Archive for 22 augustus 2015


Grote troepenbewegingen in Tibet; harde lijn benadering van Dalai Lama in besprekingen over belangrijke beleidsterreinen

Troops moving through Rebkong (Chinese: Tongren) in Qinghai in July.

Troepen bewegen in Rebkong. (Chinees: Tongren) in Qinghai in juli

  • Grote troepenbewegingen, waaronder tanks en zware artillerie in konvooien van meer dan 200 voertuigen, zijn in verschillende delen van Tibet waargenomen in de aanloop naar de 1 september viering van de oprichting van de autonome regio Tibet (TAR), die zal worden bijgewoond door de Chinese leiders uit Beijing. Het Volksbevrijdingsleger heeft deze week grote militaire oefeningen gehouden onder leiding van het militaire district in Chengdu, dat toezicht houdt op Tibet en de grensgebieden.
  • Het belang van de kwestie Tibet op het hoogste niveau werd in China op 30 juli onderstreept tijdens een vergadering van het top Politburo, geleid door partijsecretaris Xi Jinping. De kwestie van de Dalai Lama reïncarnatie werd in de officiële media afgeschilderd als een cruciaal element van de Volksrepubliek China’s “soevereiniteit en nationale veiligheid”.
  • De vorming van een krachtige nieuwe centrale groep voor ‘United Front’ werk – de partij afdeling, die betrokken was bij de dialoog met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama tot het vastlopen van de gesprekken in januari 2010 – is waarschijnlijk een opwaardering van de afdeling en een versterking van de controle.
  • Een overeenkomst, die samenwerking in veiligheid en ‘politieke stabiliteit’ – een politieke term die geassocieerd wordt met een dramatische uitbreiding van de militaire en politionele bevoegdheden – formaliseert over alle Tibetaanse gebieden in China werd op 10 juli in Lhasa gesloten.
  • De nieuwe ontwikkelingen, die zich richten op een harde lijn benadering van de Dalai Lama en de strijd tegen het ‘separatisme’ zetten de toon voor een belangrijke strategie vergadering op hoog niveau, die volgens geruchten op ieder moment kan plaatsvinden en bedoeld is om het Tibet-beleid voor de komende tien jaar vast te leggen. Hiermee in verband wordt er gespeculeerd dat de Chinese partij secretaris en president Xi Jinping in de komende weken mogelijk Tibet bezoekt.

Massale troepenbewegingen in Tibet

Deze beelden, vastgelegd op 27 juli (2015), van de troepen bewegingen in Shigatse, Tibet Autonome Regio, tonen een konvooi van voertuigen met rode spandoeken met propaganda slogans.

Afbeeldingen en films zijn boven tafel gekomen van grote konvooien van de troepen in juli op doortocht in Lhasa en Shigatse (Chinees: Rikaze) in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), en Rebkong (Chinees: Tongren) in Qinghai. Hoewel een aantal van de konvooien als doel propaganda en intimidatie lijkt te hebben, kan een deel van de troepenbewegingen in verband staan met grote militaire oefeningen. De Chinese staatsmedia kondigden een gezamenlijke militaire oefening met scherpe munitie aan op maandag (10 augustus) op het Tibetaanse plateau in Sichuan (Xinhua, 11 augustus 2015). [1]

De beelden tonen vrachtwagens vol gewapende troepen in de buurt van het Potala paleis in Lhasa en in een van de belangrijkste straten in Shigatse. De voertuigen hebben rode banners op de zijkant van de voertuigen met leuzen in Chinese karakters, waaronder: “Om de veiligheid en stabiliteit in Tibet te verdedigen”; “Een gezonde civiele en vreedzame samenleving is de wil van het volk”; “Oprecht trouw aan de partij en onwankelbaar werkend voor haar missie”. [2]

Beelden eind juli genomen in Lhasa met troepen bewegingen door de belangrijkste gebieden en met de Potala Paleis op de achtergrond.

Geen lucht dekking werd gemeld door de bronnen, die de verschillende konvooien waarnamen, en een bron zei dat er voorheen geen troepenbewegingen van deze omvang in het gebied waren waargenomen.

Een van de troep konvooien in de TAR bestond uit meer dan 200 voertuigen, waaronder een aantal tanks, hetzij op wielen of rupsbanden, die reisden van Lhasa in de richting van Bayi. Bayi is de hoofdstad van de prefectuur Nyingtri / Kongpo (Chinees: Linzhi) en een belangrijke basis van de strijdkrachten in Tibet in de buurt van de grens met India. [3] Het konvooi omvatte “bruggen op wielen” – draagbare bruggen, die kunnen worden neergezet en gebruikt voor zware voertuigen bij het oversteken van rivieren of in gebieden, die getroffen zijn door aardverschuivingen. [4]

Het doel van de troepenbewegingen is niet bekend, maar het is waarschijnlijk een combinatie van propaganda, openlijke intimidatie en deelname aan grote militaire oefeningen.

De Chinese staatsmedia kondigden deze week aan dat de gezamenlijke militaire oefeningen het “scherp schiet stadium” ingingen in “een plateau gebied” in Sichuan. De oefeningen zijn georganiseerd door de Militaire Commandopost Chengdu van het Volksbevrijdingsleger, die toezicht houdt op de Tibetaanse gebieden, waaronder de gevoelige grens met India. Onder codenaam ‘Gemeenschappelijk Actie – 2015D’, meldde Xinhua dat het de “eerste van vijf gelijksoortige oefeningen” is, die een totaal van meer dan 140.000 soldaten uit meer dan 140 PLA regimenten van verschillende soorten zal omvatten.” (Xinhua, 11 augustus 2015) .

Er is in de officiële pers een sterke nadruk over de versterking van de controlemechanismen op een moment dat de CCP autoriteiten zich voorbereiden op de grote 50 ste verjaardag van de oprichting van de TAR. Hoewel hieraan de hele maand augustus aandacht gegeven wordt, is de belangrijkste datum de officiële viering op 1 september. [5] Bronnen hebben een aangescherpt beveiliging in alle gebieden gemeld, inclusief het afgeven van instructies over het belang van ‘stabiliteit’ naar Tibetaanse brancheorganisaties, zakelijke en toeristische agentschappen en een toename in politie checkpoints. Reisvergunningen voor de TAR worden niet afgegeven voor ten minste de eerste week van september, aldus een op de website prweb.com op 26 juli gepubliceerd rapport, daarbij verwijzend naar Tibet bureau voor toerisme. [6]

De omvang van de militaire bewegingen in de verschillende gebieden en de aangescherpt veiligheidsmaatregelen in de TAR heeft ook de speculaties over een op handen zijnd bezoek van partijsecretaris en president Xi Jinping aan Tibet vergroot, aldus verschillende bronnen en op social media circulerende berichten. [7]

Among the convoy in Rebkong was this white military vehicle.

Tussen het konvooi in Rebkong was dit witte militaire voertuig.

Another view of troops moving through Rebkong on July 27 (2015).

Een andere afbeelding van de troepen beweging door Rebkong, 27 juli (2015).

‘Lange-termijn stabiliteit’ heeft adruk op Politburo vergadering

Een door Xi Jinping op 30 Juli voorgezeten vergadering van het Chinese Politburo bevestigde de aanhoudende “anti-separatistische” harde lijn aanpak van de autoriteiten in Tibet, waarbij Xinhua stelde dat “de bescherming van de nationale eenheid en de verbetering van de etnische eenheid” moet worden benadrukt om “stabiliteit op lange termijn” te bereiken. [8] Het was de tweede Politburo bijeenkomst in een periode van tien dagen, waarin kwesties aangaande de Chinese economie en ontwikkeling werden besproken. De nadruk op beleid in Tibet geeft aan dat het een kwestie van aanhoudende zorg is op het hoogste niveau van de CCP.

Gezien de beperkt vrijgegeven informatie over de achter gesloten deuren gehouden vergadering, is het niet mogelijk om te bevestigen of de partij de zeggenschap over de reïncarnatie van de Dalai Lama heeft besproken. [9]

Eerder vorige maand hadden de staatsmedia een verklaring afgegeven waarin zij bezwaar maakten tegen opmerkingen in de New York Times van de Dalai Lama over zijn eigen reïncarnatie. Het staatsmedia rapport bevestigde dat de CCP autoriteiten dit zien als “een belangrijke kwestie met betrekking tot de soevereiniteit en de nationale veiligheid.” (Xinhua, 19 juli 2015) [10]

De Dalai Lama, die op 6 juli 80 werd, zei onlangs: “De Chinese Communistische Partij lijkt te beweren dat ze meer weet over het systeem van reïncarnatie, dan de Dalai Lama”. [11]

De betekenis van de kwestie Tibet voor de Partij werd in een hoofdartikel in de Chineestalige uitgave ‘Legal Daily’ benadrukt, die verklaarde: “Vorig jaar was de 20 ste verjaardag van het begin van een hulp-partnerschap aan Tibet [12] , dit jaar is de 50 ste verjaardag van de oprichting van de autonome regio Tibet, en volgend jaar is het de 65 ste verjaardag van de vreedzame bevrijding van Tibet. Tegen de achtergrond van de samenloop van deze belangrijke punten, hebben de centrale autoriteiten de hoogste prioriteit gegeven aan het nemen van beslissingen over de ontwikkeling van Tibet.” [13]

De CCP geeft prioriteit aan de ontwikkeling, aanleg van infrastructuur en de winning van delfstoffen als sleutelelementen van haar strategische doelstellingen in Tibet, en schildert Tibetaanse steun voor de Dalai Lama en de bescherming van de Tibetaanse nationale identiteit af als obstakels voor haar ambities om het Tibetaanse plateau opnieuw vorm te geven voor haar eigen doeleinden en de verzekering van haar dominantie.

Opwaardering van United Front versterkt controle en zet de agenda

Na de Politburo vergadering kondigden de staatsmedia ook de oprichting aan van een kopgroep van ‘United Front Work’ – de Partij afdeling, die betrokken was bij het overleg met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama tot het vastlopen van de gesprekken in januari 2010. Het United Front Work Department houdt toezicht op de uitvoering van het partij beleid ten aanzien van China’s etnische en religieuze groepen, intellectuelen, ondernemers, en buitenlandse organisaties, naast andere aangelegenheden. [14]

Het is nog niet bekend of Xi Jinping de leiding zal nemen van de nieuwe ‘centrale kopgroep’ van het ‘United Front’, maar de ontwikkeling is waarschijnlijk om een opwaardering aan de afdeling aan te geven en een versterking van de controle. Een van de belangrijkste prioriteiten van het United Front Work Department is het aanhouden van een harde lijn standpunt over Tibet, met als kern de ‘strijd’ tegen de Dalai Lama. De met het Tibet-beleid belaste kopgroep in de partij wordt geleid door het lid van Permanente Politburo Comite, die leiding geeft aan het United Front. [15]

De Politburo vergadering op 30 juli en een extra vergadering in Lhasa op 10 juli om het veiligheidsbeleid in alle Tibetaanse gebieden van de Volksrepubliek China te coördineren hebben het raamwerk gezet voor een zesde Tibet Work Forum, dat naar verluid spoedig zal worden gehouden. Er zijn sinds de Chinese overname van Tibet in 1949-1950 nog maar vijf van dergelijke strategie vergaderingen geweest. [16] Het Vijfde Work Forum in januari 2010 – het eerste sinds 2001 – werd bijgewoond door meer dan 300 van China’s meest seniore partijleden, de overheid en militaire leiders en stelde de cyclus van het beleid voor de daarop volgende jaren vast.

Terwijl het Vierde Work Forum gericht was op de autonome regio Tibet, omvattte het Vijfde alle Tibetaanse gebieden in de Sichuan, Yunnan, Gansu en Qinghai provincies – daarmee de oostelijke Tibetaanse regio’s van Amdo en Kham omspannend. Officiële verklaringen neigden tevoren alleen de Autonome Regio Tibet als ‘Tibet’ te karakteriseren, alhoewel de in vier andere provincies opgenomen Tibetaanse gebieden worden gedefinieerd als ‘Tibetaanse autonome’ prefecturen en provincies. Uniformiteit van het beleid over alle Tibetaanse gebieden in de Volksrepubliek China wordt sindsdien benadrukt, en werd verder onderstreept in een vergadering in Lhasa op 10 juli (2015).

Volgens een rapport in de Chinese staatsmedia had het op 10 juli gehouden ‘strategie forum’ betrekking op de autonome regio Tibet en de Tibetaanse Autonome Prefecturen in Yunnan, Sichuan, Qinghai en Gansu en werd een samenwerkingsovereenkomst over ‘stabiliteit’ ondertekend. [17] In de Chinese politieke taal is ‘stabiliteit’ een gecodeerde verwijzing naar de noodzaak om elke vorm van dissidentie te verpletteren en trouw aan de CCP autoriteiten te garanderen, zodat de autoriteiten hun strategische en economische doelstellingen op het plateau zonder belemmering kunnen na te streven.

De bijeenkomst richtte zich op versterking van de controle over de Tibetaanse gebieden en de vergadering werd omschreven als de eerste ‘cross-regionale lokale Tibet Work Forum’. [18]

In een verdere toonzettende verklaring op 15 april had de Chinese regering een lang en uitvoerig beargumenteerd Witboek over Tibet vrijgegeven, waarin de politieke positie van de CCP ten opzichte van de status van de Dalai Lama en Tibet in groot detail werd omschreven met een veel hardere aanpak dan in voorgaande vergelijkbare verklaringen. In de op grote schaal in de Chinese staatsmedia verspreide verklaring gingen de autoriteiten in de aanval tegen de Middenweg aanpak van de Dalai Lama, die pleit voor een werkelijke autonomie onder de soevereiniteit van de Volksrepubliek China. Het is opmerkelijk dat de Chinese autoriteiten meer witboeken hebben uitgegeven over Tibet dan over Xinjiang, Hong Kong, Taiwan en Binnen-Mongolië bij elkaar.

Een maand later, in mei (2015), werd een conferentie van het United Front Work Department, het partij bureau achter het witboek, opgewaardeerd tot het niveau van de centrale overheid. Volgens de Legal Daily weerspiegelen de veranderingen in status van deze ambtenaren het belang dat de centrale overheid hecht aan het United Front werk. Legal Daily lichtte toe: “Waarom werd tijdens de Politburo vergadering de beslissing genomen om een Centrale United Front Work Leading Group op te zetten? Professor Zhu Lijia van de Nationale School van Administration denkt dat je het antwoord kunt vinden in Xi Jinping toespraak tijdens de 20 mei vergadering van de Centrale United Front Work Conferentie, waarin Xi Jinping benadrukte dat “onze Partij moet nu, met het oog op de interne en externe situatie, significante veranderingen in onze missie en taken op zich nemen. Hoe meer we veranderen, hoe meer het Verenigd Front moet mee ontwikkelen, en hoe meer het Verenigd Front werk goed zal doen.” [19]

In de Communistische Partij bureaucratie functioneren kleine groepen als krachtige mechanismen om te zorgen voor de uitvoering van het onder toezicht van het leiderschap vastgestelde beleid. [20] De toonaangevende kleine groep over Tibet wordt geleid door Yu Zhengsheng op het Politbureau, die tevens directeur is van de Xinjiang Work Coordination Small Group.

De nadruk op ‘stabiliteit’ betekent verpletteren van afwijkende meningen en uitbreiding van hardhandig optreden

De D irecteur van het United Front Work Department, Zon Chunlan, bezocht Tibet van 9 tot 12 juli (2015). Hij reisde daarbij naar het Labrang klooster in Gansu en de Tibetaanse gebieden in Sichuan en Qinghai. [21] Tijdens het bezoek sprak Zon Chunlan haar hoop uit dat de Tibetaanse boeddhisten ‘patriottisme zouden bevorderen’, wat trouw betekent aan de Chinese Communistische Partij, en dat de boeddhistische leer moeten worden “aangepast aan de kernwaarden van het socialisme om een belangrijke kracht voor nationale eenwording, etnische eenheid en sociale stabiliteit te worden.” [22]

In het huidige politieke klimaat in Tibet kan bijna elke niet rechtstreeks door de staat gesanctioneerde uiting van de Tibetaanse identiteit of cultuur, hoe bescheiden ook, door de autoriteiten worden gekenmerkt als “het creëren van instabiliteit” of “separatisme” en daarom “crimineel”. Definities van wat “criminele” activiteit betekent, worden doelbewust ondoorzichtig gehouden, waardoor ruimte wordt gecreerd voor ambtenaren lager niveau en beveiligingspersoneel om zware straffen toepassen. [23]

Tibetanen in gebieden, die geacht worden “een gebrek aan stabiliteit” te hebben, kunnen worden onderworpen aan agressieve en gewelddadige represailles. Zo zijn bijvoorbeeld talloze Tibetanen in Driru (Chinees: Biru) in de Tibetaanse Autonome Regio zelfs voor voor milde uitingen van standpunten gemarteld en gevangen gezet in het kader van een aanhoudende repressie. Het in India gevestigde Tibetaanse Centrum voor Mensenrechten en Democratie meldde deze week dat in de nacht van 5 augustus 2015 lokale gemeente ambtenaren vergezeld door officieren van het Gewapende Volkspolitie meerdere slapende Tibetanen in hun huizen met hamers, stokken, messen en stenen overvielen, blijkbaar als straf voor het niet deelnemen aan de viering van de op 1 augustus georganiseerde “Dag van het Leger” [24]

Bevordering van PLA officieren en militaire oefeningen

I n de Indiase media werd opgemerkt, dat in een aankondiging van de promotie van de tien officieren van het Volksbevrijdingsleger, van wie ten minste vier hebben gediend in Tibet, samenviel met de Politburo vergadering van juli 30. De officieren, die werden gepromoveerd tot de hoogste rang van volledige Generaal, omvatten onder meer de Jinan Militaire Regio Commander, Zhao Zongqi, die meer dan 20 jaar in Tibet diende en de Lanzhou en Chengdu Militaire Regio commandanten, de 60-jaar-oude General Liu Yuejun en General Li Zuocheng. Analist Jayadeva Ranade, voorzitter van het Centrum voor China Analyse en Strategie, stelt: “De operationele bevoegdheid van beiden omvatte de regio Tibet met overschrijding van de Indiase grenzen en beide commandanten bekleedden deze positie ten tijde van de invallen in de Depsang Plains en het Chumar gebied in Ladakh in respectievelijk april 2013 en september 2014” [25]

De heer Ranade, een voormalig Additioneel Secretaris in het Kabinet-Secretariaat van de regering van India, zei ook: “De promoties wijzen bovendien ook op de aandacht die de Chinese leiders geven aan de Sino-Indiase grens en het gestaag verbeteren en consolideren van de militaire paraatheid in Tibet”. [26]

Xinhua meldde deze week: “De PLA is van plan om dit jaar meer dan 100 gezamenlijke oefeningen met meer dan 50 legerkorpsen af te ronden. Militaire deskundigen beschouwen gezamenlijke oefeningen als de meest veeleisende training, omdat ze een hoge mate van coördinatie vereisen.” (Xinhua, 11 augustus 2015).

International Campaign for Tibet is van mening dat het dringend noodzakelijk is om de buitensporige en contra-productieve militaire opbouw in Tibet te beëindigen en de dominantie van het veiligheidsapparaat te beperken, factoren die de gevaren in Tibet intensiveren en een echte stabiliteit ondermijnen. De 80 ste verjaardag van de Dalai Lama dit jaar zou voor de autoriteiten aanleiding moeten zijn om een pauze te nemen om het beleid in Tibet, dat hem zwart maakt en de Tibetaanse cultuur, religie en de Tibetaanse identiteit aanvalt, en de oorzaak is van de huidige crisis, te heroverwegen en de echte Tibetaanse grieven aan te pakken.

Voetnoten

[1] Het Xinhua bericht in het Engels verklaarde: “Een eind juli begonnen gezamenlijke militaire oefening ging op maandag een scherp-schiet stadium in op een plateau gebied in het zuidwesten van de Chinese provincie Sichuan. Onder codenaam ‘Gemeenschappelijk Optreden-2015D’ werd de dril georganiseerd door het Volksbevrijdingsleger Chengdu Militair Gebied Commando.

[2] Vertaling in het Nederlands door ICT van een aantal van de spandoeken, die kunnen worden waargenomen in de beelden.

[3] Voordat hij aan de macht kwam als partijsecretaris bezocht Xi Jinping  in 2011 Bayi, waar hij ‘zijn groeten gaf aan de officieren van het Volksbevrijdingsleger, de Gewapende Volkspolitie, en de politiekorpsen in Nyingchi, waarbij hij zijn waardering uitte voor hun bijdragen aan de sociale vooruitgang, etnische eenheid en de verbetering van het leven van de lokale bevolking in het gebied.” (China Daily, 22 juli 2011, http://www.chinadaily.com.cn/china/tibet2011/2011-07/22/content_12958006.htm).

[4] Op 2 augustus verschenen beelden in de staatsmedia van een noodteam van de Chinese gewapende Volkspolitie, die naar Nepal werd gestuurd om een door een aardverschuiving geblokkeerde snelweg te repareren. Volgens officiële rapporten zonden China’s Raad van State en de Centrale Militaire Commissie 100 gewapende politieagenten voor reparatie van de China-Nepal Highway. Het is niet waarschijnlijk dat de in dit rapport beschreven troep konvooien verband houden met deze specifieke operatie.

[5] De staatsmedia meldden dat kunstenaars, georganiseerd door China Central Television, met een tour begonnen met een optreden in Lhasa vorige week: http: // www. womenofchina.cn/womenofchina/html1/news/culture_news/1508/1117-1.htm

[6] Tibetaans recensie online, 28 juli 2015, http://www.tibetanreview.net/china-to-suspend-tibet-travel-permits-during-50th-regional-autonomy-anniversary/

[7] President Xi zal in september een staatsbezoek brengen aan de Verenigde Staten brengen op uitnodiging van de Amerikaanse president Barack Obama.

[8] Xinhua meldde dat het Politbureau van het Centraal Comité van de Chinese Communistische Partij op 27 juli en 30 (2015) bijeen kwam in Peking. Er is veel meer berichtgevingen over de vergadering in de Chinese media in de Chinese taal dan in het Engels. De berichtgeving in het Chinees omvat: http://www.vtibet.com/xw_702/tt/201508/t20150802_323470.html en in het Engels op juli 31: http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20150731000142&cid=1101&MainCatID=0

[9] Asia News, een Italiaanse christelijke nieuwsdienst, haalde een ‘anonieme bron’ aan met te zeggen dat “Aan het eind van de vergadering zei Xi Jinping dat de Communistische Partij zou ‘de volgende Dalai Lama zou uitkiezen!’ Als dingen niet goed gaan, staan we klaar om corrigerende maatregelen te nemen.” Asia News, 4 augustus, 2015: http://www.asianews.it/news-en/China%E2%80%99s-Communist-Party-will-pick-the-%E2%80%9Cnext-Dalai-Lama,-period!%E2%80%9D-34948.html#sthash.5C3Okucw.dpuf

[10] Het artikel verklaarde: “De titel ‘Dalai Lama’ zelf, die vrijelijk vertaald kan worden als ‘oceaan van wijsheid’, werd officieel opgedragen aan de 5 de Dalai Lama door de centrale Chinese regering in 1653. Sindsdien hebben alle bevestigingen van de Dalai Lama goedkeuring vereist door de centrale Chinese regering, die het proces een belangrijke kwestie met betrekking tot de soevereiniteit en de nationale veiligheid acht”. Xinhua online:. http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2015-07/19/content_36095684. htm

[11] Reuters, 13 juli 2015, http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/dalai-lama-says-china-pr/1989338.html

[12] Een verwijzing naar Partijkaderleden die naar Tibet zijn gestuurd om te werken aan de tenuitvoerlegging van economische en strategische doelstellingen van de CCP.

[13] Legal Daily 31 juli (2015), uit het Chinees in het Nederlands vertaald door ICT: http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2015-07/31/content_6200183.htm . Het artikel stelt ook: “In de vergadering werd de nieuwe omstandigheden in Tibet benadrukt en een Xinhua rapport had drie secties die dit bespraken: verdere bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van Tibet en werk voor stabiliteit op lange termijn. Experts geloven dat het wijden van een Politburo vergadering aan de ontwikkeling van een regio betekent dat de staat nog grotere inspanningen zal ondernemen om Tibet te ontwikkelen.”

[14] De Communistische Partij van de Verenigde Front Work Department (UFWD) richtte in 2005 een nieuw bureau op om Tibetaanse zaken te behandelen, aldus een artikel in Singtao Daily. De Tibetaanse zaken portefeuille verplaatste van het Tweede Bureau, dat etnische en religieuze zaken behandelt, naar het nieuwe Zevende Bureau. Congressional-Executive Commission on China rapport, 3 oktober 2006, http://www.cecc.gov/publications/commission-analysis/communist-party-adds-tibetan-affairs-bureau-to-the-united-front

[15] Alice Miller, ‘Meer over het Centraal Comité van de Leidinggevende Kleine Groepen”, China Leadership Monitor, no. 44, verkrijgbaar bij http://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm44am.pdf. Zie ook: ‘Het CCP Centraal Comité’s Leidinggevende Kleine Groepen’, Alice Miller, China Leadership Monitor, No. 26, http://www.hoover.org/sites/default/files/uploads/documents/CLM26AM.pdf

[16] ICT-rapport, 29 januari 2010 http://www.savetibet.org/top-level-meeting-in-beijing-sets-strategy-on-tibet/

[17] Verslag in het Chinees, 12 juli 2015: http: / /www.tibet.cn/news/xzxw/szfl/201507/t20150712_3498272.htm

[18] Het rapport, in het Chinees en vertaald door ICT, verklaarde: “Qi Zhala, de Communistische Partij secretaris van Lhasa, wees erop dat deze vergadering de weg bereidde voor twee eerdere conferenties in de Tibetaanse gebieden. “Deze conferentie was de eerste keer dat de lokale partij commissies en de overheid de leiding namen over initiatieven, georganiseerd en gehouden van beneden af. En de eerste cross-regionale lokale Tibet Work Forum bereidde de weg voor fora in de cross-regionale Tibetaanse gebieden. “Http://www.tibet.cn/news/xzxw/szfl/201507/t20150712_3498272.htm

[19] Legal Daily 31 juli (2015), uit het Chinees in het Nederlands vertaald door ICT: http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2015-07/31/content_6200183.htm

[20] Steve Tsang, directeur van de Universiteit China Policy Institute Nottingham, zei: “In termen van input voor de meest belangrijke beleidszaken, zijn de [toonaangevende kleine groepen] veel belangrijker en machtiger dan de ministeries. Hoe belangrijker een beleidskwestie, hoe groter de kans dat het zal worden gemaakt door de top leiderschap ondersteund door een relevante toonaangevende kleine groep van het Politbureau”. In een artikel gepubliceerd in de South China Morning Post:http://www.scmp.com/news/china/article/1409118/how-leading-small-groups-help-xi-jinping-and-other-party-leaders-exert

Alice Miller maakt een onderscheid tussen drie soorten toonaangevende groepen: Permanent kleine groepen, die het belangrijkst zijn, het hoogste in rang en meest gezaghebbend; termijn gerichte kleine groepen, opgericht om een specifieke taak te coördineren en taakgerichte kleine groepen. Zie Alice Miller, Meer over het Centraal Comité van de Leidinggevende Kleine Groepen’, China Leadership Monitor, no. 44, verkrijgbaar bij http://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm44am.pdf 2015:.

[21] China-Tibet Online, 12 juli Http://eng.tibet.cn /2012sy/xw/201507/t20150714_3517862.html

[22] Idem

[23] Zie ICT-rapport, ‘de tanden van de Storm’, 14 juni 2015: http://www.savetibet.org/the-teeth-of-the-storm-lack-of-freedom-of-expression-and-cultural-resilience-in-tibet/

[24] De oprichtingsverjaardag van het Volksbevrijdingsleger. TCHRD rapport, gepubliceerd 10 augustus 2015, http://www.twitlonger.com/show/n_1sn82e5

[25] De Sunday Guardian, India, 9 augustus 2015, http://www.sunday-guardian.com/analysis/ china-besluit-on-kwestie-van-dalai-reïncarnatie

[26] ‘Xi Jinping verstevigt grip op leger, verhoogt druk op India’, New Indian Express, 7 augustus 2015, http://www.newindianexpress.com/columns/Xi-Jinping-Tightens-Grip-on-Army-Ups-Pressure-on-India/2015/08/07/article2961396.ece

BRON: https://www.savetibet.nl/

‘Docente de dood in gepest door collega’s in Maastricht’

Een docente van het Sint Maartenscollege in Maastricht heeft zelfmoord gepleegd. In haar afscheidsbrief geeft ze haar pestende collega’s de schuld. 

De brief werd een dag na haar dood bezorgd op de redactie van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad, zo melden de kranten vandaag.

Ziek thuis
De docente – Caroline Dijkman uit Kerkrade – zegt in haar brief al sinds 2012 ziek thuis te hebben gezeten. De school zou de pesters de hand boven het hoofd hebben gehouden, terwijl zij steeds dieper in de put raakte. Ook zou het schoolbestuur niet goed hebben gereageerd op haar klachten.

Mediation
De school zegt mediation -een vorm van conflictbemiddeling- aan te hebben geboden, maar volgens de echtgenoot van Caroline ging dat niet over het pesten, maar over het oplossen van een conflict met de pestende collega’s.

Diep geraakt
André Postema, bestuursvoorzitter van scholenkoepel LVO, denkt dat het Sint Maartenscollege er alles aan heeft gedaan om de situatie te verbeteren. Er zouden geen bewijzen zijn geweest voor de pesterijen, maar de onderlinge verhoudingen op school in de kring rond Dijkman zouden slecht zijn geweest. Volgens Postema is de school diep geraakt door het overlijden van de docente.

Gruwelijk gepest
Landelijk pestdeskundige Bob van der Meer zou -volgens Dagblad De Limbuger- op verzoek van de docente een analyse van de school hebben gemaakt. Caroline schakelde vervolgens een advocaat in om haar geleden schade op de school te verhalen. Volgens Van der Meer is Caroline gruwelijk gepest, met name tijdens vergaderingen.

Campagne tegen pesten
Minister Lodewijk Asscher lanceerde deze zomer een campagne tegen pesten op het werk. Uit onderzoek bleek dat 500.000 Nederlanders worden gepest op hun werk.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/docente-de-dood-in-gepest-door-collegas-in-maastricht/

Niet alleen in Nederland zijn de cijfers zo hoog, ook hier in België. En het gaan van iets heel onbenullig tot heel zware feiten. En ja mensen laat je niet doen durf het tegen iemand te vertellen, al is het je huisarts. Want iemand moet ervan op de hoogte zijn. En als je het echt aanvoelt als dreiging doe aangifte. Laat het niet zover komen als bij deze persoon in de tekst.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

VERLEDEN TOEKOMST.

Wat je ook bent of weet.

Het verleden zal je leven achtervolgen.

Of je het nu goed of slecht doet.

Het is een les.

Zwaar maar leerzaam.

Dat is de toekomst.

Jouw toekomst van je zijn hierop aarde.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

IEDERE VOETSTAP ZET IK VOORUIT NAAR DE TOEKOMST, ACHTEROM KIJKEN DOE IK NIET HET ZAL ME WEL ACHTERVOLGEN.
TOCH ZAL DE ACHTERVOLGING OOIT VERVAGEN, NET ALS HIER HET ZAND EN DE ZEE.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀‼ || Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: