Archive for 2 april 2015


Vijf procent van Belgen zijn slachtoffer van huiselijk geweld

Vijf procent van de Belgen was al het slachtoffer van huiselijk geweld. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Uit diezelfde rondvraag blijkt dat we minder roken in huis maar dat onze kennis over de overdracht van hiv en aids erop achteruitgaat. Het WIV heeft donderdag het rapport “leefomgeving” en “preventie”, het vierde en vijfde luik, gepubliceerd.

Het WIV peilde op vraag van de federale en gewestelijke Gezondheidsministers in 2013 naar de gezondheidsbevindingen bij 11.000 burgers.

Het vierde rapport onderzocht de gevolgen van de leefomgeving op de lichamelijke en geestelijk gezondheid. Een kwart van de mensen gaf aan dat ze met minstens een ernstig probleem in hun woonomgeving kampen. Het gaat dan meestal om geur-, lawaai- of verkeershinder. Niet verwonderlijk zijn het vooral mensen in stedelijk gebied die meer over deze problemen klagen dan in halfstedelijk of landelijk gebied.

Een meer direct gevolg op de gezondheid is huiselijk geweld. Vijf procent van de ondervraagden was hier reeds het slachtoffer van. Dit cijfer ligt hoger dan de drie procent in 2004. Volgens Stefaan Demarest, projectleider van de Gezondheidsenquête, is het cijfer meer dan waarschijnlijk een onderschatting, omdat niet iedereen huiselijk geweld meldt, al is het thema meer bespreekbaar geworden. “De oorzaak voor de stijging van het huiselijk geweld is tweeërlei: of er zijn effectief meer daden van huiselijk geweld, of mensen communiceren er meer over omdat ze mondiger zijn geworden door de vele sensibiliseringscampagnes”, zegt Demarest.

Met het rookgedrag van de Belg is het beter gesteld. In 23 procent van de huishoudens wordt nog binnen gerookt, maar dat ligt al een pak lager dan 31 procent in 2004 en 27 procent in 2008.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20150402_01612177/vijf-procent-van-belgen-zijn-slachtoffer-van-huiselijk-geweld

Dit zijn cijfers dat men zeker weet. Omdat deze aangifte gedaan hebben, maar er zijn er meer die er ook mee geconfronteerd worden maar het niet durven naar buiten te brengen. Angsten spelen hier heel veel partner in mee. Je hebt dat nog eens geestelijk geweld en lichamelijk geweld. In het eerste is het moeilijk aantoonbaar en moeilijk om het echt naar buiten te brengen. De persoon zegt meestal zelf ik ben gewoon gek. Het komt omdat ik niet doe wat gevraagd wordt. Lichamelijk geweld kan aangetoond worden maar er zit ook een angst in. Want soms zegt de persoon ik durf niet want als hij/zij het te weten komt krijg ik weer problemen. En ik schrijf bewust hij/zij want het zijn niet alleen vrouwen die met huiselijk geweld geconfronteerd worden, meer en meer mannen durven er ook mee naar buiten te komen en zeggen ik ben slachtoffer ervan. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Kent u de risicofactoren voor een autismespectrumstoornis (ASS)?

In de laatste versie van het psychiatrisch handboek ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM-5) wordt de verzamelterm ‘autismespectrumstoornis’ (ASS) gebruikt als overkoepelende classificatie voor verschillende soorten stoornissen zoals de stoornis van Asperger en de pervasieve ontwikkelingsstoornis.

B>Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)?
Binnen de ASS zijn twee hoofddomeinen te onderscheiden, gekenmerkt door een beperking in de sociale communicatie en de aanwezigheid van beperkt, zich herhalend gedrag. Hiervoor stelt de DSM-5 zeven criteria. Een nieuw criterium is de aanwezigheid van sensorische over-, of ondergevoeligheid. Om een diagnose ASS te krijgen dient een cliënt te voldoen aan drie criteria van de sociale communicatie en aan twee van de vier criteria bij het beperkte, repetitieve gedrag.

In de DSM-IV, de voorgaande versie van dit classicicatiesysteem, waren er vijf stoornissen die onder autisme vielen: de autistische stoornis, de stoornis van Asperger, het syndroom van Rett, de desintegratieve stoornis en PDD-NOS. De DSM-5 hanteert een meer geïntegreerde benadering en heeft deze verschillende stoornissen samengevoegd onder het begrip autismespectrumstoornis. Dit is voortaan een overkoepelend begrip voor wat voorheen als aparte stoornissen werd opgevat. Deze vijf stoornissen hebben twee belangrijke kenmerken gemeenschappelijk. Mensen met een autismespectrumstoornis hebben allemaal beperkingen in de sociale communicatie en laten beperkt, zich herhalend gedrag zien. Dat laatste kan bijvoorbeeld blijken uit een overmatige gehechtheid aan routines, een grote gevoeligheid voor veranderingen en een intense gefixeerdheid op ongebruikelijke voorwerpen.

Volgens de DSM-5-criteria zijn symptomen van een autismespectrumstoornis al op jonge leeftijd aanwezig. Vaak worden die pas als zodanig herkend wanneer ze tot probleemgedrag leiden, bijvoorbeeld wanneer een kind voor het eerst naar school gaat. Wanneer een kind intelligent is of wanneer het opgroeit in een gestructureerd gezin, kan dat als beschermende factor werken, waardoor er geen probleemgedrag ontstaat.

Risicofactoren van ASS
De risicofactoren voor autismespectrumstoornissen (ASS) worden onderverdeeld in risicofactoren bij het kind zelf en risicofactoren in de omgeving van het kind en rond de zwangerschap en de geboorte.

Kindfactoren
• Erfelijkheid speelt een belangrijke, maar complexe rol bij de ontwikkeling van ASS. Het gaat niet alleen om een erfelijke aanleg, er moet ook een trigger of triggers zijn om de stoornis tot uiting te laten komen.
Broers en zussen van kinderen met ASS hebben een verhoogde kans op ASS.
– Als 1 kind uit een eeneiige tweeling autistisch is, is de kans zeer groot (91%) dat de ander dat ook is. Bij twee-eiige tweelingen is die kans veel lager.
– Broertjes en zusjes van een kind met een autismespectrum stoornis hebben 20 tot 60 maal zoveel kans zelf ook een dergelijke stoornis te hebben als andere kinderen.
– Autistische symptomen komen bij familieleden van iemand met autismespectrum stoornissen 6 à 7 keer vaker voor dan bij andere families.
Hoe groot de invloed van genetische factoren is, is echter niet goed duidelijk. Voorheen werd gedacht dat deze zeer groot was. Recent onderzoek vindt echter dat omgevingsfactoren ook van invloed kunnen zijn.

• Kinderen met autisme hebben in verhouding vaker een vergrote hoofdomtrek. Zij hebben in verhouding grotere hersenen. Als ze een hoofdomtrek hebben die groter is dan die van 97 procent van hun leeftijdgenoten, blijken kinderen een hoger risico te hebben op het ontwikkelen van ASS. Naar schatting 20 procent van de patiënten met autisme heeft zo’n grote hoofdomtrek. Deze afwijkende hoofdomtrek ontstaat waarschijnlijk rond het tweede levensjaar, hoewel er ook studies zijn die al een versnelde groei van de hoofdomtrek in het eerste levensjaar rapporteren. Het is nog niet duidelijk welke hersenstructuren hierbij precies betrokken zijn.
• Mensen met ASS hebben 25-50% meer serotonine in bloedplaatjes. Serotonine is een neurotransmittor, een boodschapperstof, die in de hersenenen wordt aangemaakt en die onder meer invloed heeft op de stemming. De samenhang tussen ASS en serotonine (en andere neurotransmittors zoals dopamine en melatonine) is nog onduidelijk.
• Autisme komt soms (ongeveer 10%) voor in combinatie met een medische aandoening, zoals het Fragiele X syndroom (erfelijke aandoening die vaak gepaard gaat met een verstandelijke beperking), tubereuze sclerose (aangeboren aandoening die wordt gekenmerkt door goedaardige gezwelletjes), stofwisselingsstoornissen en infectieziekten. Ook epilepsie komt naar verhouding vaker voor bij ASS. Deze ontwikkelt zich vaak als autisme al aanwezig is.
• Autisme gaat niet per definitie samen met een verstandelijke beperking. Steeds vaker wordt ASS ook gediagnosticeerd bij normaal begaafde kinderen. De klassieke autistische stoornis gaat naar schatting in 67 procent van de gevallen samen met een verstandelijke beperking. Bij de aan autisme verwante ontwikkelingsstoornissen geldt dat in ongeveer 12 procent van de gevallen. Bij de stoornis van Asperger is er juist sprake van normale of zelfs hoge intelligentie.
• Autisme komt 3 tot 4 keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De stoornis van Rett komt echter wel vrijwel alleen bij meisjes voor. De oorzaak van Rett is bekend; dat is een genetische factor.

Sociale factoren
• Dat sociale factoren op zich een risicofactor vormen voor het ontstaan van ASS is niet met empirisch onderzoek vastgesteld. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er geen verband is tussen ASS en de sociaal-economische status van het gezin. Autisme lijkt in alle lagen van de bevolking en in alle culturen voor te komen.
• Opvoeding en scholing zijn wel van groot belang voor de wijze waarop ASS zich ontwikkelt: een aangepaste opvoeding en passende scholing kan de ontwikkelingskansen van kinderen met ASS vergroten en de kans op gedragsproblemen doen afnemen. Een aangepaste opvoeding zal de nadruk leggen op rust, structuur en het voorbereiden op nieuwe situaties. Bij gepaste scholing valt te denken aan structurering en regulering van de les- en leeromgeving, individuele instructie en extra aandacht bij de overgang naar een ander type onderwijs.
• Er is ook enige aanwijzing voor de rol van extreme verwaarlozing van kinderen. Wanneer kinderen die hebben blootgestaan aan extreme verwaarlozing echter in een goed pleeggezin of adequate behandelsetting geplaatst worden, verdwijnen de op autisme gelijkende symptomen meestal vrij snel.

Factoren rond zwangerschap en geboorte
• Bij patiënten met ASS blijken prenatale complicaties vaker voor te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bloedingen in het tweede trimester van de zwangerschap en infecties bij de moeder. Ook blootstelling aan drugs van het kind in de baarmoeder verhogen het risico. Ook het gebruik van sommige geneesmiddelen tijdens de zwangerschap, zoals valproïnezuur, zou het risico op ASS kunnen verhogen. Selectieve serotonineheropname-remmers (ssri’s), die gebruikt worden bij depressie, zouden het risico op ASS daarentegen niet verhogen.
• ASS is ook in verband gebracht met complicaties rond de geboorte, zoals zuurstofgebrek, keizersnede, afwijkende foetale ligging en een lage Apgar score. Waarschijnlijk hangt de verhoogde prevalentie van complicaties rondom zwangerschap en geboorte samen met onderliggende genetische factoren of met een interactie van deze factoren met de omgeving.
• In tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt, bestaat er geen verband tussen de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR-vaccinatie) en autisme. Verschillende uitgebreide epidemiologische studies hebben aangetoond dat autistische verschijnselen even vaak voorkomen bij gevaccineerde kinderen als bij ongevaccineerde kinderen.

Geen risicofactoren
• Voor het veronderstelde effect van kwikvergiftiging op het ontstaan van autismespectrum stoornissen is geen bewijs gevonden.
• Ook het effect van milieuvervuiling of de nabijheid van elektriciteitscentrales is nooit aangetoond.

Bronnen:
www.nji.nl
www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/autismespectrum-stoornissen/oorzaken-en-risicofactoren
www.nvvp.net/publicaties/richtlijnen/
www.ncj.nl/programmalijn-kennis/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=25

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=18256

Autisme wat is het nu eigenlijk? Als je als ouder en als kind tot volwassene ermee geconfronteerd wordt is het soms moeilijk om elkaar te begrijpen. Ook zijn er risico’s gaan verbonden spijtig genoeg. En juist is het goed om daar ook aandacht aan te geven. Heel wat mensen kennen autisme in het algemeen maar hoe verder en wat kan er allemaal bijkomen is toch ook een belangrijk punt. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Kooi in klas voor autistische jongen

© photo news.

De Australische minister van Onderwijs Joy Burch heeft geschokt een onderzoek gelast naar berichten dat een school een kooi in een klas heeft gezet voor een tienjarige autistische leerling. Burch zei met afschuw kennis te hebben genomen van het incident op een openbare school in de hoofdstad Canberra.

“Er zijn geen woorden voor mijn teleurstelling en afschuw over het feit dat iemand in ons onderwijs zelfs maar overweegt zo’n afscheiding op te zetten”, aldus de boze bewindsvrouw. Ze noemde de school niet om de identiteit van de jongen uit de openbaarheid te houden. Hij heeft “speciale behoeften en staat voor grote uitdagingen ten aanzien van zijn gedrag”.

Op zijn school werd 10 maart in een klas een kooi van 2 bij 2 meter voor hem gebouwd met behulp van hekwerken die bestemd waren voor het terrein van het zwembad. Volgens Australische media is de kooi 27 maart weer afgebroken.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/625/Autisme/article/detail/2273770/2015/04/02/Kooi-in-klas-voor-autistische-jongen.dhtml

Mijn haren kwamen naar boven als ik dit las.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

NEEM

NEEM EENS DIEP IETS TOT JE.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Getest: de zelfbruinende panty ‘Teint de Soleil’ van DIM

De lente is die overgangsperiode waarin we wel al een rok willen dragen, maar onze melkwitte tot bijna doorschijnende benen nog niet zo graag aan de buitenwereld tonen. DIM wil dat probleem oplossen met de Teint de Soleil panty, die onze benen een subtiele sunkissed look moeten bezorgen. Maar lukt dat ook?

Een bruingekleurde panty die de illusie van blote benen wekt lijkt niet echt nieuw te zijn. Maar de troef van deze lichte DIM Teint de Soleil panty zou een subtiel tintje zijn dat voor een natuurlijk effect zorgt. Ik ben benieuwd…

Subtiel kleurtje
Toegegeven, de stof is héél dun en in vergelijking met vele andere gekleurde panty’s bijna onzichtbaar. De panty zit comfortabel, ruikt zelfs lekker (echt waar!) en het lentegevoel komt vanzelf doordat je amper voelt dat stof rond je benen zit. Het resultaat op onderstaande foto mag op zijn minst gezegd egaliserend en lichtjes bruinend genoemd worden. Denk ik. Op het eerste zicht.
Welk been draagt de panty?
Maar een vergelijkende studie waarbij ik mijn ene been door een pantypijp wurm, en het andere been onbewerkt laat, doet me dan weer twijfelen. Haal jij het “bewerkte” versus het natuurlijke been eruit? (Oplossing: zie onderaan de foto) “Natuurlijk effect?” Zeker weten. Ik zie het verschil niet meer tussen mijn eigen been en het been met de panty, dus daar zijn ze zeker in geslaagd. Maar veel bruiner is mijn been dus niet geworden.  Al kan ik nu innerlijk wel een klein beetje juichen dat het toch nog wel meevalt met dat witte melkflesseneffect.
Is geel het nieuwe bruin?
Ik ben redelijk overtuigd van het natuurlijke en egaliserende effect, tot ik vrolijk met mijn panty een andere kamer inwandel. Plots lijken mijn benen geel (!) te zijn in plaats van bruin. Ik sta open voor nieuwe trends, maar dit is toch een beetje te veel van het goed. Het is moeilijk vast te leggen op camera, maar in bepaalde hoeken is het geel erg onnatuurlijk. Een juiste lichtinval is dus essentieel voor een goed effect, en het woord “subtiel” kan meteen in vraag worden gesteld.


Conclusie: het proberen waard
Natuurlijk tintje? Jawel. Je ziet bijna geen verschil met een been zonder panty, mede doordat kleine oneffenheden zoals geboortevlekjes natuurlijk door de panty heenschijnen. Het kleurverschil is niet wereldschokkend bij de licht gebruinde huid, maar zeker de iets blekere huidjes zullen bij deze panty gebaat zijn. Helemaal incognito rondlopen met het stofje is echter onmogelijk, want bij een bepaalde lichtinval komen er gelige tinten aan de oppervlakte. Maar je moet ergens beginnen natuurlijk, dus in de grote, griezelige overgang naar Het Blote Been, vormt deze kous een prima tussenstap.BRON: http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/2272680/2015/04/01/Getest-de-zelfbruinende-panty-Teint-de-Soleil-van-DIM.dhtml

Wie wil er geen bruin tintje op de benen. Maar het is allemaal wel mooi maar als je ze uit doet krijg je terug je eigen kleur dus misschien toch even de zon op je benen laten schijnen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Ludo bestrijdt met succes clusterhoofdpijn

“Ik ben voor 70 procent genezen.” Het zijn de woorden van Steve Lambrecht (39). De man kampte twaalf jaar met clusterhoofdpijn tot hij bij Ludo Deferme van therapeutisch zwembad Dolfijntje in Willebroek terechtkwam. De behandeling bleek een succes. Ondertussen dringt Deferme aan op meer onderzoek. “Ik kan niet iedereen helpen, neurologen moeten mijn methodes onderzoeken.”

Stoere kop, brede schouders en een lichaam vol tattoos. Steve ziet er niet meteen de braafste jongen van de klas uit. “Dat ben ik ook niet, maar ik probeer mijn leven op het rechte pad te houden. Ondanks de duivel in mijn hoofd.” Die beheerst al meer dan twaalf jaar zijn leven. “Het is begonnen twaalf jaar geleden toen ze een kies moesten trekken. Die eerste aanval vergeet ik nooit. In het begin dacht ik dat het gewoon wat tandpijn was en heb ik een pijnstiller genomen. Tien minuten later zat de pijn in heel mijn hoofd. Het was onuitstaanbaar. Op spoed wisten ze niet wat er aan de hand was. Het begin van een lange calvarietocht van bezoeken aan neurologen en behandelingen. De afgelopen jaren heb ik alles geprobeerd. Een halve apotheek heb ik geslikt. De medicatie tastte mijn botten en mijn rug aan, maar de clusteraanvallen bleven komen.”

Steve liet een veelbesproken neurostimulator plaatsen. Een ingreep waarbij een chip ingeplant wordt die de hoofdpijn moet bestrijden, maar een ingreep die ook peperduur is en niet terugbetaald wordt door het RIZIV. “Eerst dacht ik echt dat zo’n neurostimulator een wondermiddel was. Het maakte mij niet uit dat de ingreep 25.000 euro kostte. Ik zou alles doen om te overleven. Door die helse pijnen verlies je alle zin in het leven. Ik moest mijn huis verkopen en raakte op het slechte pad. Allemaal om de medische kosten te betalen.”

Scheve schedel

De laatste tijd gaat het beter met Steve sinds hij in behandeling is bij Ludo Deferme van Dolfijntje, een therapeutisch zwembad in Willebroek waar ze onder andere aan cranio-sacrale aquatherapie doen. “Via de Facebookpagina die werd opgericht naar aanleiding van de media-aandacht rond Peter Ketelslegers (de man uit Diepenbeek die euthanasie wou plegen om van zijn hoofdpijn af te zijn, red.), kwam ik in contact met Steve. Kort uitgelegd proberen we pijn weg te nemen door te werken op de schedelbeenderen en ruggenwervels van mensen die ooit een trauma meegemaakt hebben”, legt Ludo Deferme uit. “Ervaring leert mij dat mensen met clusterhoofdpijn vaak een scheefstand van de schedel hebben. Ook bij Steve was dat zo. Dat hebben we eerst rechtgezet. Iets wat voor Steve blijkbaar wonderen gedaan heeft, maar ik wil niet veralgemenen. Elk geval is anders”

Vechtpartij

Door de behandeling bij Het Dolfijntje komen bij Steve wel heel wat herinneringen uit het verleden terug naar boven. “Ik ben 18 jaar geleden betrokken geweest bij een heel zware vechtpartij waarbij mijn schedel zwaar geraakt werd. Dat is toen nooit echt behandeld geweest. Dankzij Ludo heb ik mijn leven voor een groot stuk terug. De aanvallen zijn er nog steeds, maar de pijn is weg. Ik hoop echt dat mijn verhaal andere mensen inspireert en kan helpen.”

“Bij clusterhoofdpijn is het vaak zaak de triggers van de hoofdpijn weg te nemen. Scheefstand is er één van, maar er zijn er nog. Bij Steve is de combinatie met watertherapie een ideale oplossing gebleken. Dokters zijn volgens mij vaker geneigd om mensen pillen voor te schrijven in plaats van ze naar mij te sturen. Het gebrek aan onderzoek in mijn methoden lijkt mij het probleem. Ik hoop dat neurologen daar in de toekomst aandacht aan besteden”, besluit Ludo Deferme.

BRON: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-willebroek/ludo-bestrijdt-met-succes-clusterhoofdpijn-a2273138/

Hier lees je het toch weer iets wat kan helpen maar niet over gesproken wordt. En dat er dan toch eerst allerlei medicatie genomen moet worden, soms zonder succes. En als dit helpt en het is blijvend zou men er toch rekening mee kunnen houden om mensen met zo een probleem naar deze persoon te sturen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Zo gezond is koffie

Wetenschap Een superfood of een ongezonde gewoonte? Koffie is nog steeds ietwat controversieel, maar beetje bij beetje wint de duistere substantie aan terrein bij medische experts. Meerdere studies toonden de afgelopen jaren immers aan dat koffie de gezondheid kan bevorderen.

Een blootstelling aan cafeïne van 400 milligram per dag – of vier à vijf kopjes koffie – voor een gezonde volwassene van 70 kilogram gaat niet gepaard met ongewenste effecten

Advies van de Hoge Gezondheidsraad

– Zuivere aderen
– Minder cholesterolopbouw
– Bescherming tegen Parkinson
– Kleiner risico op Alzheimer
– Minder kans op depressie
– Verminderd risico op diabetes
– Langer leven

Een kwart van de Belgen verbruikt te veel cafeïne, zo blijkt uit een rapport van de Hoge Gezondheidsraad

Indien u ooit last heeft gehad van een verhoogde bloeddruk, is de kans groot dat uw huisarts u adviseerde de koffie af te zweren. Toch wijzen recente studies uit dat koffie kan beschermen tegen hartziekte. En dat niet alleen: uw dagelijks bakje troost zou ook helpen tegen Parkinson, Alzheimer en diabetes.

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad luidt dat een blootstelling aan cafeïne van 400 milligram per dag – dat zijn vier à vijf kopjes koffie – voor een gezonde volwassene van 70 kilogram niet gepaard gaat met ongewenste effecten. Sommige voedingsdeskundigen leggen die waarde evenwel vast op 210 milligram (twee kopjes) omdat men boven die grenswaarde een toename van angstgevoelens kan vaststellen.

Antioxidanten

Voor het eerst stelt nu ook de Amerikaanse overheid in haar voedingsrichtlijnen dat koffie niet algemeen schadelijk is. Om tot dat besluit te komen, heeft een onderzoeksteam al het wetenschappelijke bewijs bestudeerd dat voorhanden is. Het vond geen enkel aangetoond nadelig effect op de gezondheid bij de consumptie van drie tot vijf koppen per dag.

“Er is daarentegen net een verminderd risico op cardiovasculaire ziekte, type 2 diabetes, Parkinson en enkele kankers, waaronder borst- en prostaatkanker”, besluit Miriam Nelson, professor aan Tufts University en lid van het comité dat de richtlijnen schreef.

Een bewezen verklaring voor die gunstige effecten is er nog niet, maar wetenschappers denken dat ze te danken zijn aan antioxidanten. Koffie is rijk aan polyfenolen, een actieve stof die ook in rode wijn en cacao zit.

Mogelijk verklaart dat de resultaten van een recente studie met 25.000 proefpersonen in Zuid-Korea, die vorige maand verscheen in het vakblad Heart. De mannen en vrouwen die drie tot vijf koppen koffie per dag dronken, hadden zuiverder aderen en een lagere cholesterolopbouw. Van cholesterol is geweten dat het tot hartziekten leidt.

Een Zweedse studie in vakblad PLOS ONE toonde vorig jaar dan weer aan dat koffie mogelijk beschermt tegen Parkinson, een ongeneeslijke neurologische ziekte. Andere onderzoeken linkten de consumptie van koffie aan een verminderde kans op Alzheimer.

In 2011 toonden onderzoekers aan Harvard aan dat vrouwen die dagelijks minstens vier koppen cafeïnevrije koffie dronken 20 procent minder kans hadden op depressie. Een studie uit 2006, waarbij bijna 90.000 vrouwen betrokken waren, wees uit dat twee of drie kopppen koffie – al dan niet cafeïnevrij – per dag het risico op diabetes verminderde.

Een studie van de National Institutes of Health uit 2012 gaat nog verder en stelt dat de consumptie van koffie het leven kan verlengen. Uit onderzoek met 400.000 Amerikaanse mannen en vrouwen van 50 tot 71 jaar bleek dat koffiedrinkers tien procent minder risico liepen om te sterven aan om het even welke oorzaak, behalve kanker.

Voorzichtigheid

Toch is voorzichtigheid nog steeds geboden. Hoewel koffie het risico op een verhoogde bloeddruk niet lijkt te verhogen, kan het bij sommigen wel aanleiding geven tot een tijdelijke verhoging. Het is echter niet aangetoond dat matig koffiegebruik schadelijk zou zijn voor mensen met een verhoogde bloeddruk.

Ook wordt gewaarschuwd voor het toevoegen van melk, slagroom of suiker aan de koffie. Koffie bevat op zich geen calorieën, maar door er andere ingrediënten aan toe te voegen kan uw drankje toch een caloriebom worden.

Uit een rapport van de Hoge Gezondheidsraad blijkt overigens dat een kwart van de Belgen te veel cafeïne verbruikt. Cafeïne zit niet alleen in koffie, maar ondere ook in thee, cola en chocolade. Te veel cafeïne kan leiden tot stress en angstgevoelens.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/770/Koffie/article/detail/2273508/2015/04/02/Zo-gezond-is-koffie.dhtml

Koffie is nog niet zo slecht. Alleen en dat is met alles zo teveel is teveel. Al moet ik wel toegeven ik drink van ’s morgens tot ’s avonds koffie en heb er geen problemen mee ook niet voor te slapen. En mocht ik al eens wat te straffe koffie genomen hebben dan voel ik dat ook en dan drink ik lekker een glas melk en dan is dat weer over.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Witte Donderdag; de dag van het laatste avondmaal

Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. Ik ben weliswaar katholiek opgevoed, maar moet altijd weer goed nadenken wat de feestdagen rondom Pasen betekenen. Vandaag is het Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen.  Op deze dag herdenkt men het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen. Tijdens dit laatste avondmaal waste Jezus ook de voeten van de discipelen.

2

De naam ‘Witte Donderdag’ komt van de gewoonte om op die dag alle kruisbeelden en andere beelden te bedekken met een wit kleed. In andere talen bestaan er vele verschillende namen voor deze dag. In het Engels is deze dag bijvoorbeeld ‘Maundy Thursday’, naar het Latijnse woord ‘mandatum’ uit het vers ‘Mandatum novum do vobis ut diligatis invicem sicut dilexi vos’ (Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben) Tijdens erediensten op Witte Donderdag wordt vaak communie (het Heilige Avondmaal) gevierd. In sommige kerken wast men ook elkaars voeten (bron http://www.allaboutjesuschrist.org).

1

Oorspronkelijk was het zo dat de mensen die gezondigd hadden en de 40-dagentijd hadden gebruikt om te vasten en boete te doen, in witte kleren die boetetijd afrondden. Vanaf nu zijn ze weer ‘schoon’ , ‘gereinigd’, ‘wit als sneeuw’. Op Witte Donderdag vieren we dus dat Jezus het Laatste Avondmaal vierde met zijn vrienden. Aan het einde van de viering wordt het altaar en het priesterkoor volledig ontbloot, dat betekent dat alles zoveel mogelijk wordt weggehaald. Het is of Jezus alleen achterblijft, wachtend op de trouw van zijn vrienden (die ontrouw zal blijken te zijn). De Godslamp wordt gedoofd, de Paaskaars gaat uit en we kunnen nog even bij het Sacramentsaltaar bidden, waar de geconsacreerde hosties worden bewaard

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2015/04/02/witte-donderdag-de-dag-van-het-laatste-avondmaal

Hoeveel gelovigen zouden hier nog aan deelnemen, en hoeveel zouden het eigenlijk nog doen of erin meegaan. Ach het is maar gewoon hoe jezelf er tegenover staat.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

“Bloedmaan tijdens Pasen voorspelt dag des onheils”

 
Bron: Ad.nl © afp.

De Amerikaanse pastoor John Hagee is er heilig van overtuigd dat Jezus binnenkort terugkeert op aarde omdat de maan komend paasweekend dieprood kleurt. Volgens de man wordt het zeldzame heelalverschijnsel voorspeld in de Bijbel. De Nederlandse theoloog Eric Ottenheijm ziet de terugkeer niet gebeuren en noemt de uitlatingen van de Amerikaan “zorgwekkend”.

Het verloop van een maansverduistering. © afp.
Een bloedmaan?
De maan kleurt rood tijdens een volledige maansverduistering, oftewel als deze achter de aarde langs draait en zo in de kernschaduw van onze planeet komt. De aarde houdt dan het zonlicht tegen, maar er komt nog wel licht door de atmosfeer van onze planeet. Dat licht ziet er rood uit als het weerkaatst op de maan.

De maan boven Noord-Amerika, Azië en Australië kleurt komend weekend een paar minuten lang rood doordat het hemellichaam achter de aarde langs draait en in de schaduw van onze planeet komt. Het is de derde keer sinds 2014 dat er een bloedrode maan verschijnt. Volgens NASA kwam het in de afgelopen 2.000 jaar zelden voor dat het verschijnsel zich drie keer kort achter elkaar voordeed.

En dat betekent onheil, zegt Hagee. Zeker omdat het met Pasen gebeurt. Hij baseert zijn verwachting op bijbelonderdeel Joël 2:31, waarin wordt geschreven over een bloedkleurige maan. “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt”, staat er.

Deze woorden zeggen volgens Hagee genoeg. “Ik geloof dat er iets dramatisch gaat gebeuren in het Midden-Oosten, dat met Israël te maken heeft”, zegt hij in The Mirror. “[Iets wat] het verloop van de geschiedenis in het Midden-Oosten gaat veranderen en gevolgen heeft voor de hele wereld.”

Naast de genoemde passage zijn er nog meer aanwijzingen, vindt de pastoor. “In hoofdstuk twee van Joël staat dat de Dag van de Heer de dag is waarop de zon weigert te schijnen. En Jezus zelf zegt in het Boek van Lucas dat er tekenen zullen zijn in de ‘zon, maan en sterren'”, aldus de man.

De bloedrode verduisterde maan van dichtbij. © afp.

“Nauwelijks verband met werkelijkheid”
Volgens de Nederlandse theoloog Eric Ottenheijm van de Universiteit Utrecht houden de uitspraken van de pastoor “nauwelijks verband met de werkelijkheid”. De Amerikaan combineert volgens Ottenheijm een oude tekst met een moderne manier van bijbellezen. Oude geschriften gaan vaak over zeldzame natuurverschijnselen die een uiting van God zouden zijn. “En sinds de negentiende eeuw is het ‘in’ om de bijbel als voorspellend draaiboek te lezen.”

Maar de Bijbel is helemaal geen draaiboek, zegt de theoloog. Er staan juist waarschuwingen in over dingen die niét moeten gebeuren. Toch kunnen mensen als Hagee volgens Ottenheijm aan de gang blijven, want de abstracte, “bloemrijke beeldtaal vol metaforen” kan makkelijk worden toegepast op dagelijkse situaties. “En als zijn voorspellingen niet uitkomen, zegt hij gewoon dat het een andere keer alsnog gebeurt.”

Dat is zorgwekkend, vindt de theoloog. Hij is bang dat de Amerikaan mensen onzeker maakt met zijn voorspelling. “De meeste mensen zullen hun schouders ophalen. Maar mensen die al een beetje onzeker zijn, kunnen makkelijk nog meer onzeker worden.”

Nóg een bloedmaan in september
De maansverduistering van komend weekend is de derde in een zeldzame reeks van vier. De eerste twee vonden plaats in april en oktober van vorig jaar. De laatste van deze serie is te zien op 28 september van dit jaar.

“Einde van dit tijdperk”
Ondertussen bereidt Hagee zich voor op het onheil dat hij voor dit weekend voorziet. “Er is er een reeks heilige gebeurtenissen die volgens de bijbel gaat gebeuren. Maar het boek noemt nooit een tijdstip. Er staat alleen dat ‘als er een teken is’ – en de rode maan is een heel duidelijk teken – het ‘einde van dit tijdperk’ nabij is.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2272700/2015/04/01/Bloedmaan-tijdens-Pasen-voorspelt-dag-des-onheils.dhtml

Zouden we erin moeten geloven?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Nachtraven zijn ongezonder en krijgen sneller diabetes

© Shutterstock.

Mannen en vrouwen die pas in de vroege uurtjes onder de wol kruipen, zijn ongezonder dan ochtendmensen, zelfs als ze in totaal evenveel uren slaap halen. Het late bedtijduur stuurt hun eetgewoonten en bioritme in de war, waardoor de kans groter is dat ze diabetes ontwikkelen, wijst nieuw onderzoek uit.

Meer dan 1.600 mensen tussen 40 en 50 jaar werden ondervraagd over hun slaapgewoonten. Vervolgens werd bij al deze mannen en vrouwen een bloedstaal afgenomen, en scans uitgevoerd die hun botten en lichaamsvet maten.

Jonger, maar ongezonder
De systematisch late opblijvers in het onderzoek waren over het algemeen jonger, maar hun gezondheid was er slechter aan toe. Ze hadden meer lichaamsvet en meer ongezonde vetten in hun bloed.
Mannelijke nachtraven bleken tot drie keer meer kans te hebben om diabetes te ontwikkelen. Daarnaast was het risico op sarcopenia bij mannelijke nachtmensen vier keer groter, een leeftijdsgeboden verzwakking van de spieren. Vrouwelijke nachtmensen bleken een hoger risico te ontwikkelen op het krijgen van hartaanvallen en diabetes door hun slaapgedrag.

Slechte slaapkwaliteit en eetgewoonten
Een slaaptekort kan niet aan de basis liggen van de vertoonde symptomen bij nachtmensen, aangezien ze doorgaans evenveel sliepen als de ochtendmensen uit het onderzoek. Onderzoeker Dr. Nan Hee Kim, van de Korea University College of Medicine veronderstelt dat het met levensgewoonten te maken heeft: “Nachtmensen hebben de neiging om minder goed door te slapen, doordat ze nog laat op de avond zijn blootgesteld aan licht. Daarnaast zijn ze vaker gebonden aan slechte gewoonten zoals roken, laat eten en een voornamelijk zittende levensstijl. Ook “gedwongen” worden om in het 9-to-5-schema te passen kan negatieve gevolgen hebben op het lichaam van nachtmensen, omdat hun natuurlijke klok iets anders lijkt te willen. Nachtmensen slaan ’s ochtends vaker het ontbijt over omdat ze hoe dan ook al niet makkelijk opstaan, een ongezonde gewoonte.”

Voor de nachtraven onder ons: blinde paniek na het lezen van dit onderzoek is nergens voor nodig. Andere studies wezen al uit dat nachtmensen slimmer en rijker zijn. Je kan niet alles willen in het leven.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/167/Slaapproblemen/article/detail/2272788/2015/04/01/Nachtraven-zijn-ongezonder-en-krijgen-sneller-diabetes.dhtml

Zowel voor jong als oud is het ongezond. Heel je bioritme wordt verstoord en dat maakt dat je ook je lichaam aan het verwaarlozen bent. Al sta je er niet bij stil maar het is wel zo. Heeft heeft dit bij veel mensen met een vorm van verslaving te maken. Niet kunnen stoppen met wat je bezig bent of juist dat nog doen daar je iedere dag de tijd uit het oog verliest en zo al snel het midden in de nacht is.
Kijk voor jezelf uit als je langere tijd niet echt een goede nachtrust hebt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: