Archive for 20 april 2020


PUINHOOP

HET LEVEN IS GEEN PUINHOOP MEN MAAKT ER ZELF EEN PUINHOOP VAN

Creativity Lives Now: Puinhoop .....

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Synchroniciteit: herken jij de belangrijke aanwijzingen op je levensweg?

Toeval bestaat niet... Of toch wel? - Bedrock

Synchroniciteit, is het betekenisvolle of zinvolle toeval?

Op weg naar mijn eigen bestemming en terugziend op de weg die ik al heb afgelegd, ben ik mij meer bewust van de werking van synchroniciteit in mijn leven en hoe dit mij helpt om op mijn pad te blijven en de weg die nog voor me ligt te vinden. Ik ervaar het zelf als steeds meer dicht bij mijn eigen wezen of ziel blijven. Synchroniciteit in mijn leven opmerken en er naar handelen heeft voor mij ook met leven in overgave te maken en met vertrouwen op mijn intuïtie.

Onze unieke, ontvankelijke en natuurlijke staat van Zijn als kind wordt in de loop van onze opvoeding en ons opgroeien bijna altijd overschaduwd door de overtuigingen en verwachtingen van onze omgeving en van de maatschappij waarin we leven en/of door traumatische ervaringen die we opdoen. We dwalen zogezegd af van onze unieke essentie, onze wezenlijke kern. Hiermee kunnen we de weg naar onze eigen bestemming in dit leven niet, nauwelijks of slechts ten dele vinden. En is dit niet onze ware roeping in het leven; de weg vinden naar ons zelf, naar onze bestemming?

Het opmerken van synchroniciteit in je leven kan belangrijke aanwijzingen geven op je levensweg.

Heb jij weleens fasen in je leven meegemaakt waarop situaties op een ongelooflijke manier samenkomen, waarop het lijkt of je (soms ondanks jezelf) gestuurd en geleid wordt op je pad door een ‘toevallige samenloop van omstandigheden’? Dat is een voorbeeld van synchroniciteit.

Synchroniciteit nader bekeken

Carl Gustav Jung is de grondlegger van het begrip synchroniciteit, al is hij niet de eerste die over dit fenomeen geschreven heeft. Jung gebruikt het begrip synchroniciteit als ‘een bijzondere samenloop van omstandigheden in de tijd van twee of meer niet-oorzakelijke met elkaar verbonden gebeurtenissen die eenzelfde zin en betekenis hebben’.

jung
Het begrip synchroniciteit werd ingevoerd door de psycholoog C.G Jung, geboren in 1875 in een rijke Zwitserse familie. Kort samen gevat, beschreef Jung synchroniciteit als een samenloop (coïncidentie) van twee gebeurtenissen met wederzijdse betekenis. Zij zouden zich ook min of meer gelijktijdig voordoen

Beroemd is Jungs voorbeeld van een behandeling sessie met een patiënte die hem een droom vertelt waarin een scarabee voorkomt. Terwijl zij dit vertelt, wordt er tegen het raam van de kamer getikt. Als Jung het raam opendoet vliegt er een scarabeeachtig insect naar binnen, in het betreffende jaargetijde een zeldzaamheid. De vrouw is zo perplex door dit toeval dat al haar weerstand waardoor de therapie al enige tijd vast zat, doorbroken wordt en deze gebeurtenis gelijktijdig ook een doorbraak in de therapie betekent. Overigens is de scarabee in de Egyptische mythologie een klassiek symbool van wedergeboorte, wat de patiënte niet wist.

Het woord niet-oorzakelijk (of a-causaal) is een belangrijke kern van het begrip synchroniciteit. Voor ons Westerse mensen is niet-oorzakelijk denken erg moeilijk. Wij leren van jongs af aan te denken in oorzaak en gevolg. Sinds er een strenge scheiding is aangebracht tussen de ziel (en de geest) enerzijds en het stoffelijke anderzijds houden wij er al eeuwen een mechanistisch wereldbeeld op na. Ons lineaire denken in oorzaak en gevolg is onlosmakelijk verbonden met de wereld van verschijnselen en gebeurtenissen. We zijn vanaf de 18de eeuw steeds rationalistischer gaan worden en dit heeft geleid tot een overschatting van het idee van oorzakelijkheid (of causaliteit). Voor andere mogelijkheden waarbij het principe van oorzakelijkheid gerelativeerd wordt, is nauwelijks ruimte. Er zijn weliswaar ook in het Westen altijd andere gezichtspunten geweest. In het Oosten is echter altijd al meer interesse geweest in het niet -lineaire denken. Een voorbeeld hiervan is de TAO in China en het I Tjing-orakel dat daarop gebaseerd is.

Voorts is het bij synchroniciteit belangrijk dat men de gelijktijdigheid van waarin iets gebeurt als zinvol ervaart. Deze zingeving berust dus op een interpretatie en is persoonlijk. Het zinvolle toeval is dus zinvol voor diegene die er een betekenis aan geeft. Het zijn momenten in het leven waarbij je een bepaalde voorbestemming bijna tastbaar voelt. Zonder ontvangende waarnemer is er dus geen synchroniciteit.

Over het algemeen zijn deze zinvolle toevallen individueel, eenmalig en uniek en daarom zo moeilijk te onderzoeken volgens de huidige Westerse wetenschappelijke maatstaven. We kunnen synchroniciteit niet voorspellen of uitlokken.

De verklaring

Synchroniciteit is een andere manier van kijken naar tijd. In ons Westerse denken is tijd vaak bedoeld als lineaire tijd. De oorzaak gaat altijd vooraf aan het gevolg. We kunnen gebeurtenissen ook bekijken in het licht van samenvallen in de tijd. Dus zonder verloop van tijd: geen eerder, geen later, maar NU. In de Oosterse filosofie gaan ze meer van dit laatste principe uit. Het is een holistische zienswijze waarin alles met alles verbonden is en met elkaar samenhangt. In tegenstelling tot het overwegend Westerse denken dat meer lijkt uit te gaan van afgescheidenheid. Als uitgegaan wordt van eenheid en ongescheidenheid dan is het niet moeilijk om aan te nemen dat innerlijke processen zijn weerslag vinden in uiterlijke gebeurtenissen en vice versa.

De verklaring die onder andere Jung geeft aan synchroniciteit is dat men overtuigd is van het idee van een Unus Mundus, een eenheid van bestaan ofwel een onverdeelde eenheid. Synchroniciteit zou in dat licht wijzen naar een niet te bepalen, blijkbaar willekeurige ordening. Zij zien synchroniciteitverschijnselen als plotselinge doorkijkjes van de universele verbondenheid achter alles om ons heen. Hierbij krijgt het begrip tijd ook een andere betekenis.

Dergelijke denkbeelden over de mens die een deel uitmaakt van een geheel dat hem overstijgt (holisme), vinden we ook terug in het principe van de astrologie, verwoord door Hermes Trismegistus als  ‘zo boven zo beneden’. De mens als microkosmos, als kind van de macrokosmos, kind van de hemel dus.

Ook in de Westerse wetenschappelijke wereld komt men gaandeweg steeds meer tot de conclusie dat er zoiets als een universeel ‘veld’ of een nulpuntenenergieveld bestaat. Zo zou synchroniciteit ook meer wetenschappelijk verklaard kunnen worden. Dit begint met de kwantummechanica in het begin van de 20ste eeuw waarin men ontdekt dat er niet zoiets bestaat als een waarnemer-onafhankelijke werkelijkheid. De keus die de waarnemer maakt bij het opzetten van zijn experiment of onderzoek bepaalt in hoge mate de uitkomst ervan. De onderzoeker en het onderzochte zijn geen twee afzonderlijke eenheden, maar beïnvloeden elkaar wederzijds. De eerder vooronderstelde ‘lege’ ruimte tussen twee zaken wemelt van activiteit! Er vindt een voortdurende energie-uitwisseling plaats, deze uitwisseling is een wezenlijke eigenschap van de afzonderlijke delen.

We kunnen stellen dat ook wijzelf uit energie bestaan. Deeltjes (bijvoorbeeld atomen) bestaan uit samengebalde energie die opduikt en even later weer verdwijnt in de ruimte eromheen. Een individuele entiteit is vluchtig en immaterieel. Waar houdt het een dan op en begint het ander? Die scheiding blijkt niet zo strikt te zijn. Om ons heen en door ons heen wemelt het van energie, we leven in een allesdoordringende, supergeladen achtergrond.

In het verlengde hiervan is er ook onderzoek gedaan naar de (fysieke) plaats van het bewustzijn van de mens. Deze blijkt zich niet alleen maar in ons verstand of hersenen te bevinden maar ook daarbuiten zoals vele onderzoeken naar BDE ( Bijna Dood Ervaringen) hebben aangetoond. De fysicus Bohm zag de wereld als één ononderbroken geheel. Het universum als één dynamisch web van energie-uitwisselingen met een verborgen basisstructuur die alle mogelijke versies van alle vormen van materie bevat. De natuur is niet blind en mechanistisch, maar onbepaald en open, naast intelligent en doelgericht. Leven is een kwantumproces.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/synchroniciteit-een-betekenisvolle-weg-naar-je-bestemming-deel-1-2/

Synchroniciteit en voorspellingskunst zoals I-Tjing, de betekenis van getallen, astrologie en voorspellende dromen.

Synchroniciteit en divinatietechnieken zoals I-tjing

Divinatie Technieken[1] kun je zien als een manier waarmee je toegang krijgt tot het onderbewuste en het grotere verband tussen alles in en om ons heen. Daarmee zijn ze een manier om synchroniciteit in ons leven waar te nemen.

De herkomst van I Tjing als een van de divinatietechnieken zoals wij die nu kennen is terug te voeren tot Confucius, een beroemd denker en filosoof uit het oude China. Het Confucianisme dat een hele tijd dé staatsleer in China is geweest vindt zijn inspiratie in tekstverzamelingen van Confucius die de vijf klassieken worden genoemd, één daarvan is I Tjing (of I Ching), ‘het boek der Veranderingen’ (zie noot onderaan dit artikel).

De techniek van het I Tjing-orakel is in de loop van de eeuwen veranderd van een enkelvoudige orakeltechniek met vragen over de toekomst waarop ja of nee kon worden geantwoord, tot een boek met raadgevingen die de juiste wijze van handelen aangeeft. Men gaat uit van de grondgedachte van de loop der dingen, het Ene in al het vele . Alles is met elkaar verbonden en bewegingen in de macrokosmos beïnvloeden ook bewegingen in de microkosmos.

Het gegooide hexagram geeft overzicht over bewegingen in de macrokosmos (de loop der dingen) en in de microkosmos (de ontwikkeling van de vraagsteller). Als men dit overzicht heeft, geven de antwoorden uitsluitsel over wat te doen om in harmonie met de tijd te zijn. ‘ De vraagsteller dient hiertoe te beschikken over een helder en rustig gemoed, dat ontvankelijk is voor de kosmische invloeden, verborgen in de eenvoudige orakeltechniek, die in verbinding staat met de bronnen van het leven’ (1).

Eigenlijk zijn alle divinatietechnieken gebaseerd op deze grondgedachte. Door een orakel te raadplegen, of dat nu I Tjing, tarot of een andere orakellegging is, geeft men het onbewuste de kans een boodschap te geven, er van uitgaande dat alles één is en men onderdeel is van het Ene (een uitgangspunt van synchroniciteit). Een orakel voorspelt niet de toekomst, maar geeft dieper inzicht in de loop der dingen. Synchroniciteit wordt zo ervaren in de plotselinge doorkijkjes van de universele verbondenheid achter alles om ons heen.

Wie dicht bij zijn eigen wezen leeft heeft beter toegang tot deze kosmische invloeden en ontdekt zo beter de juiste richting waarin de geschiedenis voortgaat. Concrete voorspellingen doen deze leggingen dus niet. Wat gaat gebeuren blijft sterk afhankelijk van wat de vraagsteller met de uitkomst doet of kan.

Synchroniciteit en getallen

Divinatietechnieken zijn naast beelden en symbolen ook bijna altijd gebaseerd op getallen. Tarotkaarten, I Tjing hexagrammen of ander ‘orakel’-kaarten hebben heel vaak een nummer of er komen aantallen in voor. Hoe komt dit?

Van oudsher hebben getallen een symbolische en heilige waarde al dan niet met een archetypische grondslag. Ook in ons Westerse denken hebben sommige getallen een symbolische, kwalitatieve waarde; zo wordt het getal 3 bijvoorbeeld in het Christendom geassocieerd met de heilige drie-eenheid (vader, zoon, heilige geest).

Getallen werden vroeger gezien als kosmische goddelijke principes die de basisvorm van het universum zouden vormen. Het waren goden en godheden. In de oude Mayacultuur had de naam van een God altijd een getal. Het is pas in ons Westerse denken dat de mens het getal tot een product van de menselijke geest maakte en er de Godheid buiten plaatste. Maar de mens is niet de uitvinder van de getallen!

‘De grote fout zit erin dat de (Westerse) mens het tellen als helpende hoeveelheid en als constructie van de menselijke geest gelijkstelde met getallen die op zichzelf staan’ (2). Een mooi voorbeeld is het volgende: stel men heeft een stapel stenen waarvan met statistische zekerheid is vastgesteld dat een steen een gemiddelde inhoud heeft van drie kubieke centimeter. Hoeveel individuele stenen zouden er tussen liggen die deze omvang ook precies hebben? Nauwelijks. De statistische waarheid is zo al gauw een abstractie van onze geest, maar de feitelijke realiteit is geheel anders.

Getallen binnen het synchronistisch denken hebben een kwalitatieve betekenis met een eigen symbolische, vaak heilige waarde. In onze huidige tijd zijn wij deze kennis en onze binding er mee kwijtgeraakt.

Fascinerend vind ik onderzoek dat gedaan is naar sprookjes (2). Hierin kan men in het voorkomen van aantallen personen, mannelijk en vrouwelijk en de geactiveerde archetypen het verloop van het sprookje voorspellen. Door te tellen kon men dus het verloop van het verhaal voorspellen! Hiermee is meteen de oorsprong van ons Nederlandse woord ‘vertellen’ verklaard (in het Duits erzählen).

Bijvoorbeeld: het getal vier staat voor volledigheid en zo gaan veel sprookjes over viertallen of veelvouden daarvan, zoals Assepoester, de wolf en de zeven geitjes, sneeuwwitje en de zeven dwergen. En als het viertal vrouwelijk is kan men er bijna zeker van uitgaan dat er gezocht zal gaan worden naar het mannelijke element zoals bijvoorbeeld in het sprookje van Assepoester.

Synchroniciteit en astrologie

Over synchroniciteit in relatie tot astrologie is veel geschreven en onderzoek gedaan. De twee begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De meest gangbare uitleg over astrologie is de volgende: astrologie en astrologische consulten zijn gebaseerd op de samenhang tussen de stand van de planeten en het innerlijk van de mens. Deze kijk op astrologie stamt af van Hermes Trismegistus. Hij is het meest bekend van zijn uitgangspunt: ‘zo(als) boven, zo (ook) beneden’, verwijzend naar de gelijkstelling van hemel en aarde, van de macrokosmos en de microkosmos.

De invloed op ons van planeten en sterren bestaat niet in oorzakelijke zin, er is geen verband tussen oorzaak en gevolg. Dat is ook de reden dat astrologie niet serieus wordt genomen door de Westerse wetenschap. Een gevolg zonder oorzaak is niet wetenschappelijk en dus niet waar. Als men echter van het uitgangspunt uitgaat dat verschijnselen buiten de mens ook zijn weerslag vinden binnenin de mens, kan men zeggen dat de beweging of stand van planeten (of verschijnselen) in de kosmos reflecteren in het individu of in aardse zaken.

Een mens wordt geboren onder een bepaald gesternte dat een blauwdruk is van zijn mogelijkheden in het leven en ook op welk levensgebied het lastig kan worden, afhankelijk hoe hij zich ontwikkelt en welke keuzes hij maakt. In die zin kan een astroloog grote lijnen in iemands leven zien uit de stand van sterren en planeten. Dit lijkt dan op voorspellen, maar is het strikt genomen niet. Zoals planeten in hun baan moeten blijven (anders wordt het een zooitje boven), zo geldt dit ook voor een individu. Als iemand uit zijn baan gaat wordt hij ongelukkig. Wie keuzes maakt die niet in de lijn liggen met zijn blauwdruk voelt zich vaak niet vervuld.

Synchroniciteit en voorspellende dromen

In het verleden zag men dromen als boodschappen van de goden en kende men er een voorspellende functie aan toe. In alle oude culturen kende men dromen een grote betekenis toe. Ook in de Bijbel zijn daarvan verschillende voorbeelden te vinden zoals de droom van Jacob en zijn gevecht met God (Gen.32,23-33).

Dromen worden in de esoterische hoek over het algemeen gezien als verbinding tussen het bewustzijn en het onbewuste. Jung (3) heeft hier het begrip ‘collectief onbewuste’ aan gekoppeld. Alle ervaringen van alle generaties voor ons zijn er nog, vaak verpakt in archetypen of archetypische beelden en zijn voor ons toegankelijk via dromen. Het samenvallen van onze huidige psychische toestand (bewust of onbewust) met dromen waarin een zelfde boodschap tot uitdrukking komt is synchroniciteit.

Inmiddels weet ik uit eigen ervaring en uit verhalen van anderen dat dromen vaak informatie geven op een symbolische manier waarmee uitdrukking gegeven wordt aan de huidige situatie. Dromen kunnen informatie bevatten over de (mogelijke) toekomst en belemmeringen op de weg. Het is goed om je te realiseren dat dromen in een symbool- of beeldtaal of in metaforen vanuit de ziel tot ons spreken en dat men er voor dient te waken dat het ego er een verkeerde mentale interpretatie van maakt.

Ik geloof er in dat je gewaarworden van synchroniciteit kan bijdragen aan het vergroten van je onderbewustzijn en dat je handelt op een manier die in harmonie met de tijd is. Dat we, als we hiervoor open staan, hier makkelijker toegang toe krijgen.

In deel 3 ga ik nader in op synchroniciteit in het dagelijks leven en welke bijdrage dit kan leveren op de weg naar je bestemming.

© Patricia Akkermans

Noot: de wijsheid die men kan vinden in de I Tjing is zo groots en diep dat het buiten het kader van dit artikel valt. Voor wie geïnteresseerd is in meer informatie over de I Tjing kan hiervoor naar een hele informatieve website van Ruud Nederveen die zich baseert op de oorspronkelijke Duitse vertaling van de Chinese I Tjing door Richard Wilhelm.

BRON: ZIE HIER BOVEN BRON

Eigenlijk heel ons leven bestaat uit synchroniciteit. Al staat men er niet als mens bij stil. Eigenlijk is het niet meer dan: Er is sprake van synchroniciteit als twee of meer gebeurtenissen min of meer gelijktijdig optreden in een voor de betrokken persoon zinvol verband.
Het komt gelijktijdig op je pad. Maar dat kan ook iets bovennatuurlijk zijn. Want ook daar lopen wij synchroon mee. Ook onze gedachten kunnen aanleiding geven tot synchroon lopen. Als men intens aan iets denkt je stuurt het met gevoel de kosmos in komt het op je pad. Het kan dan wel eens nuttig zijn om bij het woord stil te staan. En te bekijken wat het voor je betekend of als teken geeft. Denk hierbij aan een droom die je hebt gehad en op een moment op je pad komt.
Het woord dat bij synchroon hoort is toeval. Maar toeval bestaat niet. Het komt op dat moment dat het nodig is.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Rouw was nog nooit zo rauw: onze expert over verdriet en gemis in tijden van corona

Beschouw rouw niet als een ziekte" | Radio 1

Er is veel dat we niet meer kunnen in deze coronatijden. Veel dat we niet meer mogen, zelfs. De meest ingrijpende verandering, en ongetwijfeld degene die nog het langst zal nazinderen eens dit alles weer over is, is de manier waarop we nu gedwongen worden om met rouw en verdriet om te gaan. We vroegen Uus Knops, psychiater en rouwexpert, om raad.

Rouw en verdriet komt dezer dagen in vele kleuren, vormen en maten en hoeft zich niet alleen te beperken tot de meest letterlijke betekenis van het woord: de rouw om iemand die overleden is. Het missen van een ouder die je al weken niet meer in levende lijven kan zien kan evengoed verdrietig maken, net zoals het verwerkingsproces van een relatie die ooit was maar niet meer is.

Laat ons toch eerst even stilstaan bij rouw in de diepste betekenis van het woord. Hoe verwerk je de dood van een geliefde of een familielid, in een tijd waar je amper op een waardige manier afscheid kunt nemen? “Het is moeilijker, maar het kan”, weet psychiater Uus Knops. “Probeer voorafgaand aan een vermoedelijk overlijden zo goed en zo kwaad als het kan toch afscheid te nemen van de persoon in kwestie. Ook wanneer dit niet mogelijk is op de manier waarop je dat zelf gehoopt of gewild had. Neem bijvoorbeeld contact op door te videobellen of spreek een persoonlijke boodschap in en vraag de verpleegkundige om die aan het oor van je geliefde of  familielid te laten afspelen. Of schrijf een brief en laat deze voorlezen.”

Waardig afscheid kunnen nemen zorgt er immers voor dat het verwerkingsproces later makkelijker kan verlopen of toch minder trauma’s zal achterlaten. “Daarom vind ik het ook enorm belangrijk dat de mensen die het beleid bepalen in ziekenhuizen en rusthuizen de coronamaatregelen zo menselijk mogelijk vertalen, rekening houdend met het belang van afscheid nemen”, zegt de psychiater. “We mogen ons niet blindstaren op de preventie van een mogelijke besmetting. Ook de preventie van trauma’s en complexe rouw is uiterst belangrijk. Toestanden waarbij een vader alleen overlijdt in een verzorgingsinstelling en zijn kinderen en kleinkinderen al wekenlang niet meer op bezoek mochten komen. Een crematie die moet gebeuren in superintieme kring. Persoonlijke spullen die vervolgens door onbekenden worden ingepakt en een week later aan de achterdeur van het verzorgingstehuis worden gezet om daar te worden opgepikt. Dat zijn zaken die diepe wonden kunnen slaan en ervoor zorgen dat er trauma’s ontstaan.”

De blik naar binnen

Vaarwel zeggen doe je niet alleen tegen de persoon die het leven laat, maar ook tegen alles wat hij of zij voor jou is of was. “Afscheid nemen is ook de blik naar binnen wenden en tot de essentie komen. Wat heeft de persoon om wie ik rouw voor mij betekend en wat draag ik mee? Gelukkig is dit iets wat we nog steeds kunnen doen. Ook de afscheidsdienst voorbereiden kan een grote rol spelen in het verwerkingsproces, ook al wordt deze misschien niet meteen gehouden.”

De situatie waarin we ons momenteel bevinden is dan wel uniek, toch is het zeker niet de eerste keer dan wij mensen gedwongen worden plots en onverwacht afscheid te nemen. “Voor de coronatijden werden we ook al geconfronteerd met verlies zonder afscheid. Denk hierbij aan een plots overlijden door een verkeersongeval, of een familielid dat onverwacht omkomt op reis.”

“Een slechte start van een rouwproces kan een mooi en doorleefd vervolg kennen.”

Psychiater Uus Knops.

Dat laatste overkwam Knops trouwens zelf, toen haar broer vermist raakte op reis in Venezuela. “Ironisch genoeg vertoont de manier waarop wij gedwongen werden afscheid te nemen van mijn broer gelijkenissen met wat we nu meemaken met corona. Ook wij hebben geen afscheid kunnen nemen van zijn lichaam, we hebben zijn koude hand niet kunnen voelen, geen berustende glimlach op zijn gelaat kunnen zien. Dat maakt het aanvaarden van zijn overlijden moeilijker. Onze ratio heeft bewijzen nodig, ons begripsvermogen heeft de informatie vanuit onze verschillende zintuigen nodig. Bij ons ontbrak deze informatie. We hebben afscheid genomen van een beeld dat we van hem hebben, maar niet van zijn lichaam. We hebben hem niet een laatste keer kunnen vasthouden, om hem dan voorgoed los te laten. Weet wel dat afstand bij het afscheid geen afstandelijkheid hoeft te beteken. Een slechte start van een rouwproces kan een mooi en doorleefd vervolg kennen.”

Meer dan de dood alleen

Rouwen doe je natuurlijk niet alleen om de dood. Een stukgelopen relatie of een echtscheiding kan er evengoed voor zorgen dat je te kampen krijgt met verdriet, pijn en gemis. Wanneer je het vangnet van vrienden en vriendinnen die over de vloer komen om je op te beuren moet missen, kan dat plotse gat dat je ex-geliefde achterlaat in je leven eens zo groot aanvoelen. “Probeer in die gevallen terug te vallen op telefonisch contact of videobellen met vrienden of familieleden”, raadt Knops aan. “Daarnaast zijn er sommige mensen die contact zoeken met een andere persoon die recent alleenstaand is geworden, om dan samen in een bubbel te zitten ”

Hoewel eenzaamheid en verdriet belangrijke factoren zijn, wil de psychiater toch aanstippen dat een relatiebreuk verwerken in coronatijden niet alleen maar kommer en kwel hoeft te zijn. “Soms kan dit grotere probleem dat corona heet andere problemen relativeren, en zijn bij een vechtscheiding plots wel weer communicatie en flexibiliteit mogelijk. Sommige scheidende koppels vormen nu een ‘noodregering’: de druk valt weg omdat ze voor eventjes enkel nog als ouders van hun kinderen moeten fungeren en niet als ex-koppel.”

“Gemis betekent ook zoveel moois.”

Psychiater Uus Knops.

Het gemis dat we momenteel allemaal ervaren hoeft ook niet altijd iets slechts te zijn. Volgens Knops kunnen we dit moment aangrijpen om even stil te staan bij onze persoonlijke relaties. “Het kan ook goed en mooi zijn om te voelen en je te realiseren hoe graag je iemand ziet. In gewone tijden durven we hier immers al eens makkelijker aan voorbijgaan. Nu kunnen we niet anders dan het gemis voelen, het aanvaarden en misschien zelfs ook appreciëren. Gemis betekent ook zoveel moois: het zegt iets over de intensiteit van de relatie. Tegelijk weet je ook dat dit gemis tijdelijk is. Veel mensen die na verlies iemand moeten missen, moeten dit voor de rest van hun leven doen.”

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/rouw-was-nog-nooit-zo-rauw-onze-expert-over-verdriet-en-gemis-in-tijden-van-corona~a4d47e968/

Rauw is een verwerking en deze moet jezelf verwerken. De ene zo de ander op een andere manier. Natuurlijk in bepaalde omstandigheden is het vaak een moeilijk proces. Maar ook hier kom je door. Want het gaat niet alleen over een dood een echtscheiding een verlies van een dier en relatie dat stuk loopt. Heeft zijn verwerking nodig. Die moet je ook aan jezelf geven. Men kan er over praten, maar ook sommigen doen dat liever niet en verwerken dit in stilte.
Spiritueel gezien is het proces van loslaten en verwerking even moeilijk, maar men draagt het in gevoel mee. Je geeft het een plaats zodat je weet dat het zo moet lopen. Hier wordt geschreven het gemis voelen. Maar juist doordat doe jezelf pijn en is het vaak beter om dit in je hart te dragen. Zodat het gemis geen pijn blijft doen. Je hoeft niet altijd woorden uit te spreken gedachten reiken verder dan men denkt. Zelf heb ik er nog een tekst over geschreven op mijn blog.

Het leven eindigt hierop aarde maar gaat elders verder.

Rouwen, hoe doe je dat? - DiSofa | 100% online therapie

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

10.000 burgers vervolgen China voor biljoenen dollars wegens grove nalatigheid en het achterhouden van informatie tijdens corona-uitbraak

Coronacijfers Wuhan stijgen door correctie, valt China door de mand?

Duizenden burgers uit 40 landen hebben een collectieve rechtszaak aangespannen tegen China wegens de pandemie. De leiders van de Communistische Partij worden ervan beschuldigd nalatig te zijn geweest waardoor er een grote uitbraak kon komen van het nieuwe coronavirus – waarna ze nog geprobeerd hebben om alles te verdoezelen. Volgens de aanklagers is het menselijk leed en de economische schade amper te overzien. Het regime hangt trouwens nog andere rechtszaken boven het hoofd. De Chinese leider Xi Jinping staat nu onder druk om volledige verantwoording af te leggen over wat er in zijn land is gebeurd.

Amerikaanse advocaten hebben vorige maand in Florida een zogenoemde class action, een groepsvordering, ingespannen tegen China. Zij vertegenwoordigen 10.000 burgers uit 40 landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ze willen het land vervolgen voor biljoenen dollars.

Een tweede zaak die deze maand werd aangespannen namens gezondheidswerkers, beschuldigt China ervan levensreddende medische benodigdheden te hebben gehamsterd. En ook mensenrechtenadvocaten van Shurat HaDin uit Israël willen het land vervolgen. Het kantoor dat normaal wereldwijd slachtoffers van terrorisme vertegenwoordigt, wil nu juridische stappen ondernemen tegen China vanuit de VS omdat “de meeste andere landen bang zouden zijn van het economische belang en de vergelding van China”. De advocaten zullen claimen dat de nalatigheid en het roekeloze gedrag van Peking zo erg waren dat de staat, net als bij terrorisme, zich niet kan verschuilen achter de soevereine immuniteit.

Gegevens achtergehouden
China wordt ervan beschuldigd dat het data heeft achtergehouden, verschillende externe teams van deskundigen op het gebied van de volksgezondheid de toegang heeft ontzegd en artsen het zwijgen heeft opgelegd nadat ze voor het virus hadden gewaarschuwd. Evenmin is vastgesteld of de bron van het virus een markt was die levende exotische dieren verkocht – zoals eerst werd beweerd – of dat het het virus afkomstig is van onderzoekslaboratoria in Wuhan.

De leiders van China hebben de ‘hel’ losgelaten op onze landen

Hoofdstrateeg Jeremy Alters van de Berman Law Group

De Amerikaanse groepsvordering is ingesteld door de Berman Law Group, een in Miami gevestigd kantoor dat de broer van de democratische presidentskandidaat Joe Biden in dienst heeft als adviseur. “De leiders van China moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Ze hebben de ‘hel’ losgelaten op onze landen en daarvoor moeten ze betalen. Ons doel is om de waarheid bloot te leggen. Drie jaar geleden won ons kantoor nog een zaak van 1,2 miljard dollar (ruim 1,1 miljard euro) tegen China over de fabricage van defecte bouwmaterialen”, zei hoofdstrateeg Jeremy Alters van de Berman Law Group in het Australische duidingsprogramma ‘60 Minutes’ dat een reportage maakte over de groepsvordering van burgers wereldwijd.

Hoge dodentol

De Brit Olivier Babylone (38) doet mee met de groepsvordering. Hij werd zelf besmet met het coronavirus en werd eerder deze maand in het ziekenhuis behandeld. Zijn inkomen is met twee derde afgenomen. “Ik heb financiële schade geleden, maar vele mensen hebben hun leven verloren. We moeten weten wie hier verantwoordelijk voor is”, zei hij aan de Daily Mail.

Ook de New Yorkse Lorraine Caggiano die samen met negen andere familieleden het virus opliep na het bijwonen van een bruiloft, heeft zich aangesloten bij de class action. Haar vader Nick en tante Isabella Rizzo zijn vorige maand overleden. “Ik verwacht geen geld”, verklaarde ze. “Het is een symbolisch gebaar dat we terugvechten. Ik wil weten hoe dit is kunnen gebeuren met overal stervende mensen en bedrijven die failliet gaan. Ik wil gewoon de waarheid weten. Dé waarheid. We moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt.”

Ondertussen heeft de vooraanstaande Britse mensenrechtenadvocaat Geoffrey Robertson de Verenigde Naties opgeroepen om een ​​onderzoek in te stellen naar de oorsprong van Covid-19. De oproep komt er nadat wordt geclaimd dat de WHO, het gezondheidsorgaan van de VN, haar plicht niet zou hebben nagekomen door China slaafs te volgen.

China heeft de plicht om de waarheid te vertellen aan een wereld die zo veel heeft geleden

Mensenrechtenadvocaat Geoffrey Robertson

Robertson, een voormalig rechter in hoger beroep bij de VN, zei dat de gevolgen van het niet in een vroeg stadium aanpakken van het virus rampzalig waren geweest en dat de feiten werden vertekend door propaganda. China zou ‘internationale vijandigheid’ over zich heen krijgen en misschien economische sancties moeten ondergaan als het weigert uit te leggen wat er allemaal is gebeurd. Het heeft de plicht om de waarheid te vertellen aan een wereld die zo veel heeft geleden”, besloot Robertson.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/10-000-burgers-vervolgen-china-voor-biljoenen-dollars-wegens-grove-nalatigheid-en-het-achterhouden-van-informatie-tijdens-corona-uitbraak~ab432cbc/

Moet men dit echt in het achterhoofd houden. Dat er ergens een fout is geweest? Of is het omdat heel veel landen en hoog geplaatste tegen China zijn. Nu Zou je mij ook niet naar dat land krijgen. En weet dat er achter heel veel muren daar toch heel wat gebeurd.
Als men weet hoe sloppenwijken daarbij liggen en hoe mensen er moeten leven soms. Dat men vaak niet te zien krijgt. Dan sta ik niet versteld dat er geruchten de ronde doen.

Apple doneert in China voor bestrijding Corona virus » One More Thing

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: