Archive for 12 september 2014


Belgische tiener (16) pleegt zelfmoord na pesterijen op Ask.fm: “Stop met in het virtuele te leven”

Een Belgische tiener heeft negen dagen geleden zelfmoord gepleegd na pesterijen op de populaire jongerenwebsite Ask.fm. De 16-jarige Louise hing zichzelf op aan de schommel in de tuin van haar huis in Namen.

Op de site in kwestie is het de bedoeling dat jongens en meisjes elkaar allerlei vragen stellen. In de praktijk is het echter vooral een handige manier om anoniem haatberichten te versturen. Als gevolg daarvan hebben de voorbije maanden al vier tieners uit Groot-Brittannië, Ierland en de Verenigde Staten een einde aan hun leven gemaakt.“Je bent lelijk”
Een vriendin van Louise zag met eigen ogen hoe het leven van Louise online zuur gemaakt werd. “Je denkt dat je mooi bent, maar eigenlijk ben je lelijk en idioot. Je zou beter jezelf ophangen”, klonk het onder meer.

De grootvader van Louise kan er met zijn verstand niet bij. “Tijdens de begrafenis heb ik gezien dat mijn kleindochter enorm veel vrienden had, de kerk zat bomvol. Zo oneerlijk wat er nu gebeurd is. Ik ben 88 jaar, het was mijn beurt om te gaan. Dat ze niet geslaagd was op school was niet de reden van haar zelfmoord. Internet is de schuldige, maar daar ken ik niets van. En ik wil er ook niets van kennen.”

“Roep dergelijke sites een halt toe”
Vader Bernard Altenhoven wil de jeugd nu waarschuwen voor de gevaren van dergelijke sociaalnetwerksites. “Stop met in het virtuele te vertoeven, dat is niet het echte leven”, klinkt het op Facebook. “Ik heb mijn enige dochter verloren, Louise, een engeltje.” Hij deelt ook artikels over cyberpesten en zelfmoordpreventie. “Dat is mijn manier om hiermee om te gaan. Na Julie en Melissa werd Child Focus opgericht, toch een mooi initiatief. Het zou leuk zijn als uit dit drama ook iets positiefs zou voortvloeien.”

Ook de meter van Louise laat van zich horen. “Zo’n sites moeten gestopt worden. De jongeren moeten op school ook de gevaren leren kennen. Van onze contactpersoon bij de politie kregen we te horen dat er tegenwoordig heel wat zelfmoorden bij jongeren gebeuren. Louise is vertrokken met haar geheim. Ze heeft niemand verteld wat ze op het internet allemaal te verduren kreeg.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2048468/2014/09/12/Belgische-tiener-16-pleegt-zelfmoord-na-pesterijen-op-Ask-fm-Stop-met-in-het-virtuele-te-leven.dhtml

Zo zie je pesten blijft gewoon doorgaan soms en dat maakt dat heel wat kan gebeuren.
Ik heb er geen woorden voor als zoiets gebeurd. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Huidige dalai lama de laatste? 

Onlangs liet de huidige dalai lama (79) in een interview weten dat hij er geen problemen mee zou hebben als hij niet werd opgevolgd. Hij is van mening dat Peking zich zou bemoeien met zijn opvolging wat de kans vergroot dat een ‘zwakke’ dalai lama de titel zou krijgen. Zijn uitspraken zijn legendarisch te noemen temeer omdat er een einde zou komen aan een traditie van veertien generaties heiligen. 

Volgens het Tibetaanse boeddhisme kan de dalai lama aan gene zijde zelf kiezen of hij opnieuw incarneert. Hij is een zogenaamde boddhisattva: een manifestatie van de Avalokitesvara van compassie. Tenzin Gyatso (de echte naam van de dalai lama) meent dat het instituut van de dalai lama zijn beste tijd heeft gehad. Sinds 2011 is hij met pensioen en is er officieel een einde gekomen aan vijf eeuwen traditie.

Of er een nieuwe dalai lama zal worden geboren is dus nog even de vraag. Waarschijnlijk zal hetzelfde instituut van Tibetaans Boeddhisme (met een goed georganiseerde achterban voorzien van monniken en geleerden) de traditie moeilijk kunnen loslaten ook al denkt de dalai lama daar zelf anders over. Zij relativeren dan ook zijn uitspraken en haasten zich te zeggen dat er ‘niet teveel achter moet worden gezocht.’ De kans is dus groot dat er toch een dalai lama zal worden gekozen. Of deze inderdaad de incarnatie is van de huidige Avolokitesvarablijft nog even de vraag…

BRON: http://spiritualiteit.blog.nl/algemeen/2014/09/11/huidige-dalai-lama-de-laatste

Er is al meer over geschreven en men is er bijna heel zeker van dat het de laatste Tibetaanse Dalai Lama zal zijn. En dit omdat de Chinezen zich ermee bemoeien en eigenlijk zeggen een Dalai Lama kan ook iemand anders zijn. We zullen echt moeten gaan bekijken hoe het na de 14de Dalai Lama verder zal gaan. En of het ook zo iemand is voor de vrede en de mens.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

PIJN VERBIJTEN

SOMS VERBIJT JE ZOVEEL PIJN OM JE GEVOEL NA TE KOMEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Wat kunt u doen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk?

Vanaf 1 september 2014 geldt een nieuwe wet voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Geweld op het werk wordt gedefinieerd als elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

Geweld op het werk uit zich hoofdzakelijk door handelingen die op een bepaald ogenblik gesteld worden, zoals bedreigingen, fysieke agressie (zoals directe slagen maar ook bedreigingen bij een gewapende overval,…) of verbale agressie (zoals beschimpingen, beledigingen, plagerijen,…).

Ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt gedefinieerd als elke vorm van ongewenst verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk kan zich op verschillende wijzen uiten, zowel fysiek als verbaal:

• het kan gaan om lonken of wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties, tonen van pornografisch materiaal (foto’s, teksten, video’s…), compromitterende voorstellen, …

• het kan ook gaan om aanrakingen, slagen en verwondingen, verkrachting, …

Pesterijen op het werk worden gedefinieerd als een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd dat zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

De constitutieve elementen van pesterijen zijn het onrechtmatig karakter van het geheel van de gedragingen, de herhaling van de gedragingen in de tijd en de gevolgen ervan. De individuele gedragingen op zich kunnen maar hoeven niet noodzakelijk onrechtmatig te zijn opdat er sprake zou zijn van pesterijen. Men dient een geheel van gedragingen in aanmerking te nemen waarbij de gedragingen individueel genomen als onschuldig kunnen worden beschouwd maar waarbij de opeenstapeling ervan leidt tot een aantasting van de persoonlijkheid, de waardigheid, … Daarnaast hoeft het niet noodzakelijk te gaan om eenzelfde gedrag dat zich herhaalt. Het is voldoende dat de gedragingen – zelfs van verschillende aard – zich voordoen gedurende een bepaalde tijd.

De dader moet niet noodzakelijk opzettelijk hebben gehandeld. Het volstaat dat zijn gedrag een impact heeft op de persoon, zelfs als de dader deze gevolgen niet gewenst heeft.

Pesterijen op het werk kunnen zich op verschillende manieren uiten:

• isoleren van de persoon door hem te negeren, door aan zijn collega’s te verbieden met hem te praten, hem niet uit te nodigen op vergaderingen, …

• verhinderen dat de persoon zich uitdrukt door hem voortdurend te onderbreken, en systematisch te bekritiseren

• de persoon in diskrediet brengen door hem geen enkele taak te geven, hem enkel nutteloze opdrachten op te leggen of die onmogelijk kunnen worden uitgevoerd, hem de nodige informatie voor de uitoefening van zijn functie onthouden, hem te overladen met werk, …

• de persoon van iemand als individu aantasten door hem te kleineren, door roddels over hem te verspreiden, kritiek te uiten op zijn religieuze overtuiging, zijn afkomst, zijn privéleven, …

Wat kunt u doen?

Een werknemer die meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, beschikt over verschillende actiemogelijkheden.

1. De gewone sociale verhoudingen

De eerste aanspreekpunten van de werknemer blijven de werkgever of de hiërarchische meerdere van de werknemer die rechtstreeks bevoegd is een oplossing te bieden voor het gestelde probleem. Een lid van het comité voor preventie en bescherming op het werk of een vakbondsafgevaardigde zijn eveneens belangrijke aanspreekpunten waar de werknemers een beroep op kunnen doen.

2. De interne procedure

Wanneer het inschakelen van deze personen zonder succes blijft of wanneer de werknemer een dergelijke stap niet wenst te ondernemen, kan hij gebruik maken van een specifieke interne procedure die aanwezig is in alle ondernemingen en die bestaat uit twee types interventie: de informele psychosociale interventie en de formele psychosociale interventie.

Hiertoe zal de werknemer contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten (idem) waarvan de coördinaten moeten vermeld worden in het arbeidsreglement. Uiterlijk 10 kalenderdagen na dit eerste contact zullen de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten de werknemer horen en hem informeren over de mogelijkheden tot interventie.

• De informele psychosociale interventie

De werknemer kan de interventie vragen van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten met het oog op het zoeken naar een oplossing door middel van de informele weg. Dit kan bestaan uit het voeren van persoonlijke gesprekken waarbij wordt geluisterd naar de werknemer en hem advies wordt gegeven, een interventie bij een andere persoon van de onderneming (werkgever, lid van de hiërarchische lijn, …) of een verzoening tussen de betrokken personen wanneer het een relationeel probleem betreft.

Deze informele interventie kan gevraagd worden zowel voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag als voor alle andere situaties waarbij er sprake is van psychosociaal leed op het werk.

• De formele psychosociale interventie

De werknemer kan een verzoek tot formele psychosociale interventie enkel indienen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. Het doel van deze interventie bestaat erin de werkgever te vragen om passende preventiemaatregelen te nemen.

De preventieadviseur psychosociale aspecten zal een risicoanalyse uitvoeren van de arbeidssituatie van de verzoeker en aan de werkgever een advies verstrekken dat onder meer de resultaten van deze analyse bevat evenals voorstellen over de te treffen collectieve en individuele maatregelen.

Wanneer het verzoek hoofdzakelijk betrekking heeft op collectieve risico’s, moet de preventieadviseur psychosociale aspecten de werkgever hiervan op de hoogte brengen zodat de werkgever de nodige maatregelen zou treffen. De wijze waarop het verzoek zal behandeld worden en de gevolgen die aan het verzoek worden gegeven, dienen het voorwerp uit te maken van sociaal overleg in het comité voor preventie en bescherming op het werk of met de vakbondsafvaardiging, wanneer deze organen aanwezig zijn in de onderneming of instelling. De behandeling van het verzoek door de preventieadviseur psychosociale aspecten wordt opgeschort gedurende de periode waarin de specifieke arbeidssituatie wordt onderzocht door de werkgever. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de verplichting van de preventieadviseur psychosociale aspecten om, tijdens de behandeling van het verzoek door de werkgever, preventiemaatregelen die een bewarende karakter kunnen hebben voor te stellen aan de werkgever wanneer de gezondheid van de verzoeker ernstig kan aangetast worden.

Indien het probleem van psychosociale aard wordt opgelost door de maatregelen die de werkgever heeft getroffen, komt er een einde aan de behandeling van het verzoek door de preventieadviseur psychosociale aspecten. Het is echter mogelijk dat de werkgever geen gevolg geeft aan het verzoek, dat hij beslist dat er geen maatregelen moeten getroffen worden of dat de verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet aangepast zijn aan zijn individuele situatie. In deze gevallen zal de preventieadviseur psychosociale aspecten alsnog de behandeling van het verzoek op zich nemen, op voorwaarde dat hij nog niet betrokken is geweest bij de behandeling van het verzoek door de werkgever en onder voorbehoud van het akkoord van de werknemer.

De formele psychosociale interventie kan toegepast worden ten aanzien van het geheel van de psychosociale risico’s op het werk. Wanneer de situatie volgens de werknemer die het verzoek indient evenwel betrekking heeft op geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk spreekt men van “verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk”. De behandeling van dit verzoek verloopt zoals de behandeling van een verzoek tot formele psychosociale interventie, maar vertoont enkele bijzonderheden:

 • Het document waarbij het verzoek wordt ingediend, moet een aantal specifieke gegevens bevatten (zoals een nauwkeurige beschrijving van de feiten en het ogenblik en de plaats waarop de feiten zich hebben voorgedaan).
 • Het document waarbij het verzoek wordt ingediend moet persoonlijk worden afgeleverd of verstuurd worden per aangetekende brief.
 • De verzoeker en de directe getuigen genieten de bescherming tegen represailles.
 • De preventieadviseur psychosociale aspecten kan, alvorens zijn advies aan de werkgever te overhandigen, bewarende maatregelen voorstellen indien de ernst van de feiten dit vereist. Indien de werkgever deze maatregelen niet treft, zal de preventieadviseur psychosociale aspecten een beroep doen op de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW).
 • De preventieadviseur psychosociale aspecten is er eveneens toe gehouden een beroep te doen op de inspectie van TWW wanneer hij, nadat hij zijn advies heeft verstrekt, vaststelt dat de werkgever geen (geschikte) maatregelen treft en dat hetzij er een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de werknemer bestaat, hetzij de aangeklaagde de werkgever is of deel uitmaakt van het leidinggevend personeel.
 • Het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten kan onder bepaalde voorwaarden worden meegedeeld aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

3. De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk

Een werknemer beschikt steeds over de mogelijkheid om zelf een beroep te doen op de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk. Deze mogelijkheid staat open ten aanzien van alle psychosociale risico’s op het werk.

De inspectie zal evenwel slechts in tweede lijn optreden: wanneer een werknemer rechtstreeks een individuele klacht indient bij de inspectie moet zij de werknemer informeren over het bestaan van de interne procedure en hem doorsturen naar de bevoegde preventieadviseur psychosociale aspecten.

Indien de werknemer reeds beroep heeft gedaan op de interne procedure zal de inspectie proberen de situatie te normaliseren door bijvoorbeeld maatregelen op te leggen (eventueel deze die door de preventieadviseur psychosociale aspecten werden voorgesteld).

4. Arbeidsauditoraat

Wanneer de interventie door de inspectie mislukt is, kan deze dienst een pro-justitia opstellen, dat in geval van een strafrechtelijke inbreuk bezorgd wordt aan de arbeidsauditeur.

De werkgever, zijn aangestelden en lasthebbers alsook de daders van onrechtmatige gedragingen kunnen strafrechtelijk vervolgd worden wanneer zij de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers niet naleven.

Een zaak wordt bij het arbeidsauditoraat aanhangig gemaakt door middel van een pro-justitia van de inspectie van TWW, door middel van een klacht die de werknemer rechtstreeks bij de arbeidsauditeur indient of door middel van een klacht die de werknemer bij de politiediensten heeft ingediend.

Het auditoraat zal eveneens proberen de situatie te regulariseren en zal haar eigen onderzoek voeren.

Indien de werknemer rechtstreeks een klacht heeft ingediend bij het arbeidsauditoraat zonder eerst gebruik te maken van de interne procedure, zal de arbeidsauditeur in de meeste gevallen de werknemer verzoeken deze procedure te gebruiken aangezien deze beter geschikt is voor het oplossen van psychosociale problemen dan de gerechtelijke procedure.

5. Bemiddeling

Om een vaak lange en dure gerechtelijke procedure, die leidt tot een uitspraak die wordt opgelegd aan de partijen, te vermijden is het eveneens mogelijk een beroep te doen op een erkende bemiddelaar die onafhankelijk en onpartijdig is en gehouden is door het beroepsgeheim. De rol van de bemiddelaar bestaat erin de partijen te begeleiden bij het zoeken naar een akkoord dat voor elk van hen aanvaardbaar is.

6. Rechtbank

De strafrechtelijke procedure

Het arbeidsauditoraat oordeelt zelf over de noodzaak en de opportuniteit om strafvervolging in te stellen.

Wanneer de auditeur het dossier niet seponeert, kan hij de dader van de onrechtmatige gedragingen, en in bepaalde omstandigheden de werkgever, zijn aangestelden en lasthebbers die een inbreuk op de wetgeving zouden hebben gepleegd dagvaarden voor de correctionele rechtbank.

De burgerrechtelijke procedure

De bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken werd uitgebreid tot het geheel van de psychosociale risico’s op het werk. Het is namelijk mogelijk dat de werkgever zou aansprakelijk worden gesteld voor andere problemen dan geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, zoals stress of burn-out.

In het specifieke geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan elke persoon (werknemer, werkgever, derde) die meent het slachtoffer te zijn van gedragingen onmiddellijk een vordering instellen bij de arbeidsrechtbank om:

 1. Een schadevergoeding te bekomen tot herstel van de materiële en morele schade.
  Deze schadevergoeding is, naar keuze van het slachtoffer gelijk aan hetzij de werkelijk geleden schade (waarvan het slachtoffer de omvang moet bewijzen), hetzij een forfaitair bedrag dat overeenstemt met drie maanden brutoloon van het slachtoffer. Het bedrag dat in aanmerking wordt genomen, is geplafonneerd. In de volgende drie gevallen wordt het bedrag verhoogd tot zes maanden brutoloon:

o Wanneer de gedragingen ingegeven zijn door een vorm van discriminatie (huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, …).

o Wanneer de dader zich in een gezagsrelatie bevindt ten aanzien van het slachtoffer.

o Omwille van de ernst van de feiten.

Dit forfaitair bedrag kan evenwel niet worden geëist door een derde die slachtoffer is van onrechtmatige gedragingen in zijn privésfeer (bijvoorbeeld de klant van een supermarkt die gepest wordt door de kassa-bediende).

 1. Een injunctie van de rechter ten opzichte van de dader te bekomen opdat de feiten zouden stoppen (vordering tot staking).
 2. Aan de werkgever maatregelen te laten opleggen om een einde te maken aan de feiten of andere maatregelen met betrekking tot preventie.

Indien de rechter vaststelt dat de werknemer zich tot hem richt zonder eerst een beroep te doen op de interne procedure die van toepassing is in de onderneming, kan hij aan de werknemer bevelen deze procedure toe te passen en de gerechtelijke procedure opschorten in afwachting van de resultaten van de interne procedure.

Bescherming tegen represailles

Deze bescherming is enkel van toepassing op werknemers die menen het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Ze heeft tot doel hen te helpen durven deze gedragingen ter sprake te brengen zonder te moeten vrezen voor represailles voor hun beroepsloopbaan. Daarom bestaan er een aantal beschermingsmechanismen:

 • De werkgever mag de arbeidsverhouding niet beëindigen.
 • De werkgever mag geen nadelige maatregel treffen tijdens het bestaan van de arbeidsverhoudingen, noch na de beëindiging van de arbeidsverhoudingen.
 • Wanneer de arbeidsverhouding wordt beëindigd of de nadelige maatregelen worden getroffen binnen twaalf maanden die volgen op het indienen van het verzoek tot formele interventie, het indienen van de externe klacht of het afleggen van de getuigenverklaring, moet de werkgever voor de rechter het bewijs leveren dat de redenen voor zijn beslissing vreemd zijn aan het verzoek, de klacht of de getuigenverklaring. Dit geldt eveneens wanneer de arbeidsverhouding werd beëindigd of de nadelige maatregel werd getroffen nadat een rechtsvordering werd ingesteld, en dit tot drie maanden nadat de uitspraak definitief is geworden.

De werkgever kan evenwel maatregelen treffen ten aanzien van zijn werknemers om een einde te maken aan de feiten die aan het licht werden gebracht, op voorwaarde dat deze maatregelen een proportioneel en redelijk karakter hebben.

Wanneer de bescherming tegen represailles geschonden wordt door de werkgever, kan de werknemer een forfaitaire vergoeding vorderen die is vastgesteld op zes maand brutoloon of het bedrag dat overeenstemt met de werkelijk geleden schade die moet bewezen worden door de werknemer.

Vooraleer deze vergoeding te vorderen, kan de werknemer bij de werkgever zijn re-integratie in de onderneming vragen onder de voorwaarden die bestonden voor de beëindiging van de arbeidsverhouding of voor het treffen van de maatregelen.

De volgende werknemers genieten de ontslagbescherming:

 1. De werknemer die een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft ingediend bij de preventieadviseur psychosociale aspecten.
 2. De werknemer die een klacht wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft ingediend bij de inspectiediensten om één van de volgende redenen:

o De werkgever heeft geen preventieadviseur psychosociale aspecten aangeduid.

o De werkgever heeft geen interne procedure voorzien.

o Volgens de werknemer heeft de behandeling van zijn verzoek er niet toe geleid dat een einde werd gesteld aan de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

o Volgens de werknemer werd de interne procedure niet wettig toegepast.

 1. De werknemer die een klacht wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft ingediend bij de politiediensten, bij een lid van het Openbaar Ministerie of bij de onderzoeksrechter om één van de volgende redenen:

o De werkgever heeft geen preventieadviseur psychosociale aspecten aangeduid.

o De werkgever heeft geen interne procedure voorzien.

o Volgens de werknemer heeft de behandeling van zijn verzoek er niet toe geleid dat een einde werd gesteld aan de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

o Volgens de werknemer werd de interne procedure niet wettig toegepast.

o De interne procedure is niet geschikt, gelet op de ernst van de feiten waarvan de werknemer het voorwerp is geweest.

 1. De werknemer die wegens feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk een rechtsvordering instelt of voor wie een rechtsvordering wordt ingesteld.
 2. De werknemer die optreedt als directe getuige in het kader van het onderzoek van een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk of die optreedt als getuige in rechte.

MEER INFO
www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=41474
www.voeljegoedophetwerk.be
www.respectophetwerk.be

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=16909

Sommige werken hebben een coach ervoor, maar de werknemers durven deze niet altijd aanspreken omdat het meestal iemand uit het bedrijf is. Natuurlijk er zijn andere middelen en als je ermee geconfronteerd wordt mag je dit zeker niet zo laten. Want meestal gaan zoiets van kwaad naar erger, en gaat ook gepaard met chantage. Mensen mocht je ermee geconfronteerd worden kan je als eerst stap je overste ervan op de hoogte brengen, voel je aan dat ze niets doen dan kan je nog andere stappen ondernemen. Maar laat het niet zover komen dat je er zelf ziek van wordt of zoals er toch zijn een einde maken aan het leven. 

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Burn-out treft steeds meer tieners

© thinkstock.

Steeds meer jongeren worden behandeld voor een burn-out. “Vier jaar geleden had ik nooit jongeren, nu zie ik er tot drie per week”, zegt stressarts Luc Swinnen in Het Nieuwsblad. Driekwart van de scholieren gaat gebukt onder prestatiedruk, zo blijkt uit Nederlands onderzoek.

“Burn-out is al lang geen fenomeen meer waar alleen volwassenen tegen vechten”, zegt Swinnen. Sommige kinderen die hij over de vloer krijgt, zijn amper elf jaar oud. “Ze hebben jarenlang geprobeerd om mee te draaien in de mallemolen en plots crashen ze.”

Tieners willen zelf niets missen en er wordt veel van hen verwacht. “Ze worden constant geprikkeld via hun smartphone.”

Maar volgens Swinnen hebben ook ouders aandeel in het probleem door al heel vroeg druk op de kinderen te leggen. “Ze moeten naar ballet, voetbal én ook nog eens de eerste zijn in de klas. Als ze achttien jaar zijn, hebben ze zo al een carrière van zestien jaar achter de rug.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/630/Depressie/article/detail/2048311/2014/09/12/Burn-out-treft-steeds-meer-tieners.dhtml

Men ziet nu krijgen tieners er ook mee te maken. En dit allemaal door druk dat men legt op tieners. En sommige kunnen er niet mee weg of over praten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Deze tekenen vertellen je of je kans maakt op een burn-out

© thinkstock.

Een burn-out werd lang stiefmoederlijk behandeld, maar krijgt eindelijk de erkenning die er nodig is om de aandoening aan te pakken. Een lustloos gevoel is immers nooit leuk, maar blijkt steeds vaker voor te komen: zowel jong als oud kunnen getroffen worden door de ziekte. Daarom een duidelijke uitleg wat een burn-out juist is en hoe je jezelf kan beschermen.

© thinkstock

De effecten van een burn-out ervaar je niet op één bepaald moment, vaak zijn het een paar kleine aanwijzingen die je vertellen dat je lichaam en geest het niet meer aankunnen. Het is daarom een erg sluipend proces dat we maar zelden zien aankomen. Dat is meteen een van de redenen waarom onze verslagenheid zo groot is wanneer we ontdekken dat we een slachtoffer zijn geworden van de ziekte.

Een burn-out, die vaak werkgerelateerd is, wordt voor veroorzaakt door een toestand van chronische stress en leidt tot fysieke én emotionele uitputting. Vaak word je cynischer en heb je het gevoel dat je niet meer kan presteren, ook in je privéleven voel je vaak de invloed.

Lichamelijk en psychisch zijn er enkele aanwijzigen die kunnen verraden of je last hebt van deze slepende aandoening:
* Je voelt je chronisch vermoeid: in de eerste fase zal vooral je lichaam ‘slepen’, opstaan verloopt moeilijk en je werkt minder productief. Later kan ook je geest effecten ondervinden: je voelt je angstig en je hebt minder zelfvertrouwen.
* Slapen verloopt niet vlot: hoewel je uitgeput bent, heb je het moeilijk om ’s nachts slaap te vatten. Elke nacht wordt als het ware een beproeving en vaak lig je heel de tijd wakker.
* Je vergeet meer en bent minder geconcentreerd: een gebrek aan focus en milde vergeetachtigheid zijn vroege tekenen. Later, kan het problemen echter vergeren waardoor je je werk niet meer gedaan krijgt en die stapel met taken alsmaar vergroot.
* Je lichaam protesteert: pijn in de borst, hartkloppingen, kortademigheid, duizeligheid en hoofdpijn zijn vaak aanwijzingen die genegeerd worden wegens te weinig tijd of te druk bezig met het werk maar moeten echt serieus genomen worden.
* Je hebt minder eetlust: minder eten of maaltijden overslaan zorgt ervoor dat je lichaam niet de nodige voedingsstoffen binnenkrijgt en werkt vaak het probleem in de hand.
* Negatieve gevoelens overheersen: angst, woede, verlies van plezier, pessimisme, isolatie en hopeloosheid zijn gevoelens die vaak opduiken. Vaak weet je er geen weg mee en probeer je het te verdoezelen tot je niet meer kan.

Ervaar je enkele symptomen? Laat het dan een wake-up call zijn. Doe het wat rustiger aan en probeer te ontstressen. Wees ook niet bang om je dokter te contacteren: je voorkomt beter dan te genezen. Lees zeker ook onderstaande tips om een burn-out bij jezelf uit te stellen:
* Stel realistische doelen: omdat een burn-out vaak werkgerelateerd is, doe je er goed aan om niet overmoedig te werk te gaan. Schat in hoeveel werk je kan verzetten en forceer jezelf niet.
* Ontspan: stoom aflaten is belangrijk en je moet echt tijd inplannen om even weg te zijn van de wereld. Plan (enkele) uren per week om te relaxen. Lees een boek, maak een uitje of voer je favoriete hobby uit.
* Luister naar je lichaam: hoewel dit logisch lijkt, is vaak moeilijk om echt ‘stop’ te zeggen. Heb je hoofdpijn? Zorg dan dat het kwaaltje verdwijnt. Een beetje moe? probeer wat bij te slapen.

Schaam je vooral niet wanner je ontdekt dat je mogelijk een burn-out hebt. We moeten juist proberen het taboe te doorbreken en aandacht vragen voor deze ‘stressziekte’.

© thinkstock
BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2048419/2014/09/12/Deze-tekenen-vertellen-je-of-je-kans-maakt-op-een-burn-out.dhtml
Een burn-out kan je soms zien aankomen, maar in de meeste gevallen zit men er al in voor men er inzicht in krijgt. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Belg verbruikt steeds meer slaapmiddelen

© thinkstock.

Het aantal kalmerende en slaapverwekkende middelen die in België zijn voorgeschreven, is dit jaar gestegen. Een systeem zal geïnstalleerd worden om het verbruik van de Belgen in de gaten te houden. Dat meldt de krant Le Soir.

Tussen juli 2013 en juni 2014 zijn in de apotheken en ziekenhuizen van het land meer middelen verdeeld door de groothandelaars. Dat is vooral het geval voor de kalmeringsmiddelen, met een stijging van 3,9 procent. De markt van slaapmiddelen en sedativa registreerde dan weer een stijging van 1,1 procent.

Volgens Le Soir gaat tegen 2016 een systeem in voege om het verbruik door de Belgen van psychotrope stoffen, slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressiva en antipsychotica te monitoren.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/220/Medicatie/article/detail/2048319/2014/09/12/Belg-verbruikt-steeds-meer-slaapmiddelen.dhtml

Vind het gewoon erg dat mensen te snel naar slaapmiddelen grijpt. Dat men zo en zo de oorzaak moet zien te vinden, maar ook dat er ook natuurlijke producten bestaan die slaap kunnen bevorderen. Slaapmiddelen wordt men aan verslaaft en na verloop zal je meer en meer of zwaarder moeten gaan nemen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Bedankt moeder natuur: vaginale bacterie is supermedicijn

© thinkstock.

Terwijl het soms jaren kan duren voor medicijnen gemaakt, getest en goedkeurd worden, blijkt ons lichaam al een uitstekend medicijn te bevatten. Vooral vrouwen zijn gezegend: enkele soorten vaginale bacteriën zijn ideale beschermers tegen ziektes en kunnen in de toekomst gebruikt worden in medicijnen.

© thinkstock

We gebruiken medicijnen om schadelijke bacteriën en ziekteverwekkers te weren, nu blijkt echter dat het vrouwelijke lichaam al een uitstekend geneesmiddel bevat waarmee wetenschappers binnenkort aan de slag kunnen.

De binnenkant van de vagina bevat namelijk de bacteriesoort Lactobacillus. De bacterie zorgt ervoor dat de vagina minder snel getroffen wordt door pijnlijke infecties zoals een blaasontsteking maar zou ook voor mannen heel wat voordelen kunnen opleven. De onderzoekers van de Universiteit van Californië zijn dan ook druk aan het werk om krachtige antibiotica te maken op basis van de bacterie.

Zo hebben ze de microbe eerst gelokaliseerd en geïsoleerd om daarna haar defensiecapaciteiten te versterken en een antibioticum te creëren. De ‘superbacterie’ doodt schadelijke ziekteverwekkers én zorgt ervoor dat andere goedaardige bacteriën blijven functioren, iets wat huidige medicijnen vaak niet kunnen. Ze roeien namelijk alle bacteriën uit, ook de goede, waardoor een ziekte vaak langer aansleept of verergert.

Worden medicijnen binnekort gemaakt op basis van onze bacteriën? Volgens de onderzoekers wel. “Er leven heel wat microben op onze huid die goedaardig en behulpzaam zijn. Het is nog vroeg en we kennen nog niet alle eigenschappen van de bacteriën, maar we zien een groot toepassingsgebied.” Verder blijken ook bacteriën die voorkomen in de darmen en rond de orale zone handige bondgenoten in de strijd tegen ziektes.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2048366/2014/09/12/Bedankt-moeder-natuur-vaginale-bacterie-is-supermedicijn.dhtml

Bepaalde bacterie in de vagina heb je nodig. Heel veel vrouwen gebruiken bepaalde doekjes of spoelen hun vagina dat niet altijd zeker goed is. 
Natuurlijk heb je ook negatieve bacteriën en dat kan je ruiken kan jeuk ontstaan en wit verlies. Als men dat hebt dan is het van belang een arts te raadplegen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Herstellende kankerpatiënten kunnen ook sexy zijn

De Belgische organisatie ‘Kom op tegen Kanker’ heeft na 25 jaar haar  campagne over een andere boeg gegooid met een positieve boodschap. Ook Noorwegen wil de strijd tegen kanker in een ander daglicht stellen met een sexy aanpak.

De sterren van de Noorse organisatie Aktiv Against Cancer hebben allemaal zelf kanker overwonnen. Voor het inblikken van het gewaagde filmpje volgden ze allemaal wekenlang danslessen voor de bijzondere interpretatie van de bekende sexy videoclip ‘Call on me’ van Eric Prydz.

Het begin lijkt erg op het origineel met een hoop aantrekkelijke vrouwen die sexy aerobicmoves uitvoeren. Tot er wordt ingezoomd op de littekens van de patiënten. Zo willen de overwinnaars van kanker duidelijk maken dat lichamelijke activiteit een noodzakelijk onderdeel van het herstel is door de voordelen voor lichaam en geest. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat kankerpatiënten sneller kunnen genezen door te bewegen.

Een patiënte getuigt: “We geloven in de kracht van zelfvertrouwen. Dat is waarom we een remake hebben gemaakt van een van de meest uitdagende muziekvideo’s ooit. We wilden zo bewijzen dat kanker je zelfvertrouwen niet hoeft te kelderen. Het is moeilijk om zelfzeker te zijn zonder haar, wenkbrauwen en met een vreemd ogende boezem. Een keer in de spotlights staan, kan erg bevrijdend zijn. Het voelt fantastisch. Het wordt tijd dat kankerpatiënten anders bekeken worden.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/120/Kanker/article/detail/2047406/2014/09/11/Herstellende-kankerpatienten-kunnen-ook-sexy-zijn.dhtml

Al heb je kanker of gehad, dan nog kan je er sexy uitzien of het nodige doen om van het leven te genieten. En zoals je merkt in het filmpje probeer te genieten van het leven. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

fashion mom blog

Lifestyle. Fashion. Art.

Krater Café

Words and Images by Richard Reeve

ATFK

𝖠𝗇𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖶𝗈𝗋𝖽𝖯𝗋𝖾𝗌𝗌.𝖼𝗈𝗆 𝗌𝗂𝗍𝖾.

Trektweloptimist

Positiviteit & Tips

Sparks in Shar

Sharmine Amparo's personal blog

Deborah Hamar

Just me . . .

ALOYA IDEAS

Ideas, opinion, tips, advice, inspiration, and motivation of daily life.

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

Denise Blogt

Blogs, Reviews, Edelstenen

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

%d bloggers liken dit: