Archive for 16 juni 2020


DENK NA

LAAT JE NIET VANGEN DOOR MOOIE PRAATJES

Vullen praatjes gaatjes? (quote week 49 jaar 2014)

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nieuw ICT Rapport: eis op wederzijdse toegang van de EU tot Tibet

Het rapport dat vandaag door de International Campaign for Tibet gepubliceerd is, benadrukt de gevaren van het gebrek aan wederkerigheid van China met de Europese Unie met betrekking tot de toegang tot Tibet. Op deze dag in 1988 sprak de Dalai Lama voor het Europees Parlement in Straatsburg waar hij zijn visie voor een toekomstig Tibet schetste. Zijn inspanningen gaan tot op de dag van vandaag door.

Het rapport: ‘Access Denied: New U.S. Legislation, the Quest for Reciprocity in Europe and the Lockdown in Tibet (‘Toegang geweigerd: nieuwe Amerikaanse wetgeving, de zoektocht naar wederkerigheid in Europa en de afsluiting in Tibet’) bevat een update over de inspanningen van China om de toegang tot Tibet te beperken, wat in strijd is met de gebruikelijke diplomatieke praktijk tussen landen. Deze inspanningen zijn voor het eerst gedocumenteerd in een eerder rapport van ICT dat in mei 2018 werd uitgebracht.

Voortbouwend op de aanname door de Verenigde Staten van de wet inzake wederzijdse toegang tot Tibet – die de toegang tot de VS weigert voor de Chinese functionarissen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het tegenhouden van Amerikanen uit Tibet – en op het vergroten van het bewustzijn in Europa van de gevaren van een asymmetrische relatie met China, toont het rapport de noodzaak van wederzijdse en onbelemmerde toegang tot Tibet voor Europese burgers, diplomaten, parlementariërs en journalisten.

In aanvulling op het rapport hebben 57 parlementariërs uit het Europees Parlement uit 19 Europese landen hun regeringen opgeroepen om hun eigen versie van ‘Reciprocal Access to Tibet Act’ (wet voor wederkerigheid tot Tibet) op te stellen. De opinie verschijnt in het pan-Europese nieuwsnetwerk EURACTIV, de Franse outlet l’Obs, de Belgische krant La Libre Belgique en het Zweedse tijdschrift Dagens Arena. Van andere Europese media wordt ook verwacht dat ze de opinie publiceren.

De toenemende roep van Europa

Zoals het rapport toont, worden regeringsfunctionarissen, journalisten en toeristen die Tibetaanse gebieden willen betreden, routinematig geweigerd, en de weinigen die wel binnenkomen, worden gedwongen strikt gecontroleerde officiële rondleidingen te volgen, waar ze Potemkin-dorpen te zien krijgen die de waarheid over China verbergen gruwelijke onderdrukking van het Tibetaanse volk. China weigert onbelemmerde toegang tot Tibet, of dreigt dit te doen, als middel om de kritiek op haar gruwelijke mensenrechtenschennis in Tibet, dat China sinds 1949 op brute wijze heeft bezet, te stoppen. Een openstelling van Tibet zal transparantie en verantwoording mogelijk maken en daarom helpen bij het voorkomen van schendingen van de mensenrechten.

In de afgelopen maanden is er in Europa opgeroepen tot meer wederkerigheid met China, waaronder de verklaring van de EU-chef van het buitenlandbeleid, Josep Borrell, dat in de relatie tussen de EU en China de nadruk moet liggen op “vertrouwen, transparantie en wederkerigheid”. In april 2019 riep zijn voorganger Federica Mogherini specifiek de Chinese autoriteiten op ‘om wederzijdse toegang tot Tibet toe te staan ​​voor Europese journalisten, diplomaten en gezinnen’. Mogherini’s oproep werd onlangs herhaald in een opiniestuk dat in verschillende Europese kranten werd gepubliceerd door 57 parlementsleden uit 19 landen, die er bij hun regeringen op aandrongen hun eigen versies van de wet inzake wederzijdse toegang tot Tibet goed te keuren om Peking een bericht te sturen dat zijn oneerlijke behandeling van Europeanen – evenals het isolement van het Tibetaanse volk – is niet langer acceptabel.

Tsering Jampa, algemeen directeur van ICT Europa, zei: “Na de goedkeuring van de wet inzake wederzijdse toegang tot Tibet in de Verenigde Staten en op basis van het diplomatieke wederkerigheidsbeginsel, is het nu de taak van de Europese regeringen en de Europese Unie om te streven naar wederkerigheid in hun betrekkingen met de Volksrepubliek China. Dit principe mag niet beperkt blijven tot handel en investeringen, maar moet ook fundamentele vrijheden omvatten om de asymmetrie van de autoritaire invloed van China aan te pakken, niet alleen in Tibet, dat de afgelopen zes decennia geïsoleerd is geweest van de rest van de wereld, maar ook op onze eigen samenlevingen.”

Inhoud van het rapport

Het nieuwe rapport benadrukt het volgende:

  • De Chinese autoriteiten hebben hun propaganda en de promotie van Tibet in 2019 als “open” verder geïntensiveerd, met als doel hun geheime en dwingende beleid te verdoezelen en tegelijkertijd de betekenisvolle betrokkenheid bij de situatie ter plaatse door buitenlandse journalisten en regeringen te beperken.
  • Nu de diplomatieke focus op wederzijdse toegang in een stroomversnelling is geraakt, heeft China zijn propaganda over Tibet uitgebreid door officiële delegaties – die beweren Tibet te vertegenwoordigen- naar buitenlandse hoofdsteden te sturen om de Dalai Lama aan te vallen en steun te bouwen voor het valse verhaal van China over Tibet. In het afgelopen decennium was het aantal door de Chinese Gemeenschapspartij georganiseerde delegaties dat westerse landen bezocht bijna driemaal zoveel als het aantal vertegenwoordigers van westerse regeringen die toegang tot Tibet verkregen. In 2019 bleef dit een prioriteit van de CCP, met een bijzondere focus op het beheersen van de opvolging van de Dalai Lama als reactie op een toenemende internationale terugslag op deze kwestie, aangezien regeringen de Dalai Lama’s legitimiteit bevestigen, en dat van Peking.
  • Massaal binnenlands Chinees toerisme, en buitenlands toerisme naar Tibet staan parallel tot de onbelemmerde bevoegdheden van een veiligheidsstaat die het meest wijdverspreide politieke optreden van haar generatie voert.
  • Terwijl Chinese toeristen steeds meer vrij zijn om het Tibetaanse plateau te bezoeken, worden Tibetanen zelf geconfronteerd met ongekende beperkingen op hun beweging. Door de beperkingen (opgelegd door China) blijven de Tibetanen virtueel geïsoleerd van de wereldgemeenschap, niet in staat om te reizen, zelfs al kunnen ze in het buitenland Chinese paspoorten en beurzen verkrijgen, wat zeldzaam is. Tibetanen worden ook geconfronteerd met enkele van de zwaarste straffen ter wereld voor het uiten van meningen die verschillen van die van de CCP, hoe gematigd deze uitingen ook zijn.
  • Steeds meer Tibetaanse ballingen die willen terugkeren om familieleden -zoals bejaarde ouders- te zien, lopen het risico van de surveillancestaat, en er worden steeds meer inspanningen geleverd om een ​​jongere generatie Tibetanen te beïnvloeden die in ballingschap zijn geboren bij ouders in ballingschap om ‘het rode gen’ in te prenten en herinneringen of bewustzijn te vervangen van wat hun families onder meer dan 60 jaar Chinese heerschappij hebben meegemaakt.
  • Het rapport van ICT bevestigt ook dat Tibetaanse ballingen in Europa het recht wordt ontzegd om hun thuisland en hun nog levende gezinsleden te bezoeken. Wanneer ze een visum voor China aanvragen, worden Tibetanen door de Chinese ambassade en het consulaat onderworpen aan een discriminerend en vernederend proces voordat hun aanvraag vrijwel zonder uitzondering wordt afgewezen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-rapport-wederkerigheid/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

Opinie: Eis toegang tot Tibet, om de lockdown van Tibet te doorbreken

Sinds lang voor het begin van de corona crisis verleent de Chinese overheid alleen selecte groepen buitenlandse bezoekers toegang tot Tibet. Maar nu China, zoals we uitgebreid in de media hebben vernomen, met haar geheimhouding en onjuiste informatie mede-verantwoordelijk is geweest voor het ontketenen van de pandemie, kan de wereld niet langer de ogen sluiten voor de isolatie van Tibet, waar een nieuwe crisis met wereldwijde gevolgen dreigt.

Als het om Tibet gaat, wordt de relatie van Europa met China gekenmerkt door een gebrek aan wederkerigheid. In de meeste Europese landen mogen Chinese staatsburgers vrij reizen, terwijl China Europeanen stelselmatig verbiedt Tibet te bezoeken.

Maar de hypocrisie van China gaat verder. In haar nieuwe rapport Access Denied: New U.S. Legislation, the Quest for Reciprocity in Europe and the Lockdown in Tibet documenteert de International Campaign for Tibet een ernstige ongelijkheid in diplomatieke bezoeken van Chinese en westerse diplomaten. In de afgelopen tien jaar hebben bijna drie keer zoveel Chinese overheidsdelegaties die beweer-den Tibet te vertegenwoordigen westerse landen bezocht als er westerse delegaties zijn toegelaten tot Tibet.

Als ze naar ons toe komen, brengen de Chinese afvaardigingen vrachten propaganda mee. Ze worden bijgestaan door een netwerk van door de Chinese staat gecontroleerde media, die zich in de grote steden van dit continent hebben kunnen vestigen.

Natuurlijk heeft de Chinese Communistische Partij geen enkel respect voor een vrije pers in eigen land, vooral niet in Tibet. De Tibetaanse Autonome Regio (die in werkelijkheid verre van autonoom is) is de enige regio van China die buitenlandse journalisten alleen met speciale toestemming mogen betreden. Die toestemming wordt echter zelden verleend en volgens buitenlandse journalisten die in Beijing gevestigd zijn is het voor hen gemakkelijker om naar Noord-Korea te reizen dan naar Tibet.

De afsluiting van Tibet door China is bovenal oneerlijk tegenover de Tibetanen zelf. Tibetanen die in ballingschap leven in Europa worden hardvochtig het recht ontzegd om hun thuisland en hun familieleden die daar nog wonen te bezoeken. Als ze een visum voor China aanvragen, worden Tibetanen door de Chinese ambassade onderworpen aan een discriminerend en vernederend proces en vervolgens worden hun aanvragen alsnog vrijwel zonder uitzondering afgewezen.

Wat hebben Europeanen daarmee te maken, vooral als ze helemaal geen plannen hebben om naar Tibet te gaan? Het antwoord is simpel: nu China een grotere bedreiging voor de wereldwijde vrijheid en stabiliteit vormt dan ooit tevoren, moeten we ons verzetten tegen de geheimhouding en autoritaire handelswijze van dat land voordat we met een nieuwe wereldwijde crisis te maken krijgen.

Hoewel de Tibetanen bekend staan om hun geweldloosheid, zal de toekomst van Tibet waarschijnlijk turbulent worden als China de huidige koers voortzet. De Dalai Lama, die al sinds het begin van de Chinese bezetting van Tibet in ballingschap leeft, wordt dit jaar 85, en Beijing heeft al aangekondigd een opvolger voor hem te zullen benoemen als hij overlijdt.

De Dalai Lama is een van de belangrijkste redenen waarom de Tibetanen niet met geweld in opstand zijn gekomen tegen hun Chinese onderdrukkers. Maar als hij er niet meer is en Beijing een onwettige opvolger benoemt, is het goed denkbaar dat er massale onrust zal uitbreken in Tibet, die mogelijk ook de rest van de regio destabiliseert. Europese functionarissen en parlementsleden hebben hun zorgen daarover al geuit, maar Beijing accepteert geen bemoeienis van de buitenwereld.

Dat argument gaat echter niet meer op in een wereld die totaal veranderd is door het coronavirus. De situatie in Tibet zal geen verwoestend effect op de wereld hebben zoals COVID-19, maar vormt wel degelijk een wezenlijk gevaar, nog afgezien van de flagrante schending van de fundamentele mensenrechten. Als we willen voorkomen dat de autoritaire opstelling en het gebrek aan transparantie van China in de toekomst nog meer ellende veroorzaken in de wereld, zou het eisen van wederzijdse toegang tot Tibet, zoals de voormalige hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie Federica Mogherini heeft gedaan, daarvoor een strategische zet zijn.

Het Amerikaanse Congres heeft hiervoor al een model geleverd. In 2018 namen beide kamers van het Congres de tweeledige Reciprocal Access to Tibet Act aan. Deze innovatieve wetgeving stelt dat China Amerikaanse journalisten, diplomaten en gewone burgers toegang moet verlenen tot Tibet. Weigert China dat, dan wordt de Chinese functionarissen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het weren van Amerikanen uit Tibet de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd.

Dat is een logische reactie op de onbuigzaamheid van China en een voorbeeld dat de Europese landen zouden moeten volgen. De regeringen van dit continent zouden hun eigen versies van de Reciprocal Access to Tibet Act moeten aannemen om Beijing duidelijk te maken dat deze oneerlijke behandeling van Europeanen – en de isolatie van de Tibetaanse bevolking – niet meer geaccepteerd wordt.

Het coronavirus heeft laten zien hoe gevaarlijk de weigering van China om samen te werken met de wereldwijde gemeenschap werkelijk is. Om het gedrag van Beijing nu en in de toekomst te veranderen, moeten we nu wederzijdse toegang tot Tibet eisen.

Ondertekenaars:

Members of the European Parliament:

Margrete AUKEN, Petras AUŠTREVIČIUS, Patrick BREYER, Antoni COMÍN I OLIVERES, Raphaël GLUCKSMANN, Francisco GUERREIRO, José GUSMÃO, Heidi HAUTALA, Ádám KÓSA, David LEGA, Aušra MALDEIKIENĖ, Marisa MATIAS, Mikuláš PEKSA, Clara PONSATÍ OBIOLS, Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, Isabel SANTOS, Ivan ŠTEFANEC, Petra DE SUTTER, Loránt VINCZE, Alexandr VONDRA, Milan ZVER.

Members of national parliaments:

Maurice ANTISTE (France), Michael BRAND (Germany), Uldis BUDRIKIS (Latvia),
Samuel COGOLATI (Belgium), Bebiana CUNHA (Portugal), Georges DALLEMAGNE (Belgium), Sofia DAMM (Sweden), Jaqueline EUSTACHE-BRINIO (France), Laurence FEHLMANN (Switzer-land), André GATTOLIN (France), Roberto GIACHETTI (Italy), Pascale GRUNY (France), Barbara GYSI (Switzerland), Hampus HAGMAN (Sweden), Frank HEINRICH (Germany), Martijn VAN HELVERT (Netherlands), Sophie JOISSAINS (France), Bernard JOMIER (France), Christian JUHL (Denmark), Maria KLEIN-SCHMEINK (Germany), Elisabeth LAMURE (France), Chris LAW (Unit-ed Kingdom), Jean-François LONGEOT (France), Tim LOUGHTON (United Kingdom), Eva MARTUZA, Catherine MORIN-DESAILLY (France), Sylviane NOËL (France), Désirée PETHRUS (Sweden), Michel RAISON (France), Roberto RAMPI (Italy), Cristina RODRIGUES (Portugal), An-dré SILVA (Portugal), Sjoerd SJOERDSMA (Netherlands), Inês DE SOUSA REAL (Portugal), Elisa-beth TOUTUT-PICARD (France), Alexandra VIEIRA (Portugal).

De OP-ED verschijnt vandaag in verschillende grote Europese kranten en nieuwssites:

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/oped-15june2020/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

IJSKOFFIE

Zo maak je eenvoudig de perfecte ijskoffie

Ijskoffie, Koffie, Drinken, Profiteren Van, Koud, Ijs

Voor wie graag opgepept wordt door cafeïne, maar met lekker weer geen zin heeft in een warme kop, is ijskoffie de oplossing. Heerlijk om te bestellen in een lunchroom of te halen bij een koffiebarretje, maar net zo gemakkelijk thuis te maken. Happy in Shape tipt!

Ijskoffie

Nespresso heeft twee nieuwe ijskoffies gelanceerd die speciaal zijn ontwikkeld om samen te gaan met ijs. De eerste melange, Freddo Delicato, heeft frisse en zoete tonen en is dus perfect om te gebruiken voor zoete en zachte recepten. De tweede koffie heet Freddo Intenso en is bedoeld voor een intensere ijskoffie en heeft een sterke afdronk.

Waar je ook het meest van houdt, de lancering is wat ons betreft om twee redenen goed nieuws. Allereerst weet je zeker dat met deze melanges de kracht van je koffie niet verloren gaat wanneer hij wordt gecombineerd met koude ingrediënten, maar het betekent ook dat je nu gemakkelijk thuis een lekkere ijskoffie voor jezelf maakt. Yay!

Drie stappen

Vraag je je nu af hoe? Komt ‘ie: zet je favoriete koffie (40 ml) in een (leuk) glas en giet ‘m vervolgens over een handvol ijsblokjes (90 gram). Houd je van sterke koffie, dan ben je nu klaar, maar wij raden aan het glas aan te vullen met koude melk of koud water (90 ml).

Wil je je drankje nog iets bijzonderder maken of mis je iets zoets, dan hebben we nog een optionele vierde stap. Met een siroopje in een smaak als vanille of kokos, maak je je koffie extra zomers en smaakvol. Als dat niet genieten wordt…

BRON: https://www.msn.com/nl-be/gezondheid/medisch/zo-maak-je-eenvoudig-de-perfecte-ijskoffie/ar-BB15ud38?li=AAwJpHX

Met dit weertje kan dit heerlijk smaken. En het is eigenlijk niet moeilijk.
Zal even beschrijven hoe ik het maak.
Neem een goede oploskoffie.
Deze maak je heel sterk.
Wat suiker erin.
Neem dan een hoog glas dat tegen hitte kan.
Schep daar een bolletje vanille ijs in.
En daar gewoon de koffie over.
Afwerken met een beetje slagroom en cacaopoeder.
Geniet ervan mensen.

Espresso, Koffie, Ijs, Affogato Al Caffè

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: