 wegwerp menstruatieproducten in haar leven, en dit zorgt alleen al in Groot-Brittannië voor 200.000 ton afval per jaar. In werkelijkheid worden zo’n twee miljoen menstruatieproducten per jaar door de toiletten gespoeld. 41% van de vrouwen geeft toe dit door de wc te spoelen, met als gevolg verstopte toiletten en vervuilde stranden en oceanen, als ook de problemen in de buizen naar de oceaan. Er zijn gemiddeld 370.000 riool blokkades per jaar in heel de UK, waarvan tot 80% veroorzaakt wordt door een combinatie van vet, olie, vettige natte doekjes, sanitair afval en andere niet door te spoelen items.
Wegwerp maandverband bevat tot 90% plastic – een gemiddeld pakje maandverband bevat evenveel plastic als vijf plastic tassen. Het duurt 500-800 jaar om dit plastic af te breken, alleen het punt is dat dit nooit zal verdwijnen, het wordt afgebroken in kleinere stukjes. Microplastic dat nu op stranden en oceanen wordt gevonden zal in ons ecosysteem blijven en duizenden zeedieren per dag beschadigen.
Voor elke 100 meter strand die in Engeland wordt schoongemaakt, wordt er 4.8 menstruatieproduct gevonden. Geschat wordt dat dit elk jaar 1 miljoen pond kost om de stranden schoon te maken.

heilig activisme en vrouwengezondheid

Sommige menstruatieproducten bevatten geuren die de bacteriële balans in je lichaam kunnen verstoren. Synthetische geuren kunnen gemaakt worden van een cocktail met wel 3900 chemicaliën (styrene, chloormethaan, chloorethaan, chloroform en aceton zijn chemicaliën die worden gebruikt). Sommige van deze chemicaliën zijn kankerverwekkend, irriterend, hormoonverstoorders en reproductive gifstoffen. Echter, meestal worden deze chemicaliën niet op de verpakking gezet door de fabrikant.
Veel doorsnee menstruatieproducten voor eenmalig gebruik (maandverband, tampons) en hun verpakking bevatten plastic en andere synthetische materialen, zoals rayon, kleefstoffen, kunstmatige kleurstoffen en giftige chemische stoffen zoals ftalaten, bisfenol-A en petrochemische additieven, die erkende milieuverontreinigende stoffen zijn en ook bekend staan als hormoonontregelende stoffen die in verband worden gebracht met een aantal ziekten zoals hartkwalen, onvruchtbaarheid en kanker. Zelfs sporen van dioxine, dat ontstaat wanneer deze producten worden gezuiverd om ze er wit uit te laten zien, en pesticiden en onkruidverdelgers, waaronder glyfosaat, kunnen in menstruatieproducten worden aangetroffen.

Wat kunnen wij er aan doen?

 • Zorg er voor dat je alleen uitwerpselen en toiletpapier doorspoelt.
 • Schakel over op wegwerpartikelen zonder plastic en van ecologisch katoen/
 • Schakel over naar herbruikbare menstruatieproducten, zoals een menstruatiecup, wasbaar maandverband of menstruatie-onderbroek

Het nemen van deze eenvoudige, praktische stappen is de beste manier om heilig activisme deel te laten uitmaken van onze eigen intieme zelfzorg. Maar het gaat niet alleen om bloed. Het gaat ook over energie, en het respecteren van onze eigen ritmische cycli van herstel en recuperatie. Net als een overbeviste zee, is het ecosysteem van vrouwelijkheid uitgeput. Vrouwen hebben gewoon niets meer te geven.
Dit is energetische ecocide. Zoals ‘homicide’ (doodslag) moord is op een mens, is ‘ecocide’ moord op de planeet: een actie die de dood van een milieu veroorzaakt of het uitsterven van een soort. Net zoals vervuiling, ontbossing en overbejaging het milieu van de aarde vernietigen, doen ook de strakke werkschema’s en het slaaptekort dat bij het leven van veel vrouwen hoort, afbreuk aan onze vitaliteit en ons welzijn.
Onze energie is geen onbeperkte bron die kan worden geëxploiteerd. Ons vermogen om te creëren is cyclisch, niet eeuwigdurend. Wanneer we onze eigen vitale energieën en capaciteiten om te geven en te doen uitbuiten, overschrijden we onszelf tot voorbij de grens van wat natuurlijk of duurzaam is. Ook dit is een vorm van ecocide. Zoals dagbouwmijnen, fracking-bedrijven en bedrijven die oliepijpleidingen door heilige gebieden leggen of uranium winnen uit heilige voorouderlijke heiligdommen, externe omgevingen vernietigen, zo kunnen we ook de delicate ecosystemen van onze eigen fysieke en interne energetische omgevingen saboteren.
Als je je ooit door uitputting heen hebt geworsteld met nog een koffie, of geweigerd hebt te luisteren naar de signalen die je lichaam je gaf toen je ziek werd of uitgeput raakte, weet dan dat ook dit het ecosysteem van het vrouw-zijn beschadigt.
Een krachtige daad van heilig activisme is om rust te nemen. Tegengas geven aan de ‘altijd-maar-doorgaan-maatschappij:’ ook dat is heilig activisme. Weigeren om deel uit te maken van deze cultuur is revolutionair, en de eerste stap in de revolutie is horizontaal worden. Als je de volgende keer moe bent, kijk dan eens hoe het voelt om met vriendelijkheid te reageren – om te stoppen en uit te rusten, of om te luisteren naar een yoga nidra oefening. Yoga Nidra, wat letterlijk ‘yogaslaap’ betekent, is een perfect tegengif tegen uitputting. Het herstelt en voedt het vermogen van je lichaam om naar zijn eigen ritmische cycli te luisteren, en biedt een reset die geworteld is in een begrip van de verbinding tussen het lichaam en de aarde – beide bewegen in cycli die gerespecteerd moeten worden. Als je dit dagelijks doet kan dit de sleutel zijn tot een duurzame energiehuishouding.
Veel traditionele activisten krijgen een burn-out, maar een heilige activist stelt zelfzorg als topprioriteit. Door voor onszelf te zorgen kunnen we betere campagnevoerders en activisten zijn. Yoga nidra is een belangrijk instrument in de campagne ‘Yoni Shakti the Movement’ om het misbruik van vrouwen in yoga uit te bannen en het terug te winnen als een instrument voor genezing en gerechtigheid. Campagne-ondersteuners krijgen speciaal gemaakte yoga nidra tools om te voeden, om contact te maken met de Bron en om een gevoel van verbondenheid op te bouwen binnen de gemeenschap van activisten. Dit is een nieuw soort activisme – een activisme van goed uitgeruste vrouwen.
We kunnen dit niet alleen, vrouwen! Als we samenwerken, samen rusten, en ervoor kiezen om anderen te informeren over de keuzes die we maken, is dit heilig activisme – net zo goed een protest als jezelf vastplakken aan het parlementsgebouw, een mars houden of een petitie ondertekenen.
Een goed uitgeruste vrouw is een revolutionaire kracht. Milieubewuste keuzes kunnen de planeet redden, en een dutje doen is een radicale daad van verzet. Al deze zelfzorgmiddelen maken deel uit van de gereedschapskist van de Heilige Activisten voor zelfzorg en planetaire genezing. Hoe we voor onszelf zorgen en hoe we voor de planeet zorgen zijn één en hetzelfde. Holistische vrouwengezondheid is planetaire genezing en herstel van het milieu.

*Aarde mijn lichaam, water mijn bloed, lucht mijn adem, vuur mijn spirit

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/heilig-activisme-bewuste-zelfzorg-planetaire-genezing/

Dit vind ik nog eens een informatieve tekst over hoeveel plastic en dergelijke een vrouw in haar leven weggooit. Dit aan maandverband en tampons.
Maar ook laat het eigenlijk zien dat een cyclus van een vrouw zoveel waarde heeft. Het zuiveren van een stukje van haar lichaam. De tijd dat een vrouw vruchtbaar is en kan genieten mocht de gedachte van een zwangerschap er zijn.
Als een vrouw op het moment van haar menstruatie zich zou kunnen verbinden met de aarde. Dan weet ze dat ze eigenlijk een eenheid ermee kan vormen. En daar de kracht kan uithalen als ze met pijnen te kampen heeft. Een vrouw is één van de sterkste geslachten als men kijkt wat ze allemaal doorstaan moeten. Maar juist zou men dan ook moeten leren om de aarde te respecteren. Het is niet voor niets dan men ze moeder aarde noemt. We krijgen er zoveel van maar vergeten haar soms veel terug te geven. En ook zei verzet zich dan. Als men het gevoel maandelijks zou kunnen omarmen wie weet wat je dan als vrouw ervoor in de plaats krijgt.

Vrouw, Strand, Bali, Wave, Kusten, Zee, Oceaan

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM


Dit kwam prive binnen.

Logo International Campaign for Tibet
Beste Bruno,


‘Wat fascineert je aan Tibet?’ Deze en andere Tibet-vragen vragen kan jij stellen tijdens een interactief gesprek (Q&A) met geoloog, bergbeklimmer en schrijver Myra de Rooy!

Deze week is de Panchen Lama al26 jaar vermist en daarmee is hij de jongste en langst vastzittende Tibetaanse politieke gevangene ooit. Ter gelegenheid van de dag van zijn verdwijning lanceert ICT Europe deze week het boek Windhorse House. Hierin vertelt auteur Myra de Rooy over haar reis door Tibet, langs de geboortegrond en families van acht Tibetaanse voormalige politieke gevangenen.

Om de lancering van Windhorse House te vieren, nodigen wij jou uit om in de avond van 26 mei, samen met ICT Europe, online in gesprek te gaan met Myra de Rooy (het gesprek is in het Nederlands).

Myra zal vertellen over haar boek, haar reis door Tibet en over de acht Tibetaanse voormalige politieke gevangenen die zij heeft leren kennen. Het wordt een interactief gesprek, dus jullie vragen zullen centraal staan. Dit online gesprek is besloten, dus er zullen ook nooit eerder vertoonde foto’s uit Tibet worden getoond!
Het online gesprek (Q&A) vindt plaats op 26 mei van 19:00 tot 20:30.


Het online gesprek is besloten, en er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld je daarom snel aan! Na aanmelding sturen wij een e-mail met de link en meer informatie.
Meld je aan voor de Q&A !
Dit interactieve gesprek wordt ingeleid door Tsering Jampa, directeur ICT Europe. Tsering zal vertellen hoe belangrijk onze steun aan politieke gevangenen in Tibet is en hoe het verhaal van Myra de Rooy bijdraagt aan ons werk voor Tibetaanse politieke gevangenen.
Nog altijd worden er veel Tibetanen onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten, gemarteld en aan uitermate vernederende ‘heropvoeding’ onderworpen door de Chinese overheid. Hun stem wordt niet gehoord. De verhalen uit het boek laten hun moed en veerkracht zien!
Benieuwd naar dit inspirerende reisverhaal naar het dak van de wereld? Het boek ‘Windhorse House’ (in het engels) is vanaf deze week te bestellen via onze webshop:


Boeklancering ‘Windhorse House’ over acht voormalig politieke gevangenenIn het boek Windhorse House van auteur Myra de Rooy, vertellen acht Tibetaanse ex-politieke gevangenen hun aangrijpende levensverhaal. Zij legden zich niet bij de Chinese bezetting neer!

De verhalen uit het boek laten de moed en veerkracht zien van acht Tibetaanse voormalige politieke gevangenen. ICT Europe maakte de Engelse vertaling van het boek mogelijk om een groot publiek te bereiken met de verhalen van Tibetaanse voormalige politieke gevangenen.
 
Meld je aan voor het interactieve gesprek
Ik kijk ernaar uit om je volgende week online te ontmoeten tijdens het interactieve gesprek met Myra de Rooy op 26 mei. Graag tot dan!


Met vriendelijke groet, Tashi Deleg,
Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M
Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: